Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Itraconazol behoort tot de groep “anti-schimmelmiddelen” die worden gebruikt voor de behandeling van schimmel- en gistinfecties. Het kan worden gebruikt voor de behandeling van één van de volgende infecties:

 • candidose (gistinfectie) van het mondslijmvlies, keel of vagina;
 • schimmelinfectie van de nagels of huid (zoals zwemmerseczeem, ringworm en de huidinfectie ‘pityriasis versicolor’);
 • lymfocutane sporotrichose, paracoccidioidomycose, blastomycose (bij patiënten met een verminderde afweer) en histoplasmose (allen schimmelinfecties met name van de huid);
 • Itraconazol kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met infiltrerende aspergillose (schimmelinfectie) die moeilijk behandelbaar is met Amfotericine B (een soort antibioticum) of die dit niet kunnen verdragen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent zwanger of kunt zwanger worden (u gebruikt geen anticonceptie).
 • U gebruikt al één van de volgende geneesmiddelen:
  • bepaalde middelen tegen allergische aandoeningen (bijvoorbeeld hooikoorts) zoals terfenadine, astemizol of mizolastine;
  • cisapride, gebruikt tegen maagklachten;
  • bepridil en nisoldipine, gebruikt voor behandeling van angina pectoris (pijn op de borst);
  • levomethadyl, gebruikt voor de behandeling van afhankelijkheid voor opioïden;
  • midazolam of triazolam, gebruikt om u beter te laten slapen of tegen angst;
  • dofetilide of kinidine, gebruikt om een onregelmatige hartslag te behandelen;
  • pimozide en sertindol, gebruikt tegen aandoeningen die gevolgen hebben voor uw gedachten, gevoelens en/of gedrag;
  • cholesterolverlagende geneesmiddelen als simvastatine, atorvastatine of lovastatine;
  • dihydro-ergotamine, ergometrine of eletriptan (tegen migraine);
  • ergotamine, methylergometrine, dihydroergotamine of ergometrine (ergonovine), gebruikt na de bevalling.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u dit geneesmiddel inneemt en één van onderstaande situaties is op u van toepassing, vertel het dan uw arts.

 • wanneer u last heeft van kortademigheid en opgezwollen enkels of in het verleden last heeft gehad van hartfalen;
 • wanneer u lever- of nierproblemen heeft;
 • wanneer u tijdens het gebruik van andere antischimmelmiddelen een allergische reactie heeft gehad;
 • wanneer u last heeft gehad van hartproblemen.

Vertel uw arts wanneer u verschijnselen heeft van ‘geelzucht’ zoals verlies van eetlust, braken, moeheid, maagpijn of donkere urine.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Itraconazol Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit geldt met name voor de volgende middelen:

 • antibiotica voor de behandeling van tuberculose (zoals rifampicine, rifabutin, isoniazide) of anti- epileptische geneesmiddelen (zoals fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, Sint-Janskruid), omdat ze de werkzaamheid van itraconazol kunnen verhinderen. Wanneer u deze geneesmiddelen minder dan twee weken geleden heeft gebruikt, dient u dit uw arts te vertellen;
 • verapamil, digoxine, dysopyramide voor de behandeling van een hartaandoening;
 • bloedverdunners zoals warfarine, cilostazol;
 • claritromycine, erytromycine (antibiotica);
 • ritonavir, indinavir, saquinavir (antivirale middelen);
 • middelen tegen kanker zoals busulfan, docetaxel, trimetracaat, vinca-alkaloïden;
 • ciclosporine, rapamycine of sirolimus, tracrolimus (middelen die het immuunsysteem onderdrukken);
 • buspiron, alprazolam, brotizolam, voor de behandeling van angst;
 • midazolam (per injectie) een slaapmiddel;
 • reboxetine, voor de behandeling van depressie;
 • ebastine, voor de behandeling van een allergie;
 • alfentanil, eletriptan, fentanyl, voor de behandeling van pijn;
 • methylprednisolon of dexamethason, beide ontstekingsremmers;
 • repaglinide (geneesmiddel voor de behandeling van suikerziekte);
 • halofantrine (een middel tegen malaria).

Neem geen geneesmiddelen in voor de behandeling van brandend maagzuur, maagzweren of spijsverteringsstoornissen binnen twee uur na uw dosis itraconazol. Wanneer u last heeft van weinig maagzuur in uw maag (als u bijvoorbeeld maagzuurremmers neemt zoals esomeprazol), neem dan itraconazol in met cola.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem geen itraconazol wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden: gebruik geschikte anticonceptie tijdens en na de behandeling met itraconazol (tot uw eerst volgende menstruatie). Borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens het gebruik van itraconazol.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Itraconazol beïnvloed uw rijvaardigheid niet, maar wanneer u last krijgt van bijwerkingen zoals duizeligheid, wazig zien of gehoorverlies, bestuur dan geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de capsules direct na de maaltijd heel in met een glas water. Kauw niet op de capsules.

Tenzij uw arts het anders heeft voorgeschreven is de gebruikelijke dosering:

Volwassenen en jong volwassenen

 • Schimmelinfecties van de vagina (vulvovaginale candidose):

Twee capsules in de ochtend en twee capsules in de avond. De duur van de behandeling: één dag.

 • Schimmelinfecties van de huid (tinea corporis/tinea cruris) en de mondslijmvliezen (orale

candidose):

Eén capsule, eenmaal per dag gedurende twee weken.

 • Schimmelaandoeningen aan de voeten en handen (tinea pedis/tinea manus): Eén capsule, eenmaal per dag gedurende vier weken.
 • Pityriasis versicolor (huiduitslag op de romp en richting van de armen en benen): Twee capsules, eenmaal per dag gedurende één week.
 • Schimmelinfectie van de nagels (onychomycose);

Interval behandeling:

Eén behandelingsronde bestaat uit twee capsules tweemaal daags gedurende één week gevolgd door drie weken zonder behandeling. Voor de behandeling van de infectie van teennagels zijn drie behandelingsrondes nodig; voor de behandeling van infecties van de vingernagels worden twee behandelingsrondes geadviseerd. Continue behandeling:

Twee capsules, eenmaal per dag gedurende drie maanden. Het effect zal voortduren ook nadat de behandeling is gestopt wanneer de nagels weer gaan groeien.

 • Lymfocutane sporotrichose*:

Eén capsule, eenmaal daags gedurende drie maanden.

 • Paracoccidioidomycose*:

Eén capsule, eenmaal daags gedurende zes maanden.

 • Blastomycose*:

Eén capsule, eenmaal daags gedurende zes maanden.

Uw arts kan de dosering verhogen tot twee capsules, tweemaal daags.

 • Histoplasmose*:

Twee capsules, eenmaal daags gedurende acht maanden.

De dosering kan worden verhoogd tot twee capsules, tweemaal daags.

 • Infiltrerende aspergillose:

De behandeling start met een dosering van twee capsules, driemaal daags gedurende vier dagen en wordt voortgezet met een dosering van twee capsules, tweemaal daags tot de verwekker niet langer gevonden wordt, of tot de plekken zijn genezen (na twee tot vijf maanden) of tot in ieder geval het aantal witte bloedcellen van een bepaalde soort (neutrofiele granulocyten) weer een normaal niveau hebben bereikt.

*) de specifieke behandelperioden zijn gemiddelden. Deze kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en het genezingsproces (wat betreft verschijnselen en verwekkers).

Itraconazol blijft langer in de huid en nagels aanwezig dan in het bloed. Optimale genezing (van de verschijnselen) wordt dus met name bereikt 1-4 weken na het einde van de behandeling van huidinfecties en 6-9 maanden na het eind van de behandeling bij nagelinfecties.

Gebruik bij ouderen

Itraconazol Mylan wordt niet aanbevolen, tenzij strikt noodzakelijk.

Gebruik bij kinderen (onder 12 jaar)

Itraconazol Mylan wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Patiënten met lever- of nierproblemen

Uw arts zal u een geschikte dosering voorschrijven (die lager kan zijn dan de eerder genoemde dosering).

Patiënten met een verzwakt afweersysteem (inclusief HIV/AIDS-patiënten)

Uw arts kan uw bloed onderzoeken om de hoeveelheid itraconazol in uw bloed te controleren. In sommige gevallen kan uw arts de dosering verhogen tot 200 mg (2 capsules) tweemaal daags.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde eerstehulp afdeling. Neem de verpakking en eventueel overgebleven capsules mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de vergeten dosis in zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is belangrijk om de capsules te blijven innemen gedurende de periode dat uw arts het u heeft voorgeschreven, zelfs wanneer u zich beter voelt. Wanneer u te snel stopt kan de infectie weer terugkeren. Soms kan uw arts u vragen deze capsules te blijven innemen om te voorkomen dat de infectie terugkeert.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Itraconazol Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer de behandeling langer dan een maand duurt, is de kans op bijwerkingen groter.

De frequentie (kans van optreden) van de bijwerkingen is als volgt ingedeeld:

Zeer vaak Bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak Bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
Soms Bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
Zelden Bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
Zeer zelden Bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Onbekend Kan met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld

Wanneer u last krijgt van één van de volgende bijwerkingen, stop met het gebruik van itraconazol en neem onmiddellijk contact op met uw arts of met de dichtstbijzijnde eerstehulp afdeling:

 • een allergische reactie die zwelling van de lippen, tong of het gezicht veroorzaakt of moeilijkheden met ademhalen;
 • reactie van hartfalen zoals kortademigheid en gezwollen enkels;
 • jeukende huid, ernstige huidreacties met blaren en het vervellen van de huid;
 • leverproblemen die geelzucht, donkere urine en bleke ontlasting veroorzaken;
SomsZeldenZeer zeldenOnbekend
 • gevoelloosheid of tintelen van de vingers en tenen (perifere neuropathie);
 • moeilijkheden met ademhalen, bloed ophoesten, overmatig zweten (longoedeem).

Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor maar zijn zeer ernstig. Mogelijk heeft u medische behandeling nodig.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zelden Verminderd aantal witte bloedcellen wat tot een verhoogde kans op infectie kan leiden (leukopenie)

Onbekend Verminderd aantal bloedplaatjes in het bloed wat tot een verhoogde kans op blauwe plekken of bloedingen kan leiden (trombocytopenie); problemen met het bloed dat tot een verhoogde kans op infectie kan leiden (neutropenie)

Immuunsysteemaandoeningen

Soms Allergische reactie die een zwelling van de lippen, tong of gezicht kan veroorzaken of huiduitslag, vervelend gevoel aan de ogen

Onbekend Zwelling die gepaard gaat met rode plekken op de huid (angioneurotisch oedeem), vertraagde allergische reactie (serumziekte)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Onbekend Verlaagde kaliumspiegels in het bloed wat kan leiden tot verwarring, desoriëntatie, zwakte en een vervelend gevoel in de spieren (hypokaliëmie); zeer hoge spiegels van triglyceriden (vet) in het bloed (hypertriglyceridemie)

Zenuwstelselaandoeningen

Hoofdpijn, duizeligheid, gevoelens van tinteling, prikkeling of gevoelloosheid van de huid (paresthesie)

Verminderd gevoel voor aanraking (hypo-esthesie)

Angst

Schade aan de zenuwen in de armen en handen en/of benen en voeten (perifere neuropathie)

Oogaandoeningen

Zelden Stoornissen bij het zien

Onbekend Troebel zicht en dubbel zien (diplopie)

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Zelden Oorsuizingen (tinnitus)

Onbekend Voorbijgaand of blijvend gehoorverlies

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Onbekend Waterophoping in de longen (pulmonair oedeem)

Hartaandoeningen

Onbekend Hartfalen

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak Buikpijn, misselijkheid
Soms Braken, diarree, obstipatie, spijsverteringsstoornissen, smaakveranderingen, winderigheid
Zelden Ontstoken alvleesklier wat leidt tot buikpijn, een opgezwollen maag die gevoelig is voor
  aanraking (pancreatitis)

Lever- en galaandoeningen

Soms Leverproblemen, donkere urine, bleke ontlasting, geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht)

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak Huiduitslag
Zeer zelden Haaruitval, bleke huid, zweren in de mond
Onbekend Allergische, jeukende huid, overgevoeligheid voor licht
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Zeer zelden Spierkrampen
Onbekend Spierpijn, gewrichtspijn, ernstige huidreacties zoals Stevens-Johnson syndroom (ernstige
  overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en
  /of oogontsteking) en syndroom van Lyell (ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie
  gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid)
Nier- en urinewegaandoeningen
Zelden Vaker plassen dan gewoonlijk (pollakisurie)
Onbekend Urine-incontinentie
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Soms Menstruatiestoornissen zoals ergere bloeding of onregelmatigere bloedingen
Zeer zelden Verandering van menstruele cyclus
Onbekend Problemen met het verkrijgen van een erectie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms Gezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden
Zelden Verhoogde lichaamstemperatuur (pyrexie)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 100 mg itraconazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn suiker bolletjes (sucrose/maïszetmeel), hypromellose (E464), sorbitan stearaat (E491) en gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide (E551). De capsulewand is gemaakt van gelatine, titaniumdioxide (E171) en rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Itraconazol Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Itraconazol Mylan capsules zijn langwerpige, rode, ondoorzichtige harde gelatine capsules (maat 00) met in witte inkt “Mylan” erop gedrukt boven “IE”. Itraconazol Mylan 100 mg capsules zijn gevuld met korrels waarop de werkzame stof itraconazol is aangebracht en een kleine hoeveelheid wit (silica-)poeder.

De capsules zijn verpakt in een stripverpakking à 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100,

140, 150, 200, 250, 280, 300, 500 of 1000 stuks. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 28431

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Ierland

Mylan BV

Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten

Nederland

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters bar,

Hertfordshire EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Itraconazol dura 100 mg Hartkapseln
Hongarije Itraconazole 100 mg Capsules
Italië Itraconazolo Mylan Generics 100 mg hard capsules
Nederland Itraconazol Mylan 100mg capsules, capsule hard
Polen Itragen
Portugal Itraconazol Mylan 100 mg Capsulas
Tsjechië Itrakonazol Mylan
Zweden Itraconazol Mylan 100 mg kapslar

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK