Betamethason Sandoz créme 1 mg/g, hydrofiele crème

Betamethason Sandoz créme 1 mg/g, hydrofiele crème
Werkzame stof(fen)Betamethason
Toelatingslandnl
VergunninghouderSandoz
ATC-codeD07AC01
Farmacologische groepenCorticosteroïden, gewoon

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

De werkzame stof in Betamethason Sandoz crème is betamethason-17-valeraat. Dit is een corticosteroïd (bijnierschorshormoon) dat ervoor zorgt dat de klachten, die veroorzaakt worden door huidaandoeningen, verminderen. Betamethason Sandoz trekt na aanbrengen snel in de huid. Hierdoor nemen de klachten zoals jeuk, roodheid en schilfering af. Betamethason Sandoz crème pakt de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen aan.

Uw arts heeft u Betamethason Sandoz crème voorgeschreven om de huidziekte, waarvan u last heeft, te behandelen. Het gaat hierbij om huidziektes die alleen maar goed reageren op sterk werkende corticosteroïden zoals Betamethason Sandoz.

Voorbeelden van deze huidziektes zijn:

 • schubziekte: een schilferende droge niet besmettelijke huiduitslag (psoriasis)
 • bepaalde vorm van eczeem
 • schijf- of vlindervormige huiduitslag (lupus erythematosus discoïdes)
 • kleine glanzende, hevig jeukende, roze tot blauwachtige knobbeltjes (lichen planus)
 • ivoorkleurige, veelhoekige huiduitslag, zo groot als een erwt, waarbij de huid wat verschrompeld lijkt (lichen sclerosus et atrophicus)
 • ringvormige korrelige huidknobbeltjes (granuloma annulare)
 • puisten op handpalmen en op de voetzolen (pustulosis palmaris et plantaris).

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Betamethason Sandoz crème niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Betamethason Sandoz crème
 • als uw huiduitslag wordt veroorzaakt door een infectie met bacteriën, schimmels, gisten, virussen (bijv. herpes simplex, waterpokken) of parasieten
 • bij roodheid, soms met puistjes, in het gezicht (rosacea)
 • voor de behandeling van jeuk aan de anus of aan de geslachtsorganen (perianale en genitale pruritus)
 • op huidaandoeningen die door gebruik van corticosteroïden zijn ontstaan, zoals streepvormige littekens (striae) en roodachtige uitslag rond de mond (dermatitis perioralis)
 • bij huidafwijkingen als jeugdpuistjes (acne), huidaandoeningen met schubachtige schilfers (ichthyosis), chronische huidontsteking tijdens de jeugd (juveniele dermatose), dunne bloedvaatjes in de huid (fragiliteit van de huidvaten) of een zeer dun geworden huid (huidatrofie)
 • bij kinderen jonger dan 1 jaar, bijv. voor de behandeling van luieruitslag en eczeem
 • met zweervorming (ulcus) gepaard gaande huidaandoeningen, wonden.

Wees extra voorzichtig met Betamethason Sandoz crème

 • als u psoriasis heeft. Er bestaat de mogelijkheid dat u na verloop van tijd slechter gaat reageren op Betamethason Sandoz. Dit noemt men tolerantie en het risico bestaat dan dat over het hele lichaam psoriasis met puistvorming (gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis) gaat optreden.
 • als u Betamethason Sandoz aanbrengt op een beschadigde huid. De kans bestaat dan dat Betamethason Sandoz in het lichaam wordt opgenomen zodat er in het hele lichaam (systemisch) bijwerkingen kunnen optreden. Alle bij het gebruik van Betamethason Sandoz mogelijke bijwerkingen staan vermeld in hoofdstuk 4 van deze bijsluiter (zie verderop).
 • gebruik Betamethason Sandoz niet op de oogleden wegens het risico van het ontstaan van groene staar (glaucoom) of grijze staar (subcapsulasir cataract), indien Betamethason Sandoz in de ogen zou komen
 • bij het aanbrengen van Betamethason Sandoz op het gezicht of op de geslachtsdelen. Slechts op uitdrukkelijk voorschrift van uw arts mag Betamethason Sandoz op deze plaatsen worden toegepast; in het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet met Betamethason Sandoz te behandelen.
 • wanneer uw arts langdurig Betamethason Sandoz aan een baby of een jong kind voorschrijft is regelmatig bloedonderzoek en controle van de lengte en het gewicht noodzakelijk
 • gebruik bij jonge kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts
 • indien Betamethason Sandoz onder een afsluitend verband wordt toegepast (onder occlusie). De huid moet gereinigd worden voordat een nieuw verband wordt aangebracht om bacteriële infecties te voorkomen.
 • bij langdurig dagelijks gebruik van Betamethason Sandoz. Indien na vier weken dagelijks gebruik geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts.
 • wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten. Het is verstandig dit aan uw arts te vertellen. Wanneer u overgevoelig wordt voor
 • Betamethason Sandoz (herkenbaar aan verschijnselen als jeukende uitslag op de handen of voeten, zwelling van de oogleden en het gezicht en problemen met ademhalen of slikken), dient u de toediening onmiddellijk te staken en direct uw arts te raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er komt maar een kleine hoeveelheid van de werkzame stof uit Betamethason Sandoz in het bloed. Het is dus, na gebruik zoals voorgeschreven, niet waarschijnlijk dat de werking van Betamethason Sandoz beïnvloed wordt door andere geneesmiddelen of dat Betamethason Sandoz de werking van andere geneesmiddelen zal beïnvloeden. Het is overigens wel beter geen middelen voor toepassing op de huid tegelijkertijd op dezelfde plaats aan te brengen (tenzij uw arts anders voorschrijft).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Sterk werkende corticosteroïden als Betamethason Sandoz mogen alleen op nadrukkelijk voorschrift van de arts worden gebruikt. Corticosteroïden passeren de placenta. Hoewel de gegevens over het gebruik op de huid tijdens de zwangerschap beperkt zijn, kan een effect op de ongeboren vrucht niet worden uitgesloten.

Het geven van borstvoeding wordt ontraden tijdens het gebruik van sterk werkende corticosteroïden als Betamethason Sandoz.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Betamethason Sandoz crème op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Betamethason Sandoz crème

Wanneer u daar gevoelig voor bent, kunnen de volgende hulpstoffen een probleem geven (voor een complete lijst van de hulpstoffen in de crème zie hoofdstuk 6 van deze bijsluiter):

 • cetostearylalcohol, kan plaatselijke huidreacties veroorzaken, bijv. eczeem (contactdermatitis)
 • chloorcresol (conserveermiddel), kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het gebruik van Betamethason Sandoz crème nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de crème aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Voor een goede behandeling is het van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt. Normaal gesproken wordt een dun laagje crème tweemaal per dag aangebracht op de aangedane huid. U kunt de crème het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Per week moet niet meer dan 60 gram crème worden gebruikt, tenzij uw arts u anders voorschrijft. Als u wilt douchen, breng de crème dan pas hierna aan op de huid.

Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten crème te verwijderen, tenzij het de handen zijn die worden behandeld.

Wat u moet doen als u meer Betamethason Sandoz crème heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u eens een keer teveel Betamethason Sandoz heeft aangebracht hoeft u zich geen zorgen te maken. Het optreden van een acute overdosering is zeer onwaarschijnlijk. Wanneer u gedurende langere tijd meer of vaker Betamethason Sandoz heeft gesmeerd dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Er bestaat dan een kans op een te hoge concentratie van corticosteroïden in uw lichaam (hypercorticisme, zie hoofdstuk mogelijke bijwerkingen).

In dat geval moet de behandeling, onder medisch toezicht, geleidelijk worden verminderd of worden gestaakt vanwege het risico op bijnierschorsonderdrukking.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Betamethason Sandoz crème te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar gebruik de normale hoeveelheid wanneer u tot de ontdekking komt dat u vergeten bent een keer Betamethason Sandoz te smeren. Als het bijna tijd is voor de volgende behandeling, kunt u ook met smeren wachten tot het moment van de volgende behandeling.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Betamethason Sandoz crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Betamethason Sandoz crème:

 • vaak (bij meer dan 1 op 100, maar minder dan 1 op 10 patiënten die het geneesmiddel gebruiken)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten die het geneesmiddel gebruiken)
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Systeem/orgaan klasse Bijwerkingen Frequentie
Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheid Zeer
    zelden
Endocriene aandoeningen Een te hoge concentratie van corticosteroïden in he Zeer
  lichaam (hypercorticisme). Dit kan o.a. leiden zelden
  tot vochtophoping, vetzucht en slechte wondgenezi  
  Onvoldoende werking van de bijnierschors  
  (bijnierschors- insufficiëntie), met symptomen  
  zoals vochtverlies, lage bloeddruk, darmklachten Zeer
  en een verandering in pigmentatie van de huid zelden
Oogaandoeningen Verhoging van de interne oogdruk Zeer
  Verhoogde kans op grijze staar (cataract) zelden
  Zeer
    zelden
Bloedvataandoeningen Het wijder worden van de onderhuidse Zeer
  bloedvaatjes (teleangiëctasieën) zelden
Huid- en Lokaal branderig gevoel van de huid en jeuk Vaak
onderhuidaandoeningen (pruritus) Zeer
  Dunner worden van de huid (huidatrofie), zelden
  plaatselijke ontkleuring van de huid  
  (pigmentveranderingen), bloeduitstortingen  
  (purpura), ontstaan van streepvormige littekens  
  (striae), overmatige haargroei (hypertrichose),  
  huidontsteking (allergische contactdermatitis), bij  
  bestaande psoriasis kunnen puistjes ontstaan  
  (psoriasis pustulosa), verergering van de  
  symptomen, op eczeem lijkende roodachtige  
  uitslag in het gezicht soms met puistjes (rosacea-  
  achtige en periorale dermatitis) met en zonder  
  huidverdunning (huidatrofie) Niet
  Plaatselijk door verstopping van de huid bij bekend

oudere patiënten oranje-gele korreltjes (colloïd milia)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25˚C. Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Betamethason Sandoz crème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Betamethason Sandoz crème

 • het werkzame bestanddeel is betamethason-17-valeraat
 • de andere bestanddelen zijn: chloorcresol, vaseline, vloeibare paraffine, cetostearylalcohol, macrogol cetostearyl ether, natriumdiwaterstoffosfaat (E339), fosforzuur (E338), natriumhydroxide (E524) en gezuiverd water

Hoe ziet Betamethason Sandoz crème er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Betamethason Sandoz crème wordt geleverd in een tube van 30 gram of 100 gram. De inhoud van de tube bestaat uit een homogene witte gladde crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Betamethason Sandoz crème 1 mg/g RVG 28847=04519

Fabrikant

GSK Barnard Castle

Harmire Road

Country Durham

DL128 DT

Engeland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Betamethason. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Betamethason Sandoz créme 1 mg/g, hydrofiele crème

Medicijn
Vergunninghouder
Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio