Andriol 40 mg, zachte capsules

ATC-Code
G03BA03
Andriol 40 mg, zachte capsules

Dr. Fisher Farma

Stof(fen)
Testosteron
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Androgenen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Andriol bevat testosteronundecanoaat, dat in het lichaam wordt omgezet in testosteron, het natuurlijke mannelijke hormoon. Testosteron wordt voornamelijk geproduceerd in de zaadballen. Het zorgt bij de man voor de secundaire geslachtskenmerken (baardgroei, zwaardere stem, meer gespierde lichaamsbouw), het seksuele gedrag en het voortplantingsvermogen. Alshet lichaam te weinig testosteron maakt, kunnen er afwijkingen in deze mannelijke eigenschappen optreden. Het tekort aan testosteron kan ontstaan doordat de zaadballen onvoldoende of helemaal niet functioneren. Het kan ookhet gevolg zijn van een stoornis in het hersenaanhangsel (hypofyse), waar een hormoon wordt gemaakt dat de zaadballen aanzet tot de vorming van testosteron. De klachten die het gevolg zijn van een testosterontekort kunnen worden opgeheven door toediening van testosteronpreparaten.

Waarvoor wordt Andriol gebruikt

Andriol wordt voorgeschreven bij mannen met een tekort aan testosteron.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Bij prostaatkanker of borstkanker.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor testosteronundecanoaat of voor één van de andere bestanddelen van Andriol (zie ookrubriek 'Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden').
 • Als u zwanger bent.
Wees extra voorzichtig met Andriol

Extra controle door de artsis noodzakelijkbij de behandeling van jongensdie nog niet volgroeid zijn, omdat mannelijke hormonen de geslachtelijke ontwikkeling kunnen vervroegen en de lengtegroei kunnen remmen.

Medische controle kan ooknoodzakelijkzijn alsu één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:

 • hartaandoeningen
 • verhoogde bloeddruk
 • nieraandoeningen
 • epilepsie (vallende ziekte)
 • migraine
 • leveraandoeningen.

Bij goedaardige prostaataandoeningen kunnen de klachten toenemen.

Voordat de behandeling met testosteron begint moet u grondig onderzocht worden om uit te sluiten dat er prostaatkanker aanwezig is zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Daarnaast zal het bloed onderzocht worden op de zuurstoftransporterende stof in uw rode bloedcellen (hemoglobine). In zeer zeldzame gevallen kan het aantal rode bloedcellen in uw bloed te veel toenemen. Dit kan leiden tot complicaties. Tijdenshet eerste jaar van de behandeling moet er ieder kwartaal en daarna jaarlijkscontrole plaatsvinden van uw bloed en van uw prostaat door middel van onderzoekvia de anus.

Als u uitzaaiingen in het bot heeft alsgevolg van een tumor, kan de hoeveelheid calcium in uw bloed toenemen (hypercalciëmie) of de hoeveelheid calcium in de urine kan toenemen (hypercalciurie). Om dit te controleren zal uw artswaarschijnlijk regelmatig bloedonderzoeklaten uitvoeren.

Verder moet u het uw arts zeggen alsu last heeft van herhaaldelijke onderbrekingen van de ademhaling tijdensde slaap die vaaksamengaan met snurken (slaapapneu).

Er zijn namelijkaanwijzingen dat het gebruikvan testosteron in het algemeen deze klachten zou kunnen veroorzaken of verergeren. Dit treedt vooral op bij mannen die extreem overgewicht hebben of steeds terugkerende klachten gerelateerd aan ziekten van de luchtwegen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet voldoende vastgesteld bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker alsu andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ookvoor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Vertel uw artsin ieder geval wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:

 • insuline of andere geneesmiddelen tegen diabetes
 • bloedverdunnende middelen (tegen trombose)
 • ACTH (adrenocorticotroop hormoon; een hormoon dat de bijnierschorsaanzet tot het produceren van bijnierschorshormonen)
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen: gebruikt bij de be handeling van verschillende aandoeningen zoalsreuma, artritis, allergische aandoeningen en astma).

Andriol kan het risico op oedeem (ophoping van vocht in het lichaam) verhogen, met name alsuw hart en lever onvoldoende werken.

Andriol kan ookde resultaten van sommige laboratoriumtesten beïnvloeden (bijvoorbeeld het meten van gehalte schildklierhormoon in het bloed).

Vertel uw arts of de verpleegkundige dat u Andriol gebruikt.

Gebruik van Andriol met voedsel en drank

Voedselinname zorgt ervoor dat testosteronundecanoaat kan worden opgenomen door uw lichaam. Daarom moet Andriol worden ingenomen bij de maaltijd.

Zwangerschap

Andriol wordt alleen voorgeschreven aan mannen.

U mag daarom geen Andriol gebruiken tijdensde zwangerschap.

Borstvoeding

Andriol wordt alleen voorgeschreven aan mannen.

U mag daarom geen Andriol gebruiken tijdensde borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft testosteron geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machineste gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Andriol bevat zonnegeel (E110) en kan allergische reactiesveroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

GebruikAndriol precieszoalsuw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw artsof apotheker.

Hoeveel

Meestal begint men met een dosisvan 3-4 capsulesper dag.

Na 2-3 weken kan dan geleidelijkworden overgeschakeld naar een lagere onderhoudsdosis, meestal 1-3 capsulesper dag. De helft van de dagelijkse dosismoet ’s morgensworden ingenomen; de andere helft ’s avonds. Bij een oneven aantal capsulesmoet het grootste aantal

’s morgensworden ingenomen.

Hoe en wanneer innemen

De capsules moeten bij de maaltijd worden ingenomen en zonder erop te kauwen, worden doorgeslikt met bijvoorbeeld een half glaswater. Doe dit in staande of zittende houding.

Wanneer u merkt dat Andriol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Andriol heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u in een keer meer capsulesheeft ingenomen dan voorgeschreven, is er geen reden tot paniek. Toch moet u uw artsraadplegen. De olieachtige vloeistof in de capsuleskan diarree veroorzaken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Andriol in te nemen

Als u bent vergeten om uw ochtend- of avonddosisin te nemen, moet u deze zo snel mogelijknemen tenzij u al meer dan 6 uur te laat bent. In dat geval moet u de vergeten dosisgewoon overslaan.

Neem nooit een dubbele dosisvan Andriol om zo de vergeten dosisin te halen.

Als u stopt met het innemen van Andriol

Wanneer de behandeling met Andriol wordt gestopt, kunnen binnen enkele weken klachten terugkeren die u had vóór de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruikvan dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw artsof apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoalsalle geneesmiddelen kan Andriol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn:

Bij prepuberale jongens:

 • voortijdige geslachtelijke rijping
 • vaker optredende erecties
 • vergroting van de penis
 • voortijdige sluiting epifysairschijven (waardoor lengtegroei beëindigd wordt).

Algemeen:

 • pijnlijke erecties, het vaker optreden van erecties
 • toename of afname van de geslachtsdrift
 • stoornissen in de vorming van zaadcellen
 • goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie)
 • versnelde groei van prostaatkanker die al in aanleg aanwezig is
 • klachten bij het plassen (mictieklachten)
 • borstvorming
 • vochtophoping in de weefsels(oedeem)
 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie), zenuwachtigheid, stemmingsstoornissen
 • misselijkheid, diarree en buikpijn, maag- of darmklachten
 • in zeer zeldzame gevallen kan geelzucht ontstaan, gekenmerkt door een gele verkleuring van de huid en de ogen (cholestatische geelzucht)
 • jeuk(pruritus), acne
 • spierpijn
 • hoge bloeddruk(hypertensie)
 • stijging van het aantal rode bloedcellen (cellen die zuurstof vervoeren in het bloed) (polycytemie)
 • er kunnen veranderingen optreden in resultaten van bepaalde laboratoriumtesten zoalsleverfunctietesten, cholesteroltesten, testen voor PSA (een merkstof die samenhangt met prostaatkanker). Ook kan er een toename zijn van hemoglobine (de rode bloedkleurstof die nodig isvoor het binden van zuurstof) in het bloed.

Alseen van de bovenvermelde bijwerkingen optreedt, moet u de behandeling stoppen en contact opnemen met uw arts. Deze zal na verdwijnen van de bijwerking(en) de behandeling met een lagere dosis hervatten.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw artsof apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Andriol capsules buiten zicht en bereikvan kinderen houden.

Bewaar de strip in de originele verpakking ter bescherming tegen licht, beneden 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

GebruikAndriol niet na de vervaldatum die staat vermeld achter “Exp.” op het Dr. Fisher Farma etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel istestosteronundecanoaat 40 mg
 • Capsule-inhoud: castorolie, propyleenglycolmonolauraat (E477)
 • Capsulemateriaal: glycerine, zonnegeel (E110), gelatine.
Presentatie en verpakking

Andriol 40 mg zijn zachte, ovale, transparant oranje capsulesmet een olieachtige gele inhoud. Een doosje Andriol capsulesbevat 6 sachets met elkeen doordrukstrip met 10 capsules.

Fabrikant

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

Andriol 40 mg, zachte capsules

RVG 106359 // 07531 L.v.h.: Italië

Deze bijsluiter isvoor het laatst goedgekeurd in mei 2013 BS01077 / 03 / 14 mei 2013 (Herziening: maart 2012)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.