Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

Illustratie van Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 27.07.2022
ATC-Code R03AK08
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Foster NEXThaler is een poeder dat via de mond wordt geïnhaleerd en rechtstreeks

in uw longen terechtkomt. Het bevat twee werkzame stoffen: beclometasondipropionaatanhydraat en formoterolfumaraatdihydraat.

 • Beclometasondipropionaat behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen)worden genoemd en die een ontstekingsremmende werking hebben, waardoor zij de zwelling en irritatie in de longen verminderen.
 • Formoterolfumaraatdihydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die langwerkende bronchusverwijders worden genoemd en die de spieren in uw luchtwegen ontspannen. Op deze manier verwijden ze de luchtwegen, waardoor u makkelijkerlucht in en uit uw longen kunt ademen.

Gezamenlijk maken deze twee werkzame stoffen het ademhalen makkelijker, doordat ze verschijnselen als kortademigheid, piependeademhalingen hoesten bijpatiënten met astma of COPD

(chronisch obstructieve longziekte)verlichten en tevens deverschijnselen van astma helpen voorkomen.

Astma Dit middel wordt gebruikt om volwassenen die lijden aan astma te behandelen.

Als u dit middel voorgeschreven heeft gekregen is het waarschijnlijk dat:

uw astma niet goed onder controle is met inhalatiecorticosteroïden (corticosteroïden die worden ingeademd) en ‘zo nodig’ kortwerkende bronchusverwijders (luchtwegverwijders die u gebruikt als u voelt dat dit nodig is; hieronder ook noodmedicatie genoemd),

of

 • uw astma goed reageert op behandelingmet zowel corticosteroïden als langwerkende bronchusverwijders.

COPD Dit middel kan ook gebruikt worden om de verschijnselen van ernstig chronische obstructieve longziekte (COPD) bijvolwassen patiënten te behandelen. COPD is een langdurige ziekte van de luchtwegen

in de longen die voornamelijkdoor het roken van sigaretten wordt veroorzaakt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Vertel het altijd aan uw arts voordat u dit middel gaat gebruiken:

 • als u hartproblemen heeft, waaronder elke bekende aandoening van uw hart en/ of hartfunctie
 • als u hartritmestoornissen heeft, zoals een verhoogdeof onregelmatige hartslag, een snelle pols of hartkloppingen,of als u is verteld dat uw ECG afwijkend is.
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u een vernauwing van de slagaders (ook wel arteriosclerose genoemd) heeft,
  of als u weet dat u een aneurysma (een abnormale uitpuilingvan de bloedvatwand) heeft.
 • als u een te sterk werkende schildklier heeft
 • als u een lagehoeveelheidkalium inuw bloed heeft
 • als u een lever- of nierziekte heeft
 • als u diabetes heeft. Indien u hoge doses formoterol inhaleert, kan uw bloedglucose stijgen. Daarom moet u misschien een aantal extra bloedtests ondergaan om uw bloedsuiker te controleren

wanneer u deze inhalatorvoorhet eerst gaat gebruiken en van tijdtottijdtijdensde behandeling.

 • als u een tumorvan de bijnierheeft (een zogenoemd feochromocytoom)
 • als u verwacht een verdovend middel (anestheticum) te zullen krijgen. Afhankelijk van het type anestheticum moet umisschien minstens 12 uur voor de anesthesie met het gebruik van dit middel stoppen.
 • als u wordt behandeld of ooit behandeld bent voor tuberculose (TBC) of als bekend is dat u een virus- of schimmelinfectie van uw borstkas heeft.

Wanneer één of meer van bovenstaande punten op u van toepassing is/zijn, moet u dat altijd aan uw arts vertellen voordatu dit middel gebruikt. Als u niet zeker weet of u dit middel kunt gebruiken, overleg dan met uw arts, longverpleegkundige of apotheker voordat ude inhalator gebruikt.

Uw arts kan het wenselijk vinden om de hoeveelheid kalium in uw bloed van tijd tot tijd te meten, met name als u een ernstige vorm van astma heeft. Zoals vele luchtwegverwijders kan dit middel

een sterke daling van de hoeveelheid kaliumin uw bloed (hypokaliëmie)veroorzaken. Dit komt omdat

een tekort aan zuurstof in uw bloed in combinatiemet sommige andere middelen die u misschien gelijktijdig met dit middel gebruikt, de daling van de hoeveelheid kalium kunnen versterken.

Wanneer u gedurende langere tijd hogere doses inhalatiecorticosteroïden gebruikt,

heeft u in stresssituaties misschien meer corticosteroïden nodig. Voorbeelden van stresssituaties zijn:

 • Geneesmiddelen dieoxytocinebevatten (die
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van p remmers), waaronder geneesmiddelen met
 • Geneesmiddelen voor de behandeling vanh
 • Andere geneesmiddelen voor de behandelin
 • Diuretica (plastabletten)

Vertel het ook uw arts of apotheker als u ond

Zwangerschap en borstvoeding Er zijngeen klinischegegevens bekend over he Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u op met uw arts of apotheker voordat u dit midd U mag dit middel alleen tijdens de zwangerscha de afweging maken of u met dit middel moet st maar moet stoppen met borstvoeding. Volg alti

Rijvaardigheid en het gebruik van machin Het is onwaarschijnlijk dat dit middel een ne om machines te gebruiken.

Foster NEXThaler bevat lactose Lactose bevat kleinehoeveelheden melkeiwitte Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suik u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijdprecies zoals uw arts of Neem dan contact op met uw arts, apotheker

Dit middel geeft een extrafijne aerosol (dosis meer in uw longenterecht komt. Uw arts kan dan die van uw eerdere inhalatoren.

Astma Uw arts zal u regelmatig controleren om er zek Uw arts zal uw medicatie bijstellentot de laagst U mag de dosis in geen enkel geval aanpass

Uw arts kan Foster NEXThaler 100/6 micr voorschrijven: A. gebruik Foster NEXThaler elke dag e de behandeling vanplotseling vererg piepende adem enhoesten B. gebruik Foster NEXThaler elke dag o 100/6 microgram/inhalatie ook als no astmasymptomen, zoals kortademigh A) Foster NEXThaler gebruiken in combina Volwassenen en ouderen: De gebruikelijke dosering van dit geneesmiddel dosering is 4 inhalaties.

Let op: U moet altijd uw snelwerkende inh astmasymptomen of een plotselinge astm B) Foster NEXThaler gebruiken als uw eni Volwassenen enouderen: De aanbevolen dosering is één inhalatie in d

U moet Foster NEXThaler ook gebruiken als te behandelen.Alsu astmasymptomen krijgt,ne Als u zichnog nietbeter voelt, neemtu nog een i

Neem per dag niet meer dan zes inhalatie De maximale dagelijkse dosering van Fos Alsu merkt dat u elke dag meer inhalatiesnodig neem dan contact opmetuwarts. Hij/zij moet

Verhoog de dosis niet Als u denkt dat het geneesmiddel niet goed verhoogt.

Chronische obstructieve longziekte (COP Volwassenen en ouderen: De aanbevolen dosering is 2 inhalaties in de

Hoe wordt dit middel toegediend? Dit middelis bestemd voor inhalatie. Als het mogelijk is, ga staan of zit rechtop tij

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

 • neem direct contact op met uw arts of het di meezodat men kan zien wat u ingenomen
 • bijwerkingen kunnen optreden. Vertel uw art aangezien uw arts misschien aanvullendete

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Gebruik het zodrau eraan denkt. Als het bijnati

Om een dosis uit uw NEXThaler-inhalator te halen, hoeft u slechts drie eenvoudige stappen te volgen: openen, inhaleren(inademen), sluiten.

D. Voordat u een nieuwe NEXThaler-inhalator gebruikt

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houd

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de ui EXP:. Daar staat een maand en een jaar. De

Bewaar in de originele verpakking ter besch vlak voordat u hem gaat gebruiken.

Voor het aanbreken van het zakje:

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale van het zakje: Bewaren beneden 25°C.

Na het aanbreken van het zakje moet het ge datum waarop u het zakje heeft geopend op

Spoel geneesmiddelen niet door de gootstee apotheker wat u met geneesmiddelen moet verantwoorde manier vernietigd en komen z

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 27.07.2022
ATC-Code R03AK08
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.