Locoid Crelo 1 mg/g, emulsie voor cutaan gebruik | Nederland

Locoid Crelo 1 mg/g, emulsie voor cutaan gebruik

Producent: Euro Registratie Collectief

Stof(fen)
Hydrocortisone butyraat
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Alles om te weten

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Locoid Crelo is wit en is verpakt in flacons van 30 of 100 gram. De flacon zit in een geel/grijs/witte verpakking.

Wanneer u te veel Locoid Crelo heeft gebruikt kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u Locoid Crelo een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid Crelo zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra emulsie aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid Crelo wordt gestopt

Wanneer de behandeling met Locoid Crelo voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid Crelo bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid Crelo zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komt voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):Overgevoeligheid.

Hormonale aandoeningen

Zelden komt voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):Remming van de bijnierschors.

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid Crelo behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
 • Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘reboundeffect’).
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid Crelo lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking ten gevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van deze bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LOCOID CRELO?

U mag Locoid Crelo niet meer gebruiken na de vervaldatum die op het etiket op de verpakking staat aangegeven achter “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de vervaldatum.

Bewaar Locoid Crelo niet boven 25°C.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren!

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in april 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 180213-0113

Hoe gebruikt u dit middel?

Locoid Crelo kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid Crelo is in het bijzonder geschikt voor behandeling van de behaarde huid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOCOID CRELO GEBRUIKT

Gebruik Locoid Crelo niet bij:

 • Huidaandoeningen, veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • (Jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
 • Wonden, geschubde huid (ichthyosis).
 • Huidaandoeningen, die het gevolg kunnen zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
 • Huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
 • Als u overgevoelig bent voor hydrocortisonbutyraat of een hulpstof van Locoid Crelo (wat zelden voorkomt) mag u Locoid Crelo ook niet gebruiken (zie de rubriek ”Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen”).

Wees extra voorzichtig met Locoid Crelo

Locoid Crelo mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.

De gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien zijn bijzonder gevoelig voor corticosteroïden en dienen derhalve voorzichtig behandeld te worden.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Crelo de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Controle door uw arts is ook noodzakelijk bij gebruik van Locoid Crelo op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Crelo de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid Crelo op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid Crelo kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Als u Locoid Crelo wilt gebruiken tijdens zwangerschap dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid Crelo kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Als u Locoid Crelo wilt gebruiken bij het geven van borstvoeding dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid Crelo op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid Crelo is niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid Crelo

Cetostearylalcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propyl- en butylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). Butylhydroxytolueen kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen of slijmvliezen.

Gebruik van Locoid Crelo in combinatie met andere geneesmiddelen

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

3. HOE WORDT LOCOID CRELO GEBRUIKT?

Locoid Crelo dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid Crelo met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid Crelo minder vaak te gebruiken.

In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 flacons van 30 g Locoid Crelo per week te gebruiken.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.