Telfast Junior 30 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
R06AX26
Medikamio Hero Image

Sanofi

Stof Verdovend Psychotrope
Fexofenadine Nee Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Telfast Junior 30 mg bevat fexofenadine hydrochloride, dat behoort tot de geneesmiddelengroep met de naam antihistaminica.

Telfast Junior 30 mg verlicht de symptomen van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis), zoals niezen, jeuk, loopneus of verstopte neus en jeukende, rode en tranende ogen.

Telfast Junior 30 mg is bestemd voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als uw kind allergisch is voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als uw kind problemen met de lever of nieren heeft.
 • als uw kind een probleem met het hart heeft of heeft gehad, omdat dit type geneesmiddel een snelle of onregelmatige hartslag kan veroorzaken.

Als één van het bovenstaande op uw kind van toepassing is of als u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Telfast Junior 30 mg gebruikt.

Kinderen

Telfast Junior is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Telfast Junior 30 mg PIL sep13

Gebruikt uw kind naast Telfast Junior 30 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen invloed hebben op de werking van Telfast Junior 30 mg. Zij verminderen de hoeveelheid fexofenadine die in het lichaam wordt opgenomen. Het wordt daarom aangeraden dat u ongeveer 2 uur wacht tussen het gebruik van Telfast Junior 30 mg en het geneesmiddel tegen maagklachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Telfast Junior 30 mg is bedoeld voor kinderen. De volgende informatie moet echter worden vermeld voor het veilig gebruik van dit geneesmiddel:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem Telfast Junior 30 mg niet in wanneer u zwanger bent, tenzij uw arts dit heeft aanbevolen. Telfast Junior 30 mg wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Telfast Junior 30 mg invloed heeft op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. U moet echter controleren of de tabletten uw kind niet slaperig of duizelig maken, voordat deze deelneemt aan het verkeer of machines gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

De aanbevolen dosis is 1 tablet tweemaal per dag.

Neem de tablet in met water.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Telfast Junior 30 mg moet gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als uw kind te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of met de dichtstbijzijnde eerste hulp post. De symptomen van een overdosis zijn duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Geef geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Geef de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip, zoals voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem contact op met uw arts als u wilt dat uw kind stopt met het innemen van Telfast Junior 30 mg voordat de behandeling is afgelopen. Als de behandeling eerder wordt gestopt dan de bedoeling is, kunnen de symptomen terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Telfast Junior 30 mg PIL sep13

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts en stop met het gebruik van Telfast Junior 30 mg als uw kind last krijgt van:

 • een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel en van moeilijkheden met ademen. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie.

In klinische studies in kinderen van 6 tot 11 jaar was hoofdpijn de meest voorkomende bijwerking.

In volwassenen zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Bijwerkingen die vaak voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • hoofdpijn,
 • sufheid,
 • misselijkheid,
 • duizeligheid.

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):vermoeidheid.

Andere bijwerkingen (onbekend hoe vaak deze voorkomen, op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • jeuk,
 • huiduitslag,
 • galbultjes,
 • ernstige allergische reacties die opzwelling van het gezicht, lippen, tong of keel kunnen veroorzaken, kortademigheid,
 • plotselinge roodheid van gezicht en hals,
 • pijn op de borst,
 • slapeloosheid,
 • nervositeit,
 • slaapproblemen of nachtmerries/overmatig dromen,
 • snelle of onregelmatige hartslag,
 • diarree.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘Exp:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Er is geen speciale bewaartemperatuur. Bewaar in de originele verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Telfast Junior 30 mg PIL sep13

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet Telfast Junior 30 mg bevat 30 mg fexofenadine hydrochloride, overeenkomend met 28 mg fexofenadine (base).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijn cellulose, gepregelatineerd maïszetmeel, croscarmellose-natrium en magnesiumstearaat (E470b), hydroxypropylmethylcellulose (hypromellose) (E464), povidon, titaandioxide (E171), colloïdaal siliciumdioxide, macrogol 400 en roze ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Telfast Junior 30 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Telfast Junior 30 mg is beschikbaar in de vorm van tabletten.

Telfast Junior 30 mg tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking à 30 tabletten. De blisterverpakking is verpakt in een doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda

Tel: 0182 557 755

Fabrikant sanofi-aventis S.p.A Strada Statale 17, km 22 67019 Scoppito (AQ) Italië

Sanofi-Synthelabo Ltd.

Fawdon Manufacturing Centre

Edgefield Avenue, Fawdon

Newcastle upon Tyne, NE3 3TT

Groot-Brittannië

In het register ingeschreven onder RVG 28085.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2013.

Telfast Junior 30 mg PIL sep13

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.