Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flucloxacilline Sandoz capsules behoren tot een groep geneesmiddelen die antibiotica heten. De capsules zorgen ervoor dat bepaalde soorten bacteriën onschadelijk worden gemaakt.

De werkzame stof in Flucloxacilline Sandoz is flucloxacilline (als flucloxacillinenatrium). Er zijn twee sterktes van Flucloxacilline Sandoz, namelijk 250 mg en 500 mg. Deze bevatten respectievelijk 250 milligram en 500 milligram flucloxacilline.

De arts schrijft u Flucloxacilline Sandoz capsules voor, voor de behandeling van bepaalde ernstige en levensbedreigende infecties die veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor Flucloxacilline Sandoz:

 • hogere luchtweginfecties zoals keelontsteking, ontstoken amandelen of verkoudheid
 • lagere luchtweginfecties zoals longontsteking
 • infecties van de huid en weke delen zoals krentenbaard en abces.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel van Flucloxacilline Sandoz capsules, mag u dit product niet (meer) gebruiken.
 • U mag Flucloxacilline Sandoz niet gebruiken als u overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype of andere antibiotica zoals cefalosporinen. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen van Flucloxacilline Sandoz plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Flucloxacilline Sandoz niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.
 • Flucloxacilline Sandoz mag niet gebruikt worden door patiënten met door flucloxacilline veroorzaakte geelzucht of met leverstoornissen in de voorgeschiedenis.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Bij langdurig gebruik van Flucloxacilline Sandoz zal uw arts regelmatig uw lever- en nierfunctie controleren en indien nodig de dosering verlagen of het doseringsinterval verlengen.
 • Bij patiënten ouder dan 50 jaar en bij patiënten met een ernstige onderliggende ziekte dient de arts extra voorzichtig te zijn in verband met het mogelijk optreden van leverfunctiestoornissen.
 • Bij patiënten met een ernstige nierstoornis zal de arts de dosering verlagen of het doseringsinterval verlengen.
 • Bij gebruik bij pasgeborenen die geelgekleurd zijn, zal de arts extra opletten en indien nodig de dosering verlagen.
 • Bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 6 maanden zal de arts indien nodig de dosering verlagen omdat hun nieren de werkzame stof langzamer verwijderen uit het lichaam.
 • Als u gedurende langere tijd Flucloxacilline Sandoz gebruikt (of meerdere kuren achter elkaar), bestaat de mogelijkheid dat u last krijgt van bacteriën die niet gevoelig zijn voor Flucloxacilline Sandoz. Raadpleeg in dat geval uw arts.
 • Indien dikkedarmontsteking optreedt, dient de behandeling met Flucloxacilline Sandoz gestaakt te worden en dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt, kan hij/zij daar rekening mee houden.

 • Flucloxacilline Sandoz mag niet gelijktijdig worden toegediend met bacteriostatische middelen (middelen die de groei van bacteriën remmen) zoals tetracyclinen, macroliden en chlooramfenicol.
 • Gelijktijdig gebruik met aminoglycosiden (middelen die de bacterie doden) is mogelijk, maar Flucloxacilline Sandoz en aminoglycosiden kunnen elkaars werking versterken.
 • Een aantal geneesmiddelen kan de uitscheiding via de urine van penicillineachtige geneesmiddelen remmen (fenylbutazon, oxyfenbutazon en in mindere mate acetylsalicylzuur (pijnstillende geneesmiddelen), indometacine (geneesmiddel tegen

reuma en jicht)), waardoor een hogere concentratie van Flucloxacilline Sandoz in het lichaam wordt bereikt en het langer duurt voordat Flucloxacilline Sandoz wordt uitgescheiden.

 • Omdat Flucloxacilline Sandoz de darmflora kan aantasten, is de betrouwbaarheid van orale anticonceptiva (“de pil”) verminderd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn op dit moment niet voldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Flucloxacilline Sandoz tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent en u wilt Flucloxacilline Sandoz (gaan) gebruiken dient u eerst met uw arts te overleggen. Borstvoeding kan worden gegeven tijdens het gebruik van Flucloxacilline Sandoz.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een nadelig effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft u verteld hoeveel Flucloxacilline Sandoz capsules u moet innemen en wanneer. Houd u zich altijd aan dit voorschrift. Flucloxacilline Sandoz dient op een lege maag te worden ingenomen, bijvoorbeeld één uur voor, of twee uur na de maaltijd.

De gebruikelijke dosering is als volgt: 3 maal daags (om de 8 uur).

*Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar wordt aangeraden Flucloxacilline Sandoz capsules van 250 mg of 500 mg te gebruiken. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden meestal ook aangeraden Flucloxacilline Sandoz capsules te gebruiken.

Gebruik bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar** 3 maal daags 500 mg.

Gebruik bij kinderen van 6-12 jaar** 3 maal daags 250 mg.

*Voor kinderen jonger dan 6 jaar wordt aangeraden gebruik te maken van een andere toedieningsvorm van flucloxacilline.

Gebruik bij kinderen tot 2 jaar 3 maal daags 125 mg.

Bij ernstige infecties kan de dosis worden verdubbeld.

Gebruik bij verminderde nierfunctie

Als uw nieren niet zo goed werken zal uw arts extra goed opletten als u Flucloxacilline Sandoz gaat gebruiken. Soms kan de arts de Flucloxacilline Sandoz dosering of het doseringsinterval aanpassen. Bij ernstige stoornis van de nierfunctie is de aanbevolen dosering voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder 1000 mg 3 of 2 maal

daags. Ook voor kinderen jonger dan 12 jaar zal uw arts de dosering aanpassen als ze ernstige problemen hebben met de nieren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer Flucloxacilline Sandoz suspensie heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. Overdosering kan leiden tot gastro-intestinale symptomen (misselijkheid, braken en diarree) en een verstoring van de vocht- en elektrolytenbalans. De behandeling bij overdosering bestaat uit het op peil houden van de vocht- en elektrolytenbalans.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de vergeten dosis suspensie in zodra u zich dit herinnert, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis. De volgende dosis wordt vervolgens weer op het voorgeschreven tijdstip ingenomen. Neem echter nooit een dubbele dosis van Flucloxacilline Sandoz in om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Flucloxacilline Sandoz bijwerkingen veroorzaken. Voor de frequenties van bijwerkingen worden de volgende frequenties gebruikt: Zeer vaak (≥10%), vaak (≥1% en <10%), soms (≥0,1% en <1%), zelden (≥0,01% en <0,1%) en zeer zelden (<0,01%).

Aandoeningen van het bloed en lymfatisch systeem

Zeer zelden: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie). Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie). Dit verdwijnt indien de behandeling wordt gestaakt. Eosinofilie (toename van eosinofiele cellen in het bloed). Bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).

Aandoeningen van het immuunsysteem

Zeer zelden: shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock). Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem). Indien deze reacties optreden, dient u onmiddellijk contact met een arts op te nemen.

Aandoeningen van het maagdarmstelsel

Soms: geringe storingen van het maagdarmkanaal.

Zeer zelden: dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis).

Aandoeningen van de lever of gal

Zeer zelden: leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (hepatitis) en geelzucht die ontstaat doordat gal en galbestanddelen de darm niet kunnen bereiken (cholestatische icterus). Beide kunnen optreden tot 2

maanden na het staken van de behandeling. In sommige gevallen kan het beloop verlengd zijn en een aantal maanden duren.

Zeer zelden is een dodelijke afloop gerapporteerd, bijna altijd bij patiënten ouder dan 50 jaar of bij patiënten met een ernstige onderliggende ziekte.

Aandoeningen van de huid of onderhuid

Soms: uitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen (purpura).

Zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme). Ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom). Ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met hoge koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

Aandoeningen van skeletspierstelsel, bindweefsel en botten

Zeer zelden: gewrichtspijn en spierpijn. Deze ontwikkelen zich soms pas 48 uur na het begin van de behandeling.

Aandoeningen van de nieren en urinewegen

Zeer zelden: nierontsteking (interstitiële nefritis). Dit verdwijnt indien de behandeling wordt gestaakt.

Algemeen:

Zeer zelden: koorts, die soms pas optreedt 48 uur na het begin van de behandeling.

In het geval er bij u een bijwerking optreedt, die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is flucloxacilline. Een capsule Flucloxacilline Sandoz 250 mg bevat 250 milligram flucloxacillinenatrium monohydraat en een capsule Flucloxacilline Sandoz 500 mg bevat 500 milligram flucloxacillinenatrium monohydraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat (E470B), gelatine en als kleurstof geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Flucloxacilline Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Flucloxacilline Sandoz is een geneesmiddel in de vorm van capsules.

Flucloxacilline Sandoz is verkrijgbaar in verpakkingen met 20 capsules voor de 250 mg capsules en in verpakkingen van 10, 20 of 100 capsules voor de 500 mg capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

In het register ingeschreven onder:

Flucloxacilline Sandoz 250 mg is in het register ingeschreven onder RVG 32164. Flucloxacilline Sandoz 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 32165.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK