Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

ATC-Code
R03AK07
Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

Chiesi Farmaceutici

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Chiesi Farmaceutici

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Foster NEXThaler is een poeder dat via de mond wordt geïnhaleerd en rechtstreeks in uw longen terechtkomt. Het bevat twee werkzame bestanddelen: beclometasondipropionaat anydraat en formoterolfumaraatdihydraat.

 • Beclometasondipropionaat anhydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd (vaak kortweg steroïden genaamd) en die een ontstekingsremmende werking hebben, waardoor zij de zwelling en irritatie in de wanden van de kleine luchtwegen in de longen verminderen. Steroïden worden bij astma gebruikt om de symptomen te behandelen en om symptomen te voorkomen.
 • Formoterolfumaraatdihydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die langwerkende bronchusverwijders worden genoemd en die de spieren in uw luchtwegen ontspannen. Op deze manier verwijden ze de luchtwegen, waardoor u makkelijker lucht in en uit uw longen kunt ademen.

Gezamenlijk maken deze twee werkzame bestanddelen het ademhalen makkelijker. Ook helpen ze astmasymptomen zoals kortademigheid, piepen en hoesten voorkomen.

Foster NEXThaler wordt gebruikt om volwassenen die lijden aan astma te behandelen.

Als u Foster NEXThaler voorgeschreven heeft gekregen is het waarschijnlijk dat:

 • uw astma niet goed onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en ‘zo nodig’ kortwerkende bronchusverwijders,

of

CTD 1.3.1

 • uw astma goed reageert op behandeling met zowel corticosteroïden als langwerkende bronchusverwijders.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Gebruik dit geneesmiddel NIET om acute symptomen van astma, zoals kortademigheid, piepen en hoesten, te behandelen of voor astma die verergert of voor acute astma-aanvallen. Voor verlichting van de symptomen moet u de snelwerkende inhalator voor symptoomverlichting gebruiken, die u altijd bij u moet hebben. (Een inhalator voor symptoomverlichting is een snelwerkende bronchusverwijder die snel verlichting geeft bij acute symptomen van astma.)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Breng uw arts altijd op de hoogte voordat u Foster NEXThaler gaat gebruiken:

 • als u hartproblemen hebt, waaronder elke bekende aandoening van uw hart en/of hartfunctie
 • als u hartritmestoornissen hebt, zoals een verhoogde of onregelmatige hartslag, een snelle pols of hartkloppingen, of als u is verteld dat uw ECG afwijkend is.
 • als u hoge bloeddruk hebt
 • als u een vernauwing van de slagaders (ook wel arteriosclerose genoemd) hebt, of als u weet dat u een aneurysma (een abnormale uitpuiling van de bloedvatwand) hebt.
 • als u een te sterk werkende schildklier hebt
 • als u een lage kaliumbloedspiegel hebt
 • als u een lever- of nierziekte hebt
 • als u diabetes hebt. Iindien u hoge doses formoterol inhaleert, kan uw bloedglucose stijgen. Daarom moet u misschien een aantal extra bloedtests ondergaan om uw bloedsuiker te controleren wanneer u deze inhalator voor het eerst gaat gebruiken en van tijd tot tijd tijdens de behandeling.
 • als u een tumor van de bijnier hebt (een zogenoemd feochromocytoom)
 • als u verwacht een verdovend middel (anestheticum) te zullen krijgen. Afhankelijk van het type anestheticum moet u misschien minstens 12 uur voor de anesthesie met het gebruik van Foster Nexthaler stoppen.
 • als u wordt behandeld of ooit behandeld bent voor tuberculose (TBC) of als bekend is dat u een virus- of schimmelinfectie van uw borst hebt.

Indien één of meer van bovenstaande punten op u van toepassing is/zijn, moet u dat altijd aan uw arts melden voordat u Foster NEXThaler gebruikt.

CTD 1.3.1

Als u niet zeker weet of u Foster NEXThaler kunt gebruiken, overleg dan met uw arts, astma- verpleegkundige of apotheker voordat u de inhalator gebruikt.

Uw arts kan het wenselijk vinden om de kaliumspiegel van uw bloed van tijd tot tijd te meten, met name als u een ernstige vorm van astma hebt. Zoals vele luchtwegverwijders kan Foster NEXThaler een sterke daling van uw serumkaliumspiegel (hypokaliëmie) veroorzaken. Dit komt omdat een tekort aan zuurstof in uw bloed in combinatie met sommige andere middelen die u misschien gelijktijdig met Foster NEXThaler gebruikt, de daling van de kaliumspiegel kunnen versterken.

Indien u gedurende langere tijd hogere doses inhalatiecorticosteroïden gebruikt, hebt u in stress- situaties misschien meer corticosteroïden nodig. Voorbeelden van stresssituaties zijn: opname in het ziekenhuis na een ongeval, het oplopen van ernstig letsel of voorafgaand aan een operatie. In een dergelijk geval zal de arts die u behandelt beslissen of u uw dosis corticosteroïden moet verhogen en u eventueel orale steroïdetabletten of een injectie voorschrijven.

Mocht u in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, vergeet dan niet al uw geneesmiddelen en inhalatoren mee te nemen, waaronder Foster NEXThaler en alle andere geneesmiddelen of tabletten die zonder recept verkrijgbaar zijn, indien mogelijk in hun originele verpakking.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit middel niet aan kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Foster NEXThaler nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. De reden hiervoor is omdat Foster NEXThaler de werking van sommige andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen andere geneesmiddelen invloed hebben op de werking van Foster NEXThaler.

Gebruik geen bètablokkers met dit geneesmiddel.

Bètablokkers zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van vele aandoeningen waaronder aandoeningen van het hart, hoge bloeddruk of glaucoom (verhoogde druk in uw ogen). Als u een bètablokker (waaronder oogdruppels) moet gebruiken, kan het effect van formoterol minder zijn of zal formoterol misschien helemaal niet werkzaam zijn.

Gebruik van Foster NEXThaler als u gelijktijdig de volgende middelen gebruikt:

andere middelen die op dezelfde wijze werken  kunnen de effecten van formoterol
als formoterol (bijvoorbeeld bèta-adrenerge verhogen
middelen, die gewoonlijk gebruikt worden voor  
de behandeling van astma)  
kinidine, disopyramide, procaïnamide (voor de  kunnen veranderingen van het
behandeling van een afwijkend hartritme) hartfilmpje (ECG, hartritmegrafiek)
sommige antihistaminica zoals bijv. terfenadine veroorzaken. Tevens kunnen ze het risico
(voor de behandeling van allergische reacties) op hartritmestoornissen (ventriculaire
monoamino-oxidaseremmers of tricyclische aritmieën) vergroten.
antidepressiva, bijv. fenelzine, isocarboxazide,  
amitriptyline en imipramine; fenothiazinen  
(voor de behandeling van psychische  
stoornissen)  
L-dopa (voor de behandeling van de ziekte van  kunnen ertoe leiden dat uw hart bèta-2-
1.3.1 Product Informatie 3

Foster NEXThaler ® 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

      CTD 1.3.1
    Parkinson) agonisten, zoals formoterol, minder goed
  L-thyroxine (voor de behandeling van een verdraagt.
    onvoldoende functionerende schildklier)  
  geneesmiddelen die oxytocine bevatten (die  
    samentrekkingen van de baarmoeder  
    veroorzaken)  
    monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers)  kunnen een stijging van de bloeddruk
    (voor de behandeling van psychische veroorzaken.
    stoornissen), waaronder geneesmiddelen met  
    vergelijkbare eigenschappen, zoals furazolidon  
    en procarbazine  
  digoxine (voor de behandeling van hartziekten)  kunnen een daling van de kaliumspiegel
      van uw bloed veroorzaken. Dit kan de kans
      op een afwijkend hartritme vergroten.
  andere geneesmiddelen die worden gebruikt  kunnen een daling van de kaliumspiegel
    voor de behandeling van astma (theofylline, veroorzaken.
    aminofylline of steroïden)  
  diuretica (plastabletten)  
    bepaalde anesthetica  kunnen het risico op een afwijkend hart-
      ritme vergroten.

Waarop moet u letten met alcohol

U dient het drinken van alcohol te vermijden totdat u dit met uw arts overlegd hebt. Het drinken van alcohol kan ertoe leiden dat uw hart één van de werkzame stoffen in dit middel, formoterol, minder goed verdraagt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Er zijn geen klinische gegevens bekend over het gebruik van Foster NEXThaler tijdens de zwangerschap.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Foster NEXThaler een negatieve invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

Foster NEXThaler bevat lactose

Het bestanddeel lactose bevat kleine hoeveelheden melkeiwitten, die reacties kunnen veroorzaken bij allergische patiënten.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Foster NEXThaler geeft een extrafijne aerosol af die er voor zorgt dat er per ingenomen dosis meer in uw longen terecht komt. Uw arts kan u daarom voor deze inhalator een lagere dosis voorschrijven dan die van uw eerdere inhalatoren.

Uw arts zal u regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u de optimale dosis Foster NEXT- haler gebruikt. Uw arts zal uw medicatie bijstellen tot de laagste dosis waarmee uw symptomen goed

CTD 1.3.1

onder controle blijven. U mag de dosis in geen enkel geval aanpassen zonder dat eerst met uw arts te overleggen.

Hoeveel Foster NEXThaler moet u gebruiken? Volwassenen en ouderen:

De gebruikelijke dosering van dit geneesmiddel is tweemaal daags één of twee doses. De maximale dagelijkse dosering is 4 doses.

Verhoog de dosis niet

Indien u denkt dat het geneesmiddel niet erg werkzaam is, moet u altijd met uw arts overleggen voordat u de dosis verhoogt.

Vergeet niet altijd uw snelwerkende inhalator voor symptoomverlichting bij u te dragen om verergerende astmasymptomen of plotseling optredende astma-aanvallen te behandelen.

Hoe wordt dit middel toegediend?

Foster NEXThaler is bestemd voor inhalatie.

Volg bij het gebruik van Foster nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

In deze verpakking treft u een geseald beschermzakje aan met daarin een inhalator, NEXThaler genoemd, die uw geneesmiddel bevat in de vorm van een poeder. De NEXThaler inhalator zorgt ervoor dat u het middel kunt inhaleren.

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing onderaan deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik en reinigen van de NEXThaler.

Indien mogelijk, sta of zit rechtop tijdens het inhaleren.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

 • neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies. Neem uw geneesmiddelen mee zodat men kan zien wat u ingenomen hebt;
 • bijwerkingen kunnen optreden. Vertel uw arts als u ongebruikelijke symptomen hebt aangezien uw arts misschien aanvullende testen wil uitvoeren of passende maatregelen wil nemen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik het zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, gebruik dan niet meer de dosis die u vergeten bent, maar neem de volgende dosis gewoon op het juiste tijdstip. Verdubbel de dosis niet.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U mag de dosis niet verlagen of met de medicatie stoppen.

Ook als u zich beter voelt, mag u niet met Foster NEXThaler stoppen of de dosis verlagen. Indien u dit wilt doen, raadpleeg dan uw arts. Het is heel belangrijk dat u Foster NEXThaler elke dag gebruikt volgens het voorschrift van uw arts, zelfs als u geen symptomen hebt.

Indien uw ademhaling niet verandert:

Indien uw symptomen niet verbeteren na gebruik van Foster NEXThaler, kan het zijn dat u de inhalator niet goed gebruikt. Controleer daarom de gebruiksaanwijzing onderaan deze bijsluiter en/of neem contact op met uw arts om weer een juiste inhalatie-instructie te krijgen.

Indien uw astma erger wordt:

CTD 1.3.1

Indien uw symptomen erger worden of moeilijk onder controle te houden zijn (bijv. indien u vaker uw inhalator voor symptoomverlichting gebruikt) of als uw inhalator voor symptoomverlichting geen verlichting biedt, moet u doorgaan met het gebruik van Foster NEXThaler maar onmiddellijk uw arts raadplegen. Misschien wordt uw astma erger en moet uw arts uw dosis Foster NEXThaler aanpassen of een andere behandeling voorschrijven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Evenals bij andere inhalatiemiddelen bestaat het risico dat de kortademigheid en het piepen vlak na het gebruik van Foster NEXThaler erger worden. Dit noemt men paradoxale bronchospasmen. In- dien dit gebeurt, moet u onmiddellijk met het gebruik van Foster NEXThaler STOPPEN en direct uw snelwerkende “verlichtings”-inhalator gebruiken om de kortademigheidsklachten en het piepen te behandelen. U moet onmiddellijk contact met uw arts opnemen.

Neem direct contact op met uw arts als bij u overgevoeligheidsreacties zoals huidallergieën, jeukende huid, huiduitslag of het rood worden van de huid, het zwellen van de huid of van slijmvliezen, vooral van de ogen, het gezicht, de lippen en de keel, optreden.

Andere mogelijke bijwerkingen worden hieronder opgesomd in overeenstemming met hun frequentie.

Neem direct contact op met uw arts of apotheker:

 • als u een van onderstaande bijwerkingen ondervindt die u ongemak veroorzaken, zeer ernstig zijn of gedurende enkele dagen aanhouden
 • als u zich om een of andere reden zorgen maakt of als er iets is dat u niet begrijpt.

Uw arts zal waarschijnlijk uw astma beoordelen en u misschien een andere behandeling voorschrijven. Misschien zal de arts zeggen dat u geen Foster NEXThaler meer mag gebruiken.

Vaak (bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 10 mensen voorkomen):

 • trillen

Soms (bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 100 mensen voorkomen):

 • griepverschijnselen, zere keel
 • schimmelinfecties (van de mond en keel). Mondspoelen of gorgelen met water en tandenpoetsen direct na inhalatie kan helpen deze problemen te voorkomen.
 • verergering van de astma, moeilijk kunnen ademen
 • heesheid
 • hoesten een abnormaal snelle hartslag
 • een abnormaal langzame hartslag
 • hevige pijn op de borst
 • hoofdpijn
 • zich ziek voelen
 • zich moe of zenuwachtig voelen
 • bepaalde veranderingen van het elektrocardiogram (ECG)
 • verlaging van cortisol in uw bloed of urine
 • verhoging van de kaliumspiegel van het bloed
 • verhoging van de suikerspiegel van het bloed

CTD 1.3.1

 • verhoging van de vetten in het bloed

Bijwerkingen die met soortgelijke middelen voor inhalatie zijn gezien en die ook beclometasondipropionaat en/of formoterol bevatten, zijn:

 • hartkloppingen
 • onregelmatige hartslag
 • abnormale of verslechterde smaakwaarneming
 • spierpijn en spierkrampen
 • rusteloosheid, duizeligheid
 • slaapstoornissen
 • verlaging van de kaliumspiegel van het bloed

Gebruik van hoge doses inhalatiecorticosteroïden gedurende lange tijd kan in zeer zeldzame gevallen systemische effecten veroorzaken, hiertoe behoren:

 • problemen met de werking van uw bijnieren (bijniersuppressie)
 • afname van de botmineraaldichtheid (dunner worden van de botten)
 • vertraagde groei bij kinderen en adolescenten
 • verhoogde oogdruk (glaucoom), staar
 • snelle gewichtstoename, vooral in het gezicht en van de romp
 • Slaapstoornissen depressie of ongerustheid, rusteloosheid, nervositeit, erg opgewonden of geïrriteerd zijn: deze effecten komen vaker voor bij kinderen
 • afwijkend gedrag

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het zak- je en het etiket op de inhalator na EXP: Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar in de originele verpakking om tegen vocht te beschermen. Haal de inhalator alleen uit de verpakking vlak voordat u hem gaat gebruiken.

