Gaviscon Instants fresh tropical, poeder voor oraal gebruik

ATC-Code
A02BX13
Gaviscon Instants fresh tropical, poeder voor oraal gebruik

Reckitt Benckiser

Stof(fen)
Alginezuur
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gaviscon Instants Fresh Tropical poeder voor oraal gebruik vormt een beschermende laag wat bovenop de maaginhoud drijft. Deze laag voorkomt dat maagzuur kan terugvloeien van de maag naar de slokdarm en geeft zodoende verlichting bij een branderig gevoel van brandend maagzuur en het gevoel van ongemak in de keel en mond. Brandend maagzuur kan optreden na de maaltijd (bijv. na het eten van vet of gekruid voedsel) of tijdens de zwangerschap of als patiënten symptomen hebben die verband houden met een ontsteking aan de wand van de slokdarm (bijv. moeilijke en/of pijnlijk slikken, zweertjes in de mond, braken).

Gaviscon Instants Fresh Tropical poeder voor oraal gebruik wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van gastro-oesofagale reflux, zoals zure oprispingen, brandend maagzuur (in verband met reflux), bijvoorbeeld na een maaltijd of tijdens de zwangerschap of bij patiënten met refluxoesofagitis.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Zeer zelden hebben zich klachten voorgedaan over ademhalingsmoeilijkheden en van huiduitslag.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Dit geneesmiddel bevat natrium 123 mg (5,3 mmol) en calciumcarbonaat 160 mg (1,6 mmol) per sachet. Als u geadviseerd is een natrium- of calciumarm dieet te volgen, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt

Neem ook contact op met uw arts als u lijdt of heeft geleden aan congestief hartfalen of nierinsufficiëntie omdat door bepaalde zouten deze aandoeningen kunnen verslechteren.

Neem contact op met uw arts als u weet dat u weinig maagzuur heeft omdat de doeltreffendheid van dit middel dan minder doeltreffend kan zijn.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, neem dan contact op met uw arts.

Kinderen

Behandelen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt over het algemeen niet aangeraden, behalve op medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neem dit middel niet binnen twee uur in als u nog andere geneesmiddelen via de mond inneemt, omdat de werkzaamheid van andere medicijnen hierdoor kan afnemen. Neemt u naast Gaviscon Instants Fresh Tropical, poeder voor oraal gebruik, nog andere

geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken innemen? Vertel dat dan uw arts.

Zwangerschap en, borstvoeding

U kunt dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gaviscon Instants Fresh Tropical bevat aspartaam

Dit product bevat aspartaam, een bron van fenylalanine, en kan schadelijk zijn als u lijdt aan fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor toediening via de mond zonder water.

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Voor oraal gebruik. Volwassenen en en kinderen vanaf 12 jaar: één tot twee sachets na de maaltijden en vóór het slapengaan tot maximaal vier keer per dag.

Kinderen jonger dan 12 jaar: uitsluitend op medisch advies. Schud de inhoud van een sachet rechtstreeks op de tong.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u teveel van dit middel inneemt kunt u last hebben van een opgeblazen gevoel. Het is onwaarschijnlijk dat dit schadelijk is voor u, maar raadpleeg wel uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet in te nemen, moet u de volgende keer geen dubbele dosis innemen, maar het geneesmiddel zoals gewoonlijk gebruiken.

Als u verder nog vragen heeft over het gebruikt van dit product, neem dan contact op met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een bijwerking krijgt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts. Zeer zelden (< 1 op de 10.000) kans op een allergische reactie op één van de ingrediënten. Er zijn meldingen geweest van huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid, opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de sachets na (EXP: maand/jaar). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er Gaviscon Instants Fresh Tropical?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: 500 mg natriumalginaat, 267 mg natriumwaterstofcarbonaat en 160 mg calciumcarbonaat. De andere stoffen in dit middel zijn macrogol 20.000, macrogol 400, passievruchtsmaak, aspartaam (E951), anhydrisch citroenzuurgranulaat, acesulfaam kalium, xylitol en siliconedioxide.

Hoe ziet Gaviscon Instants Fresh Tropical eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Elke sachet bevat een crèmekleuring poeder

De buitenverpakking bevat 4, 6, 12, 16, 20, 24 of 32 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull

HU8 7DS, East Yorkshire

Verenigd Koninkrijk

RVG 34276

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

United Kingdom GAVISCON Fizzolve Oral Powder Fruit Flavour Belgium/Luxemburg GAVISCON Instants Poeder Voor Oraal gebruik passievrucht Ireland GAVISCON Sachets Oral Powder Tropical Flavour France GAVISCONELLE Sans Sucre Passion, poudre orale en sachet dose   édulcoré à l'aspartam, au xylitol et à l'acésulfame postassique

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.