Advertentie

Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fexofenadinehydrochloride, het werkzame bestanddeel in uw geneesmiddel, behoort tot de groep van geneesmiddelen die antihistaminica (middelen tegen overgevoeligheidsreacties) worden genoemd.

Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg verlicht symptomen zoals niezen, loopneus en jeukende neus, jeukende, waterige en rode ogen, die kernmerkend bij hooikoorts (allergische rhinitis) optreden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg.

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor het kinderen onder de 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg

  • als u op leeftijd bent
  • als u nier- of leverproblemen heeft.

Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Als u een middel tegen maagzuur gebruikt, die aluminium of magnesium bevat, wordt het aanbevolen om minimaal twee uur aan te houden tussen inname van uw middel en Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg. Het middel kan de hoeveelheid op te nemen geneesmiddel verlagen en de werking van Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg beïnvloeden.

Als u gelijktijdig met fexofenadine erytromycine of ketoconazol (middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) of eenmalige dosis van lopinavir en ritonavir (middelen tegen HIV) inneemt, kan het niveau van fexofenadine in uw bloed stijgen. Het is mogelijk dat de bijwerkingen toenemen.

Allergie-test: Als u een allergie-test ondergaat, dient het gebruik van dit geneesmiddel drie dagen voor de allergie-test te worden beëindigd.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg met voedsel en drank

Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg dient te worden ingenomen met water.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap: Gebruik Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg tijdens de zwangerschap alleen als uw arts dit strikt noodzakelijk vindt.

Borstvoeding: Het wordt niet aanbevolen om Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg in te nemen tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg uw rijvaardigheid en uw bekwaamheid om machines te gebruiken zal beïnvloeden. Echter, er zijn zeldzame uitzonderingen, overtuig u ervan dat u afdoende alert bent voordat u gaat rijden of taken gaat verrichten die uw volledige aandacht vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten: ter verlichting van hooikoortssymptomen (allergische rhinitis):

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Neem de tabletten met water in.

In geval u bemerkt dat Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts, eerste hulp of apotheker wanneer u meer van Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg heeft gebruikt dan wat in deze bijsluiter staat genoemd of wat uw arts u heeft voorgeschreven. Symptomen van overdosering zijn duizeligheid, slaperig gevoel, vermoeid gevoel en een droge mond.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg te gebruiken

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosering. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit produkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De onderstaande bijwerkingen werden ervaren door de mensen die fexofenadine gebruikten en zijn gesorteerd op als vaak, soms of zelden voorkomend.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten):

- hoofdpijn, sufheid, misselijkheid, droge mond en duizeligheid

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten):

  • vermoeid gevoel Andere bijwerkingen zijn diarree, inslaapproblemen, nervositeit, slaapstoornissen, nachtmerries, allergische huidreacties zoals eczeem, netelroos en jeuk, onverwachte zwellingen (oedeem), beklemd gevoel in de borstkas, kortademigheid en roodheid in het gezicht. Ook kan het hart sneller of onregelmatiger kloppen. Raadpleeg uw arts als de symptomen van een anafylactische reactie (bijv. zwelling of problemen met ademen) of ernstige huidreacties optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”. De aanduiding “exp” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg

  • Het werkzame bestanddeel is fexofenadinehydrochloride.
  • Elke Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tablet bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride, overeenkomend met 112 mg fexofenadine.
  • De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, croscaramellosenatrium,

gepregelatineerd maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. Coating bevat hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000, ijzeroxide geel (E172) en ijzeroxide rood (E172).

Hoe ziet Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige aan 2 zijden bolle filmomhulde tablet, vlak aan beide zijde.

Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in de verpakkingen met 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 of 200 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 35226

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Fabrikant:

Chanelle Medical

Loughrea

Co. Galway

Ierland

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Polen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Clarifast 120 mg, filmovertrukne tabletter
Ierland: Fexofenadine hydrochloride 120 mg film-coated Tablets
Nederland: Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten
Polen: Telfaxo 120 mg

Verenigd Koninkrijk: Fexofenadine hydrochloride 120 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013.

0513.2v.LP

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK