Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Felodipine retard CF is een geneesmiddel in de vorm van tabletten met gereguleerde afgifte. Felodipine retard CF wordt geleverd in een verpakking met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 of 1000 tabletten met gereguleerde afgifte in blisterverpakkingen.

Geneesmiddelengroep

Felodipine behoort tot de groep van de calciumantagonisten.

Felodipine retard CF is een middel dat bloeddrukverlagend werkt doordat het de bloedvaten wijder maakt. Door dit bloedvatverwijdend effect krijgt het hart ook meer zuurstof en wordt een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst verminderd. Dit effect treedt al op na de inname van de eerste tablet en houdt tenminste 24 uur aan.

.

Toepassing van het geneesmiddel

Felodipine wordt gebruikt bij

 • een verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst bij inspanning (stabiele inspanningsgebonden angina pectoris).
Dosering

Hypertensie

Bij milde en matige hypertensie één tablet Felodipine retard CF 5 mg per dag.

Bij een ernstig verhoogde bloeddruk is in het algemeen een hogere dosering nodig, en/of kan Felodipine retard CF gecombineerd worden met andere bloeddrukverlagende middelen. Doseringen hoger dan een maal per dag 20 mg felodipine zijn zelden nodig.

Angina pectoris

Het wordt aanbevolen met één tablet Felodipine retard CF 5 mg per dag te beginnen. Eventueel kan bij onvoldoende werking de dosering verhoogd worden tot 10 mg per dag.

Kinderen

Felodipine retard wordt niet aanbevolen bij kinderen.

Als u merkt dat Felodipine retard CF te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tablet moet zonder kauwen of breken in zijn geheel, met tenminste een half glas water, worden ingenomen. Felodipine retard CF kan zonder voedsel of samen met een lichte of niet-vette maaltijd ingenomen worden. Neem de tablet niet met grapefruitsap in.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Felodipine retard CF heeft ingenomen:

Wanneer u te veel Felodipine retard CF heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een te hoge dosis kan de bloeddruk te laag worden en kan het hart langzamer gaan kloppen. De eerste symptomen hiervan zijn duizeligheid en flauwte.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Felodipine retard CF in te nemen:

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Felodipine retard CF om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Felodipine retard CF wordt gestopt:

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Felodipine retard CF kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Felodipine retard CF niet
 • wanneer u overgevoelig bent voor felodipine of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (decompensatio cordis) die niet behandeld is
 • wanneer u een acuut hartinfarct heeft
 • wanneer u lijdt aan een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) die niet stabiel is
 • wanneer u een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel heeft
Wees extra voorzichtig met Felodipine CF retard
 • wanneer u bepaalde vormen van hartfalen heeft; u kunt meer klachten krijgen aangezien felodipine de bloedvaten wijder maakt
 • in het begin van de behandeling; felodipine kan soms een te lage bloeddruk in combinatie met een versnelde hartslag veroorzaken, wat kan leiden tot een tekort aan zuurstof in het hart
 • wanneer u last heeft van uw tandvlees want felodipine kan gezwollen tandvlees veroorzaken; goede mondhygiëne kan dit voorkomen
 • wanneer uw lever niet goed werkt; het kan mogelijk zijn dat de dosering van Felodipine retard CF verlaagd moet worden

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van felodipine in combinatie met voedsel en drank

Felodipine retard CF mag niet ingenomen worden met grapefruitsap omdat grapefruitsap de hoeveelheid felodipine in het bloed verhoogt.

Zwangerschap

Over het gebruik van felodipine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel schadelijk gebleken. Zodra u een zwangerschap vermoedt of een kinderwens heeft, dient u uw arts te raadplegen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of felodipine terecht komt in de moedermelk. U wordt aangeraden het gebruik van felodipine tijdens de borstvoeding te staken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Felodipine retard CF kan soms duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of misselijkheid tot gevolg hebben (zie "Mogelijke bijwerkingen"). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Gebruik van Felodipine retard CF in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • bloeddrukverlagende middelen; felodipine kan de werking van deze middelen aanvullen of versterken
 • cimetidine (een middel dat de maagzuurproductie remt); de werking en bijwerkingen van felodipine kunnen versterkt worden
 • erythromycine (een middel tegen bacteriële infecties); de werking en bijwerkingen van felodipine kunnen versterkt worden
 • itraconazol, ketoconazol (middelen tegen schimmelinfecties); de werking en bijwerkingen van felodipine kunnen versterkt worden
 • fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital (middelen tegen epilepsie); de werking van felodipine kan verminderd worden
 • plasmiddelen (diuretica); de zoutuitdrijvende werking van plasmiddelen kan tijdelijk versterkt worden en een al bestaand tekort aan kalium in het bloed (hypokaliëmie) kan versterkt worden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Felodipine retard CF bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De meeste bijwerkingen zijn dosis-afhankelijk en treden veelal op in het begin van de behandeling of na een dosisverhoging. De meeste bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard en verminderen in de tijd geleidelijk in intensiteit.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak: meer dan 10%

Vaak: 10% of minder, maar meer dan 1%

Soms: 1% of minder, maar meer dan 0,1%

Zelden: 0,1% of minder, maar meer dan 0,01%

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: 0,01% en minder

Zenuwstelsel

Vaak: hoofdpijn.

Soms: duizeligheid; tintelingen.

Hart

Soms: versnelde hartslag, hartkloppingen

Bloedvaten

Vaak: zwelling van de enkels.

Zelden: plotseling intredende bewusteloosheid.

Maag- en darmstelsel

Soms: misselijkheid, buikpijn. Zelden: braken.

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: zwelling en ontstekingen van het tandvlees.

Huid

Vaak: blozen.

Soms: huiduitslag, jeuk.

Zelden: huiduitslag met hevige jeuk (urticaria).

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: overgevoeligheid voor licht, ontsteking van de bloedvaten.

Spieren en botten

Zelden: gewrichtspijn, spierzwakte

Nieren en urinewegen

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: toename van het aantal urinelozingen.

Geslachtsorganen

Zelden: impotentie, sexuele dysfunctie.

Overig

Soms: moeheid.

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem, koorts, sterk toegenomen menstruatie.

In geval u last heeft van een bijwerking die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25 °C, in de originele verpakking.

Felodipine retard CF buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum die op de verpakking achter Niet te gebruiken na of Exp.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2010

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK