Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg behoort tot een groep geneesmiddelen die alfa- adrenoreceptorantagonisten of alfa-blokkers worden genoemd.

Het wordt gebruikt om de matige tot ernstige symptomen die veroorzaakt worden door een vergrote prostaat te behandelen. Dit is een aandoening die ook wel goedaardige prostaathyperplasie wordt genoemd. Een vergrote prostaat kan zorgen voor problemen bij het urineren, zoals vaak en moeilijk plassen, vooral ‘s nachts. Alfa-blokkers ontspannen de spieren in de prostaat en urineblaas. Hierdoor kan de urine makkelijker uit de blaas stromen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch (overgevoelig) voor alfuzosine, andere vergelijkbare geneesmiddelen die behoren tot de groep van de quinazolines (bijvoorbeeld terazosine (middel bij een vergrote prostaat), doxazosine (middel bij verhoogde bloeddruk of bij een vergrote prostaat)) of voor één van de andere bestanddelen van Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg.

 • U lijdt aan aandoeningen die er voor zorgen dat uw bloeddruk sterk daalt wanneer u opstaat.
 • U heeft leverproblemen.

U gebruikt andere geneesmiddelen die tot de groep van alfa-blokkers behoren..

 • wanneer u ernstige nierproblemen heeft;

BIJSLUITER

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg RVG 33407 Versie: januari 2013

 • wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk. In dit geval zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren, met name aan het begin van de behandeling;
 • wanneer u bij het opstaan een plotselinge bloeddrukdaling ervaart binnen een paar uur nadat u Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg heeft ingenomen. De kenmerken zijn duizeligheid, vermoeidheid, zwakte of zweten. Als u last heeft van de plotselinge bloeddrukdaling, moet u gaan liggen met uw benen en voeten omhoog totdat de klachten verdwijnen. Deze klachten zijn meestal van korte duur en komen voor aan het begin van de behandeling. Normaal gesproken hoeft de behandeling niet gestopt te worden;
 • wanneer u in het verleden een duidelijke bloeddrukdaling heeft ervaren na het gebruik van een ander geneesmiddel uit de groep van de alfa-blokkers. In dit geval zal uw arts de behandeling starten met een lage dosering alfuzosine. Daarna zal de dosering geleidelijk opgebouwd worden;
 • wanneer u lijdt aan acuut hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);
 • wanneer u last heeft van pijn op de borst (angina pectoris) en wordt behandeld met een geneesmiddel dat nitraat bevat. Het risico van een bloeddrukdaling kan toegenomen zijn. Uw arts zal de behandeling met alfuzosine stoppen wanneer de pijn op de borst terugkeert of verergert;
 • wanneer u vanaf uw geboorte een aandoening met abnormaal hartritme heeft (te zien op een elektrische opname van het hart (ECG)), of ooit heeft gehad, of geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze het hartritme verhogen;
 • wanneer u een oogoperatie wegens troebeling van de ooglens (cataract) moet ondergaan. Vertel uw oogspecialist dan vóór de operatie dat u Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg gebruikt of gebruikt heeft. Dit is nodig omdat Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg tijdens de operatie complicaties kan veroorzaken, die echter goed te behandelen zijn als uw specialist erop voorbereid is.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg mag niet gebruikt worden wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt die tot de groep van de alfablokkers behoren.

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg en enkele andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Dit zijn onder andere:

 • ketoconazol en itraconazol (middelen bij schimmelinfecties) en ritonavir (middel bij de behandeling van hiv);
 • geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen;
 • geneesmiddelen, de zogenaamde nitraten, die de symptomen van pijn op de borst (angina pectoris) verminderen. Let op dat het gelijktijdig gebruik van alfuzosine met geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk en nitraten (die gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen) kan leiden tot een te lage bloeddruk;
 • geneesmiddelen die worden toegediend wanneer u geopereerd wordt onder algehele narcose. Uw bloeddruk kan sterk dalen. Wanneer u geopereerd moet worden, vertel dan aan uw behandelend arts dat u Alfuzosine HCl Retard Mylan gebruikt.

Neem Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg na de maaltijd in.

Zwangerschap en borstvoeding

Deze informatie is niet relevant aangezien alfuzosine alleen voor mannen bestemd is.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Alfuzosine mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

BIJSLUITER

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg RVG 33407 Versie: januari 2013

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In het begin van de behandeling met Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg kan het voorkomen dat u zich licht in het hoofd voelt, of duizelig of zwak. Bestuur geen voertuigen, gebruik geen machines of voer geen gevaarlijke taken uit totdat u weet hoe uw lichaam reageert op de behandeling.

Alfuzosine HCl Retard Mylan bevat lactose

Wanneer uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel in neemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 maal per dag 1 tablet met verlengde afgifte (10 mg alfuzosine). Wanneer er een verhoogd risico op bijwerkingen is, kan een lagere dosering overwogen worden. Neem de eerste tablet bij het naar bed gaan. Neem de volgende tabletten iedere dag direct na dezelfde maaltijd. Slik de tablet heel door met voldoende vloeistof. U mag de tabletten niet fijnmaken, verpulveren of kauwen aangezien er dan te veel werkzame stof, alfuzosine, te snel in uw lichaam kan komen. Dit verhoogt de kans op bijwerkingen.

Wanneer u last heeft van milde tot matige nierfunctiestoornissen is de gebruikelijke dosering 1 tablet met verlengde afgifte (10 mg alfuzosine) wanneer een lagere dosering niet voldoende was. Dit is ook afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling. Neem de eerste tablet bij het naar bed gaan.

Wanneer u grote hoeveelheden Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg heeft ingenomen, kan uw bloeddruk plotseling dalen. U kunt u zich duizelig voelen of zelfs flauwvallen. Wanneer u zich duizelig voelt, ga zitten of liggen totdat u zich beter voelt. Wanneer de klachten niet verbeteren, neem dan contact op met uw arts. Het kan nodig zijn dat de bloeddrukverlaging in het ziekenhuis behandeld moet worden.

Neem geen dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Het kan een plotselinge bloeddrukdaling veroorzaken, zeker wanneer u bloeddruk verlagende middelen gebruikt. Neem de volgende tablet in zoals is voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Onderbreek de behandeling niet en stop niet met de behandeling van Alfuzosine Retard Mylan zonder eerst contact op te nemen met uw arts.

Wanneer u de behandeling wilt stoppen of wanneer u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen:

BIJSLUITER

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg RVG 33407 Versie: januari 2013

zeer vaak bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten
vaak bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten;
soms bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten
zelden bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 behandelde patiënten
zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten en geïsoleerde gevallen.

Vaak:

Vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, een draaierig gevoel in het hoofd (vertigo), buikpijn, misselijkheid, gestoorde spijsvertering, droge mond, een gevoel van zwakte, gevoel van onwel zijn (malaise).

Soms:

Slaperig gevoel, stoornissen bij het zien, snellere hartslag (tachycardie), flauwvallen (met name aan het begin van de behandeling), hartkloppingen, ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding, snelle voorbijgaande huiduitslag (rash), rode huid, jeuk, niet kunnen ophouden van urine (urine incontinentie), gezwollen enkels en voeten, rood worden van het gezicht (opvliegers), pijn op de borst, een draaierig gevoel in het hoofd (vertigo), duidelijke bloeddrukdaling bij het opstaan (met name aan het begin van de behandeling of met een te hoge dosering en wanneer de behandeling weer opnieuw gestart wordt), diarree.

Zeer zelden:

Verslechtering of het opnieuw optreden van pijn op de borst (angina pectoris), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen met name in het gezicht en rondom de mond, netelroos).

Onbekend

Pijnlijke langdurige erectie (priapisme), vermindering van het aantal witte bloedcellen, afwijkend hartritme, complicaties bij oogoperaties, leverschade, cholestatische leverziekte, misselijk zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en doos na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.: ”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is alfuzosinehydrochloride. Een tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg alfuzosinehydrochloride.

BIJSLUITER

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg RVG 33407 Versie: januari 2013

 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, hypromellose, povidon K25, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg eruit hoeveel zit er in een verpakking

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte, ronde niet-omhulde tabletten met afgeschuinde kanten.

Ze zijn verkrijgbaar in PVC/PVDC-aluminium doordrukstripverpakkingen met 10, 20, 30, 50, 60, 60 x 1, 90, 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn in het register ingeschreven onder nummer RVG 33407.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland

Mylan B.V. Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

België Alfuzosine Mylan 10 mg tabletten met verlengde afgifte
Denemarken Alfumylan Retard 10 mg prolonged-release tablets
Duitsland Alfuzosin-dura 10 mg Retardtabletten
Finland Alfumylan 10 mg
Griekenland Alfuzosin/generics 10 mg
Hongarije Alfugen 10 mg
Ierland Xatger 10 mg prolonged release tablet
Italië Alfuzosina Mylan Generics 10 mg
Nederland Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met verlengde afgifte
Polen Alugen 10 mg
Portugal Cloridato de Alfuzosina Mylan 10 mg
Slowakije Alfuzosin Mylan 10 mg
Spanje Alfuzosina Yes 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Tsjechië Alfuzosin Mylan 10 mg
Verenigd Koninkrijk Taurazil XL 10 mg Tablets
Zweden Alfumylan Retard 10 mg prolonged-release tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK