Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 mg, orodipergeerbare tabletten

ATC-Code
R06AX13
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Chemische groep Andere antihistaminika zur systemischen anwendung
Stof Loratadin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 is een geneesmiddel tegen allergieën. Het helpt uw allergische reacties en de verschijnselen daarvan te onderdrukken.

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 verlicht verschijnselen die samenhangen met bijv. hooikoorts, allergie voor huisstofmijt (allergische rhinitis) zoals niezen, een loopneus of een jeukende neus, jeuk aan het verhemelte en jeukende, rode of tranende ogen.

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 wordt ook gebruikt om verschijnselen zoals jeuk en vorming van bultjes (die samenhangen met chronische netelroos van onbekende oorzaak) te verlichten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een ernstige leverziekte heeft;
 • als u huidtesten moet ondergaan, het kan noodzakelijk zijn het gebruik van dit geneesmiddel minstens 2 dagen voor de test te stoppen om er zeker van te zijn dat de test de juiste uitslag geeft.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 nog andere geneesmiddelen, in of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er kan een wisselwerking optreden tussen Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 en middelen die bepaalde stoffen in de lever remmen wat resulteert in verhoogde waarden van loratadine. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Als u zwanger bent, wordt het gebruik van Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 niet aanbevolen.

Als u borstvoeding geeft, wordt het gebruik van Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 niet aanbevolen, omdat dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosering is niet te verwachten dat Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 u slaperig of minder waakzaam maakt. Zeer zelden worden sommige mensen echter slaperig, wat hun vermogen om deel te nemen aan het verkeer of machines te bedienen nadelig kan beïnvloeden.

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 bevat:

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 bevat lactose en sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 bevat 0,5 mg appartaam per dosis. Aspartaam is een bron van fenylalanine, dat schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie, een stofwisselingsziekte.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Loratadine Sandoz orodispergeerbare (smelt in mond) tablet zijn bedoeld om op de tong te leggen (zie hieronder) en voor oraal gebruik.

Neem dit geneesmiddel altijd in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 breekt gemakkleijk, daarom moet u de tabletten voorzichtig en alleen met droge handen hanteren.

 1. Scheur 1 gedeelte van de verpakking langs de stippellijn af.
 2. Trek de folie open in de richting van de pijl en haal de tablet er voorzichtig uit. Druk de tablet niet uit het folie.

3. Leg de tablet op uw tong nadat deze uit de verpakking is gehaald. De tablet smelt meteen in uw mond. Water is niet nodig om de tablet door te slikken.

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 lost op in de mond in contact met speeksel en kan daarom zonder water worden ingenomen. De tabletten hebben een zoete sinaasapppelsmaak.

Volwassenen en kinderen van 12 jaar of ouder: neem 1 tablet, éénmaal per dag.

Kinderen van 2 tot 12 jaar die meer dan 30 kg wegen: neem 1 tablet, éénmaal per dag.

Kinderen onder de 2 jaar of die minder dan 30 kg wegen: Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 2 jaar of die minder dan 30 kg wegen.

Patiënten met ernstige leverproblemen: volwassenen en kinderen die meer dan 30 kg wegen moeten met een lagere dosis beginnen: neem 1 tablet van 10 mg loratadine om de dag (per 2 dagen 1 tablet).

Oudere patiënten en patiënten met nierproblemen: een aanpassing van de dosering is niet nodig.

Duur van de behandeling

Als de verschijnselen na 10 dagen niet verbeteren of zelfs erger worden, moet u contact opnemen met uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan aanbevolen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. De inname van meer Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 dan aanbevolen kan slaperigheid, versnelde hartslag en hoofdpijn veroorzaken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Indien u vergeten bent uw dosis op tijd in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk en volg daarna weer het gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10 maar bij meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten):

 • kinderen klagen vaker over hoofdpijn, zenuwachtigheid en vermoeidheid.
 • volwassenen klaagden over slaperigheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 100 maar bij meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten):

 • volwassenen klaagden over hoofdpijn, toegenomen eetlust en moeilijkheden met slapen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten):

 • Gevallen van ernstige allergische reacties met plotselinge ademhalingsproblemen, extreme duizeligheid of instorting, zwelling van het gezicht of de keel.
 • Gevallen van snelle hartslag, hartkloppingen, ontsteking van de maagwand, misselijkheid, abnormale leverfunctie, droge mond, droge ogen, duizeligheid, vermoeidheid, huiduitslag, haaruitval.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "Exp.:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: loratadine, in een hoeveelheid van 10 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: zoete sinaasappelsmaakstof, aspartaam E951), watervrij citroenzuur (E330), colloïdaal watervrij siliciumdioxide, maïszetmeel, gedroogd, watervrij lactose, magnesiumstearaat (E470b), croscarmellosenatrium (E468), mannitol (E4221), sorbitol (E420), crospovidon, colloïdaal gehydrateerd siliciumdioxide (E551), polysorbaat 80 (E433), povidon (E1201), microkristallijne cellulose (E460).

Hoe ziet Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 mg zijn witte, ronde, platte tabletten.

De verpakkingen kunnen 4, 7, 10, 14, 15, 20, 30 tabletten bevatten en zijn per tablet in aluminium/aluminium blisters met perforatieranden.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

In het register ingeschreven onder:

Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 mg is in het register ingeschreven onder: RVG 33304, orodispergeerbare tabletten.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Lorano 10 mg – Schmelztabletten

Nederland: Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2011.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.