Flucloxacilline Apotex 250 mg, capsules

ATC-Code
J01CF05
Flucloxacilline Apotex 250 mg, capsules

Apotex

Stof(fen)
Flucloxacilline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flucloxacilline Apotex is een zogenaamd smalspectrum-antibioticum. Het is verwant aan penicilline en kan bepaalde bacteriën doden.

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met infecties, die worden veroorzaakt door bepaalde voor dit middel gevoelige bacteriën, zoals b.v.: infecties van de luchtwegen, huidinfecties en infecties die zich in het lichaam hebben verspreid.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Flucloxacilline Apotex 250 mg niet

  • als u overgevoelig bent voor flucloxacilline of voor één van de andere bestanddelen van Flucloxacilline Apotex 250 mg.

Wees extra voorzichtig met Flucloxacilline Apotex 250 mg

  • als u overgevoelig bent voor bepaalde antibiotica (penicillines en cefalosporines) kunt u vaak ook overgevoelig zijn voor flucloxacilline.
  • Ziekteverwekkers (bacteriën) die ongevoelig zijn voor penicillines of cefalosporines kunnen ook ongevoelig zijn voor flucloxacilline.
  • als u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer of wanneer u bloedkanker heeft, daar in dat geval vaak huiduitslag kan voorkomen.

Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige medicijnen kunnen

namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van flucloxacilline kunnen beïnvloeden of waarvan flucloxacilline de werking kan beïnvloeden, zijn:

  • probenecide; dit middel verhoogd de hoeveelheid flucloxacilline in het bloed. Soms is de combinatie met probenecide juist door de arts bedoeld.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

In overleg met de arts kan dit geneesmiddel, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

De uitscheiding van flucloxacilline met de moedermelk is zeer klein; er is een kleine kans dat de zuigeling overgevoelig wordt voor penicilline. Daarom mag dit geneesmiddel tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend op advies van de arts worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft dit geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Flucloxacilline Apotex 250 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

Niet ernstige tot matig ernstige infecties:

gedurende 5 tot 10 dagen 3 maal daags 500 mg (om de 8 uur). Bij ernstige infecties kunnen de doses worden verdubbeld.

Kinderen van 2 tot 12 jaar

Niet ernstige tot matig ernstige infecties:

gedurende 5 tot 10 dagen 3 maal daags 250 mg (om de 8 uur) of 50 mg/kg lichaamsgewicht per 24 uur, verdeeld over 3 tot 4 giften.

Bij ernstige infecties:

gedurende 5 tot 10 dagen 3 maal daags 500 mg (om de 8 uur) of 100 mg/kg lichaamsgewicht per 24 uur, verdeeld over 3 tot 4 giften.

De capsules kunnen het beste in hun geheel worden ingenomen met een ruime hoeveelheid (half glas) water. Het is van belang de capsules op een lege maag in te nemen bv. een heel tot een half uur voor iedere maaltijd en 's avonds (laat) voor het slapen gaan.

Wat u moet doen als u meer van Flucloxacilline Apotex 250 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer teveel capsules zijn ingenomen kunnen maag-darmstoornissen optreden en raakt de vocht- en electrolytenhuishouding van het lichaam ontregeld.

Als u een overdosering vermoedt moet u onmiddellijk de arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Flucloxacilline Apotex 250 mg in te nemen

Wanneer u vergeten bent een capsule in te nemen moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer u meerdere capsules achter elkaar bent vergeten heeft de kuur geen zin meer. U moet dan uw arts waarschuwen. Hij/zij zal u waarschijnlijk opnieuw een kuur voorschrijven.

Het is belangrijk dat u het aantal capsules geheel volgens voorschrift opmaakt gedurende het aantal dagen dat de arts heeft voorgeschreven. Ook als u zich al weer beter voelt en denkt de capsules niet meer nodig te hebben.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Flucloxacilline Apotex 250 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het gebruik van flucloxacilline kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:

  • maag- en darmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Deze zijn gewoonlijk van niet ernstige en van voorbijgaande aard;
  • rode vlekjes op de huid of koorts kunnen tekenen zijn van overgevoeligheid voor het middel.

Waarschuw in dit geval direct een arts.

In het algemeen zal men ook over andere klachten, waarvan men vermoedt, dat zij het gevolg zijn van het gebruik van het middel en die ook na b.v. 1 à 2 dagen nog aanhouden, contact opnemen met de arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaar de capsules in de originele verpakking op een droge plaats, beneden 25°C.

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de geneesmiddelen gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).

Gebruik Flucloxacilline Apotex 250 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en de doordrukstrip. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Flucloxacilline Apotex 250 mg

  • Het werkzame bestanddeel is flucloxacilline. Iedere capsule bevat flucloxacillinenatriummonohydraat, overeenkomend met 250 mg flucloxacilline.
  • De andere bestanddelen zijn magnesiumstearaat, gelatine, titaandioxide (E171), ijzeroxide zwart, rood en geel (E172), schellak (E904), soja lecithine en dimeticon.

Hoe ziet Flucloxacilline Apotex 250 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De capsules zijn roodbruin met zwart en hebben de opdruk FN250.

De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 20 stuks en in flaconverpakkingen van 20 of 100 stuks. Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Fabrikant: Apotex Europe BV Apotex Nederland BV Darwinweg 20 Archimedesweg 2 2333 CR Leiden 2333 CN Leiden Nederland Nederland Voor informatie:   Apotex Nederland BV   Postbus 408   2300 AK Leiden   Nederland   Tel. nr.: 071 524 3100  

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 18563

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.