Fexofenadine HCL 120 A, filmomhulde tabletten 120 mg

ATC-Code
R06AX26
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Apothecon
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Chemische groep Andere antihistaminika zur systemischen anwendung
Stof Fexofenadin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apothecon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fexofenadinehydrochloride, het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel, behoort tot de groep van de antihistaminica.

Fexofenadine HCl 120 A tabletten worden gebruikt voor het verlichten van symptomen als niezen, loopneus, jeukende neus, jeukende ogen, tranenvloed en roodheid in het gezicht, die kenmerkend zijn voor hooikoorts (allergische rhinitis).

Fexofenadine HCl 180 A tabletten worden gebruikt voor het verlichten van symptomen als roodheid in het gezicht, zwelling en jeuk, die voorkomen bij een allergische huidaandoening, chronische idiopathische urticaria (CIU) genaamd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Fexofenadine HCl A tabletten.

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Fexofenadine HCl A:

  • op oudere leeftijd;
  • als u een nier- of leverziekte heeft.

Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel gebruikt tegen maagklachten dat aluminium of magnesium bevat, wordt aanbevolen om ongeveer 2 uur te wachten tussen de inname van dat geneesmiddel en die van Fexofenadine HCl A tabletten. Het andere geneesmiddel kan de hoeveelheid fexofenadine die wordt opgenomen verminderen en kan daardoor de werking van Fexofenadine HCl A verminderen.

Als u fexofenadine inneemt samen met erythromycine (antibiotica) of ketoconazol (antischimmelmiddel) of met een enkele dosis van de combinatie lopinavir en ritonavir (anti HIV/AIDS middel), kan de fexofenadinespiegel in uw plasma stijgen. Het zou kunnen dat de bijwerkingen toenemen.

Allergietests: als u een allergietest doet, moet dit geneesmiddel drie dagen voor de test worden stopgezet.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Fexofenadine HCl A met voedsel en drank

Fexofenadine HCl A dient met wat water te worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap: Neem Fexofenadine HCl A alleen in als uw arts het strikt noodzakelijk vindt.

Borstvoeding: Het wordt niet aanbevolen om Fexofenadine HCl A in te nemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat fexofenadinehydrochloride een invloed zal hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Er zijn echter uitzonderingen. Zorg er dus voor dat u alert bent voor u gaat rijden of andere taken gaat uitvoeren die uw volledige aandacht nodig hebben.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Fexofenadine HCl A nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Fexofenadine HCl 120 A tabletten: Voor het verlichten van de verschijnselen van hooikoorts (allergische rhinitis):

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Fexofenadine HCl 180 A tabletten: Voor het verlichten van de verschijnselen van allergische huidaandoening (chronische idiopathische urticaria):

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Neem de tabletten in met wat water.

Als u vindt dat de werking van de Fexofenadine HCl A tabletten te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u meer van Fexofenadine HCl A heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts, het ziekenhuis of uw apotheker als u meer Fexofenadine HCl A tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven of in deze bijsluiter wordt geadviseerd. Mogelijke symptomen van overdosering zijn: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Fexofenadine HCl A in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan zo spoedig mogelijk alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fexofenadine HCl A bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De onderstaande bijwerkingen werden beschreven bij mensen die fexofenadine innamen, en worden opgesomd volgens de frequentie van optreden (vaak, soms of zelden).

Vaak (bij minder dan 1 op 10 patiënten): hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, droge mond en duizeligheid.

Soms (bij minder dan 1 op 100 patiënten): vermoeidheid.

Andere bijwerkingen zijn diarree, inslaapproblemen, nervositeit, slaapstoornissen, nachtmerries, allergische huidreacties zoals eczeem, netelroos en jeuk, onverwachte zwellingen (oedeem), beklemd gevoel in de borstkas, kortademigheid en roodheid in het gezicht. Ook kan het hart sneller of onregelmatiger kloppen. Neem contact op met uw arts bij verschijnselen van anafylactische reacties (zoals zwelling of ademhalingsmoeilijkheden) of ernstige huidreacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik de Fexofenadine HCl A tabletten niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voor dit product zijn geen speciale vereisten voor het bewaren. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is fexofenadinehydrochloride.

Elk tablet Fexofenadine HCl 120 A bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride equivalent aan 112 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. De omhulling van de

tablet bevat hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000, geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

Elk tablet Fexofenadine HCl 180 A bevat 180 mg fexofenadinehydrochloride equivalent aan 168 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. De omhulling van de tablet bevat hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000 en ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Fexofenadine HCl A er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Fexofenadine HCl 120 A tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige, filmomhulde tabletten die aan beide kanten glad zijn.

Fexofenadine HCl 180 A tabletten zijn gele, langwerpige, filmomhulde tabletten, die aan één zijde glad zijn en aan de andere zijde een breukstreep hebben.

Fexofenadine HCl A wordt geleverd in verpakkingen van 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 of 200 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Apothecon BV, Nijverheidsweg 3, 3771 ME Barneveld, Nederland.

Fabrikant:

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Ierland.

Fexofenadine HCl 120 A, filmomhulde tabletten 120 mg is in het register ingeschreven onder RVG 35228.

Fexofenadine HCl 180 A, filmomhulde tabletten 180 mg is in het register ingeschreven onder RVG 35229.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de EEA-lidstaten onder de volgende namen:

België Doc Fexofenadine 120 mg
  Doc Fexofenadine 180 mg
Bulgarije Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Tsjechische Republiek Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Cyprus Fexonad 120 mg
  Fexonad 180 mg
Denemarken Alterfast 120 mg, filmovertukne tabletter
  Alterfast 180 mg, filmovertukne tabletter
Frankrijk Fexofenadine Mylan 120 mg
  Fexofenadine Mylan 180 mg
Hongarije Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Italië Fexofenadina Mylan Generics 120 mg compresse
  rivestite con film
  Fexofenadina Mylan Generics 180 mg compresse
  rivestite con film
Luxemburg Doc Fexofenadine 120 mg
  Doc Fexofenadine 180 mg
Noorwegen Doc Fexofenadine 120 mg
  Doc Fexofenadine 180 mg
Nederland Fexofenadine HCl 120 A, filmomhulde tabletten 120 mg
  Fexofenadine HCl 180 A, filmomhulde tabletten 180 mg
Polen Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Roemenië Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Slowakije Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Slovenië Ewofex® 120 mg
  Ewofex® 180 mg
Zweden Doc Fexofenadine 120 mg
  Doc Fexofenadine 180 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.