Advertentie

Auteur: Reckitt Benckiser


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel is een combinatie van twee antacida, oftewel maagzuur-neutraliserende middelen, (calciumcarbonaat en natriumbicarbonaat) en een alginaat, en heeft een dubbele werking:

  1. het neutraliseert overmatig maagzuur, waardoor de pijn en het ongemak afneemt;
  2. het vormt een beschermend laagje over de maaginhoud, waardoor het branderige gevoel in uw borststreek wordt verlicht. Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van klachten die veroorzaakt worden door maagzuur dat in de slokdarm terechtkomt. Deze klachten kunnen bestaan uit brandend maagzuur, zure oprispingen en indigestie, en kunnen bijvoorbeeld ontstaan na de maaltijd of tijdens de zwangerschap.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent overgevoelig (allergisch) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Na gebruik van de tabletten zijn namelijk in zeer zeldzame gevallen ademhalingsproblemen en huiduitslag opgetreden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Dit middel bevat kleine hoeveelheden natrium (4,82 mmol per dosis van twee tabletten) en calcium (3,75 mmol per dosis van twee tabletten). Volgt u een dieet met beperking in een van deze twee stoffen? Neem dan contact op met uw arts.
  • Heeft u een nier- of hartaandoening of heeft u die gehad? Bespreek dan met uw arts het zout dat in dit middel zit. Bepaalde zouten kunnen namelijk voor problemen zorgen bij deze aandoeningen.
  • Weet u dat er weinig maagzuur in uw maag zit? Neem dan contact op met uw arts. Het is namelijk mogelijk dat dit middel dan minder goed zal werken.
  • Dit middel mag niet gebruikt worden door patiënten met een zeer slechte nierfunctie of met hypofosfatemie.
  • Dit middel mag niet langdurig worden gebruikt.
  • Net als het gebruik van andere middelen die het maagzuur neutraliseren, kan het gebruik van dit middel ervoor zorgen dat symptomen van andere, ernstigere, onderliggende medische aandoeningen niet worden opgemerkt

Heeft u na 7 dagen nog steeds klachten? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel inneemt. Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Gaviscon Duo kauwtabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Zoals voor alle geneesmiddelen geldt, moet de behandeling met dit middel niet langer duren dan noodzakelijk is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Als u lijdt aan fenylketonurie, is het belangrijk dat u weet dat dit middel gezoet is met aspartaam (E951), een bron van fenylalanine.

Deze tabletten bevatten karmozijn (E122). Deze stof kan een allergische reactie veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor oraal gebruik. Goed kauwen voordat u de tabletten doorslikt.

Gebruik bij volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 12 jaar: neem bij het optreden van klachten twee tot vier tabletten in na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar: uitsluitend te gebruiken op medisch advies.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, zal dat waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Wel kunt u last krijgen van een opgeblazen gevoel. Duurt dit gevoel erg lang? Neem dan contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet, hoeft u de volgende keer geen dubbele dosis in te nemen. U blijft gewoon de normale dosis van het middel innemen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen Gaviscon Duo kauwtabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van een bijwerking, moet u het gebruik van dit middel stoppen en direct contact opnemen met uw arts. In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kan er een allergische reactie op een van de stoffen in dit middel ontstaan.

Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen, duizeligheid en zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik dit middel niet meer na de vermelde uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Blisterverpakking: bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Container met klikdop: bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in elke kauwtablet zijn 250 mg natriumalginaat, 106,5 mg natriumbicarbonaat en 187,5 mg calciumcarbonaat. De andere stoffen die in dit middel zitten zijn xylitol, carmellosenatrium, magnesiumstearaat, macrogol 20.000, mannitol (E421), copovidon, acesulfaam K, aspartaam (E951), pepermuntsmaakstof en karmozijn (E122). Dit middel bevat geen suiker en gluten.

Hoe zien Gaviscon Duo kauwtabletten eruit en hoeveel zitten er in een verpakking?

Gaviscon Duo kauwtabletten zijn platte, ronde, dubbellaagse tabletten met pepermuntgeur en - smaak. De ene tabletlaag is roze en een beetje gespikkeld, en de andere tabletlaag is wit. Gaviscon Duo kauwtabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 62, 64 of 80 kauwtabletten; of in containers met klikdop van 8, 10, 12 of 16 kauwtabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Reckitt Benckiser Healthcare B.V. Siriusdreef 14

2132 WT Hoofddorp

Fabrikant

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Verenigd Koninkrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 106116

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België (BE) Gaviscon Antizuur – Antireflux kauwtabletten
en  
Luxemburg (LU)  
Cyprus en  
Griekenland  
Czech Republiek Gaviscon Dual Action chewing tablets
(CZ)  
Groot-Brittanië (UK) Gaviscon Double Action chewing tablets
Ierland (IE) Gaviscon Extra Oral chewing tablets
Slovak Republiek  
(SK)  

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK