A-QS 200 Kininesulfaat-dihydraat 200 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
P01BC01
A-QS 200 Kininesulfaat-dihydraat 200 mg, filmomhulde tabletten

ARTECEF

Stof(fen)
Kinine
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antimalaria

Advertentie

Alles om te weten

Auteur

ARTECEF

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A-QS 200 is een middel dat de malariaparasiet doodt in de rode bloedcellen.

Dit middel wordt gebruikt bij behandeling van niet ernstige malaria tropica die niet meer reageert op Chloroquine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor Kinine of op Kinine gelijkende stoffen.
 • U bent allergisch voor een van andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een bepaalde vorm van enzymtekort (glucose-6-fosfaatdehydrogenase).
 • U heeft een zenuwontsteking van de ogen of spontane geluidsgewaarwordingen.
 • U heeft malaria gepaard gaand met hemoglobine (rode zuurstof-transporterende kleurstof, in de rode bloedcel) of de afbraakproducten daarvan in de urine.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u een hartritmestoornis of een ander ernstige hartafwijking heeft.
 • Als u spierzwakte (myastenia gravis) heeft.

Kinine voorkomt niet het terugkeren van sommige vormen van malaria. Ongevoeligheid van de malariaparasiet voor Kinine kan optreden.

Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen dient de therapie met Kinine onmiddellijk te worden gestaakt.

Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Gebruikt u naast A-QS 200 200 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Het gelijktijdig gebruik van Kinine en Chloroquine of Mefloquine (middelen die worden gebruikt bij de bestrijding van malaria) wordt ontraden. Gelijktijdig gebruik met Mefloquine vergroot de kans op stuipen.
 • Als u A-QS 200 gelijktijdig gebruikt met Digoxine (een hartmiddel) kan de concentratie van Digoxine in het bloed toenemen
 • Aluminium bevattende antacida (geneesmiddel voor de behandeling van maag/darmbezwaren) kunnen de opname van Kinine in het bloed vertragen of verminderen.
 • Als u spierontspanners zoals Pancuronium, Succinylcholine en Tubocurarine tegelijkertijd gebruikt met A-QS 200 kan dit leiden tot ademhalingsproblemen.
 • Door Pyrimethamine (middel bij malaria) kan de plasmaspiegel van Kinine worden verhoogd met kans op verhoogde giftigheid; de dosering van Kinine dient te worden verlaagd.
 • Middelen die de urine minder zuur maken (zoals Acetazolamide en Natriumbicarbonaat) kunnen bij gelijktijdig gebruik met Chinini sulfas 200 leiden tot verhoogde concentraties van Kinine in het bloed met gevaar voor giftigheid.
 • Als u A-QS 200 samen met anti-stollingsmiddelen gebruikt, kan dat leiden tot versterking van de bloedingneigingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, mag u A-QS200 alleen gebruiken op advies van uw arts. Kinine kan schadelijk zijn voor de zwangerschap. In hoge doseringen kan Kinine tot een abortus leiden. Het gebruik tijdens de zwangerschap moet tot die gevallen beperkt worden waarbij behandeling levensreddend kan zijn.

Kinine gaat over in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding, mag u geen A-QS 200 gebruiken.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van A-QS 200 op het reactievermogen, de vaardigheid om aan het verkeer deel te nemen en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Indien zich duizeligheid of gezichtstoornissen voordoen, dient u hiermee rekening te houden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Een filmomhulde tablet bevat 47,5 mg Lactose. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering is de maximale dagdosis 427,5 mg.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen: 1800 mg (9 tabletten verdeeld over drie giften (om de 8 uur) per dag. Kinderen vanaf 6 jaar: 10 mg/kg lichaamsgewicht per keer, drie maal daags (om de 8 uur).

De tabletten worden na de maaltijd ingenomen.

De behandelingsduur is tot 7 dagen nadat u koortsvrij bent.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

In geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Verschijnselen bij vergiftiging: braken, grote onrust, toestand van waanzinnigheid, krampen, gevolgd door coma met vermindering van de ademhaling en bloeddrukdaling.

Indien de overdosering recent is, kan geprobeerd worden om de patiënt te laten braken. Lukt dat niet, dan moet de maag gespoeld worden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan A-QS 200 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmstelselaandoeningen

Bittere smaak, misselijkheid, maagpijn, braken en diarree.

Zenuwstelselaandoeningen

Verschijnselen die tesmaen bekend staan onder de naam Cinchonisme zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorstoornissen, onwillekeurige bevingen en trillingen van de skeletspieren, hoofdpijn, rillingen en stoornissen in het zien (bijvoorbeeld gestoorde waarneming van kleuren, niet verdragen van licht, wazig zien, nachtblindheid, dubbelzien, verwijding van de pupil en zelfs blindheid).

Onrust, verwarring, stuipen, flauwvallen en toestand van waanzinnigheid bij hoge doseringen (zie ook “heeft u teveel van dit middel gebruikt?”).

Endocriene aandoeningen

Verlaagd suikergehalte in het bloed, met als verschijnselen hongergevoel, zweten, duizeligheid en/of hartkloppingen. Kinine is in staat de afgifte van insuline te stimuleren en de bloedsuikerspiegel te verlagen. Verlaging van de bloedsuikerspiegel kan ook veroorzaakt worden door de malaria infectie zelf, onafhankelijk van de therapie die is ingesteld.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

In enkele gevallen kunnen bepaalde bloedbeeldafwijkingen optreden.

Hartaandoeningen en Bloedvataandoeningen

In enkele gevallen kunnen hartritmestoornissen optreden. Voorts verlaagde bloeddrukm, pijn op de borst en hartstilstand (bij hoge doses).

Allergische reacties:

Overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag (galbulten), jeuk, koorts, zweten en blozen, benauwdheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, en bloedingen in de huid. Een enkel geval van acute ontsteking van de nieren, met als verschijnselen bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) is beschreven.

Algemene aandoeningen

Zelden treden op leverontsteking en het voorkomen van hemoglobine of de afbraakproducten daarvan in de urine.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de doordrukstrip na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is Kininesulfaat-dihydraat. Er zit 200 mg Kininesulfaat-dihydraat in één tablet. Dit komt overeen met 165 mg Kinine per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn Hydroxypropylcellulose, Natriumzetmeelglycolaat, Microkristalijne cellulose, Lactose monohydraat, Maiszetmeel, Magnesiumstearaat, Hypromellose, Talk, Titanium dioxide, Polyethyleenglycol 3350, Natriumsaccharinaat.

Hoe ziet A-QS 200 Kininesulfaat-dihydraat 200 mg, filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

A-QS 200 tabletten zijn witte ronde filmomhulde tabletten. A-QS 200 Kininesulfaat-dihydraat 200 mg, filmomhulde tabletten zijn verpakt per 10 tabletten in een doordrukstrip. Er zitten 3 doordrukstrips in een verpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: ARTECEF BV, Schepenveld 41, NL-3891 ZK Zeewolde. Fabrikant: ACE Pharmaceuticals BV, Schepenveld 41, NL-3891 ZK Zeewolde.

Voor inlichtingen en correspondentie:

ARTECEF BV, Postbus 1262, NL-3890 BB Zeewolde, T 036.547.4091 (Medische Informatie)

RVG nummer

RVG 52455

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.