Eltroxin 100 microgram, tabletten

ATC-Code
H03AA01
Eltroxin 100 microgram, tabletten

Aspen Pharma

Stof(fen)
Levothyroxine natrium
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Aspen Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levothyroxine is een schildklierhormoon.

Uw arts heeft u Eltroxin voorgeschreven omdat uw schildklier onvoldoende schildklierhormoon aanmaakt. De werkzame stof in Eltroxin, levothyroxinenatrium (T4), wordt door uw lichaam omgezet in het schildklierhormoon, trijoodthyronine (T3). Op deze manier wordt het tekort aan schildklierhormoon aangevuld.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Van allergie kan sprake zijn als u na het innemen plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk.

Ook mag u Eltroxin niet gebruiken als uw schildklier te veel schildklierhormoon aanmaakt, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Basedow.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus of diabetes insipidus) of als u oudere bent, is het extra belangrijk u precies te houden aan het doseringsvoorschrift van uw arts.

Ook een te snelle verhoging van het aantal tabletten kan tot bijwerkingen leiden.

Ook kan door het gebruik van Eltroxin de bloedsuikerspiegel worden verhoogd. De hoeveelheid insuline of ander anti-diabetes middel dat u gebruikt moet dan worden aangepast.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Eltroxin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

In de meeste gevallen kunt u Eltroxin samen met andere geneesmiddelen gebruiken, maar vaak moet de hoeveelheid van het andere geneesmiddel of van Eltroxin dan worden aangepast omdat de geneesmiddelen elkaars werking beïnvloeden. Eltroxin heeft effect op de werking van onder andere: sommige geneesmiddelen voor het hart (hartglycosiden), sommige bloedverdunnende middelen (anticoagulantia), sommige antiepilepsiemiddelen (fenytoïne en carbamazepine), anti-diabetes middelen en insuline en sommige middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva). Ook zijn er geneesmiddelen, die de werking van Eltroxin beïnvloeden, zoals colestyramine en clofibraat (cholesterolverlagers), statinen (zoals simvastatine en lovastatine), de anticonceptiepil, oestrogenen, tamoxifen (anti-oestrogeen), methadon (morfineachtige pijnstiller) en 5-fluorouracil (middel tegen kanker).

Uw arts of apotheker kan vertellen om welke middelen het precies gaat en wat u moet doen als u behalve Eltroxin ook nog andere geneesmiddelen moet gebruiken. Houdt u altijd nauwkeurig aan hun voorschrift.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is belangrijk Eltroxin op een nuchtere maag in te nemen!

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Als u Eltroxin gebruikt en zwanger wilt worden is het belangrijk dit van tevoren met uw arts te bespreken. De hoeveelheid schildklierhormoon moet namelijk tijdens de zwangerschap voldoende zijn. Het kan daarom zijn, dat u gedurende uw zwangerschap meer Eltroxin moet gebruiken dan normaal. Eltroxin heeft geen nadelige invloed op het ongeboren kind. De werkzame stof uit Eltroxin komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De hoeveelheid Eltroxin die u moet innemen hangt sterk af van uw persoonlijke situatie. Meestal zal uw arts u als startdosis 1 tot 2 tabletten Eltroxin 50 microgram of 1 tablet Eltroxin 100 microgram voorschrijven. Als uw klachten niet of onvoldoende verbeteren kan na ongeveer 4 tot 6 weken de dosis worden verhoogd. (Het duurt namelijk ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw arts precies weet wat het effect van Eltroxin bij u is). Dit kan zich nog enkele malen herhalen, totdat u de voor u juiste hoeveelheid Eltroxin inneemt.

Houdt u zeer nauwkeurig aan het voorschrift van uw arts en neem nooit zonder overleg met uw arts meer of minder tabletten.

Eltroxin tabletten mogen niet worden fijngemaakt.

Eltroxin 50 microgram tabletten kunnen in tweeën worden gebroken om dosering te vergemakkelijken. Eltroxin 100 microgram tabletten moeten heel worden doorgeslikt.

Het is belangrijk Eltroxin op een nuchtere maag in te nemen!

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

In geval van overdosering: Als u teveel Eltroxin krijgt voorgeschreven of als u per ongeluk meer tabletten neemt dan uw arts heeft voorgeschreven kunt u last krijgen van bijwerkingen, zoals wordt beschreven in de volgende rubriek. Ook kunt u last krijgen van moeilijkheden bij het kijken of snellere darmwerking. Deze bijwerkingen kunnen optreden tot 15 dagen nadat u teveel Eltroxin heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent uw dosis Eltroxin in te nemen, dan kan deze alsnog worden ingenomen tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Eltroxin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn meestal een gevolg van een te hoge dosering Eltroxin. Neem daarom altijd contact op met uw arts als u na gebruik van Eltroxin één of meerdere van de volgende bijwerkingen krijgt (deze bijwerkingen hebben een onbekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)): pijn in de hartstreek of hartkloppingen, pijn op de borst, spierkramp, diarree, buikkrampen, misselijkheid, rusteloosheid, opwinding, hoofdpijn, zweten, sterk gewichtsverlies, spierzwakte, overgeven, trillen, huiduitslag, jeuk, slapeloosheid, onregelmatige menstruatie, verminderde vruchtbaarheid, vermoeidheid, hitte-intolerantie, koorts, kortademigheid, overmatig blozen of haarverlies.

Zeer zelden is, vooral bij kinderen, een verhoogde hersendruk gemeld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje of op de flacon na de tekst “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking, ter bescherming tegen licht. De verpakking goed gesloten houden, ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium. Iedere tablet Eltroxin 50 microgram bevat 50 microgram levothyroxinenatrium. Iedere tablet Eltroxin 100 microgram bevat 100 microgram levothyroxinenatrium.
  • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijn cellulose (E460), voorverstijfseld zetmeel (maïs), talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b) en watervrije silica.

Hoe ziet Eltroxin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Eltroxin 50 microgram zijn witte, ronde tabletten met “GS 51F” aan één kant en met een breuklijn aan beide kanten.

Eltroxin 100 microgram zijn witte, ronde tabletten zonder breuklijn, met aan de ene kant “GS 21C” en aan de andere kant “100”.

De tabletten zijn verpakt in een witte polypropyleen flacon met 100 stuks.

In het register ingeschreven onder:

RVG 08451 Eltroxin 50 microgram

RVG 08452 Eltroxin 100 microgram

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Aspen Pharma Trading Limited

12/13 Exchange Place

I.F.S.C

Dublin 1Ierland

Fabrikant:

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

D-23843 Bad Oldesloe

Duitsland

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.