Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten

ATC-Code
R06AX13
Medikamio Hero Image

Healthypharm

Stof Verdovend Psychotrope
Loratadine Nee Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Healthypharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Loratadine behoort tot de groep van geneesmiddelen die antihistaminica wordt genoemd. Dit zijn middelen tegen overgevoeligheidsreacties.

Toepassing van het geneesmiddel

Loratadine wordt gebruikt bij:

 • overgevoeligheidsreacties van het neusslijmvlies (allergische rhinitis), ter verlichting van de verschijnselen zoals niezen, loopneus, branderig gevoel en jeuk aan de ogen en neus
 • overgevoeligheidsreacties van de huid (urticaria), ter verlichting van de klachten bij chronische netelroos zoals jeuk, roodheid en galbulten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als de werking van uw lever ernstig verstoord is
Department of   Authorisation Disk:   MEB approved
Date: 2012-09   Rev. 5.0  
Regulatory Affairs   AO/015057  
 • als u een allergietest op de huid moet ondergaan; u zult dan ten minste 2 dagen van te voren moeten stoppen met het gebruik van Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg.

Gebruikt u naast Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er kan een wisselwerking optreden tussen Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg en middelen die bepaalde stoffen in de lever remmen (de leverenzymen CYP3A4 of CYP2D6). Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen.

U kunt de tabletten voor, tijdens of na de maaltijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het gebruik van Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Loratadine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom wordt het gebruik van Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg niet aanbevolen bij vrouwen die borstvoeding geven tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In zeldzame gevallen kan na gebruik van Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg duizeligheid optreden. Als u last heeft van duizeligheid, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering bij volwassenen

 • De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet.

Dosering bij kinderen vanaf 2 jaar met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg

 • De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet.
 • Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg is niet geschikt voor kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 30 kg.
 • Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg is niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.
Department of   Authorisation Disk:   MEB approved
Date: 2012-09   Rev. 5.0  
Regulatory Affairs   AO/015057  

Dosering bij een ernstig verminderde werking van de lever

 • De gebruikelijke dosering is 1 tablet om de dag (1 tablet per 2 dagen).

Algemene aanwijzingen

 • De hierboven gegeven doseringen dienen niet te worden overschreden.
 • De tablet met voldoende water innemen.
 • Het is verstandig de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen, zodat u het innemen minder snel kunt vergeten.

Duur van de behandeling

Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg dient niet langer dan 14 dagen gebruikt te worden zonder een arts te raadplegen.

Bij inname van een te grote hoeveelheid tabletten kunnen slaperigheid, hoofdpijn en een versnelde hartslag optreden. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

 • Als het gebruikelijke tijdstip nog niet zo lang voorbij is, dan kunt u de tablet alsnog innemen.
 • Als het bijna tijd is voor de volgende tablet, dan volgt u het normale schema en slaat de vergeten tablet over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers);
 • vaak voorkomen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers);
 • soms voorkomen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers);
 • zelden voorkomen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

Immuunsysteem:

Zeer zelden: plotselinge en soms levensbedreigende ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) die kan leiden tot shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke en snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)

Zenuwstelselaandoeningen:

Vaak: zenuwachtigheid, slaperigheid en hoofdpijn

Soms: slapeloosheid

Zeer zelden: duizeligheid

Hartaandoeningen:

Zeer zelden: versnelde hartslag (tachycardie) en hartkloppingen (palpitaties)

Department of   Authorisation Disk:   MEB approved
Date: 2012-09   Rev. 5.0  
Regulatory Affairs   AO/015057  

Maagdarmstelselaandoeningen:

Soms: toegenomen eetlust

Zeer zelden: misselijkheid, maagwandontsteking en een droge mond

Lever- en galaandoeningen:

Zeer zelden: abnormale leverfunctie

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Zeer zelden: huiduitslag (rash), kaalheid

Algemene aandoeningen:

Vaak: vermoeidheid

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

“Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is loratadine. Elke tablet bevat 10 mg loratadine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose.

Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. De tabletten zijn wit, rond en plat en hebben een breukstreep om het inslikken gemakkelijker te maken.

De tabletten zijn verpakt in doordrukstrip (blisterverpakking). Ieder doosje bevat 1, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 60, 90, 100 of 250 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Healthypharm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Department of   Authorisation Disk:   MEB approved
Date: 2012-09   Rev. 5.0  
Regulatory Affairs   AO/015057  

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V., Nederland

STADA Arzneimittel AG, Duitsland

Sanico NV, België

STADA Production Ireland Ltd, Ierland

STADA Arzneimittel GmbH, Oostenrijk

Actavis Ltd, Malta

In het register ingeschreven onder

RVG 28873=24710, Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2013.

Department of   Authorisation Disk:   MEB approved
Date: 2012-09   Rev. 5.0  
Regulatory Affairs   AO/015057  

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.