Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie

ATC-Code
G03BA03
Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie

Eureco-Pharma

Stof(fen)
Testosteron
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Androgenen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sustanon bevat testosteronesters. De testosteronesters worden in het lichaam omgezet in testosteron. Testosteron is het natuurlijke, mannelijke hormoon dat gemaakt wordt in de teelballen. Dit hormoon is nodig voor de normale groei, ontwikkeling en functie van de mannelijke geslachtsorganen en voor de mannelijke geslachtskenmerken zoals een lage stem en lichaamsbeharing. Testosteron stimuleert de ontwikkeling van botten en spieren en de aanmaak van rode bloedcellen.

Sustanon wordt voorgeschreven aan mannen die geen of te weinig testosteron produceren, wat hypogonadisme wordt genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Sustanon mag alleen worden gebruikt als uw arts, op basis van uw symptomen en laboratoriumonderzoek, heeft bevestigd dat u aan hypogonadisme lijdt. Alleen mannen dienen Sustanon te gebruiken.

Gebruik Sustanon niet

 • Als u prostaatkanker of borstkanker heeft of hiervoor in het verleden behandeld bent.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor testosteronesters of voor één van de andere bestanddelen van Sustanon.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor pinda's of soja (zie ook rubriek 'Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sustanon').
 • Als u zwanger bent of mogelijk zwanger bent (zie ook rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding').

Wees extra voorzichtig met Sustanon

 • Extra controle door de arts is noodzakelijk bij de behandeling van jongens die nog niet volgroeid zijn, omdat mannelijke hormonen de geslachtelijke ontwikkeling kunnen vervroegen en de lengtegroei kunnen remmen.
 • Extra controle door een arts is ook nodig bij oudere mannen omdat mannelijke hormonen zoals testosteron de prostaat kunnen vergroten.
 • Ook moet uw arts vooraf uitsluiten dat u prostaatkanker heeft.
 • Regelmatig zal het bloed onderzocht worden op het aantal rode bloedcellen, omdat deze kunnen toenemen tijdens gebruik van Sustanon. Dit kan in zeldzame gevallen tot complicaties leiden.
 • Medische controle kan ook nodig zijn als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:

o Aandoeningen van hart of bloedvaten

o Hoge bloeddruk o Nierziekten o Leverziekten o Migraine o Vallende ziekte (epilepsie)

 1. Prostaatklachten, zoals problemen bij het plassen.
Verder moet u uw arts waarschuwen als u last heeft van herhaaldelijke onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap die vaak samen gaan met snurken (slaapapneu). Er zijn namelijk aanwijzingen dat het gebruik van testosteron deze klachten zou kunnen verergeren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet voldoende vastgesteld bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gebruik van Sustanon bij kinderen en jongeren onder 18 jaar wordt daarom niet aanbevolen.

Gebruik van Sustanon samen met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Waarschuw uw arts in ieder geval wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:

 • bloedsuikerverlagende middelen zoals bijvoorbeeld insuline
 • bloedverdunnende middelen (tegen trombose).

Testosteron kan namelijk de werking van deze geneesmiddelen versterken en mogelijk moet de dosis van deze geneesmiddelen worden aangepast door uw arts.

Gelijktijdige toediening van testosteron en ACTH (adrenocorticotroop hormoon; hormoon dat de bijnierschors aanzet tot het produceren van bijnierschorshormonen) of bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kan de kans op oedeem (ophoping van vocht in het lichaam, met name in de benen) vergroten. Deze combinatie van geneesmiddelen moet - vooral bij patiënten met een hart- of leverziekte of aanleg voor oedeem - met voorzichtigheidworden toegepast.

Zwangerschap en borstvoeding

Sustanon is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen en mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap in verband met het risico op vermannelijking van de foetus. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel krijgt toegediend.

Sustanon is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen en mag niet worden gebruikt tijdens borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel krijgt toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft testosteron geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sustanon

Sustanon bevat ook:

Arachideolie (arachidisolie of pindaolie) – Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor pinda's of soja (zie ook rubriek 'Gebruik Sustanon niet').

Benzylalcohol (0,1 g per ml oplossing) – Niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen. Benzylalcohol kan toxische reacties en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.

Hoe gebruikt u dit middel?

De injecties van 1 ml worden eens per 3 weken toegediend. Dit geneesmiddel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

De injecties worden toegediend in spierweefsel (bijvoorbeeld in bil, bovenbeen of bovenarm).

Als u merkt dat Sustanon te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer Sustanon heeft gebruikt dan u zou mogen

Uw arts bepaalt wanneer Sustanon gegeven mag worden. Wanneer symptomen optreden zoals pijnlijke langdurige erecties, die te maken hebben met te hoge doseringen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Als gedurende langere tijd te veel Sustanon wordt gebruikt, kunnen er te veel rode bloedcellen gevormd worden. Dit zal moeten worden vastgesteld door uw arts. Wanneer deze klachten optreden zal uw arts de behandeling tijdelijk stoppen of de dosis verminderen. Er zijn verder geen speciale therapeutische maatregelen nodig.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sustanon te gebruiken

Overleg met uw arts om de tijdsduur tussen de verschillende injecties zoveel mogelijk aan te kunnen houden.

Als u stopt met het gebruik van Sustanon

De effecten van behandeling met Sustanon nemen langzaam af nadat de laatste injectie is gegeven en de klachten die aanwezig waren voor de start van de behandeling kunnen geleidelijk weer toenemen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Sustanon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gezien worden als gevolg van testosteronbehandeling zijn (het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen):

 • jeuk (pruritus)
 • acne
 • haaruitval (alopecia)
 • verhoogde talgafscheiding (seborrhoea)
 • misselijkheid
 • afwijkende waarden van leverfunctietesten
 • daling van cholesterol en triglyceriden in het bloed
 • depressie (neerslachtigheid), zenuwachtigheid, stemmingswisselingen
 • spierpijn (myalgie)
 • vochtophoping in de weefsels (oedeem)
 • hoge bloeddruk
 • te sterke toename van het aantal rode bloedcellen (cellen die zuurstof vervoeren in het bloed) (polycytemie)
 • wijziging van de bloedsamenstelling (stijging hemoglobinegehalte, stijging hematocriet)
 • meer of minder zin in seks (libido)
 • langdurige abnormale en pijnlijke erecties
 • verstoorde aanmaak van zaadcellen
 • borstvorming
 • groei van de prostaat tot een afmeting die overeenstemt met uw leeftijd
 • stijging van PSA in het bloed (een merkstof die samenhangt met prostaatkanker)
 • versnelde groei van prostaatkanker die al in aanleg aanwezig is.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij prepuberale jongens bij het gebruik van androgenen in het algemeen: voortijdige geslachtelijke rijping, frequenter optredende erecties, vergroting van de penis en remming van de lengtegroei.

Omdat Sustanon een injectiepreparaat is waaruit de werkzame stof over langere tijd vrijkomt, kan de werking niet onmiddellijk worden opgeheven. In het algemeen kunnen geneesmiddelen, die per injectie worden toegediend, een lokale reactie tot gevolg hebben op de plaats van de injectie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Bewaren beneden 25˚C.

Gebruik Sustanon niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na:' of 'EXP:'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Wat bevat Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie

 • De werkzame bestandelen zijn testosteronesters: Eén milliliter oliehoudende oplossing bevat: o testosteronpropionaat 30 mg; is gelijk aan 25,1 mg testosteron o testosteronfenylpropionaat 60 mg; is gelijk aan 41,1 mg testosteron o testosteronisocaproaat 60 mg; is gelijk aan 44,8 mg testosteron o testosterondecanoaat 100 mg; is gelijk aan 65,1 mg testosteron.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn arachideolie (pindaolie) en benzylalcohol.

Hoe ziet Sustanon eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Sustanon is een heldere, gele, olieachtige oplossing.

Elke glazen injectieflacon bevat 1 ml Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie. Een verpakking bevat 1 injectieflacon.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratiehouder / Ompakker

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Vrijgiftefabrikant

Organon Portuguesa Lda Rua Agualva dos Açores, 16 2735-557 Cacêm

Portugal

Sustanon staat in het register ingeschreven onder: RVG 109334//00027 L.v.H.: Portugal Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013. BIJSLUITER VOOR DE MEDISCHE BEROEPSGROEP

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.