Locoid vetcrème 0,1%, crème 1 mg/g

Illustratie van Locoid vetcrème 0,1%, crème 1 mg/g
Stof(fen) Hydrocortisone butyraat
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 29.10.1998
ATC-Code D07AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Locoid vetcrème bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg. De crèmebasis zorgt ervoor dat de huidaandoening minder vochtig wordt.

Locoid vetcrème kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid vetcrème bevat meer vet dan een crème en is daardoor geschikt bij die huidaandoeningen waarbij de huid deels droog en deels nog vochtig kan zijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Bij huidaandoeningen, veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • Bij (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
 • Op wonden of geschubde huid (ichthyosis).
 • Bij huidaandoeningen, die het gevolg kunnen zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
 • Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid vetcrème wilt behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden.
 • Wanneer u Locoid vetcrème gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
 • Locoid vetcrème mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
 • Langdurige toepassing van corticosteroïden bij kinderen moet worden vermeden.
 • Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere problemen met zien.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid vetcrème de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Locoid vetcrème nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid vetcrème op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed

komt, kan Locoid vetcrème kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat

u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid vetcrème wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid vetcrème kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid vetcrème wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid vetcrème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid vetcrème is niet te verwachten.

Locoid vetcrème bevat cetostearylalcohol en propylparahydroxybenzoaat Cetostearylalcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propylparahydroxybenzoaat kan een allergische reactie veroorzaken (wellicht vertraagd).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Locoid vetcrème dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid vetcrème met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zo nodig voorschrijven om Locoid vetcrème minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 tubes van 30 gram Locoid vetcrème per week te gebruiken. Soms zal uw arts voorschrijven om Locoid vetcrème af te wisselen met Locoid oleogel of Locoid crème en omgekeerd.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u te veel Locoid vetcrème heeft gebruikt, kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u Locoid vetcrème een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid vetcrème zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid vetcrème aan te brengen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Wanneer de behandeling met Locoid vetcrème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij gebruik van Locoid vetcrème zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): ● overgevoeligheid.

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten): ● remming van de bijnierschors.

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

- toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)

 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen.

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract). Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
 • wazig zien.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • branderig of jeukend gevoel van de met Locoid vetcrème behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
 • verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose)
 • verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’)
 • uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid vetcrème lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband
 • eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking ten gevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na ‘EXP:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 1 mg hydrocortison-17-butyraat per gram crème.
 • De andere stoffen in dit middel zijn cetostearylalcohol, macrogol cetostearylether, vloeibare paraffine, witte vaseline, propylparahydroxybenzoaat (E216), benzylalcohol, watervrij citroenzuur (E330), watervrij natriumcitraat (E331) en gezuiverd water.

Hoe ziet Locoid vetcrème eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Locoid vetcrème is wit en is verpakt in tubes van 30 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant

Temmler Italia S.R.L. Via delle Industrie 2 20061 Carugate (MI) Italië

In het register ingeschreven onder RVG 23502//09344 Locoid vetcrème 0,1%, crème 1 mg/g (Frankrijk)

Dit geneesmiddel wordt in het land van herkomst op de markt gebracht onder de naam Frankrijk: Locoïd, crème épaisse pour application locale

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2021 ((301121)). BS000596 – mmjj / 010721-0721_Locovc17_KLAZ9A_A

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 12.10.2022

Bron: Locoid vetcrème 0,1%, crème 1 mg/g - Bijsluiter

Stof(fen) Hydrocortisone butyraat
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 29.10.1998
ATC-Code D07AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.