Levothyroxinenatrium 25 microgram/5 ml Teva, drank

Illustratie van Levothyroxinenatrium 25 microgram/5 ml Teva, drank
Stof(fen) Levothyroxine natrium
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code H03AA01
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levothyroxine drank wordt gebruikt om hypothereoïdie te behandelen. Dit is een aandoening met een verminderde werking van de schildklier waardoor onvoldoende thyroxine voor het lichaam wordt aangemaakt.

Levothyroxine drank wordt ook gebruikt om schildklierkanker en struma of struma geassocieerd met schildklierontsteking (Hashimoto-thyreoïditis) te behandelen. Dit zijn aandoeningen waarbij de schildklier vergroot is. Dit veroorzaakt een zwelling in de hals.

Als u per ongeluk een overdosering van uw geneesmiddel inneemt, moet u onmiddellijk uw arts bellen of naar de eerste hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Verschijnselen van een overdosering zijn koorts, onregelmatige hartslag, spierkrampen, hoofdpijn, rusteloosheid, blozen, zweten of diarree.

Neem altijd een restant van het geneesmiddel, de verpakking en het etiket mee, zodat het geneesmiddel geïdentificeerd kan worden.

Als u heeft vergeten om uw geneesmiddel in te nemen, neem uw dosis dan in zodra u het zich herinnert. Neem de volgende dosis daarna gewoon in op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis tegelijkertijd. Als u een aantal doses vergeten bent, moet u dit aan uw arts vertellen bij de volgende controle of bloedonderzoek. Het kan gevaarlijk zijn om met uw geneesmiddel te stoppen zonder uw dokters advies.

Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u lijdt aan een aandoening waarbij de bijnier onvoldoende functioneert en u niet voldoende corticosteroïdhormoon aanmaakt.
 • Als u een hartaanval heeft (acuut myocardinfarct), een ontsteking van de hartspier (acute myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (acute pericarditis).
 • Als u zwanger bent mag u dit geneesmiddel niet innemen in combinatie met andere geneesmiddelen tegen hyperthyreoïdie (zie ook de rubriek over Zwangerschap en borstvoeding).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u aan bepaalde hartaandoeningen lijdt, als u circulatiestoornissen heeft of verhoogde bloeddruk
 • als u lijdt aan een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie), een minder werkzame bijnier, diabetes of als uw schildklier enige tijd verminderd werkzaam was.

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of misschien gaat gebruiken. Levothyroxine kan een wisselwerking aangaan met bepaalde andere geneesmiddelen en sommige geneesmiddelen kunnen een effect op Levothyroxine uitoefenen. Dit geldt met name voor de volgende geneesmiddelen:

 • Bepaalde geneesmiddelen tegen bloedstolling (bijv. Warfarine).
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen neerslachtigheid (depressie) (bijv. Sertraline, Imipramine, Amitriptyline)
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (bijv. Fenytoïne, Fenobarbital, Carbamazepine)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden bij suikerziekte (diabetes).
 • Rifampicine (voor infecties, in het bijzonder bij tuberculose)
 • Digoxine of Amiodaron (voor uw hart)
 • Propranolol (tegen verhoogde bloeddruk), Lovastatine (tegen verhoogde cholesterolspiegels) of Fenylbutazon of Aspirine (ontstekingsremmende middelen)
 • Oestrogenen, oestrogeenbevattende geneesmiddelen en orale anticonceptiemiddelen, androgenen of corticosteroïden
 • Sucralfaat, Cimetidine of aluminiumhydroxide tegen een maagzweer, Colestyramine om uw cholesterolspiegel te verlagen of calciumcarbonaat of ijzersupplementen.
 • Chloroquin of proguanil om malaria te voorkomen
 • Proteaseremmers (bijv. ritonavir, indinavir en lopinavir) voor de behandeling van HIV
 • Sevelamer (gebruikt om hoge fosfaatspiegels in het bloed te behandelen bij patiënten met nierfalen)
 • Tyrosinekinaseremmers (bijv. imatinib en sunitinib) voor de behandeling van kanker
 • Propylthiouracil (gebruikt voor de behandeling van hyperthyreoïdie)
 • Beta-sympathicolytica (voor de behandeling van hartstilstand en verlaagde bloeddruk)
 • Glucocorticosteroïden (steroïdhormonen gebruikt voor de behandeling van bijnierinsufficiëntie en andere ziekten)

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

 • Sojabevattende producten (deze kunnen de absorptie van levothyroxine verminderen)

Laat dit uw arts of apotheker weten. Levothyroxinenaytium Teva drank mag met deze geneesmiddelen gebruikt worden, maar niet op hetzelfde tijdstip.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie, moet u de anesthesist of het medisch personeel laten weten dat u Levothyroxinenatrium Teva drank gebruikt. Het kan namelijk reageren met een anestheticum (Ketamine) dat aan u wordt toegediend voor een operatie.

Gebruikt u naast Levothyroxinenatrium Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft.

Levothyroxinenatrium Teva drank moet op een lege maag worden ingenomen, gewoonlijk voor het ontbijt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent zal uw arts u regelmatig willen controleren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat uw geneesmiddel van invloed is op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen.

Levothyroxinenatrium Teva drank bevat methylparahydroxybenzoaat en glycerol

Levothyroxinenatrium Teva bevat natriummethylparahydroxybenzoaat (E219). Deze stof kan (wellicht vertraagd) allergische reacties veroorzaken. Dit geneesmiddel bevat ook glycerol. Deze stof kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Levothyroxinenatrium Teva drank moet worden ingenomen

Uw arts heeft bepaald, afhankelijk van uw aandoening, welke dosis u dagelijks moet innemen. Uw arts zal regelmatig bloedmonsters afnemen om het effect van de behandeling te meten.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

Als u wordt overgezet van de drank naar de levothyroxinetablet of van de tablet naar de levothyroxinedrank, uw arts zal u nauwgezetter controleren.

Toediening

U moet Levothyroxinenatrium Teva drank op een lege maag innemen, gewoonlijk voor het ontbijt.

Bij hypothyreoïdie zijn de gebruikelijke doseringen:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

De begindosering is 50 tot 100 microgram per dag. Dit kan worden verhoogd met 25 tot 50 microgram elke 3-4 weken, totdat u de juiste hoeveelheid inneemt voor uw aandoening. De gebruikelijke onderhoudsdosering is 100 tot 200 microgram per dag.

Voor struma of struma geassocieerd met schildklierontsteking (Hashimoto-thyreoïditis) is de aanbevolen dosering 50-200 microgram per dag.

Voor de behandeling van schildklierkanker is de aanbevolen dosering 150-300 microgram per dag.

Oudere patiënten (vanaf 50 jaar):

De begindosering is 12,5 microgram per dag, dat elke 2 weken verhoogd kan worden met 12,5 microgram totdat de juiste dosis is bereikt. De gebruikelijke uiteindelijke dosis ligt tussen 50 en 200 microgram per dag. Deze dosering is ook van toepassing op patiënten met ernstige hypothyreoïdie en met hartaandoeningen.

Kinderen jonger dan 12 jaar:

De dosering voor kinderen is afhankelijk van hun leeftijd, gewicht en de aandoening waarvoor zij de behandeling krijgen. Uw kind zal gecontroleerd worden om vast te stellen dat hij/zij de juiste dosering krijgt toegediend. Geef uw kind dit geneesmiddel minstens een half uur voor de eerste maaltijd van de dag.

Congenitaal hypothyroïdisme bij baby’s:

In het begin 10 tot 15 microgram/kg lichaamsgewicht per dag gedurende de eerste drie maanden. De dosis zal daarna worden aangepast, afhankelijk van de reactie op de behandeling.

Verworven hypothyroïdisme bij kinderen:

In het begin 12,5 tot 50 microgram per dag. De dosis kan geleidelijk elke 2 tot 4 weken worden verhoogd, afhankelijk van de reactie op de behandeling.

De duur van de behandeling is gewoonlijk levenslang als u voor hypothyreoïdie, struma of struma geassocieerd met schildklierontsteking (Hashimoto-thyreoïditis) behandeld wordt.

Gelieve de orale spuit te gebruiken om uw specifieke dosering af te meten – zie onderstaande instructies.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

De spuit kan gebruikt worden om uw dosis af te meten door de vloeistof op te trekken tot de juiste hoeveelheid zoals aangegeven op de spuit. Bijvoorbeeld als uw dosis 50 microgram per dag is dan is het overeenkomende volume:

Voor de 25 microgram/5 ml sterkte – 2 x 5 ml (totaal 10 ml) Voor de 50 microgram/5 ml sterkte –5 ml

Voor de 100 microgram/5 ml sterkte – 2,5 ml

Hoe wordt de orale spuit gebruikt:

 1. Schud de fles goed, en zorg dat de dop goed op de fles vastzit.
 2. Verwijder de dop. Let op: Houd de dop bij de hand om de fles na gebruik af te sluiten.
 3. Duw de plastic adapter in de flessenhals. Let op: de adapter moet altijd in de fles blijven.
 4. Neem de spuit en controleer of de zuiger er volledig in zit.
 5. Houd de fles rechtop en plaats de spuit krachtig in de plastic adapter.
 6. Draai de hele fles met de spuit ondersteboven.
 7. Trek de zuiger langzaam volledig naar beneden zodat de spuit met het geneesmiddel wordt gevuld. Duw dan de zuiger volledig terug om grote luchtbellen te laten ontsnappen.
 8. Trek vervolgens de zuiger langzaam terug tot het volume dat u nodig heeft voor uw dosis.
 9. Draai de hele fles recht met de spuit erop en neem de spuit van de fles.
 10. De geneesmiddeldosis kan nu direct uit de spuit ingenomen worden. Ga rechtop zitten en duw de zuiger langzaam zodat u de dosis kunt innemen.
 11. Doe na gebruik de kinderveilige sluiting weer op de fles, waarbij de adapter op zijn plaats blijft.
 12. Schoonmaken: Na gebruik wordt de buitenkant van de spuit met een droge, schone tissue afgeveegd.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Gewoonlijk treden deze op als uw dosis te hoog is.

Als een van de volgende verschijnselen optreden, moet u stoppen met het innemen van Levothyroxinenatrium Teva drank en uw arts onmiddellijk raadplegen of naar de eerste hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan

 • Zwelling van de handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel waardoor het slikken of ademen bemoeilijkt wordt.
 • Galbulten
 • Flauwvallen
 • Geelverkleuring van de huid en de ogen, ook wel geelzucht genoemd

Dit zijn allemaal ernstige bijwerkingen. Als deze bij u optreden, heeft u een ernstige allergische reactie op Levothyroxinenatrium Teva drank. U heeft dringend medische hulp nodig of worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze zeer ernstige bijwerkingen komen zeer zelden voor.

Neem contact op met uw arts als u een van het volgende bij u optreedt:

Snelle of onregelmatige hartslag, hartkloppingen, pijn op de borst, spierkrampen of spierzwakte, hoofdpijn, rusteloosheid, opgewondenheid, blozen, zweten, diarree, braken, koorts, menstruatiestoornissen, verhoogde bloeddruk in de hersenen, trillen, slapeloosheid, niet tegen warmte kunnen en overmatig gewichtsverlies. Huiduitslag, jeuk en opgeblazen gevoel kunnen ook optreden.

Zeer zelden, als zeer veel Levothyroxinenatrium Teva drank in een keer is ingenomen of gedurende enkele jaren, kan hartfalen optreden en coma en overlijden zijn gemeld.

Als u zich niet lekker voelt, op welke manier dan ook, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

Bij kinderen kan haaruitval voorkomen aan het begin van de behandeling. Dit is echter gewoonlijk tijdelijk van aard en de haargroei herstelt zich.

Laat u niet afschrikken door deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Waarschijnlijk treedt geen enkele bij u op.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht

Verwijder elk geneesmiddelrestant 8 weken na opening.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Levothyroxinenatrium Teva drank is geurloos. Gebruik dit middel niet als u merkt dat de drank een geur heeft. Neem contact op met uw apotheker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium. Elke 5 ml drank bevat levothyroxine overeenkomend met levothyroxinenatrium anhydraat 25 microgram, 50 microgram of 100 microgram.
 • De andere stoffen in dit middel zijn : glycerol, citroenzuurmonohydraat, natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumhydroxide en gezuiverd water.

Levothyroxinenatrium Teva drank is een heldere, kleurloze vloeistof. Een fles bevat 100 ml drank. Een dubbele lepel polypropyleen met een uiteinde van 5 ml en van 2,5 ml of een plastic doseerspuit (pipet) worden ook bijgeleverd als doseerhulp.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA drank

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharma BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Famar Netherlands BV

Industrieweg 1

5531 AD Bladel

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 108721, Levothyroxinenatrium 25 microgram/5ml Teva, drank

RVG 108724, Levothyroxinenatrium 50 microgram/5ml Teva, drank

RVG 108725, Levothyroxinenatrium 100 microgram/5ml Teva, drank

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Levothyroxin-ratiopharm 25μg/5ml Lösung zum Einnehmen
  Levothyroxin-ratiopharm 50μg/5ml Lösung zum Einnehmen
  Levothyroxin-ratiopharm 100μg/5ml Lösung zum Einnehmen
Verenigd Koninkrijk Levothyroxine 25 micrograms/5ml Oral Solution
  Levothyroxine 50 micrograms/5ml Oral Solution
  Levothyroxine 100 micrograms/5ml Oral Solution
Nederland Levothyroxinenatrium 25 microgram/5ml Teva, drank
  Levothyroxinenatrium 50 microgram/5ml Teva, drank
  Levothyroxinenatrium 100 microgram/5ml Teva, drank

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

1212.4v.JK

Advertentie

Stof(fen) Levothyroxine natrium
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code H03AA01
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.