Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH, tablet met verlengde afgifte

ATC-Code
G04CA01
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Alfuzosine Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen, die alfa1-blokkers genoemd worden. Dit zijn geneesmiddelen tegen plasklachten bij prostaataandoeningen.

Gebruiken bij

 • alfuzosinehydrochloride wordt gebruikt voor de behandeling van de

symptomen als gevolg van een goedaardige vergrote prostaatklier 1 plasklachten bij goedaardige prostaatvergroting.

Wanneer u te veel van Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Het kan voorkomen dat u vergeet een tablet in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet alsnog in te nemen. U kunt de volgende dag doorgaan met het innemen van de voorgeschreven dosering. Neem nooit een dubbele dosis van Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 1. als u allergisch bent voor alfuzosine, andere quinazolines (bv. terazosine, doxazosine) of voor één van de andere stoffen die ni dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 2. als u last heeft (gehad) van duizeligheid, vooral bij het gaan staan vanuit

zittende of liggende houding

 1. als u ook andere alfa1-blokkers gebruikt, zoals doxazosine
 2. als u een ernstige leveraandoening heeft.

3741 wanneer u een aandoening heeft aan de kransslagaderen (de eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet.); wanneer klachten van pijn op de borst (angina pectoris) terugkomen of verergeren moet het gebruik van alfuzosine worden gestaakt.

3742 wanneer u tot een van de volgende patiëntgroep en behoort:

  • oudere patiënten
  • patiënten met een verhoogde gevoeligheid voor alfa 1-blokkers
  • patiënten die tegen hoge bloeddruk behandeld worde n
 • bij sommige patiënten kan een bloeddrukdaling zich voordoen bij rechtop gaan zitten of gaan staan in de eerste uren na inname van de tablet. Vooral bij het gaan zitten of staan vanuit een liggende houding. In dat geval dient u te gaan liggen totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen. Deze klacht komt meestal voor in het begin van de behandeling en is gewoonlijk van voorbijgaande aard. In de regel kan met de behandeling worden doorgegaan
 • als u een chirurgische ingreep voor staar (troebeling van de lens) moet ondergaan, meld dan alstublieft vóór de operatie aan de oogarts dat u Alfuzosinehydrochloride gebruikt of hebt gebruikt. Dit is nodig omdat gebruik van Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH kan leiden tot complicaties tijdens de operatie, die voorkomen kunnen worden als uw specialist erop voorbereid is.
 • wanneer u incontinent bent (niet op kunnen houden van urine).

U dient de Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH tabletten in het geheel door te slikken. Als u de tabletten breekt, vermaalt, kauwt of op een andere manier stuk maakt, werkt het systeem dat zorgt voor een gelijkmatige afgifte uit de tablet niet meer goed. U kunt daardoor meer last krijgen van bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande warschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een isselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

3741 andere alfa1-blokkers (gelijktijdig gebruik dient vermeden te worden) 3742 geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk (het kan nodig zijn om de

dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling)

3743 nitraten (geneesmiddelen tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) (het kan nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling)

3744 middelen zoals ketoconazol en itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties) claritromycine en erytromycine (voor de behandeling van bacteriële infecties) of ritonavir (voor de behandeling van HIV). Deze middelen kunnen invloed hebben op de werking van alfuzosine

3745 algemene verdovingsmiddelen. Als u een operatie moet ondergaan die een algemene verdoving behoeft, vertel uw arts dan dat u

Alfuzosinehydrochloride 2,5 mg PCH gebruikt, aangezien uw bloeddruk aanzienlijk kan dalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH niet bij vrouwen gebruikt wordt is deze rubriek niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH kan soms duizeligheid of algemene zwakte tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Neem 1 tablet Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH per dag in na de avondmaaltijd. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water). De tabletten in het geheel doorslikken.

Inname van uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tablet moet innemen.

Wanneer u een milde tot matige verminderde werking van de lever heeft dient u tabletten alfuzosinehydrochloride 2,5 mg te gebruiken, overeenkomstig het daarbij behorende doseringsvoorschrift. De genoemde dosering is echter met dit product niet uitvoerbaar. Hiervoor zijn andere alfuzosinehydrochloride bevattende geneesmiddelen beschikbaar. Uw arts zal u hiervan op de hoogte stellen.

Gebruik bij kinderen

Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH wordt niet aanbevolen bij kinderen.

Vaak wordt Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U dient direct een arts te raadplegen wanneer u last krijgt van de volgende verschijnselen:

Opgezwollen gezicht, tong of keel; moeilijkheden met slikken, moeilijkheden met ademhalen en netelroos (deze verschijnselen komen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor).

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten

Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Vaak

 1. misselijkheid, buikpijn, diarree en droge mond
 2. zwakheid, duizeligheid (vertigo), gevoel van onwel zijn (malaise) en hoofdpijn
 1. verlaagde bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 2. asthenie (algehele lichaamszwakte).

Soms

 1. versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties) en flauwvallen
 2. slaperigheid
 1. stoornissen bij het zien
 2. ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)
 3. huiduitslag en jeuk
 4. incontinentie
 5. vochtophoping (oedeem), blozen (flushes), pijn op de borst.

Zeer zelden

 1. mensen met een voorgeschiedenis van aandoeningen aan de bloedvaten of het hart kunnen voor de eerste keer een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst krijgen (angina pectoris) of hernieuwd optreden van angina
 2. netelroos
 3. vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit).

Niet bekend

 1. verminderde hoeveelheid witte bloedcellen (neutropenie)
 2. intra-operatieve Floppy Iris Syndroom (IFIS): als u een oogoperatie ondergaat voor cataract (vertroebeling van de lens), vertel dan uw oogarts voor de operatie dat u Alfuzosine PCH gebruikt, omdat uw pupil minder kan dilateren en de iris (het gekleurde deel van het oog) kan slap worden tijdens de operatie.
 3. abnormale hartslag (atriale fibrillatie)
 4. braken
 5. problemen met uw lever
 6. aanhoudende en pijnlijke erectie (priapisme).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Ofkrijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel alfuzosinehydrochloride 10 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: ethylcellulose (E462), gehydrogeneerde ricinusolie, hypromellose (E464), magnesiumstearaat (E572), microkristallijn cellulose (E460), povidon (E1201), colloïdaal silicium (E551), mannitol (E421) en de kleurstof geel ijzeroxide (E172).

De tabletten zijn rond en opgebouwd uit drie lagen (geel – wit – geel).

Alfuzosinehydrochloride retard 10 mg PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 30 en 90 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Sanofi Winthrop Industri

30-36 av. Gustave Eiffel

37000 Tours

Frankrijk

Sanofi Synthelabo Limited

Edgefield Avenue, Fawdon, Newcastle

Upon Tyne, Tyne & Wear, NE3 3TT

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 102424

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in Januari 2013. 1112.4v.HW

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.