Advertentie

Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Canesten gyno 3 bevat als werkzame stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof die bepaalde schimmel- of gistsoorten doodt of de groei ervan remt.

Uw arts heeft bij u een schimmelinfectie in de vagina (schede) vastgesteld. De meest voorkomende veroorzaker is Candida albicans. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig en kan onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken, zoals het ontstaan van vaginale afscheiding, bekend als witte vloed.

Canesten gyno 3 wordt toegepast bij infecties van de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmel- of gistsoorten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor clotrimazol of voor één van de andere bestanddelen van Canesten gyno 3.

Wees extra voorzichtig met Canesten gyno 3

Canesten gyno 3 vaginale tablet dient niet tijdens de menstruatie te worden toegepast, omdat dan niet volledig op de werkzaamheid kan worden vertrouwd. Zorg er daarom voor, dat de kuur vóór die tijd is beëindigd.

Canesten gyno 3 tablet kunnen de werking en veiligheid van rubberproducten zoals condooms en pessaria verminderen. Het effect is tijdelijk en komt alleen tijdens de behandeling voor.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen van Canesten gyno 3 met andere geneesmiddelen bekend.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Canesten gyno 3 kan overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap. In de zwangerschap moet het gebruik van de applicator worden vermeden en verdient toediening van de vaginale tabletten met de hand de voorkeur.

De vaginale tablet kan met de hand worden ingebracht.

Canesten gyno 3 kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Canesten Gyno 3 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Canesten gyno 3 vaginale tablet

In het algemeen zal het voorschrift van uw arts zijn: gedurende drie opeenvolgende dagen éénmaal per dag - 's avonds vóór het slapen gaan - één Canesten gyno 3 vaginale tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.

Wanneer de infectie zich ook buiten de vagina, rond de schaamlippen, heeft uitgebreid, kan, ook ter voorkoming van herinfectie, op voorschrift van de arts bovendien clotrimazol crème voor vaginaal gebruik 10 mg/g worden toegepast. Breng deze crème tweemaal per dag dun aan op de aangedane plaatsen gedurende ongeveer één week.

Gebruiksaanwijzing

Het inbrengen van de vaginale tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.

Canesten gyno 3 vaginale tablet wordt als volgt toegediend: Toediening met behulp van de bijgeleverde applicator

1. Staafje A tot aan de aanslag uittrekken; daarna de vaginale tablet in de daarvoor bestemde ruimte in applicator B steken. Bolle kant van de vaginale tablet richting opening van de applicator B

  1. De schaamlippen met de vrije hand uit elkaar houden en de applicator met de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen drukken.
  2. Staafje A voorzichtig geheel indrukken, waardoor de tablet in de vagina wordt ingebracht; vervolgens applicator terugtrekken.

4. Applicator na gebruik met warm (niet kokend) water zorgvuldig schoonmaken. Hiertoe staafje A, over de weerstand heen, uit applicator B trekken.

Toediening zonder applicator

Houd de schaamlippen met de vrije hand uit elkaar en druk de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen.

Algemeen

De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een antischimmelcrème om besmetting wederzijds te voorkomen.

Bij hardnekkige infecties moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via de endeldarm, die dan behandeld moet worden. De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen.

Onopgeloste deeltjes van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, voor het slapen gaan. Indien de tablet niet in één nacht oplost, kan worden gedacht aan het gebruiken van een clotrimazol bevattende crème.

Als u bemerkt dat Canesten gyno 3 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Raadpleeg een arts indien de klachten langer dan 7 dagen aanhouden.

Wat u moet doen als u meer van Canesten gyno 3 heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend bij gebruik van Canesten gyno 3 volgens de gebruiksvoorschriften. Raadpleeg uw arts, wanneer de tablet per ongeluk oraal is ingenomen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Canesten gyno 3 te gebruiken

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno 3 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij gebruik van de vaginale tablet kan in een enkel geval een meer of minder ernstige overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval kunnen naast huidklachten, zoals jeuk, roodheid en een branderig gevoel ook andere bijwerkingen voorkomen, zoals kortademigheid, lage bloeddruk, flauwte, misselijkheid en diarree. Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar Canesten gyno 3 tablet beneden 25°C

Gebruik Canesten gyno 3 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje, de tube of op de doordrukstrip na “EXP.” De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Canesten gyno 3 is een geneesmiddel dat verkrijgbaar is in twee vormen, een vaginale crème en een vaginale tablet. Het werkzame bestanddeel is clotrimazol.

De andere bestanddelen zijn:

Canesten gyno 3 tablet: calciumlactaat (E327), colloïdaal siliciumdioxide (E551), crospovidon (E1202), lactose, magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, melkzuur (E270), microkristallijne cellulose (E460 (i)), hypromellose (E464).

Hoe ziet Canesten gyno 3 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Canesten gyno 3 vaginale tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 3 tabletten en een applicator.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Eureco-Pharma B.V., Boelewerf 2, 2987 VD Ridderkerk.

Fabrikant

Canesten gyno 3 tablet; Bayer Schering Pharma AG, Leverkusen, Duitsland

Canesten gyno 3 vaginale tablet is in het register ingeschreven onder:

RVG 110153//08934 L.v.H.: Bulgarije.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK