Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten, tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten, tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Alfuzosin
Toelating Nederland
Producent Ranbaxy UK
Verdovend Nee
ATC-Code G04CA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Vergunninghouder

Ranbaxy UK

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten behoort tot de groep van geneesmiddelen, die alfa- 1-blokkers genoemd worden.

Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen als gevolg van goedaardige prostaat hyperplasie (BPH). Dit is een aandoening waarbij de prostaat vergroot is (hyperplasie), maar waarbij de groei zelf niet kwaadaardig is. Het komt vooral voor bij oudere mannen.

De prostaat is een klier die onder de blaas zit, rond de plasbuis (die er voor zorgt dat urine uit het lichaam wordt geleid). Op oudere leeftijd kan de prostaat groter worden. Hierdoor kan ze gaan drukken op de plasbuis, waardoor er problemen bij het urineren ontstaan zoals vaak en moeilijk plassen. Alfuzosine is alleen bedoeld voor gebruik bij oudere mannen en mag niet gebruikt worden door vrouwen en kinderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor alfuzosinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van deze tabletten (zie rubriek 6). Symptomen van een allergische reactie zijn: huiduitslag, zwelling van de lippen, hals of tong, moeite met slikken en ademhalen.
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor op alfuzosine-gelijkende stoffen (zoals terazosine, doxazosine).
 • als u lijdt, of in het verleden geleden heeft, aan ziekten die een sterke bloeddrukdaling veroorzaken als u gaat staan vanuit een zittende of liggende positie (de medische term hiervoor is orthostatische hypotensie). U kunt zich duizelig, licht in het hoofd of zwak voelen als u snel rechtop gaat staan of zitten.
 • als u al een andere alfa-1-blokker (zoals terazosine, doxazosine) gebruikt. Zie hieronder in de rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”.
 • als u een leverfunctiestoornis heeft.

Wees extra voorzichtig met Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten

 • als u andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk gebruikt. In dat geval zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren, vooral aan het begin van de behandeling.
 • als u last krijgt van duizeligheid, zwakte of zweten binnen enkele uren na het innemen van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten. In dat geval moet u gaan liggen met uw benen en voeten omhoog, totdat de symptomen verdwenen zijn. Meestal duren deze effecten maar kort, en ze treden aan het begin van de behandeling op. Gewoonlijk hoeft de behandeling niet gestopt te worden (zie rubriek 4).
 • als u in het verleden een aanzienlijke bloeddrukdaling heeft ervaren na het innemen van een ander geneesmiddel uit de groep van de alfablokkers. In dat geval zal uw arts de behandeling met alfuzosine met een lage dosering beginnen en de dosis geleidelijk verhogen.
 • als u een aandoening heeft waarbij uw nieren nauwelijks functioneren (milde tot matige nierfunctiestoornis). Gebruik alfozosine niet als uw creatinineklaring < 30 ml/min (ernstige nierfunctiestoornis).
 • als u lijdt aan acuut hartfalen (onvoldoende pompwerking van het hart).
 • als u lijdt aan pijn op de borst (angina pectoris) en wordt behandeld met een nitraat (medicijn dat de bloedvaten in uw lichaam verwijdt zodat het bloed makkelijker kan doorstromen), aangezien dit de kans op een bloeddrukdaling kan vergroten. U moet met uw arts bespreken of u met Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten wilt doorgaan of stoppen, vooral als de pijn op de borst terugkeert of verergert.
 • als u een oogoperatie moet ondergaan voor cataract (troebel worden van de ooglens), stel uw oogarts dan vóór de operatie op de hoogte van het feit dat u Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten gebruikt of in het verleden bent behandeld met een alfa-blokker. Dit is nodig omdat Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten complicaties kan veroorzaken bij de operatie, waar de oogarts mee om kan gaan als hij weet dat ze kunnen optreden.
 • als u lijdt aan een verstoring van het hartritme of als u medicijnen neemt die dit kunnen veroorzaken (de medische term voor deze verstoring is QTc verlenging). In dit geval

moet uw arts u voor en tijdens de behandeling met Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten nauwgezet controleren.

Gebruikt u naast Alfuzosine HCl Ranbaxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten niet tegelijk met andere alfa-blokkers zoals doxazosine, prazosine, terazosine of tamsulosine (zie rubriek “Gebruik Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten niet”).

De werking en bijwerkingen van alfuzosine kunnen versterkt worden door bepaalde medicijnen voor de behandeling van schimmelinfecties (zoals ketoconazol, itraconazol), bepaalde antibiotica (zoals clarithromycine, erythromycine) en medicijnen voor de behandeling van HIV (ritonavir). Het wordt daarom niet aanbevolen alfuzosine tegelijk met deze middelen te gebruiken.

Als u tegelijk een medicijn tegen hoge bloeddruk (antihypertensiva) of voor de behandeling van pijn op de borst (nitraten) gebruikt, kunt u duizeligheid, zwakte of zweten ervaren binnen een paar uur na inname. Als dit gebeurt, ga dan liggen totdat de symptomen volledig verdwenen zijn. Vertel het uw arts zodat hij kan besluiten de dosis aan te passen (zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten”).

Als u een operatie ondergaat die algehele narcose vereist, vertel uw arts voor de operatie dat u Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten gebruikt. Uw arts kan besluiten om de behandeling met Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten 24 uur voor de operatie te stoppen. Het kan namelijk gevaarlijk zijn aangezien dit medicijn uw bloeddruk kan verlagen.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten met voedsel en drank

Neem Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten na de maaltijd.

U kunt zich duizelig en zwak voelen als u Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten gebruikt.

Drink geen alcohol als dit zich voordoet.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig en zwak voelen als u Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten gebruikt. Rijd geen auto en bedien geen machines totdat u weet hoe u lichaam reageert op de behandeling.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten

Dit medicijn bevat lactose. Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

 • Slik de tabletten heel door met voldoende vloeistof ( bijvoorbeeld een glas water).
 • De tabletten niet breken, malen of kauwen. Dit kan het vrijkomen van het medicijn in uw lichaam beïnvloeden.
 • De eerste dosis van dit medicijn moet vlak voor het slapen gaan worden genomen.
 • Neem dit medicijn direct na het eten van voedsel (elke dag direct na dezelfde maaltijd, dat wil zeggen elke dag op hetzelfde tijdstip).

Volwassenen:

De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag.

Ouderen (> 65 jaar):

De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag. De dosis hoeft niet aangepast te worden.

Patiënten met nierproblemen:

Als u lichte tot matige nierproblemen hebt, hoeft uw dosering niet te worden aangepast, alfuzosine wordt niet aan u voorgeschreven indien u ernstige nierproblemen heeft.

Patiënten met leverproblemen:

Alfuzosine dient niet te worden gebruikt bij patiënten met leverproblemen. Echter, in bij milde tot ernstige leverproblemen kunnen wel andere middelen worden gebruikt die lage doses alfuzosine bevatten.

Alfuzosine mag niet gebruikt worden door vrouwen en kinderen.

Wat u moet doen als u meer van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Neem deze bijsluiter of enkele tabletten met u mee zodat uw arts weet wat u genomen heeft. Vertel uw arts hoeveel tabletten u genomen heeft. Blijf zoveel mogelijk liggen om bijwerkingen tegen te gaan. Probeer niet zelf naar het ziekenhuis te rijden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, aangezien dit een plotselinge daling van de bloeddruk kan veroorzaken. Sla de vergeten dosis over en neem de volgende dosis volgens voorschrift in.

Als u stopt met het gebruik van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten

U mag het gebruik van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten niet onderbreken of stoppen zonder eerst met uw arts te overleggen. Neem uw tabletten volgens voorschrift en

voorgeschreven tijdsduur. Stop niet met het gebruik als u zich beter voelt, aangezien de symptomen terug kunnen komen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen komen vooral aan het begin van de behandeling voor.

Als een van de onderstaande bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten en vertel het direct aan uw arts of ga naar de Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Zeer ernstige bijwerkingen

Zeer zeldzame bijwerkingen ( bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten die het medicijn gebruiken)

 • Snelle zwelling van oogleden, gezicht, lippen, mond en tong, moeite met ademhalen of slikken, uitslag, netelroos en jeuk. Deze symptomen duiden op een zeer serieuze allergische reactie (de medische term voor deze symptomen is angio-oedeem).
 • Gevoel van strakheid, zwaarte, ongemak, of beklemmende pijn achter het borstbeen met mogelijke uitbreiding naar de armen, nek en kaak. [Dit kunnen de voortekenen van angina pectoris zijn]. Normaal gesproken komt dit alleen voor als u al eerder angina pectoris heeft gehad.

Andere bijwerkingen die voorkomen:

Vaak voorkomende bijwerkingen ( bij minder dan 1 op de 10 patiënten die het medicijn gebruiken)

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Buikpijn
 • Zwakte of vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Gevoel van duizeligheid of licht in het hoofd als u snel gaat staan of zitten (postural hypotensie)

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100 patiënten die het medicijn gebruiken)

 • Snelle hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties)
 • Flauwvallen
 • Pijn op de borst
 • Sufheid
 • Uitslag en jeuk
 • Opvliegers
 • Vocht vasthouden (kan gezwollen armen en benen veroorzaken)
 • Algehele malaise
 • Effect op het zien
 • Urine incontinentie
 • Loopneus
 • Diarree
 • Droge mond
 • Gevoel van draaien of wiebelen terwijl u niet beweegt (vertigo)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten die het medicijn gebruiken)

 • Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria)
 • Leverschade veroorzaakt door een geneesmiddel of chemische stof (hepatotoxiciteit)

Niet bekend hoe vaak, voorkomende bijwerkingen (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Tekort aan witte bloedlichaampjes die zich uit in een verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie)
 • Verlies van eetlust, misselijkheid, braken, algehele staat van ziekte, koorts, jeuk, geelkleuring van de huid en oogwit, licht gekleurde ontlasting, donker gekleurde urine (mogelijk veroorzaakt door een leveraandoening)
 • Braken
 • Abnormaal hartritme van de boezems (Atriale fibrillatie)
 • Verlengde en pijnlijke erectie, niet gerelateerd aan seksuele activiteit (dit kunnen gevolgen zijn van priapism)
 • Bij een oogoperatie tegen staar in de lens (cataract), kan het voorkomen dat de pupil (de zwarte cirkel in het midden van het oog) niet zo groot wordt als gewenst is. Ook de iris (het gekleurde deel van het oog) kan slap worden tijdens de operatie. Dit gebeurt alleen tijdens de operatie en het is belangrijk dat de oogarts zich hiervan bewust is aangezien het mogelijk is dat de operatie anders uitgevoerd moet worden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blister na Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten

 • Het werkzame bestanddeel is alfuzosinehydrochloride. Elke tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg alfuzosine hydrochloride.
 • De andere bestanddelen zijn lactose (watervrij), colloïdaal silica anhydraat (E551), povidon (E1201), talk (E553b), magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose (E463)

De tablet heeft een verlengde afgifte wat betekent dat het werkzame bestanddeel na inname niet meteen vrijkomt maar geleidelijk wordt afgegeven en daardoor langer werkt.

Hoe ziet Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten zijn witte tot crèmekleurige, ronde, ongecoate, biconvexe tabletten met afgeronde hoeken, met “RY 10” aan een kant gestanst.

Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 10, 30 of 90 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

In het register ingeschreven onder RVG-nummer 32989

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Ranbaxy UK Ltd., Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road 4W 5YE Londen, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Ranbaxy Ireland Ltd

Spafield, Cork Road

Cashel, Co-Tipperary

Ierland

Neem contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen als u meer informatie wenst over dit product.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Alfuzosine HCl Ranbaxy 10 mg tabletten, tabletten met verlengde afgifte

Griekenland Alfudex 10 mg tabletten διζκία παραηεηαμένης αποδέζμεσζης

Frankrijk Alfuzosine RPG LP 10 mg, comprimé à libération prolongé
Ierland Alzmeran XL 10mg Prolonged-release Tablets
IJsland Alfuzosin Ranbaxy 10mg Forðaatafla
Italië Alfuzosina Ranbaxy 10 mg compresse a rilascio prolungato
Polen Alfabax
Portugal Alfuzosina Ranbaxy 10mg Comprimido de libetração prolongada
Zweden Alfuzosin Ranbaxy 10mg Depottablett
Groot-Brittannië Vasran XL 10 mg Prolonged-release Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2012

Advertentie

Stof(fen) Alfuzosin
Toelating Nederland
Producent Ranbaxy UK
Verdovend Nee
ATC-Code G04CA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.