Trisporal capsules 100 mg, capsules

ATC-Code
J02AC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Janssen-Cilag
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Chemische groep Triazol-derivate
Stof Itraconazol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Janssen-Cilag

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trisporal wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties van de huid, de nagels, de mond, inwendige organen, de vagina en/of de huid rond de vagina.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor itraconazol of voor een van de andere bestanddelen van Trisporal. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Trisporal en raadpleeg uw arts.
 • U gebruikt een of meer van de volgende geneesmiddelen:
  • terfenadine, astemizol of mizolastine (antihistaminica tegen allergie)
  • bepridil, gebruikt voor behandeling van angina pectoris (pijn op de borst)
  • nisoldipine (gebruikt tegen hoge bloeddruk)
  • cisapride (gebruikt tegen maagklachten)
  • midazolam (ingenomen via de mond) of triazolam (gebruikt om u beter te laten slapen of tegen angst)
  • lovastatine, simvastatine of atorvastatine (gebruikt om uw cholesterolgehalte te verlagen)
  • pimozide en sertindol (tegen aandoeningen die gevolgen hebben voor uw gedachten, gevoelens en/of gedrag)
  • levacetylmethadol - voor behandeling van verslaving aan drugs (afhankelijkheid van opioïden)
  • dihydro-ergotamine, ergotamine en eletriptan (tegen migraine)
  • ergometrine (ergonovine) en methylergometrine (methylergonovine), gebruikt na de bevalling
  • kinidine en dofetilide (tegen onregelmatige hartslag).
 • als u een hartaandoening heeft, waaronder hartfalen (ook congestief hartfalen genoemd). Trisporal kan dit verergeren. Als uw arts besluit om u Trisporal te geven, moet uw arts u vertellen op welke hieronder vermelde symptomen u moet letten. Als u één van de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met Trisporal en raadpleeg uw arts onmiddellijk. Dit kunnen tekenen zijn van hartfalen:
  • kortademigheid
  • onverwachte gewichtstoename
  • opzwellen van uw benen of buik
  • ongebruikelijke moeheid
  • ’s nachts benauwd wakker worden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • bij overgevoeligheid voor andere antischimmelmiddelen. Als u overgevoelig bent voor bepaalde andere antischimmelmiddelen, dan zou het kunnen zijn dat u ook overgevoelig bent voor Trisporal. In dat geval mag u Trisporal niet gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker.
 • als u een hartaandoening heeft. Vertel het uw arts als u hartklachten heeft. Wanneer u Trisporal krijgt voorgeschreven, vertelt uw arts u waarschijnlijk op welke symptomen u moet letten. Ga onmiddellijk naar uw arts of vertel het uw arts onmiddellijk wanneer u kortademig bent, uw gewicht onverwacht toeneemt, uw benen of buik opzwellen, u ongebruikelijk moe bent of ’s nachts benauwd wakker wordt.
 • bij kinderen en ouderen. Er is nog weinig ervaring met het gebruik van Trisporal bij kinderen en ouderen. De arts zal beslissen of een behandeling met Trisporal nodig is.
 • als u een leverziekte heeft. Vertel het uw arts als u aan een leverziekte lijdt of heeft geleden of wanneer u in het verleden problemen met uw lever heeft gehad na het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Het is mogelijk dat u Trisporal niet mag gebruiken. Als u Trisporal langer dan een maand gebruikt, zal de arts misschien de werking van uw lever controleren. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als tijdens de behandeling met Trisporal een of meer van de volgende verschijnselen optreden: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, vermoeidheid, buikpijn of donkere urine.
 • als uw nieren slecht werken.Vertel het uw arts als uw nieren niet zo goed werken. Misschien mag u Trisporal niet gebruiken. Neem contact op met uw arts als u regelmatig last heeft van vermoeidheid, misselijkheid, verminderde eetlust, droge mond of vergeetachtigheid zonder een duidelijke oorzaak. Dit zou namelijk op een slechte werking van de nieren kunnen wijzen.
 • bij gehoorverlies. Er zijn gevallen gemeld van gehoorverlies bij gebruik van Trisporal. Vaak werd er dan tegelijk een geneesmiddel gebruikt dat kinidine bevat. Dit geneesmiddel mag niet samen met Trisporal worden gebruikt (zie ook ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’). Meestal ging het gehoorverlies weer over na het stoppen met Trisporal, maar soms ook niet.
 • als u tintelingen voelt. Stop het innemen van Trisporal en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een ongebruikelijk tintelend of verdoofd gevoel of ongebruikelijke zwakte in armen of benen krijgt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trisporal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Bepaalde geneesmiddelen mag u NIET in combinatie met Trisporal gebruiken. Welke dit zijn vindt u onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’.
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Trisporal versterken. Dit is onder andere het geval bij de volgende geneesmiddelen:
  • bepaalde geneesmiddelen tegen hiv die bijvoorbeeld ritonavir of indinavir bevatten;
  • bepaalde antibacteriële middelen die bijvoorbeeld claritromycine of erytromycine bevatten.
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Trisporal sterk verminderen. Dit is vooral

het geval bij de volgende geneesmiddelen:

  • geneesmiddelen tegen tuberculose (bijvoorbeeld met rifampicine, rifabutine of isoniazide);
  • geneesmiddelen tegen epilepsie (bijvoorbeeld met carbamazepine, fenytoïne of fenobarbital).
 • Trisporal kan invloed hebben op de werking van de volgende geneesmiddelen. Daardoor kan het nodig zijn dat de dosering van deze middelen wordt verlaagd:
  • geneesmiddelen die de bloedstolling remmen (bloedverdunners) die moeten worden ingenomen; hierbij moet uw bloedstolling zorgvuldig in de gaten worden gehouden;
  • bepaalde geneesmiddelen tegen hiv die bijvoorbeeld ritonavir, indinavir of saquinavir bevatten;
  • bepaalde geneesmiddelen tegen kanker die bijvoorbeeld vinca-alkaloïden, busulfan of docetaxel bevatten;
  • bepaalde middelen voor hart- en vaataandoeningen die bijvoorbeeld digoxine bevatten of zogenaamde calciumkanaalblokkers, die bijvoorbeeld dihydropyridines of verapamil bevatten (de calciumkanaalblokkers kunnen in combinatie met Trisporal ernstige effecten hebben op het hart);
  • geneesmiddelen die de afweer verlagen en die ciclosporine, tacrolimus of rapamycine (sirolimus) bevatten (meestal gebruikt na een transplantatie);
  • geneesmiddelen die worden gebruikt bij o.a. ontstekingen die dexamethason bevatten of methylprednisolon;
  • geneesmiddelen tegen ernstige astma, neusallergie of ontsteking van de dikke darm, die budesonide of fluticason bevatten;
  • geneesmiddelen tegen malaria die halofantrine bevatten;
  • geneesmiddelen bij suikerziekte die repaglinide bevatten;
  • pijnstillers die in het ziekenhuis worden gebruikt die alfentanil of fentanyl bevatten;
  • bepaalde kalmeringsmiddelen (tegen angsten of slaapstoornissen) die bijvoorbeeld alprazolam, brotizolam, midazolam (in injectievorm) of buspiron bevatten;
  • geneesmiddelen tegen allergie die ebastine bevatten;
  • geneesmiddelen tegen depressies die reboxetine bevatten;
  • geneesmiddelen tegen een bepaalde vorm van longontsteking die trimetrexaat bevatten;
  • geneesmiddelen gebruikt bij epilepsie die carbamazepine bevatten;
  • geneesmiddelen tegen onregelmatige hartslag die disopyramide bevatten;
  • geneesmiddelen die cilostazol bevatten (toegepast bij ‘etalagebenen’; pijn, kramp in het been tijdens het lopen);
  • geneesmiddelen tegen tuberculose die rifabutine bevatten.
 • Neem geneesmiddelen tegen maagzuur pas 2 uur (of langer) na Trisporal in.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Informeer uw arts of apotheker in elk geval wanneer u naast Trisporal geneesmiddelen gebruikt die een van deze stoffen bevatten, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

 • Voor een goede opname in het lichaam moet Trisporal tijdens of direct na de maaltijd worden ingenomen. Kauw niet op de capsules, maar slik ze heel door. Dit gaat het beste met wat water of een andere vloeistof.
 • Als u weinig maagzuur heeft (bijvoorbeeld doordat u geneesmiddelen gebruikt die de productie van maagzuur remmen, of door een ziekte als aids) kunt u Trisporal het beste innemen met een zure, koolzuurhoudende drank zoals cola.
 • Wanneer u geneesmiddelen inneemt om het aanwezige maagzuur te binden of te neutraliseren, neem dan eerst Trisporal in en wacht ten minste 2 uur voordat u het middel tegen maagzuur inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vruchtbare vrouwen

Gebruik altijd goede anticonceptie zolang u Trisporal gebruikt en ga daarmee door tot de eerstvolgende menstruatie nadat u bent gestopt met Trisporal.

Zwangerschap

Gebruik Trisporal niet als u in verwachting bent. Misschien kan Trisporal afwijkingen veroorzaken bij de ongeboren vrucht. Bent u in verwachting of wilt u in verwachting raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Trisporal mag gebruiken.

Borstvoeding

De werkzame stof in Trisporal komt in de moedermelk terecht. Daarom wordt gebruik van Trisporal ontraden als u borstvoeding geeft. Overleg zo nodig met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet duidelijk of Trisporal invloed heeft op het reactievermogen. In uitzonderlijke gevallen komen duizeligheid, problemen met zien en gehoorverlies voor als bijwerking. Heeft u hier last van, houd daar dan rekening mee als u wilt deelnemen aan het verkeer, gevaarlijke machines wilt bedienen en dergelijke.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt.

 • Voor een goede opname in het lichaam moet Trisporal tijdens of direct na de maaltijd worden ingenomen. Kauw niet op de capsules, maar slik ze heel door. Dit gaat het beste met wat water of een andere vloeistof.
 • Hoeveel Trisporal u moet innemen en hoe lang, hangt af van de schimmelsoort waarmee u besmet bent en de plaats in het lichaam waar de schimmel zich bevindt.
 • De werkzame stof uit Trisporal wordt onvoldoende in het lichaam opgenomen als er te weinig maagzuur is. Als u weinig maagzuur heeft (bijvoorbeeld doordat u geneesmiddelen gebruikt die de productie van maagzuur remmen, of door een ziekte als aids) kunt u Trisporal het beste innemen met een zure, koolzuurhoudende drank zoals cola. Wanneer u geneesmiddelen inneemt om het aanwezige maagzuur te binden of te neutraliseren, neem dan eerst Trisporal in en wacht ten minste 2 uur voordat u het middel tegen maagzuur inneemt.

De onderstaande doseringen gelden in principe voor volwassenen.

Schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

 • een kuur van 1 dag: 2 capsules en 10 tot 12 uur later nog een keer 2 capsules;
 • een kuur van 3 dagen: 1 maal daags 2 capsules gedurende 3 dagen.

Gistinfecties van de mond

1 capsule per dag gedurende 2 weken.

Schimmelinfecties van de huid

Afhankelijk van de plaats waar de infectie zit en de soort schimmel:

 • 1 capsule per dag gedurende 2-4 weken of
 • 2 capsules per dag gedurende 1 week.

De genezing gaat nog door als de kuur al is afgelopen. 2 à 4 weken na het einde van de kuur zijn de resultaten het beste. Dit komt doordat de huid zich nog moet herstellen nadat het geneesmiddel de schimmel heeft gedood.

Schimmelinfecties van de nagels

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: een kuur met 3 ‘pulsen’ of een continue kuur.

- Kuur met 3 pulsen          
  Een puls betekent: 1 week lang neemt u 2 maal per dag 2 capsules, dus 2 capsules ‘s morgens en
  2 capsules ‘s avonds. De 3 daarop volgende weken gebruikt u geen Trisporal.  
  De week daarna komt de tweede puls: u neemt een week lang elke dag weer 2 maal 2 capsules.
  Dan weer 3 weken geen Trisporal.          
  Ten slotte in de daarop volgende week de derde puls: weer elke dag 2 maal 2 capsules.
  week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9
  2x       2x       2x
  per dag: geen Trisporal per dag: geen Trisporal   per dag:
  2       2 capsules       2
  capsules               capsules

- Continue kuur

1 maal daags 2 capsules gedurende 3 maanden.

Bij schimmelinfecties van de nagels gaat de genezing nog door wanneer de kuur reeds is afgelopen. 6 à 9 maanden na het einde van de kuur zijn de resultaten het beste. Dit komt omdat de gezonde nagel tijd nodig heeft om volledig uit te groeien, nadat het geneesmiddel de schimmel heeft gedood.

Schimmelinfecties van inwendige organen

Het aantal capsules per dag en de lengte van de kuur zijn afhankelijk van de plaats waar de infectie zit en de soort schimmel. Dit kan variëren van 1 capsule per dag tot 3 maal daags 2 capsules. De behandeling duurt een aantal maanden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als iemand meer Trisporal heeft ingenomen dan zou mogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Daarnaast mag u degene die te veel Trisporal heeft ingenomen altijd geactiveerde kool laten innemen (verkrijgbaar bij de apotheek). Geactiveerde kool neemt de Trisporal op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u bent vergeten uw Trisporal in te nemen, doe dat dan alsnog zodra u dat merkt. Maar wanneer het al bijna tijd is voor de volgende dosis, is het verstandiger de vergeten dosis niet meer in te nemen.

Als u stopt met het gebruik van Trisporal

Stop niet zomaar met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts. Overweegt u toch eerder te stoppen, overleg dan met uw arts. Het is anders mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt of verergert.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Trisporal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geneesmiddelen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Stop met het gebruik van Trisporal en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • plotselinge kortademigheid, moeilijk ademhalen, een opgezet gezicht, huiduitslag, jeuk (in het bijzonder over het hele lichaam) of een ernstige huidaandoening met blaarvorming en schilfering van de huid
 • ernstig gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, ongewone vermoeidheid, buikpijn, ongewoon donkere urine of lichtgekleurde ontlasting. Dit kunnen symptomen zijn van ernstige leverproblemen.

Informeer uw arts ook onmiddellijk als u één van de onderstaande bijwerkingen heeft:

 • symptomen die lijken op hartfalen, zoals kortademigheid, onverwachte gewichtstoename, zwellen van de benen, ongebruikelijke moeheid, vaak ’s nachts wakker worden
 • een tintelend gevoel, gevoeligheid voor licht, een verdoofd gevoel of zwakheid van de armen of benen.
 • troebel zien/dubbelzien, tuitende oren, uw plas niet kunnen ophouden of vaker moeten plassen.
 • als u symptomen van gehoorverlies ervaart.

Andere bijwerkingen zijn:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 op de 10 tot 100 gebruikers) zijn:

 • buikpijn, misselijkheid
 • huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 op de 100 tot 1000 gebruikers) zijn:

 • overgevoeligheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen
 • braken, diarree, verstopping, maag-darmstoornissen, onaangename smaak, winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van stoffen in het bloed die duiden op een afwijkende leverwerking
 • netelroos (galbulten), haaruitval, jeuk
 • menstruatiestoornissen
 • algehele zwelling door vocht vasthouden

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 op de 1000 tot 10.000 gebruikers) zijn:

 • tekort aan witte bloedlichaampjes, waardoor u een groter risico hebt op infecties
 • verminderde gevoeligheid
 • problemen met zien
 • oorsuizen (tinnitus)
 • ontsteking van de alvleesklier
 • vaak moeten plassen
 • koorts

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn:

 • Uitgebreide huiduitslag met schilferende huid en blaren in de mond, op de ogen en geslachtsdelen of huiduitslag met talrijke kleine puistjes of blaren (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose)

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die Trisporal gebruikten, in een onbekende frequentie:

 • bepaalde afwijkingen in het bloed die het risico van bloeding, bloeduitstorting of infecties verhogen
 • ernstige overgevoeligheidsreacties
 • spierzwakte (mogelijk symptoom van lage hoeveelheid kalium in het bloed)
 • te veel triglyceriden (bepaalde vetbestanddelen) in het bloed
 • gevoeligheid, gevoelloosheid, tintelingen of branderige gewaarwording van de huid, of pijn in de handen of de voeten, als gevolg van aantasting van de zenuwen
 • troebel zicht, dubbelzien
 • gehoorverlies (tijdelijk of blijvend)
 • benauwdheid doordat uw hart het niet aan kan
 • vocht in de longen
 • kortademigheid (dyspneu)
 • leverontsteking (hepatitis), plotseling slechte werking van de lever
 • ernstige, plotselinge overgevoeligheidsreactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), mogelijke overgevoeligheidsreactie gepaard gaand met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), schilfering, ontsteking van een klein bloedvaatje, overgevoeligheid voor licht
 • incontinentie voor urine
 • spierpijn, pijnlijke gewrichten
 • erectiestoornissen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

De juiste bewaarwijze is:

 • in de originele verpakking;
 • samen met deze gebruiksaanwijzing;
 • niet boven 30 °C (niet invriezen).

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Trisporal?

 • De werkzame stof in dit middel is itraconazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: saccharose, maïszetmeel, hypromellose (E 464), macrogol, gelatine (E 485), titaandioxide (E 171), indigotine (E 132) en erytrosine (E 127).

Hoe ziet Trisporal er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trisporal-capsules zijn lichtblauw met roze van kleur en zijn gevuld met korrels. Er zijn verpakkingen met 14 capsules en met 28 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg

E-mail janssen@jacnl.jnj.com.

Fabrikant: Janssen Cilag SpA, Via C. Janssen, 04010 Borgo San Michele, Latina, Italië.

Registratienummer

RVG 13224

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2011.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.