Fexofenadine HCL 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg

ATC-Code
R06AX26
Fexofenadine HCL 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Fexofenadine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fexofenadinehydrochloride, het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel, behoort tot de groep van de antihistaminica.

Fexofenadine HCl 120 PCH tabletten worden gebruikt voor het verlichten van symptomen als niezen, loopneus, jeukende neus, jeukende ogen, tranenvloed en roodheid in het gezicht, die kenmerkend zijn voor hooikoorts (allergische rhinitis).

Fexofenadine HCl 180 PCH tabletten worden gebruikt voor het verlichten van symptomen als roodheid in het gezicht, zwelling en jeuk, die voorkomen bij een allergische huidaandoening, chronische idiopathische urticaria (CIU) genaamd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Fexofenadine HCl PCH niet in

FEXOFENADINE HCl 120 PCH

FEXOFENADINE HCl 180 PCH

filmomhulde tabletten

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Fexofenadine HCl PCH tabletten.

Gegevens over de veiligheid en de doeltreffendheid van fexofenadinehydrochloride bij kinderen jonger dan 12 jaar ontbreken.

Wees extra voorzichtig met Fexofenadine HCl PCH

 • op oudere leeftijd
 • als u een nier- of leverziekte heeft
 • als u een hartaandoening heeft of heeft gehad in het verleden, omdat dit geneesmiddel kan leiden tot een snelle of onregelmatige hartslag.

Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Vertel uw arts voordat u Fexofenadine HCl PCH inneemt als:

 • u een allergie test moet ondergaan. U moet 3 dagen voor de test stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Fexofenadine HCl PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is belangrijk om uw arts in te lichten voordat u Fexofenadine HCl PCH inneemt als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • erythromycine, een antibioticum dat gebruikt wordt voor de behandeling van bacteriële infecties
 • ketoconazol, wordt gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties
 • lopinavir/ritonavir, wordt gebruikt bij de behandeling van hiv infectie.

Deze geneesmiddelen verhogen de opname van Fexofenadine HCl PCH, en kunnen de bijwerkingen doen toenemen.

Geneesmiddelen die gebruikt worden tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen de hoeveelheid Fexofenadine HCl PCH die wordt opgenomen verminderen. Als u zulke geneesmiddelen gebruikt wordt het aanbevolen om ongeveer 2 uur te wachten tussen de inname van dat geneesmiddel en die van Fexofenadine HCl PCH tabletten.

Gebruik van Fexofenadine HCl PCH met voedsel en drank

Fexofenadine HCl PCH dient met wat water te worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

FEXOFENADINE HCl 120 PCH

FEXOFENADINE HCl 180 PCH

filmomhulde tabletten

Zwangerschap: Neem Fexofenadine HCl PCH alleen in als uw arts het strikt noodzakelijk vindt.

Borstvoeding: Het wordt niet aanbevolen om Fexofenadine HCl PCH in te nemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat fexofenadinehydrochloride een invloed zal hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Er zijn echter uitzonderingen. Zorg er dus voor dat u alert bent voor u gaat rijden of andere taken gaat uitvoeren die uw volledige aandacht nodig hebben.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Fexofenadine HCl PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Fexofenadine HCl 120 PCH tabletten: Voor het verlichten van de verschijnselen van hooikoorts (allergische rhinitis):

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Fexofenadine HCl 180 PCH tabletten: Voor het verlichten van de verschijnselen van allergische huidaandoening (chronische idiopathische urticaria):

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Neem de tabletten in met wat water.

Als u vindt dat de werking van de Fexofenadine HCl PCH tabletten te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u meer van Fexofenadine HCl PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts, het ziekenhuis of uw apotheker als u meer Fexofenadine HCl PCH tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven of in deze bijsluiter wordt geadviseerd. Mogelijke symptomen van overdosering zijn: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Fexofenadine HCl PCH in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan zo spoedig mogelijk alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

FEXOFENADINE HCl 120 PCH

FEXOFENADINE HCl 180 PCH

filmomhulde tabletten

Zoals alle geneesmiddelen kan Fexofenadine HCl PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De onderstaande bijwerkingen werden beschreven bij mensen die fexofenadine innamen, en worden opgesomd volgens de frequentie van optreden (vaak, soms of zelden).

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • hoofdpijn
 • slaperigheid
 • misselijkheid
 • droge mond
 • duizeligheid.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

 • vermoeidheid
 • inslaapproblemen
 • nervositeit
 • slaapstoornissen
 • nachtmerries.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten):

 • allergische huidreacties zoals eczeem
 • netelroos en jeuk
 • onverwachte zwellingen (oedeem)
 • beklemd gevoel in de borstkas
 • kortademigheid
 • roodheid in het gezicht.

Neem contact op met uw arts bij verschijnselen van anafylactische reacties (zoals zwelling of ademhalingsmoeilijkheden) of ernstige huidreacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik de Fexofenadine HCl PCH tabletten niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit product zijn geen speciale vereisten voor het bewaren.

FEXOFENADINE HCl 120 PCH

FEXOFENADINE HCl 180 PCH

filmomhulde tabletten

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Fexofenadine HCl PCH

Het werkzame bestanddeel is fexofenadinehydrochloride.

Elk tablet Fexofenadine HCL 120 PCH bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride equivalent aan 112 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. De omhulling van de tablet bevat hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000, geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

Elk tablet Fexofenadine HCl 180 PCH bevat 180 mg fexofenadinehydrochloride equivalent aan 168 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. De omhulling van de tablet bevat hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000 en ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Fexofenadine HCl PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Fexofenadine HCL 120 PCH tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige, filmomhulde tabletten die aan beide kanten glad zijn.

Fexofenadine HCl 180 PCH tabletten zijn gele, langwerpige, filmomhulde tabletten, die aan één zijde glad zijn en aan de andere zijde een breukstreep hebben.

Fexofenadine HCl PCH wordt geleverd in verpakkingen van 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 of 200 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikanten

Chanelle Medical

Loughrea, Co. Galway

Ierland

TEVA Santé SA

Rue Bellocier, 89107 Sens

FEXOFENADINE HCl 120 PCH

FEXOFENADINE HCl 180 PCH

filmomhulde tabletten

Frankrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 35246, filmomhulde tabletten 120 mg

RVG 35247, filmomhulde tabletten 180 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Fexofenadinhydrochlorid “IVAX” 120 mg, filmovertrukne tabletter
  Fexofenadinhydrochlorid “IVAX” 180 mg, filmovertrukne tabletter
Frankrijk Fexofenadine Teva 120 mg, comprimé pelliculé
  Fexofenadine Teva 180 mg, comprimé pelliculé
Spanje Fexofenadina Tevagen 120mg comprimidos recubiertos con película EFG
  Fexofenadina Tevagen 180mg comprimidos recubiertos con película EFG
Verenigd Koninkrijk Fexofenadine hydrochloride120 mg film-coated tablets
  Fexofenadine hydrochloride180 mg film-coated tablets
Nederland Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg
  Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010.

1110.6v.JK

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.