Alfuzosine HCl Aurobindo 2,5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G04CA01
Alfuzosine HCl Aurobindo 2,5 mg, filmomhulde tabletten

Aurobindo Pharma

Stof(fen)
Alfuzosine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alfuzosine behoort tot de groep van geneesmiddelen, die alfa1-blokkers genoemd worden. Dit zijn geneesmiddelen tegen plasklachten bij prostaataandoeningen.

Gebruiken bij

 • Alfuzosine HCl Aurobindo wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen als gevolg van een goedaardige vergrote prostaatklier
 • plasklachten bij goedaardige prostaatvergroting.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor alfuzosine, andere quinazolines (bv. terazosine, doxazosine) of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel
 • wanneer u last heeft (gehad) van duizeligheid, vooral bij het gaan staan vanuit zittende of liggende houding
 • wanneer u ook andere alfa1-blokkers gebruikt, zoals doxazosine en/of andere dopamine receptor agonisten, zoals ropinirole
 • wanneer u een ernstige leveraandoening heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u een aandoening heeft aan de kransslagaderen (de eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet.); wanneer klachten van pijn op de borst (angina pectoris) terugkomen of verergeren moet het gebruik van alfuzosine worden gestaakt.
 • Als u een afwijking heeft in het electrocardiogram (ECG), genaamd “verlengd QT-interval”.
 • wanneer u tot een van de volgende patiëntgroepen behoort:
  • oudere patiënten
  • patiënten met een verhoogde gevoeligheid voor alfa1-blokkers
  • patiënten die tegen hoge bloeddruk behandeld worden
 • bij sommige patiënten kan een bloeddrukdaling bij rechtop gaan zitten of staan zich voordoen in de eerste uren na inname van de tablet, vooral bij het gaan zitten of staan vanuit liggende

houding. In dat geval dient u te gaan liggen totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen. Deze klacht komt meestal voor in het begin van de behandeling en is gewoonlijk van voorbijgaande aard. In de regel kan met de behandeling worden doorgegaan

 • als u een chirurgische ingreep voor staar (troebeling van de lens) moet ondergaan, meld dan alstublieft vóór de operatie aan de oogarts dat u Alfuzosinehydrochloride gebruikt of hebt gebruikt. Dit is nodig omdat gebruik van Alfuzosine HCl Aurobindo kan leiden tot complicaties tijdens de operatie, die kunnen worden voorkomen als uw specialist erop is voorbereid
 • wanneer u incontinent bent (niet op kunnen houden van urine).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • andere alfa1-blokkers (gelijktijdig gebruik dient vermeden te worden)
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk (het kan nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling)
 • nitraten (geneesmiddelen tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) (het kan nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling)
 • middelen zoals ketoconazol en itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties) of ritonavir (voor de behandeling van HIV). Deze middelen kunnen invloed hebben op de werking van alfuzosine
 • algehele verdoving. Als u een operatie moet ondergaan die een algehele verdoving behoeft, vertel uw arts dan dat u Alfuzosine HCl Aurobindo gebruikt, aangezien uw bloeddruk aanzienlijk kan dalen.

Gebruikt u naast Alfuzosine HCl Aurobindo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat Alfuzosine HCl Aurobindo niet bij vrouwen gebruikt wordt is deze rubriek niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Alfuzosine HCl Aurobindo kan soms duizeligheid of algemene zwakte tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen

Alfuzosine HCl Aurobindo wordt niet aanbevolen voor kinderen.

Dosering en wijze van gebruik

De gebruikelijke dosering is 3 keer per dag één tablet van 2,5 mg. Indien nodig kan uw arts deze dosering verhogen tot 4 keer per dag.

Bij patiënten met verminderde nierwerking:

De gebruikelijke dosering is 2 keer per dag 1 tablet van 2,5 mg. Neem de eerste tablet ’s avonds in.

Bij patiënten met een onvoldoende werking van de lever:

De gebruikelijke dosering is 1 keer per dag 1 tablet van 2,5 mg. Uw arts kan dit verhogen tot 2 keer per dag 1 tablet van 2,5 mg (´s ochtends en ´s avonds).

Volwassenen ouder dan 65 jaar, patiënten die andere geneesmiddelen gebruiken voor hoge bloeddruk of patiënten met verminderde nierwerking:

De aanvangsdosering is 1 tablet van 2,5 mg 2 keer per dag (´s ochtends en ´s avonds).

De eerste tablet (als u begint met de behandeling) kunt u het beste voor het slapen gaan innemen.

Als u merkt dat Alfuzosine HCl Aurobindo te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe lang duurt de behandeling

Uw arts of apotheker zal u vertellen hoe lang u Alfuzosine HCl Aurobindo moet gebruiken. Alfuzosine HCl Aurobindo wordt voor een langere tijd voorgeschreven.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u (of iemand anders) teveel van Alfuzosine HCl Aurobindo heeft ingenomen, of u denkt dat een kind tabletten heeft ingenomen, ga dan onmiddellijk naar het ziekenhuis of neem contact op met uw arts. Wanneer u teveel van Alfuzosine HCl Aurobindo heeft ingenomen, kunt u last krijgen van een verlaagde bloeddruk. Blijf zoveel mogelijk liggen om de bijwerkingen te beperken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Alfuzosine HCl Aurobindo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U dient direct een arts te raadplegen wanneer u last krijgt van de volgende verschijnselen: Opgezwollen gezicht, tong of keel; moeilijkheden met slikken, moeilijkheden met ademhalen en netelroos (deze verschijnselen komen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor).

De volgende bijwerkingen zijn voorgekomen in de aangegeven frequenties:

Vaak (komt bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten voor)

 • misselijkheid, buikpijn, diarree en droge mond
 • zwakheid, duizeligheid (vertigo), gevoel van onwel zijn (malaise) en hoofdpijn
 • verlaagde bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • asthenie (algehele lichaamszwakte)

Soms (komt bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten voor)

 • versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties) en flauwvallen
 • slaperigheid
 • stoornissen bij het zien
 • verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)
 • overgeven
 • huiduitslag en jeuk
 • vochtophoping (oedeem), blozen, pijn op de borst

Zeer zelden (komt bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor):

 • mensen met een voorgeschiedenis van aandoeningen aan de bloedvaten of het hart kunnen voor de eerste keer een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst krijgen (angina pectoris) of hernieuwd optreden van angina
 • netelroos

Bijkomende bijwerkingen (frequentie onbekend) die kunnen optreden zijn:

 • Afname van witte bloedcellen. Verschijnselen kunnen zijn meer frequente infecties, keelpijn of zweertjes in de mond.
 • Abnormale leverfunctie (lever probleem). Verschijnselen kunnen zijn geelverkleuring van uw huid of het wit van je ogen.
 • Als u een oogoperatie ondergaan als gevolg van cataract (vertroebeling van de lens) en worden gebruikt of eerder gebruikt Alfuzosine HCl Aurobindo, kan de leerling slecht verwijden en de iris (het gekleurde ronde deel van het oog) kan diskette worden tijdens de procedure . Dit gebeurt alleen tijdens de operatie en het is belangrijk voor de oogarts zich bewust zijn van deze mogelijkheid omdat de operatie kan nodig zijn om een andere manier worden uitgevoerd.
 • abnormaal hartritme (atriale fibrillatie)
 • Abnormale, vaak pijnlijke, aanhoudende erectie van de penis los van seksuele activiteit (priapisme).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel van Alfuzosine HCl Aurobindo 2.5 mg is alfuzosinehydrochloride 2,5 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn Tabletkern : natriumzetmeelglycolaat (Type A), microkristallijn cellulose, lactosemonohydraat, povidon, magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171).

Hoe ziet Alfuzosine HCl Aurobindo er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet.

Witte tot gebroken witte ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de inscriptie 'X' aan de ene zijde en "31" aan de andere zijde.

Alfuzosine HCl Aurobindo zijn PVC / PVdC / aluminium blisterverpakking en HDPE-fles verpakkingen.

Verpakkingsgrootte:

Blisterverpakking: 15, 30, 50, 60, 90, 100

Flacon: 100, 1000

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V

Molenvliet 103, 3335LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder RVG 103826

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Alfuzosine HCl Aurobindo 2,5 mg, filmomhulde tabletten Verenigd Koninkrijk: Alfuzosin HCl 2.5 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.