Itraconazol 100 mg Sandoz, capsules, hard

ATC-Code
J02AC02
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Chemische groep Triazol-derivate
Stof Itraconazol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Itraconazol wordt gebruikt bij:

 • Schimmelinfecties van vrouwelijke geslachtsorganen die door de gistschimmel Candida worden veroorzaakt
 • Schimmelinfecties van de slijmvliezen in de mond die door de gistschimmel Candida worden veroorzaakt
 • Oppervlakkige schimmelinfecties. Dit zijn o.a. schimmelinfecties
 • van de huid van diverse lichaamsdelen
 • van de vinger- en/of teennagels
 • Pityriasis versicolor. Dit is een schimmelinfectie van de huid waarbij op zemelen lijkende schilfers ontstaan na het krabben. De aangetaste huiddelen zijn lichter of donkerder dan de normale huid.
 • Schimmelinfecties van de slijmvliezen en/of inwendige organen die worden veroorzaakt door:
 • Diverse schimmels zoals lymfocutane sporotrichose, paracoccidioïdomycose, blastomycose (bij patiënten met een gezond afweersysteem) en histoplasmose.
 • Aspergillus hyphae schimmels als u niet gereageerd heeft op behandeling met het schimmeldodende amfotericine-B of dit middel niet kon verdragen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt een van de volgende geneesmiddelen:
 • geneesmiddelen die worden afgebroken via het enzym cytochroom P450 3A4 en die het hartritme kunnen veranderen, zoals: astemizol, mizolastine, terfenadine, middelen tegen allergieën bepridil, een middel tegen vernauwde bloedvaten in het hart kinidine, dofetilide, middelen tegen hartritmestoornissen cisapride, een middel tegen maag- en darmklachten levacetylmethadol (levomethadyl), voor de behandeling van opiaatafhankelijkheid pimozide en sertindol, die worden gebruikt bij schizofrenie
 • bepaalde middelen die het cholesterol verlagen, zoals atorvastatine, lovastatine en simvastatine
 • triazolam, een middel tegen slaapstoornissen
 • midazolam dat via de mond wordt ingenomen, een kalmerend middel dat u vóór een onderzoek of een operatie of op de intensive care krijgt
 • dihydro-ergotamine, dat wordt gebruikt bij een lage bloeddruk of bepaalde soorten hoofdpijn
 • ergometrine (ergonovine), methylergometrine (methylergonovine), geneesmiddelen die bloedingen stelpen na de bevalling
 • ergotamine en eletriptan, geneesmiddelen tegen migraine
 • nisoldipine, een middel tegen hoge bloeddruk en vernauwde hartvaten
 • bij verschijnselen van een hartstoornis of eerder hartfalen, behalve voor de behandeling van levensbedreigende of ernstige schimmelinfecties

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Licht altijd meteen uw arts in als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • Gebruik van andere geneesmiddelen. Zie ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’?
 • Hartproblemen, of als u in het verleden hartproblemen heeft gehad. Licht onmiddellijk uw arts in bij kortademigheid, onverwachte gewichtstoename, gezwollen benen of een gezwollen buik, ongewone uitputting of als u opeens niet meer kunt doorslapen
 • Minder zuur in de maag Bij patiënten met te weinig maagzuur, bij bepaalde aidspatiënten of bij gebruik van geneesmiddelen die de maagzuurproductie remmen, wordt aanbevolen om een koolzuurhoudende frisdrank te drinken bij het innemen van itraconazol. Geneesmiddelen die het maagzuur neutraliseren, zoals aluminiumhydroxide, moeten op zijn vroegst 2 uur na inname van itraconazol worden ingenomen.
 • Verhoogde hoeveelheid leverenzymen of bestaande leverziekte De behandeling mag alleen worden begonnen als de verwachte voordelen opwegen tegen het risico van leverschade. In dergelijke gevallen controleert uw arts de leverenzymen en past hij/zij zo nodig de dosering aan.
 • Verminderde nierfunctie Uw arts past zo nodig de dosering aan.
 • Verminderde werking van het afweersysteem, zoals bij een verlaagd aantal witte bloedcellen, aids of na een orgaantransplantatie
 • Aidspatiënten die worden behandeld voor inwendige schimmelinfecties en het risico hebben van terugkeer van de infectie. De behandelend arts controleert of een continue behandeling nodig is.
 • Eerdere allergische reacties op geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties. Het gaat vooral om geneesmiddelen met een werkzame stof waarvan de naam eindigt op ‘azol’.
 • Kinderen en ouderen: Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om het gebruik van itraconazol aan te bevelen bij kinderen en ouderen, tenzij de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico’s.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Itraconazol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Geneesmiddelen die hierboven genoemd worden onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’ Deze geneesmiddelen mogen niet tegelijk met Itraconazol worden gebruikt.
 • Gelijktijdig gebruik van Itraconazol met de volgende middelen wordt niet aanbevolen:
  • rifampicine, rifabutine, geneesmiddelen tegen tuberculose en lepra
  • fenytoïne, een middel tegen epileptische aanvallen en zenuwpijn
  • carbamazepine, fenobarbital, middelen tegen epileptische aanvallen en bepaalde soorten pijn
  • isoniazide, een middel tegen tuberculose en lepra
  • geneesmiddelen die St. Janskruid bevatten, dat wordt gebruikt bij een lichte tot matige depressie
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid itraconazol in het lichaam verhogen:
  • claritromycine, erytromycine, zgn. antibiotica
  • indinavir, ritonavir, middelen tegen hiv
 • Middelen die de hoeveelheid maagzuur verminderen of het neutraliseren. Zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’

De bloedconcentraties, effecten of bijwerkingen moeten bij de volgende geneesmiddelen gecontroleerd worden. Zo nodig verlaagt de arts hun dosering bij gelijktijdig gebruik met Itraconazol.

 • Middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals fenprocoumon of warfarine
 • Indinavir, ritonavir, saquinavir en gelijksoortige middelen tegen hiv
 • Busulfan, docetaxel, trimetrexaat en vinca-alkaloïden. Dit zijn geneesmiddelen bij de behandeling van kanker.
 • Verapamil, nifedipine en gelijksoortige middelen tegen hoge bloeddruk
 • Ciclosporine, rapamycine (ook wel sirolimus genoemd), tacrolimus, geneesmiddelen om het afweersysteem te onderdrukken en afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen
 • Atorvastatine en gelijksoortige geneesmiddelen die het cholesterolgehalte verlagen
 • Bepaalde cortisonen zoals budesonide, dexamethason, fluticason en methylprednisolon, die bij diverse ontstekingen worden gebruikt
 • Alfentanil, een pijnstiller tijdens de narcose
 • Alprazolam, een geneesmiddel tegen opwinding en angst
 • Brotizolam, een geneesmiddel tegen slaapstoornissen waarbij men niet in slaap kan komen en te vroeg wakker wordt
 • Buspiron, een geneesmiddel tegen opwinding en angst
 • Carbamazepine, een geneesmiddel tegen epileptische aanvallen en bepaalde soorten pijn
 • Cilostazol, een geneesmiddel tegen vernauwing of dichtslibben van slagaders in armen of benen
 • Digoxine, een geneesmiddel tegen hartfalen
 • Disopyramide, een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen
 • Ebastine, een geneesmiddel tegen allergieën en jeuk
 • Eletriptan, een geneesmiddel tegen migraine
 • Fentanyl, een sterke pijnstiller
 • Halofantrine, een geneesmiddel tegen malaria
 • Midazolam, geïnjecteerd in een ader, als kalmeringsmiddel voorafgaand aan een onderzoek of operatie
 • Reboxetine, een geneesmiddel tegen depressies
 • Repaglinide, een geneesmiddel bij suikerziekte
 • Rifabutine, een geneesmiddel tegen tuberculose en lepra

Zwangerschap en borstvoeding

 • Itraconazol mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, behalve bij levensreddende behandelingen van inwendige schimmelinfecties als de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico’s. Er is weinig ervaring met het gebruik tijdens de zwangerschap; er zijn gevallen van misvormingen bekend. Kortdurende behandelingen (bij schimmelinfecties van de vrouwelijke geslachtsorganen) tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap leidden niet tot een verhoogd risico van misvormingen. Voor vrouwen die zwanger kunnen worden: Gebruik anticonceptie tijdens het gebruik van dit geneesmiddel en tot aan de eerstvolgende menstruatie na beëindiging van de behandeling.
 • Itraconazol mag alleen tijdens de borstvoedingsperiode worden gebruikt als uw arts hier toestemming voor heeft gegeven. Slechts zeer kleine hoeveelheden itraconazol komen in de moedermelk terecht.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Itraconazol kan duizeligheid veroorzaken, en u kunt gezichtsstoornissen of gehoorverlies krijgen. Bestuur geen voertuigen en gebruik geen machines als u hier last van heeft.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat de suiker sucrose (sacharose). Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Itraconazol 100 mg Sandoz gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven, is de gebruikelijke dosering en behandelduur:

Schimmelinfecties van de vrouwelijke geslachtsorganen

 • Duur van de behandeling is slechts 1 dag, 2 capsules ’s morgens en ’s avonds

Schimmelinfecties van de slijmvliezen in de mond

 • 1 capsule eenmaal per dag gedurende 2 weken

Oppervlakkige schimmelinfecties

 • van de huid 1 capsule eenmaal per dag gedurende 2 weken
 • van de handpalmen en voetzolen
 1. capsule eenmaal per dag gedurende 4 weken
 • Pityriasis versicolor
  1. capsules eenmaal per dag gedurende 7 dagen

  Itraconazol blijft aanzienlijk langer in de huid en nagels dan in het bloed. Daarom wordt de beste genezing van schimmelinfecties van de huid 2-4 weken na het einde van de behandeling bereikt.

  Schimmelinfecties van de nagels

  • Inname met tussenpozen (intervalbehandeling)

  2 capsules tweemaal per dag gedurende 1 week, gevolgd door een behandelvrije periode van 3 weken.

  Dit behandelschema wordt driemaal gebruikt, zodat de behandelduur 3 maanden is.

  • Gebruik zonder behandelvrije periode 2 capsules eenmaal per dag gedurende 3 maanden

  De beste genezing van schimmelinfecties van de nagels wordt 6-9 maanden na het einde van de behandeling met Itraconazol bereikt.

  Schimmelinfecties van slijmvliezen en/of inwendige organen die worden veroorzaakt door:

  • Sporothrix-schimmels die de lymfe en/of de huid aantasten
  1. capsule eenmaal per dag gedurende 3 maanden
 • Paracoccidioides-schimmels
  1. capsule eenmaal per dag gedurende 6 maanden
 • Blastomyces-schimmels
  1. capsule eenmaal per dag tot 2 capsules tweemaal per dag gedurende 6 maanden
 • Histoplasma-schimmels
  1. capsules een- tot tweemaal per dag gedurende 8 maanden
 • Aspergillus-draadschimmels Beginnen met 2 capsules driemaal per dag gedurende 4 dagen. Daarna 2 capsules tweemaal per dag gedurende 2 tot 5 maanden
 • De behandelduur bij schimmelinfecties van slijmvliezen en/of inwendige organen kan anders zijn dan hier aangegeven als de arts dit nodig acht.

  Wijze van gebruik

  Neem de capsules zonder kauwen in met een glas water, direct na de maaltijd en, indien mogelijk, altijd op hetzelfde tijdstip.

  Als u tweemaal per dag capsules moet innemen, neem deze dan ’s ochtends en ’s avonds in.

  Raadpleeg uw arts of apotheker als u de indruk heeft dat het effect van Itraconazol te sterk of niet sterk genoeg is.

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

  Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts.

  Bent u vergeten dit middel in te nemen?

  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

  Als u stopt met het innemen van dit middel

  Stop de behandeling of verander de dosering alleen na uitdrukkelijke toestemming van uw arts. Anders kan het succes van de behandeling in gevaar komen.

  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals elk geneesmiddel kan Itraconazol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Stop met het gebruik van Itraconazol en raadpleeg direct uw arts als u een van de volgende verschijnselen krijgt of vermoedt. Het kan zijn dat u dringend medische hulp nodig heeft. Tot op heden is de frequentie van deze bijwerkingen niet bekend.

  • ernstige allergische reacties met verschijnselen zoals:
   • plotselinge problemen met ademhalen, spreken en slikken
   • opzwellen van de lippen, de tong, het gezicht en de hals
   • extreme duizeligheid of in elkaar zakken
  • ernstige of jeukende huiduitslag, soms met blaren, vervelling en pijn in de ogen, mond of geslachtsorganen (levensbedreigende toxische epidermale necrolyse, stevens-johnsonsyndroom, erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis, leukocytoclastische vasculitis)
  • leverschade met mogelijke verschijnselen zoals
   • verlies van eetlust,
   • misselijkheid, braken,
   • ongewone vermoeidheid,
   • buikpijn,
   • geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht),
   • ongewoon donkere urine, bleke ontlasting of
   • haaruitval.

  Er is ernstige leverschade gemeld, inclusief enkele fatale gevallen van acuut leverfalen en leverontsteking (hepatitis).

  • hartfalen met verschijnselen zoals:
   • kortademigheid
   • onverwachte gewichtstoename
   • zwelling van de benen of de buik
   • ongewone vermoeidheid
   • ’s nachts wakker worden door kortademigheid
  • zenuwaandoening die perifere neuropathie wordt genoemd en die tot uiting komt als een doof gevoel, wattengevoel of tintelingen in de armen en benen.

  Er kunnen andere bijwerkingen ontstaan met de volgende frequenties:

  Vaak, bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

  • buikpijn
  • misselijkheid
  • huiduitslag

  Soms, bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

  • allergische reacties, variërend in ernst
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • gevoelloosheid (paresthesie)
  • braken
  • diarree
  • obstipatie
  • problemen met de spijsvertering (indigestie)
  • winderigheid
  • verstoorde smaak
  • verhoogde hoeveelheid leverenzymen
  • netelroos (urticaria)
  • haaruitval
  • jeuk
  • menstruatieproblemen
  • zwelling als gevolg van vocht onder de huid (oedeem)

  Zelden, bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

  • afname van het aantal witte bloedcellen, waardoor de kans op infecties kan toenemen
  • wattengevoel in de huid (hypo-esthesie)
  • zichtstoornissen
  • oorsuizen (tinnitus)
  • ontsteking van de alvleesklier
  • verhoging van de hoeveelheid leverenzymen
  • vaker moeten plassen
  • koorts

  Frequentie niet bekend op basis van de beschikbare gegevens

  • verlaagd aantal bloedplaatjes en bepaalde witte bloedcellen, waardoor het risico van bloedingen, blauwe plekken of infecties kan toenemen (trombocytopenie, neutropenie)
  • serumziekte; dit is een overgevoeligheidsreactie van het lichaam op lichaamsvreemde stoffen
  • verhoogde concentratie vetten (triglyceriden) in het bloed
  • verlaagd kaliumgehalte in het bloed
  • wattengevoel of tintelingen in armen en benen (perifere neuropathie)
  • wazig zien en dubbel zien
  • gehoorverlies (dit kan blijvend zijn)
  • ophoping van vocht in de longen (longoedeem)
  • gevoeligheid voor licht
  • spier- of gewrichtspijn
  • onverwacht laten lopen van urine
  • erectiestoornissen bij mannen

  Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

  Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de buitenverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Bewaren beneden 25°C.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  De werkzame stof in dit middel is itraconazol. 1 harde capsule bevat 100 mg itraconazol.

  De andere stoffen in dit middel zijn:

  Inhoud van de capsule:

  Suikerbolletjes (sucrose/maïszetmeel)

  Hypromellose (E464)

  Sorbitaanstearaat (E491)

  Colloïdaal gehydrateerd silicium (E551)

  Kapje en romp van de capsule:

  Gelatine

  Rood ijzeroxide (E172)

  Titaniumdioxide (E171)

  Hoeveel zit er in een verpakking?

  Verpakkingen met 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 28, 30, 50, 60, 84, 100, 140, 150, 280, 300 capsules.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

  Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

  Fabrikant

  Salutas Pharma GmbH

  Otto-von Guericke-Allee 1

  39179 Barleben

  Duitsland

  In het register ingeschreven onder: RVG 29877.

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Nederland: Itraconazol 100 mg Sandoz, capsules

  Slowakije: Itrakonazol Sandoz 100 mg

  Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2011

  Delen

  Advertentie

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.