Felodipine Sandoz retard 10 mg, tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Felodipine Sandoz retard 10 mg, tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Felodipine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code C08CA02
Farmacologische groep Selectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De tabletten met verlengde afgifte zijn per 30 stuks verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje of per 100 of 250 stuks in een plastic flacon.

Felodipine Sandoz retard behoort tot de groep der calciumantagonisten.Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. Hierdoor nemen de zuurstofbehoefte en het energiegebruik af. Felodipine verwijdt vernauwde bloedvaten, waardoor een verhoogde bloeddruk wordt verlaagd.

Felodipine Sandoz retard wordt gebruikt bij:

 • hoge bloeddruk waarvan de oorzaak niet bekend is (essentiële hypertensie),
 • bepaalde vorm van beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (stabiele angina pectoris, angina Prinzmetal).

Felodipine Sandoz retard kan alleen gegeven worden of samen met andere middelen zoals bèta-blokkers, ACE-remmers of plasmiddelen.

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Felodipine Sandoz retard. In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Startdosering: eenmaal daags 5 mg felodipine.

Zo nodig kan de dosering worden verhoogd of kan een tweede bloeddrukverlagend geneesmiddel aan de behandeling met felodipine worden toegevoegd.

Doseringen hoger dan eenmaal daags 20 mg zijn zelden nodig.

Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)

Startdosering: eenmaal daags 5 mg felodipine.

Zo nodig kan de dosering worden verhoogd tot eenmaal daags 10 mg.

Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van felodipine is niet aangetoond. Daarom dient Felodipine Sandoz retard niet te worden gebruikt bij kinderen.

De Felodipine Sandoz retard tabletten met verlengde afgifte dienen zonder fijnmaken, kauwen of op te lossen met water (tenminste een half glas; geen grapefruitsap), te worden ingenomen.

De tabletten mogen ingenomen worden zonder voedsel of met een lichte maaltijd.

In geval u merkt dat Felodipine Sandoz retard te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Felodipine Sandoz retard moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Felodipine Sandoz retard heeft gebruikt Wanneer u te veel van Felodipine Sandoz retard heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen van overdosering kunnen zijn: duidelijke verlaagde bloeddruk (hypotensie) en soms vertraagde hartslag (bradycardie).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Felodipine Sandoz retard te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema. Gebruik nooit een dubbele dosis van Felodipine Sandoz retard om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Felodipine Sandoz retard niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor felodipine, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten,
 • wanneer u zwanger bent (zie ook de rubriek "Zwangerschap"),
 • bij onbehandeld hartfalen (decompensatio cordis),
 • bij een plotseling (acuut) hartinfarct ,
 • als u lijdt aan een bepaalde vorm van een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (onstabiele angina pectoris),
 • bij een ernstige beschadiging van de lever.

Wees extra voorzichtig met Felodipine Sandoz retard

 • indien u lijdt aan een bepaalde vorm van hartfalen (decompensatio cordis). De decompensatio cordis kan dan verergeren,
 • wanneer u tijdens het gebruik van Felodipine Sandoz retard last krijgt van een sterk verlaagde bloeddruk en tevens een versnelde hartslag. Dit kan leiden tot plaatselijk tekort aan bloedtoevoer van de hartspier (indien u daar gevoelig voor bent),
 • bij een slechte hygiëne van de mond; een milde vermeerdering van het tandvlees kan voorkomen. Dit kan worden voorkomen (of tenminste worden verzacht) door zorgvuldige aandacht voor de tandhygiëne,
 • als u lijdt aan verminderde werking van de lever. De dosis dient dan aangepast te worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Felodipine Sandoz retard in combinatie met voedsel en drank

Felodipine Sandoz retard mag niet gelijktijdig worden ingenomen met grapefruitsap.

Zwangerschap

Felodipine Sandoz retard mag niet tijdens de zwangerschap gebruikt worden (zie ook 'Gebruik Felodipine Sandoz retard niet'). Felodipine Sandoz retard mag daarom alleen worden toegediend aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd indien de mogelijkheid tot zwangerschap is uitgesloten.

Raadpleeg uw arts of apotheker ook als u zwanger wilt worden en Felodipine Sandoz retard gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Omdat Felodipine Sandoz retard in de moedermelk wordt uitgescheiden, wordt aanbevolen tijdens de behandeling van Felodipine Sandoz retard geen borstvoeding te geven. Alleen als behandeling met Felodipine retard is vereist, kan de arts besluiten om toch Felodipine Sandoz retard te gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Felodipine Sandoz retard kan bijwerkingen veroorzaken als duizeligheid, hoofdpijn, moeheid en misselijkheid waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloedt. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Gebruik van Felodipine Sandoz retard in combinatie met andere geneesmiddelen

Felodipine Sandoz retard en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:

 • andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen; het bloeddrukverlagende effect van felodipine kan worden versterkt,
 • bepaalde enzymremmers, zoals cimetidine (middel bij maagaandoeningen), bepaalde anti-schimmelmiddelen (zoals itraconazol en ketoconazol), bepaalde antibiotica (zoals erytromycine, middel tegen bacteriën); de concentratie felodipine in het bloed kan worden verhoogd,
 • fenytoïne, carbamazepine, barbituraten (zoals fenobarbital) (middelen bij epilepsie); bij gelijktijdige toediening kan het bloeddrukverlagende effect van felodipine worden verminderd,
 • plasmiddelen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Felodipine Sandoz retard bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, >10%);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, >1% <10%);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, >0,1% <1%);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten, >0,01% <0,1% );
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <0,01%).

Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn:

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak:

 • hoofdpijn. Soms:
 • duizeligheid,
 • tintelingen.

Hartaandoeningen

Soms:

 • versnelde hartslag (tachycardie),
 • hartkloppingen.

Bloedvataandoeningen

Vaak:

 • zwelling van de enkels.

Zelden:

 • plotseling bewustzijnsverlies.

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms:

 • misselijkheid,
 • buikpijn. Zelden:
 • braken.

Zeer zelden:

 • vermeerdering van het tandvlees,
 • tandvleesontsteking.

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden:

 • toename in leverenzymen.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak:

 • blozen. Soms:
 • uitslag,
 • jeuk. Zelden:
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria). Zeer zelden:
 • overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit),
 • bepaalde ontsteking van een bloedvat (vasculitis).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zelden:

 • gewrichtspijn,
 • spierzwakte.

Nier- en urinewegaandoeningen

Zeer zelden:

 • veelvuldig urineren (vaker dan 1 maal per uur).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Zelden:

 • onvermogen tot geslachtsgemeenschap (impotentie),
 • gestoorde werking van de geslachtsorganen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Soms:

 • moeheid.

Zeer zelden:

 • overgevoeligheidsreacties zoals plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem),
 • koorts,
 • hevige menstruatie.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Geneesmiddelen buiten bereik en zicht van kinderen houden!

In de originele verpakking bewaren zodat Felodipine Sandoz retard beschermd wordt tegen vocht en licht. Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Gebruik Felodipine Sandoz retard niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Exp.:’.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Advertentie

Stof(fen) Felodipine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code C08CA02
Farmacologische groep Selectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.