Advertentie

Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Loratadine Actavis 10 mg behoort tot de geneesmiddelengroep van de antihistaminica. Loratadine Actavis 10 mg wordt gebruikt om de volgende klachten te verlichten:

 • Allergische symptomen zoals loopleus en verstopte neus, niezen, waterige ogen (bijv. bij hooikoorts).
 • Een huidaandoening met bleke of rode onregelmatige bultjes en hevige jeuk (netelroos).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor loratadine of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • De patiënt is een kind jonger dan 2 jaar.
 • Wanneer u leverproblemen heeft.
 • Als de patiënt een kind is met een nieraandoening.
 • Als u een allergie-test op de huid moet ondergaan: u zal dan tenminste 48 uur van te voren moeten stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.

Gebruikt u naast Loratadine Actavis 10 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Loratadine Actavis 10 mg wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Loratadine Actavis 10 mg veroorzaakt zeer zelden slaperigheid. Echter, u dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen, totdat u zeker weet dat u hier geen last van heeft.

Loratadine Actavis 10 mg bevat lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Slik de tabletten in zijn geheel door met water met of zonder voedsel.

Dosering

 • Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen ouder dan 12 jaar: eenmaal per dag 1 tablet.
 • Kinderen van 2 tot 12 jaar:
  • met een lichaamsgewicht boven de 30 kg: eenmaal per dag 1 tablet
  • met een lichaamsgewicht onder de 30 kg: niet aanbevolen
 • Kinderen jonger dan 2 jaar: niet aanbevolen.
 • Patiënten met ernstige leverproblemen:
  • volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht boven de 30 kg: om de andere dag 1 tablet
  • kinderen met een lichaamsgewicht onder de 30 kg: een geschikte doseringsvorm bijv. orale oplossing dient te worden genomen

Duur van de behandeling

Loratadine Actavis 10 mg kan de verschijnselen verergeren, maar zoals alle mensen die geneesmiddelen gebruiken werkt dit niet bij hen. Indien na 3 dagen gebruik van Loratadine Actavis 10 mg uw verschijnselen niet verbeteren, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u (of iemand anders) te veel van Loratadine Actavis 10 mg heeft gebruikt of u denkt dat een kind er een heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met het dichtstbijzijnde ziekenhuis afdeling spoedeisende hulp of uw arts. Neem de verpakking en enkele resterende tabletten mee om aan de arts te laten zien. Symptomen bij een overdosering zijn slaperigheid, versnelde hartslag en/of hoofdpijn.

Gebruik nooit een dubbele dosis van dit geneesmiddel om zo de vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Loratadine Actavis 10 mg en neem direct contact op met uw arts als u tekenen heeft van:

 • Een allergische reactie: opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel, vernauwing van de luchtwegen dit veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden, shock, instorten, uitslag, jeuk.

Neem contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt of er treedt een bijwerking op die niet wordt vermeld:

 • Zenuwstelselaandoening: vermoeidheid, slaperigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid en duizeligheid.
 • Hart: versnelde of onregelmatige hartslag.
 • Maag en darmen: verhoogde eetlust, zich ziek voelen of zijn, diarree, indigestie, droge mond.
 • Lever: abnormale leverfunctie (gezien in bloedtesten).
 • Huid: haaruitval (alopecie).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden de 25˚C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘Exp.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof (het ingrediënt dat er voor zorgt dat de tablet werkt) in dit middel is loratadine. Elk tablet bevat 10 mg loratadine.
 • De andere stof(fen) in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, magnesiumstearaat.

Loratadine Actavis 10 mg is een wit of bijna witte, ronde, platte tablet met een diameter van 8 mm met aan een zijde de letter ‘L’ en aan de andere zijde een breukstreep.

Verpakkingsgroottes: 7,10,14,15,20,28,30,50,56,60,100,500

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Fabrikant

Actavis UK Limited

Whiddon Valley EX32 8NS Barnstaple

Verenigd Koningkrijk

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur,

IJsland

Actavis ltd

BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN 3000

Malta

In het register ingeschreven onder:

RVG 28076: Loratadine Actavis 10 mg, tabletten.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College van Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK