Trisporal O.S.-drank 10 mg/ml, drank | Nederland

Trisporal O.S.-drank 10 mg/ml, drank

Producent: Janssen-Cilag

Stof(fen)
Itraconazol
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antimycotica voor systemisch gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

Janssen-Cilag

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trisporal O.S.-drank behoort tot de groep geneesmiddelen die ‘antischimmelmiddelen’ worden genoemd. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om infecties te behandelen die veroorzaakt worden door schimmels, waaronder ook gisten, of om te voorkomen dat u deze krijgt.

U kunt Trisporal O.S. krijgen:

 • voor de behandeling van schimmelinfecties van de mond, de keel of de slokdarm als u een verminderde weerstand heeft;
 • ter voorkoming van bepaalde schimmelinfecties als u een verminderde weerstand heeft ten gevolge van ernstige bloedaandoeningen of beenmergtransplantatie.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor itraconazol of voor een van de andere bestanddelen van Trisporal O.S. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u (misschien) in verwachting bent of in verwachting wilt raken (zie onder Zwangerschap).
 • als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
  • terfenadine, astemizol of mizolastine (antihistaminica tegen allergie)
  • bepridil, gebruikt voor behandeling van angina pectoris (pijn op de borst)
  • nisoldipine (gebruikt tegen hoge bloeddruk)
  • cisapride (gebruikt tegen maagklachten)
  • midazolam (ingenomen via de mond) of triazolam (gebruikt om u beter te laten slapen of tegen angst)
  • lovastatine, simvastatine of atorvastatine (gebruikt om uw cholesterolgehalte te verlagen)
  • pimozide en sertindol (tegen aandoeningen die gevolgen hebben voor uw gedachten, gevoelens en/of gedrag)
  • levacetylmethadol - voor behandeling van verslaving aan drugs (afhankelijkheid van opioïden)
1 ª16-08-2011
 • dihydro-ergotamine, ergotamine en eletriptan (tegen migraine)
 • ergometrine (ergonovine) en methylergometrine (methylergonovine), gebruikt na de bevalling
 • kinidine en dofetilide (tegen onregelmatige hartslag).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Stop met het gebruik van Trisporal O.S. en raadpleeg uw arts onmiddellijk als zich een van de volgende symptomen van ernstige leverproblemen voordoet tijdens uw behandeling:

 • ernstig gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, ongewone vermoeidheid, buikpijn, erg donkere urine of lichtgekleurde ontlasting.

Vertel het uw arts onmiddellijk:

 • als u een ongebruikelijk tintelend of verdoofd gevoel of ongebruikelijke zwakte in handen of voeten krijgt tijdens het gebruik van Trisporal O.S.
 • als u enige symptomen van gehoorverlies ervaart. In zeer zeldzame gevallen hebben patiënten die Trisporal O.S. gebruikten melding gemaakt van tijdelijk of blijvend gehoorverlies.

Vertel het uw arts:

 • als u ooit een allergische reactie heeft gehad op een ander anti-schimmelmiddel
 • als u een hartaandoening heeft, waaronder hartfalen (ook congestief hartfalen genoemd). Trisporal O.S. kan dit verergeren. Als uw arts besluit om u Trisporal O.S. te geven, moet uw arts u vertellen op welke hieronder vermelde symptomen u moet letten. Als u één van de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met Trisporal O.S. en raadpleeg uw arts onmiddellijk. Dit kunnen tekenen zijn van hartfalen:
  • kortademigheid
  • onverwachte gewichtstoename
  • opzwellen van uw benen of buik
  • ongebruikelijke moeheid
  • ’s nachts benauwd wakker worden.
 • als u een leverziekte heeft, zoals geelzucht (geel worden van de huid); het is mogelijk dat uw dosis van Trisporal O.S. aangepast moet worden. Uw arts moet u vertellen op welke symptomen u moet letten. Als u Trisporal O.S. meer dan een maand continu moet innemen, is het mogelijk dat uw arts uw lever af en toe wil controleren aan de hand van bloedonderzoek.
 • als uw nieren slecht werken; misschien moet uw dosis van Trisporal O.S. aangepast worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trisporal O.S. nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bepaalde geneesmiddelen mag u NIET in combinatie met Trisporal O.S. gebruiken. Deze staan hierboven vermeld onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’.

Informeer uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, aangezien deze de juiste werking van Trisporal O.S. kunnen belemmeren:

 • rifampicine, rifabutine en isoniazide (antibiotica tegen tuberculose)
 • fenytoïne, carbamazepine en fenobarbital (middelen tegen epilepsie)
 • sint-janskruid

Neem Trisporal O.S. drank niet in binnen 2 weken na het gebruik van deze geneesmiddelen.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gaat gebruiken, aangezien de dosis van Trisporal O.S.-drank of van de andere behandelingen misschien moeten worden veranderd:

 • claritromycine en erytromycine (antibiotica tegen infecties)
 • geneesmiddelen die effect hebben op hart en bloedvaten (digoxine, disopyramide en calciumkanaalblokkers zoals dihydropyridines, verapamil en cilostazol)
 • geneesmiddelen die de bloedstolling remmen of het bloed dunner maken, zoals warfarine
2 ª16-08-2011
 • methylprednisolon, budesonide, fluticason en dexamethason, geneesmiddelen die worden gegeven voor ontsteking, astma en allergie (ingenomen via de mond of gegeven via injectie)
 • ciclosporine, tacrolimus en rapamycine (ook bekend als sirolimus), die meestal worden gebruikt na een orgaantransplantatie
 • geneesmiddelen gebruikt bij hiv-patiënten zoals ritonavir, indinavir en saquinavir
 • geneesmiddelen tegen kanker (zoals busulfan, docetaxel, trimetrexaat en een groep geneesmiddelen die bekend staat als vinca-alkaloïden)
 • alfentanil en fentanyl (tegen pijn)
 • buspiron, alprazolam, brotizolam en midazolam met een injectie in een ader gegeven (voor angsten of om u beter te laten slapen)
 • reboxetine (bij een depressie)
 • loperamide (bij diarree)
 • geneesmiddelen tegen allergie die ebastine bevatten
 • halofantrine (tegen malaria)
 • repaglinide (bij suikerziekte)

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor een goede opname in het lichaam moet Trisporal O.S. altijd zonder voedsel of drank worden ingenomen. Neem Trisporal O.S. één uur voordat u gaat eten of drinken; hierdoor zal het lichaam het geneesmiddel beter opnemen.

Kinderen en ouderen

Kinderen en ouderen mogen Trisporal O.S. in principe niet innemen. De arts kan het echter in uitzonderlijke gevallen toch voorschrijven.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Gebruik Trisporal O.S. niet als u in verwachting bent, tenzij uw arts heeft gezegd dat u dat wel moet doen. Als u in de vruchtbare leeftijd bent en in verwachting kunt raken, zorg dan voor effectieve anticonceptie om er zeker van te zijn dat u niet zwanger raakt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Aangezien Trisporal O.S. nog enige tijd in het lichaam blijft nadat u met de inname bent gestopt, moet u een vorm van anticonceptie blijven gebruiken tot de eerste menstruatie nadat u met de behandeling met Tisporal O.S. bent gestopt.

Als u merkt dat u in verwachting bent nadat u met een kuur met Trisporal O.S. bent begonnen, stop dan met het gebruik en neem direct contact op met uw arts.

Vertel uw arts altijd voordat u een geneesmiddel inneemt of u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Gebruik Trisporal O.S. niet als u borstvoeding geeft, aangezien het geneesmiddel in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Trisporal O.S. kan soms duizeligheid, troebel zien/dubbelzien of gehoorverlies veroorzaken. Heeft u hier last van, neem dan niet deel aan het verkeer en bedien geen gevaarlijke machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Trisporal O.S.

Trisporal O.S. bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

3 ª16-08-2011

Trisporal O.S.-drank wordt beter door het lichaam opgenomen indien u het inneemt tenminste één uur voordat u iets eet of drinkt.

Verdeel Trisporal O.S. in uw hele mond en spoel uw hele mond ongeveer 20 seconden goed met Trisporal O.S. Slik de vloeistof daarna pas door. Spoel uw mond niet met een andere vloeistof zoals water na het doorslikken van de drank.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt.

Er is een maatbekertje bijgeleverd waarmee men 10 ml kan afmeten. Zorg ervoor dat u het bekertje vult tot het maatstreepje van 10 ml.

Hoe moet u dit middel innemen?

 • Voor de behandeling van gistinfecties van de mond, de keel of de slokdarm De gebruikelijke dosering is 2 maatbekertjes (20 ml) per dag gedurende 1 week. Dit mag in één keer worden ingenomen of verdeeld over twee doseringen per dag. Als uw infectie na één week gebruik van Trisporal O.S. niet is verdwenen, kan uw arts besluiten om de behandeling nog een week voort te zetten.
 • Voor de behandeling van gistinfecties van de mond, de keel of de slokdarm die al met een ander antischimmelmiddel zijn behandeld, maar niet zijn overgegaan De gebruikelijke dosering is 1-2 maatbekertjes (10-20 ml) twee keer per dag gedurende twee weken. De behandeling kan nog twee weken worden voortgezet als de infectie na de eerste twee behandelweken niet is verdwenen. Voor patiënten die de hogere dosis van 400 mg (4 maatbekertjes) per dag gebruiken, mag de behandeling niet langer zijn dan 14 dagen, als er in deze periode geen tekenen van verbetering zijn.
 • Ter voorkoming van schimmelinfecties De dosis wordt berekend op basis van uw lichaamsgewicht (5 mg per kg), verdeeld over 2 keer innemen. Uw arts zal u precies vertellen hoeveel u moet innemen.

Hoe moet u de fles openen?

De fles heeft een kindveilige dop en moet als volgt worden geopend: druk de plastic schroefdop naar beneden en draai tegelijkertijd de dop tegen de richting van de klok in.

Hoe gebruikt u het maatbekertje?

Gebruik het maatbekertje zoals het op de fles zit. Zorg dat de kant met de maatverdeling (met de kleinste inhoud) naar boven is gericht; dat is de kant die u moet vullen. Als de pijl aan de zijkant naar boven wijst, is de goede kant boven.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u, of iemand anders, meer Trisporal O.S. heeft ingenomen dan was verteld, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of de EHBO post van het plaatselijke ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

4 ª16-08-2011

Wanneer u bent vergeten uw Trisporal O.S. in te nemen, neem dan de volgende dosis als gebruikelijk en ga door met het gebruik zoals de arts heeft verteld. Neem geen dubbele dosis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Trisporal O.S. bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geneesmiddelen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Stop met het gebruik van Trisporal O.S. en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • plotselinge kortademigheid, moeilijk ademhalen, een opgezet gezicht, huiduitslag, jeuk (in het bijzonder over het hele lichaam) of een ernstige huidaandoening (uitgebreide huiduitslag met schilfering van de huid en blaren in de mond, op de ogen en geslachtsdelen, of huiduitslag met kleine puistjes of blaren).
 • ernstig gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, ongewone vermoeidheid, buikpijn, ongewoon donkere urine of lichtgekleurde ontlasting. Dit kunnen symptomen zijn van ernstige leverproblemen.

Informeer uw arts ook onmiddellijk als u één van de onderstaande bijwerkingen heeft:

 • symptomen die lijken op hartfalen, zoals kortademigheid, onverwachte gewichtstoename, zwellen van de benen, ongebruikelijke moeheid, vaak ’s nachts wakker worden
 • een tintelend gevoel, gevoeligheid voor licht, een verdoofd gevoel of zwakheid van de armen of benen.
 • troebel zien/dubbelzien, tuitende oren, uw plas niet kunnen ophouden of vaker moeten plassen.
 • als u symptomen van gehoorverlies ervaart.

Andere bijwerkingen zijn:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 op de 10 tot 100 patiënten) zijn:

 • hoofdpijn
 • maagpijn, misselijkheid, braken, diarree, onaangename smaak
 • verhogingen in bepaalde leverfunctieonderzoeken (leverenzymen verhoogd)
 • huiduitslag
 • koorts of hoge temperatuur
 • kortademigheid

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten) zijn:

 • bepaalde stoornissen van het bloed die het risico van bloeding, bloeduitstorting of infecties verhogen
 • spierzwakte (mogelijk symptoom van lage hoeveelheid kalium in het bloed)
 • duizeligheid
 • maag-darmstoornissen, verstopping
 • leverontsteking (hepatitis), geel worden van de huid (geelzucht)
 • jeuk
 • algehele zwelling

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die Trisporal O.S. gebruikten, in een onbekende frequentie:

 • te veel triglyceriden in het bloed
 • haaruitval
 • spierpijn, pijnlijke gewrichten
 • menstruatiestoornissen
 • erectiestoornissen
5 ª16-08-2011
 • ernstige maagklachten vaak met misselijkheid en braken, als gevolg van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Als de fles eenmaal open is geweest, dan is Trisporal drank nog hooguit 1 maand houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is itraconazol (10 mg itraconazol per ml).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: hydroxypropyl-ß-cyclodextrine, sorbitol (E 420), propyleenglycol (E 490), zoutzuur, kersensmaakstof, karamelsmaakstof, natriumsaccharine, natriumhydroxide en water.

Hoe ziet Trisporal O.S. er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trisporal O.S. is een heldere, geel tot geelbruin gekleurde vloeistof. Het is beschikbaar in flessen met 150 ml, samen met een maatbekertje.

Houder van de vergunning:

Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg

e-mail janssen@jacnl.jnj.com.

Fabrikant:

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

België

Registratienummer

RVG 21024

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Sporanox®
Duitsland Sempera®
Engeland Sporanox®
Finland Sporanox®
Ierland Sporanox®
Italië Sporanox®
6 ª16-08-2011

Luxemburg Sporanox®

Nederland Trisporal®

Oostenrijk Sporanox®

Portugal Sporanox®

Spanje Sporanox®

Zweden Sporanox®

®: geregistreerde handelsnaam

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012.

7 ª16-08-2011
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.