Auteur: Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Claritine behoort tot een groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd. Antihistaminica helpen de allergische symptomen te verminderen door de effecten te voorkomen die veroorzaakt worden door het bestanddeel histamine. Dit bestanddeel wordt geproduceerd in het lichaam.

Claritine verlicht de verschijnselen van allergische ontsteking van het neusslijmvlies (bv. hooikoorts), zoals niezen, loopneus of jeukende neus en branderige of jeukende ogen.

Claritine kan ook gebruikt worden voor de verlichting van de verschijnselen van chronische netelroos (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes).

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Claritine niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor loratadine of voor één van de andere bestanddelen van Claritine.

2010LEI/PIL/CLARITINE

- PIL 2/6 -

Wees extra voorzichtig met Claritine

Alvorens u Claritine inneemt, informeer uw arts of apotheker:

  • wanneer u lijdt aan een sterk verminderde werking van de lever.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Laboratoriumtesten:

Als u een allergietest op de huid moet ondergaan, zal u ten minste 2 dagen van tevoren moeten stoppen met het gebruik van Claritine, omdat dit geneesmiddel de testresultaten kan beïnvloeden.

Inname van Claritine met voedsel en drank

Claritine kan met of zonder voedsel worden genomen.

Er is gebleken dat Claritine de effecten van alcohol niet versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, wordt het u afgeraden Claritine in te nemen.

Als u borstvoeding geeft, wordt het u afgeraden Claritine in te nemen. Loratadine wordt in de moedermelk uitgescheiden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Claritine wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter duizeligheid ondervinden, hetgeen hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Claritine

Claritine, tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Claritine, stroop bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Claritine nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:

Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal per dag 2 maatlepels (10 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

Kinderen van 2 tot 12 jaar worden gedoseerd op basis van hun gewicht:

  • Met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg:

2010LEI/PIL/CLARITINE

- PIL 3/6 -

Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal per dag 2 maatlepels (10 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

  • Met een lichaamsgewicht kleiner dan of gelijk aan 30 kg: Neem eenmaal per dag 1 maatlepel (5 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

Patiënten met ernstig verminderde werking van de lever:

  • Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg: Neem om de andere dag eenmaal 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel. Neem om de andere dag eenmaal 2 maatlepels (10 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.
  • Met een lichaamsgewicht kleiner dan of gelijk aan 30 kg: Neem om de andere dag eenmaal 1 maatlepel (5 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

Claritine wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Claritine heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem Claritine alleen zoals u werd voorgeschreven. Er worden geen ernstige problemen verwacht bij een accidentele overdosering. Echter, wanneer u te veel van Claritine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Slaperigheid, versnelde hartslag en hoofdpijn zijn gemeld bij overdosering met Claritine.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Claritine in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Als u stopt met het innemen van Claritine

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Claritine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De meest gemelde bijwerkingen bij kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar omvatten hoofdpijn, zenuwachtigheid en vermoeidheid. De meest gemelde bijwerking bij volwassenen en adolescenten (tieners) omvatten slaperigheid, hoofdpijn, toegenomen eetlust en slapeloosheid.

Tijdens het in de handel zijn van Claritine zijn zeer zelden gemeld: gevallen van ernstige allergische reactie, duizeligheid, onregelmatige of snelle hartslag, misselijkheid (ziek voelen), droge mond,

2010LEI/PIL/CLARITINE

- PIL 4/6 -

maagklachten, leverproblemen, haaruitval, huiduitslag en vermoeidheid. Het is niet mogelijk om te bepalen hoe vaak deze bijwerking kunnen voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Claritine, tabletten: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Claritine, stroop: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Niet in de vriezer bewaren. De fles in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Gebruik Claritine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking of de fles na {EXP}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Na eerste opening is de stroop 1 maand houdbaar.

Gebruik Claritine niet als u een verandering merkt aan het uiterlijk van de tabletten en stroop.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Claritine

  • Het werkzame bestanddeel van Claritine tabletten is loratadine 10 mg Het werkzame bestanddeel van Claritine stroop is loratadine 1 mg per ml stroop.
  • De andere bestanddelen van de tabletten zijn lactose monohydraat, magnesiumstearaat en maïszetmeel. De andere bestanddelen van de stroop zijn propyleenglycol (E 1520), glycerol (E 422), watervrij citroenzuur, natriumbenzoaat (E 211), sucrose, kunstmatige perziksmaakstof en gezuiverd water.

Hoe ziet Claritine er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Claritine, tabletten: witte tot gebroken witte, ovale tablet met de inscriptie van een kolf in een schaal, een breukstreep en het getal 10 op de ene zijde en effen aan de andere zijde in doosjes van 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 60 of 100 tabletten.

Claritine, stroop: is een heldere kleurloze tot lichtgele stroop in buingele flessen van 60, 70, 100 of 120 ml met een verzegelde, kindveilige polypropyleen dop. Een plastic maatlepeltje van 5 ml is bijgevoegd.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

2010LEI/PIL/CLARITINE

- PIL 5/6 -

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Tel. 0800-9999000 medicalinfo.nl@merck.com

Fabrikant:

Schering-Plough Labo NV

Industriepark, 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

België

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

In het register ingeschreven onder RVG 13388 (Claritine, tabletten 10 mg) en RVG 13492 (Claritine, stroop 1 mg/ml).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010

2010LEI/PIL/CLARITINE

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK