Eltroxin 50 microgram, tabletten

Illustratie van Eltroxin 50 microgram, tabletten
Stof(fen) Levothyroxine natrium
Toelating Nederland
Producent Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 03.03.1981
ATC-Code H03AA01
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Vergunninghouder

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eltroxin-tabletten bevatten watervrij levothyroxinenatrium; dat is het mononatriumzout van de levo- isomeer van thyroxine.

Hoewel het actieve bestanddeel, levothyroxinenatrium, synthetisch is, lijkt het op het natuurlijke schildklierhormoon (chemische boodschapper) in uw lichaam. Het schildklierhormoon wordt aangemaakt door de schildklier in uw hals en reguleert het metabolisme, dat hoofdzakelijk te maken heeft met groei en energie.

Eltroxin-tabletten worden gebruikt voor de behandeling van een onderactieve schildklier die onvoldoende thyroxine aanmaakt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor levothyroxinenatrium of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Men heeft u verteld dat uw schildklier overactief is.
 • U hebt een bepaalde hartaandoening (zoals een hartaanval, acute pancarditis (ontsteking van het hart), acute myocarditis (ontsteking van de hartspier), enz.).
 • U lijdt aan te langzaam werkende bijnieren (bijnierinsufficiëntie) en u geen geschikte vervangingstherapie heeft.
 • Tijdens de zwangerschap mag dit middel niet worden gebruikt in combinatie met geneesmiddelen tegen een te snel werkende (overactieve) schildklier (schildklierremmers).

Vertel het uw arts als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u autonome euthyroide struma hebt (een aandoening waarbij de schildklier is vergroot).
 • Als u aan één van de volgende hartaandoeningen lijdt

- Onvoldoende bloedstroming in de kransslagaderen (coronaire insufficiëntie).

 • Als u diabetes mellitus of diabetes insipidus heeft.
 • Als u een aandoening van de bijnier heeft.
 • Als u myxoedeem hebt (een ziekte veroorzaakt door een afgenomen activiteit van de schildklier bij volwassenen, gekenmerkt door droge huid, zwelling rond de lippen en neus en veranderingen in psychische toestand etc.).
 • Als u lijdt aan malabsorptiesyndromen (een groep aandoeningen waarbij het vermogen van de darmen om bepaalde voedingsstoffen op te nemen is getroffen).
 • Als u zwanger bent (tijdens de zwangerschap kunnen de levothyroxine-hormoonspiegels veranderen. Het is mogelijk dat uw arts uw schildklierfunctie vaak controleert).
 • Postmenopauzale vrouwen hebben een verhoogd risico op osteoporose bij gebruik van Eltroxin.
 • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Uw arts zal dan zorgen voor een zorgvuldige controle van uw zwangerschap om uw dosis, indien nodig, aan te passen (zie de rubriek “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid”).
 • Als u aan een te langzaam werkende bijnier heeft (bijnierinsufficiëntie).

Oudere patiënten

Als u ouder bent dan 50 jaar, is het extra belangrijk u precies te houden aan het doseringsvoorschrift van uw arts.

Als een of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is/zijn, moet u dit uw arts of apotheker vertellen voordat u Eltroxin gebruikt.

Gebruik Eltroxin niet voor de behandeling van obesitas of om gewicht te verliezen. Schildklierhormonen zijn niet geschikt om gewicht te verliezen. Inname van schildklierhormonen zal uw gewicht niet verminderen als uw schildklierhormoonspiegel binnen normale waarden ligt. Ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen kunnen optreden als u zonder specifiek overleg met uw arts de dosis verhoogt, vooral wanneer u dit middel gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor gewichtsverlies. Vertel het uw arts als u een geneesmiddel voor gewichtsverlies gebruikt, zoals Orlistat.

 • Een onbalans in de schildklierhormonen kan zich voordoen als u moet overschakelen op een ander product dat levothyroxine bevat. Neem contact op met uw arts of een andere bevoegde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg als u vragen heeft over het wijzigen van uw medicatie. Tijdens de overgangsperiode is nauwlettende monitoring (klinisch en biologisch) noodzakelijk. U moet het uw arts vertellen als u bijwerkingen krijgt, omdat die erop kunnen wijzen dat uw dosis moet worden verhoogd of verlaagd.
 • Hoge doses kunnen leiden tot ernstige of zelfs levensbedreigende resultaten. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Eltroxin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De volgende geneesmiddelen kunnen de absorptie van Eltroxin beïnvloeden

 • Gebruikt voor het verlagen van cholesterolspiegels (Cholestyramine en colestipol)
 • Geneesmiddelen die calcium, aluminium, magnesium of ijzer bevatten.
 • Gebruikt voor het behandelen van darmzweren (Sucralfaat)
 • Gebruikt voor het behandelen van nierfalen (Polystyreensulfonaat, lanthanum, kayexalaat en sevelamer)
 • Gebruikt voor het verminderen van de hoeveelheid zuur die wordt geproduceerd door de maag (Protonpompremmers, bijvoorbeeld: omeprazol, pantoprazol).
 • Geneesmiddelen voor gewichtsverlies, zoals Orlistat

Scheid de doseringen van Eltroxin en de bovengenoemde geneesmiddelen zoveel mogelijk, om interactie in de maag of de dunne darm zoveel mogelijk te vermijden.

De volgende geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de werking van Eltroxin

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie (bijv. carbamazepine, fenytoïne en barbituraten).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde infecties (bijv. rifampicine).
 • Bètablokkers, die gebruikt worden voor de behandeling van hoge bloeddruk (bijv. propranolol).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een abnormaal hartritme (bijv. amiodaron).
 • Geneesmiddelen die lithium of jodium bevatten.
 • Vloeistoffen die gebruikt worden voor röntgenopnamen (bijv. orale contrastmiddelen).
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hyperthyroïdie, een overactieve schildklier (bijv. propylthiouracil).
 • Glucocorticoïden, die gebruikt worden voor de behandeling van ontstekingsreacties en allergische reacties (bijv. dexamethason)
 • Thyrosinekinaseremmers die gebruikt worden voor de behandeling van kanker (bijv. imatinib en sunitinib, tamoxifen en 5-fluorouracil).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van depressie en angststoornissen (bijv. sertraline).
 • Orale anticonceptiva.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor hormonale substitutietherapie (bijv. geneesmiddelen die oestrogeen bevatten)
 • Morfine-achtige pijnstillers, die gebruikt worden voor de behandeling van verslaving (bijv. methadon).
 • Clofibraat en statines die gebruikt worden om de cholesterolspiegel te verlagen (bijv. lovastatine en simvastatine).
 • Ritonavir – als u hiv en/of chronisch hepatitis C-virus heeft en hiervoor het geneesmiddel ritonavir gebruikt

Veel geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de resultaten van laboratoriumtests van de schildklierfunctie.

De werking van de volgende geneesmiddelen kan worden beïnvloed door Eltroxin

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van diabetes mellitus (bijv. insuline en orale antidiabetica).
 • Bloedverdunners, die gebruikt worden om bloedstolsels te voorkomen (bijv. anticoagulantia).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van hartfalen (bijv. hartglycosiden).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van depressie (bijv. tricyclische antidepressiva).
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om het sympathische zenuwstelsel te stimuleren (bijv. sympathicomimetica).

Als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, moet u contact opnemen met uw arts, daar deze laboratoriumtests verstoren, wat leidt tot onbetrouwbare testresultaten

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor hormonale substitutietherapie (bijv. androgenen en anabole steroïden).
 • Ontstekingsremmers (bijv. aspirine en fenylbutazon).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Soja bevattende supplementen en een vezelrijk dieet kunnen zorgen voor een lagere absorptie van Eltroxin. Aanpassing van de Eltroxin-dosis kan in het bijzonder noodzakelijk zijn aan het begin of eind van een dieet.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Voor een goed verloop van uw zwangerschap is het noodzakelijk dat uw schildklierhormonen goed in balans zijn tijdens de gehele zwangerschap. Daarom moet u tijdens de gehele zwangerschap doorgaan met de behandeling met levothyroxine en kan het zijn dat uw arts de dosis van uw geneesmiddel moet wijzigen aan het begin van of tijdens uw zwangerschap.

Daarom worden zo snel mogelijk, en vooral tijdens de eerste helft van uw zwangerschap, zorgvuldige controles van uw schildklierfunctie uitgevoerd. Na de bevalling wordt een controle van de schildklier van uw baby aangeraden.

Tijdens de zwangerschap mag Eltroxin niet samen worden gebruikt met middelen tegen een te snel werkende schildklier (schildklierremmers). Slechts zeer kleine hoeveelheden van Eltroxin gaan door de placenta, maar schildklierremmers passeren de placenta gemakkelijk. Dit zou kunnen leiden tot een risico op een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) bij het pasgeboren kind.

Borstvoeding

Vervangingstherapie met levothyroxine-substitutietherapie is mogelijk tijdens borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Er is geen onderzoek naar de vruchtbaarheid uitgevoerd met dit geneesmiddel. Een te langzaam of een te snel werkende schildklier (respectievelijk hypothyreoïdie of hyperthyroïdie) kan invloed hebben op de vruchtbaarheid.

De bloeddruk moet regelmatig worden gecontroleerd wanneer met een behandeling met levothyroxine wordt gestart bij te vroeg geboren baby’s met een zeer laag geboortegewicht, omdat een snelle daling van de bloeddruk (bekend als circulatoire collaps) kan optreden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Eltroxin zou geen effect mogen hebben op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden als uw aanvankelijke dosis van Eltroxin te hoog is.

Staak het gebruik van Eltroxin en raadpleeg uw arts of schakel onmiddellijk de dichtstbijzijnde medische hulp in als u een allergische reactie hebt. Tekenen van een allergische reactie omvatten onder andere: kortademigheid, huiduitslag of jeuk en warm gevoel met roodheid van de huid, enz.

Andere ernstige bijwerkingen:

 • Pijn in de hartstreek of hartkloppingen, pijn op de borst, onregelmatige hartslag, hartfalen of hartaanval.
 • Overactiviteit van de schildklier die overmatige hoeveelheden schildklierhormoon aanmaakt (hyperthyroïdie)
 • Zeer zelden werd, vooral bij kinderen, een verhoogde intracraniale druk (verhoogde druk in het hoofd, met zwelling van de ogen) gemeld.

Als u een of meer van deze symptomen opmerkt, moet u stoppen met het gebruik van Eltroxin en onmiddellijk de dichtstbijzijnde medische zorg inschakelen.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden:

 • Versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk.
 • Toeval (spasmen, aanvallen).
 • Verminderde botdichtheid (zwakkere en brozere botten).
 • Schudden.
 • Hoofdpijnen.
 • Zenuwachtigheid.
 • Rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid (slaapproblemen).
 • Spierkrampen, spierzwakte.
 • Diarree, maagkrampen, misselijkheid, braken.
 • Verhoogde eetlust, ernstig gewichtsverlies.
 • Koorts, transpiratie.
 • Haaruitval.
 • Intolerantie voor warmte.
 • Vermoeidheid (uitputting, moeheid).
 • Onregelmatige menstruatie, verminderde vruchtbaarheid.
 • U krijgt opeens:
  • een dikke tong;
  • dikke lippen;
  • een dik gezicht;
  • een dikke keel; (angio-oedeem).
 • huiduitslag, uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos of galbulten).

Neem contact op met uw arts als een van de hierboven vermelde bijwerkingen optreedt. Gewoonlijk verdwijnen de bijwerkingen wanneer de dosis wordt gewijzigd.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht. De verpakking zorgvuldig gesloten houden, ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium. Iedere tablet Eltroxin 50 microgram bevat 50 microgram levothyroxinenatrium. Iedere tablet Eltroxin 100 microgram bevat 100 microgram levothyroxinenatrium.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijn cellulose (E460), voorverstijfseld zetmeel (maïs), talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b) en watervrije silica.

Hoe ziet Eltroxin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Eltroxin 50 microgram zijn witte, ronde tabletten met “GS 51F” aan één kant en met een breuklijn aan beide kanten.

Eltroxin 100 microgram zijn witte, ronde tabletten zonder breuklijn, met aan de ene kant “GS 21C” en aan de andere kant “100”.

De tabletten zijn verpakt in een witte polypropyleen fles met 100 stuks.

In het register ingeschreven onder:

RVG 08451 Eltroxin 50 microgram

RVG 08452 Eltroxin 100 microgram

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland

+31 207 095 007

Fabrikant:

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

D-23843 Bad Oldesloe

Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2021.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 28.08.2022

Bron: Eltroxin 50 microgram, tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Levothyroxine natrium
Toelating Nederland
Producent Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 03.03.1981
ATC-Code H03AA01
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.