Voor eerste opening van het zakje:

Dit middel vereist geen speciale bewaaromstandigheden.

Na eerste opening van het zakje:

De inhalator niet bewaren boven 25°C.

Na eerste opening van het zakje dient het geneesmiddel binnen 6 maanden gebruikt te worden. Noteer op het etiket op de doos de datum waarop u het zakje heeft geopend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing onderaan deze bijsluiter voor meer informatie over het bewaren van de NEXThaler.

CTD 1.3.1

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: beclometasondipropionaat anhydraat, formoterolfumaraat- dihydraat.

Elke afgepaste dosis uit de inhalator bevat 100 microgram beclometasondipropionaat anhydraat en 6 microgram formoterolfumaraatdihydraat. Dit komt overeen met een uit het mondstuk vrijkomende dosis van 81,9 microgram beclometasondipropionaat anhydraat en 5 microgram formoterolfumaraat.

De andere stoffen zijn: lactose monohydraat (dat een kleine hoeveelheid melkeiwitten bevat) en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Foster NEXThaler er uit en hoeveel zit er in een verpakking:

Dit middel is een wit of bijna wit inhalatiepoeder dat in een apparaat zit dat NEXThaler genoemd wordt.

Elke verpakking bevat een, twee of drie inhalatoren die elk 120 doses leveren. Elke inhalator wordt geleverd in een beschermzakje (aluminium folieverpakking) Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsvormen verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Lange Kleiweg 52J

2288 GK Rijswijk

Fabrikant

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma - Italië

Alternatieve fabrikanten

Chiesi S.A.

Rue Faraday, ZA des Gailletrous

41260 La Chaussée Saint Victor - Frankrijk

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Vienna – Austria

Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 110104.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Foster NEXThaler Nederland: Foster NEXThaler
Frankrijk: Innovair NEXThaler Polen: Fostex NEXThaler
Duitsland: KANTOS NEXThaler 100 Slowakije: Foster NEXThaler
Mikrogramm / 6 Mikrogramm pro Dosis  
Pulver zur Inhalation  
Griekenland: Foster NEXThaler Slovenië: Foster NEXThaler 100 mikrogramov
  mikrogramov na vdih, prašek za inhaliranje
1.3.1 Product Informatie 8

Foster NEXThaler ® 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

CTD 1.3.1

Hungarije: Foster NEXThaler Spanje: Foster NEXThaler
Italë: Foster  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: december 2012.

CTD 1.3.1

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE NEXTHALER-INHALATOR

Lees a.u.b. de volgende instructies voordat u de inhalator gebruikt.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de inhalator, neem dan a.u.b. contact op met uw arts of apotheker.

 1. Inhoud van de verpakking Deze verpakking bevat:
 • 1 bijsluiter
 • 1 NEXThaler-inhalator, verpakt in het verzegelde beschermzakje. Als de inhoud van de verpakking hiervan afwijkt, breng dan uw inhalator terug naar degene van wie u hem hebt gekregen (bijv. apotheker of arts) en vraag een nieuwe.
 • Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
  • Haal de inhalator niet uit het zakje als u niet van plan bent de inhalator direct te gebruiken.
  • Gebruik de inhalator alleen zoals is aangegeven.
  • Als u niet zeker bent of u op de juiste wijze een dosis binnen krijgt, neem dan contact op met uw apotheker of arts.
  • Als u niet zeker weet of de dosisteller heeft afgeteld na een inhalatie, wacht dan tot uw volgende geplande dosis en neem deze zoals gebruikelijk in. Neem geen extra dosis.
  • Open het beschermkapje niet totdat u een dosis moet innemen met de inhalator.
  • Als u uw inhalator niet gebruikt, bewaar hem dan op een schone en droge plek.
  • Probeer uw NEXThaler-inhalator niet uit elkaar te halen om wat voor reden dan ook.
  • Gebruik uw NEXThaler-inhalator niet:

  o na de houdbaarheidsdatum;

  o als het meer dan 6 maanden geleden is dat u het zakje hebt geopend; o als hij stuk is;

  o als het cijfer ‘0’ in het venster van de dosisteller staat; o als u het venster van de dosisteller niet kunt aflezen.

  Gooi uw inhalator in zo’n geval weg of breng hem terug naar de persoon van wie u hem hebt gekregen, en vraag een nieuwe. Vraag uw apotheker wat u moet doen met inhalatoren die u niet meer gebruikt.

  CTD 1.3.1

  1. Belangrijkste onderdelen van uw NEXThaler-inhalator
  Venster van de   Bescherm-   Lucht-
    kapje  
  dosisteller   Mondstuk inlaat

  Om een dosis uit uw NEXThaler-inhalator te halen, hoeft u slechts drie eenvoudige stappen te volgen: openen, inhaleren, sluiten.

  1. Voordat u een nieuwe NEXThaler-inhalator gebruikt 1. Open het zakje en haal uw inhalator eruit.
   1. Gebruik uw inhalator niet als het zakje niet is verzegeld of beschadigd is; breng hem terug naar de persoon van wie u hem hebt gekregen en vraag om een nieuwe.
  1. Bekijk uw inhalator goed.
   1. Als uw inhalator zichtbare gebreken of beschadigingen heeft, breng hem dan terug naar de persoon van wie u hem hebt gekregen en vraag een nieuwe.
  2. Controleer het venster van de dosisteller. Als uw inhalator helemaal nieuw is, dan staat er ‘120’ in het venster.
   1. Gebruik uw inhalator niet als het cijfer lager is dan 120; breng hem dan terug naar de persoon van wie u hem hebt gekregen en vraag om een nieuwe.
  1. Hoe u uw NEXThaler-inhalator moet gebruiken

  E.1. Controleer de inhalator door hem goed te bekijken

  o Als er een ‘0’ in het venster verschijnt, dan zijn er geen doses meer over; gooi uw in- halator weg en haal een nieuwe.

  CTD 1.3.1

  E.2. Openen

  3. Adem zo ver mogelijk uit voordat u inhaleert. o Adem niet uit via uw inhalator.

  E.3. Inhaleren

  1. Houd uw inhalator op mondhoogte en sluit uw lippen rondom het mondstuk. o Bedek de luchtinlaat niet terwijl u uw inhalator vasthoudt. o Inhaleer niet via de luchtinlaat.

  o Het kan zijn dat u iets proeft wanneer u uw dosis inneemt.

  o Het kan zijn dat u een klikje hoort of voelt wanneer u uw dosis inneemt. o Inhaleer niet via uw neus.

  o Haal uw inhalator niet van uw mond tijdens het inhaleren.

   o Adem niet uit via uw inhalator.

   E.4. Sluiten

   CTD 1.3.1

  1. Reinigen
  • Het is normaal gesproken niet nodig uw inhalator schoon te maken.
  • Zo nodig kunt u uw inhalator na gebruik schoonmaken met een droge doek of een zakdoekje. o Maak uw inhalator niet schoon met water of andere vloeistoffen. Zorg dat uw inhalator droog blijft.
 • Bewaren
  • Als u uw inhalator niet gebruikt, bewaar hem dan op een schone en droge plek. U kunt de inhalator na gebruik terug stoppen in het zakje.

  o Stel uw inhalator niet bloot aan hitte of direct zonlicht.

  1. Stel uw inhalator niet bloot aan vocht of een natte omgeving.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Als uw inhalator meer dan 6 maanden sinds het openen van het zakje niet meer is gebruikt, gooi hem dan weg en haal een nieuwe.
 • Verwijderen
  • Gooi uw NEXThaler-inhalator weg als het getal in het venster van de dosisteller ‘0’ is.
  • Vraag uw apotheker wat u moet doen als het geneesmiddel op is of als u het niet meer nodig hebt.
  1. Gooi geneesmiddelen niet weg met uw gewone huishoudelijke afval.

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.