Riluzol Sandoz 50 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Riluzol Sandoz 50 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Riluzol
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code N07XX02
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Riluzol Sandoz 50 mg

Het werkzame bestanddeel van Riluzol Sandoz 50 mg is riluzol. Riluzol werkt op het zenuwstelsel.

Waarvoor wordt Riluzol Sandoz 50 mg gebruikt

Riluzol Sandoz 50 mg wordt gebruikt bij patiënten met amyotrofische lateraalsclerose (ALS).

ALS is een bepaalde aandoening van het zenuwstelsel, waarbij de zenuwcellen die de spieren aansturen worden aangetast. Dit leidt tot spierzwakte, afname van het spierweefsel en spierverlamming.

De afbraak van zenuwcellen bij een zenuwziekte kan veroorzaakt worden door een te hoge glutamaatspiegel (een chemische stof) in de hersenen en het ruggenmerg. Riluzol Sandoz 50 mg stopt de afgifte van glutamaat, wat kan helpen bij de preventie van zenuwcelbeschadiging.

Raadpleeg uw arts voor meer informatie over ALS en over de reden waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een leveraandoening of verhogingen van bepaalde leverenzymen (transaminasen) in het bloed.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts:

 • als u leverproblemen heeft: geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), jeuk over het hele lichaam, misselijkheid, braken
 • als uw nieren niet goed werken
 • als u koorts heeft: dit kan te maken hebben met een laag aantal witte bloedcellen, waardoor een verhoogd risico op een infectie bestaat
 • als u onder de 18 jaar bent. Het gebruik van Riluzol Sandoz 50 mg wordt niet aanbevolen bij kinderen, omdat er geen informatie beschikbaar is over deze populatie.

Indien één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u van toepassing is of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts; die zal een besluit nemen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Riluzol Sandoz 50 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Riluzol Sandoz 50 mg NIET innemen als u zwanger bent, vermoedt dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft.

Als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent borstvoeding te geven, raadpleeg dan uw arts voordat u Riluzol Sandoz 50 mg inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt een voertuig besturen of gereedschap of machines bedienen, tenzij u last heeft van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De aanbevolen dosering is tweemaal daags 1 tablet.

De tabletten moeten om de 12 uur via de mond worden ingenomen, elke dag op hetzelfde tijdstip (bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds).

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u teveel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling (EHBO).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een tablet in te nemen, neem deze tablet dan niet meer in en neem de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Riluzol Sandoz 50 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

BELANGRIJK

Vertel het uw arts onmiddellijk

 • als u koorts (temperatuurverhoging) heeft, omdat Riluzol Sandoz 50 mg de aantallen witte bloedcellen kan verlagen. Uw arts kan een bloedmonster bij u afnemen om het aantal witte bloedcellen te controleren. Witte bloedcellen zijn belangrijk om infecties tegen te gaan.
 • als u één van de volgende symptomen heeft: geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), jeuk over het hele lichaam, misselijkheid, braken. Dit kunnen tekenen zijn van een leveraandoening (hepatitis). Om zeker te weten dat deze symptomen niet bij u optreden, kan uw arts regelmatig bloedtesten afnemen tijdens het gebruik van Riluzol Sandoz 50 mg.
 • als u last heeft van hoesten of moeilijkheden met ademhalen, omdat dit een teken van longziekte kan zijn (interstitiële longziekte).

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) van Riluzol Sandoz 50 mg zijn:

 • vermoeidheid
 • misselijkheid
 • verhoogd gehalte van bepaalde leverenzymen (transaminasen) in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 op de 10 en 1 op de 100 patiënten) van Riluzol

Sandoz 50 mg zijn:    
- duizeligheid - doof gevoel of tintelingen in de mond - braken
- slaperigheid - versnelde hartslag - diarree
- hoofdpijn - buikpijn - pijn

Soms voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 op de 100 en 1 op de 1000 patiënten) van Riluzol Sandoz 50 mg zijn:

 • anemie (bloedarmoede)
 • allergische reacties
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, de doordrukstrip en de fles na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is riluzol.

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg riluzol.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

Calciumwaterstoffosfaat, watervrij

Microkristallijne cellulose

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearaat

Colloïdaal siliciumdioxide, watervrij

Filmomhulling:

Hypromellose

Macrogol

Titaniumdioxide

Hoe ziet Riluzol Sandoz 50 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Riluzol Sandoz is een witte tot gebroken witte, filmomhulde, capsulevormige tablet met de inscriptie “RLZ”aan 1 kant en vlak aan de andere kant.

Witte, ondoorzichtige PVC/aluminium blister: 14, 28, 56, 98 filmomhulde tabletten
HDPE fles met kindveilige sluiting: 60 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Duitsland

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Roemenië

In het register ingeschreven onder:

Riluzol Sandoz 50 mg is in het register ingeschreven onder RVG 106635.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Riluzol Sandoz 50 mg, filmomhulde tabletten Frankrijk: RILUZOLE Sandoz 50 mg, comprimé pelliculé Duitsland: Riluzol Sandoz 50 mg Filmtabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2011.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Advertentie

Stof(fen) Riluzol
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code N07XX02
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.