Rocuroniumbromide-hameln 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

ATC-Code
M03AC09
Rocuroniumbromide-hameln 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

hameln

Stof(fen)
Rocuroniumbromide
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Spierverslappers, perifeer werkende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

hameln

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rocuroniumbromide-hameln behoort tot de groep van geneesmiddelen die spierverslappers worden genoemd. De zenuwen sturen normaal gesproken signalen naar de spieren d.m.v. impulsen. Rocuroniumbromide-hameln blokkeert deze impulsen, zodat de spieren zich ontspannen.

Als u een operatie ondergaat, moeten uw spieren volledig ontspannen zijn. Dat maakt het makkelijker voor de chirurg om de operatie uit te voeren.

Rocuroniumbromide-hameln kan ook gebruikt worden wanneer u anesthesie (verdoving) moet ondergaan om het inbrengen van een slang in uw luchtpijp voor kunstmatige beademing te vergemakkelijken. Rocuroniumbromide-hameln kan ook, gedurende korte tijd, worden gebruikt als adjuvans op de IC-afdeling (bijv. om het inbrengen van een slang in uw luchtpijp te vergemakkelijken).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Rocuroniumbromide-hameln kan worden gegeven aan pediatrische patiënten van 0 tot 18 jaar (neonaten tot jongeren), als adjuvans bij algehele anesthesie om het inbrengen van een slang in de trachea (luchtpijp) van uw kind voor kunstmatige beademing (mechanische ondersteuning van de ademhaling) te vergemakkelijken en de spieren te ontspannen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor rocuroniumbromide, het bromide-ion of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt

 • indien u allergisch bent voor spierverslappers
 • indien u een nier-, lever- of galaandoening heeft
 • indien u een hartkwaal heeft of een ziekte die uw bloedcirculatie beïnvloedt
 • indien u oedeem (vochtophoping) heeft (bijvoorbeeld bij de enkels)
 • indien u een ziekte heeft die de spieren of zenuwen aantast (neuromusculaire aandoening, bijv. polio (poliomyelitis), myasthenia gravis, Eaton-Lambert syndroom)
 • indien u eerder een te lage lichaamstemperatuur kreeg tijdens een anesthesie (hypothermie)
 • indien u eerder ernstige koorts (maligne hyperthermie) heeft gekregen tijdens een anesthesie
 • indien u koorts heeft
 • indien u een laag calciumgehalte in het bloed heeft (hypocalcïemie), (veroorzaakt door bijvoorbeeld grote hoeveelheden bloedtransfusie)
 • indien u een laag kaliumgehalte in het bloed heeft (hypokalïemie), (veroorzaakt door bijvoorbeeld ernstig overgeven, diarree of diuretische behandeling)
 • indien u een hoog magnesiumgehalte in het bloed heeft (hypermagnesïemie)
 • indien u een laag eiwitgehalte heeft in het bloed (hypoproteïnemie)
 • indien u lijdt aan dehydratie
 • indien u een verhoogde hoeveelheid zuren in uw bloed heeft (acidose)
 • indien u een verhoogde hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed heeft (hypercapnie)
 • indien u neigt naar te veel ademhalen (hyperventilatie). Te veel ademhalen leidt tot te weinig koolstofdioxide in het bloed (alkalose).
 • indien u lijdt aan overmatig gewichtsverlies (cachexie)
 • indien u overgewicht heeft of tot de ouderen behoort
 • indien u brandwonden heeft

Kinderen

Houd rekening met dezelfde waarschuwingen en voorzorgen als voor volwassenen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rocuroniumbromide-hameln nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Bijvoorbeeld indien u gebruik maakt van:

 • antibiotica
 • antidepressiva: geneesmiddelen om depressies te behandelen (bijv. MAO remmers)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartziekten of hoge bloeddruk (bijv. kinidine, calciumantagonisten, adrenergblokkerende middelen (bijv. bètablokkers)
 • diuretica of plaspillen (geneesmiddelen die de hoeveelheid urine verhogen)
 • sommige laxantia, zoals magnesiumzouten
 • kinine (gebruikt bij pijn en infecties)
 • geneesmiddelen voor epilepsie (bijv. fenytoine, carbamazepine)
 • corticosteroïden
 • geneesmiddelen voor myastenia gravis (neostigmine, pyridostigmine)
 • vitamine B1 (thiamine)
 • azathioprine (ter voorkoming van afstotingsreacties bij transplantaties en de behandeling van auto- immuunziekte)
 • theofylline (gebruikt bij astma)
 • noradrenaline (een hormoon dat de bloeddruk en andere lichaamsfuncties beïnvloedt)
 • kaliumchloride
 • calciumchloride.
 • geneesmiddelen ter preventie van een virusinfectie (proteaseremmers)

Let op:

Er kunnen u andere geneesmiddelen tijdens de procedure toegediend worden, die het effect van rocuroniumbromide kunnen beïnvloeden. Dit zijn oa. bepaalde anesthetica (bijv. lokale anesthetica, inhalatie-anesthetica), andere spierverslappers, protamines die de anti- stollingswerking tegengaan (voorkoming van bloedklonters) van heparine. Uw arts zal dit in overweging nemen wanneer hij de juiste dosis rocuroniumbromide voor u bepaalt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn zeer weinig gegevens over het gebruik van Rocuroniumbromide-hameln tijdens de zwangerschap en er zijn geen gegevens over het geven van borstvoeding. Rocuronium- bromide-hameln mag alleen tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding gebruikt worden, wanneer volgens de arts de voordelen zwaarder wegen dan de risico’s. Rocuroniumbromide-hameln mag tijdens een verlossing via de keizerssnede gegeven worden.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de invloed van dit geneesmiddel op uw vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rocuroniumbromide-hameln heeft een grote invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Daarom wordt het niet aanbevolen om auto te rijden of om potentieel gevaarlijke machines te gebruiken gedurende de eerste 24 uur. Uw arts dient u te adviseren, wanneer u weer kunt gaan autorijden of machines gebruiken. Na uw behandeling dient u altijd door een verantwoordelijke volwassene naar huis begeleid te worden.

Rocuroniumbromide-hameln bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, en is daarmee in feite ‘natriumvrij’.

Hoe gebruikt u dit middel?

Rocuroniumbromide-hameln wordt door de anesthesist aan u gegeven. Het wordt intraveneus aan u gegeven als een éénmalige injectie of als een continue infusie (over een langere tijdsperiode) in een ader.

De gebruikelijke dosis is 0,6 mg per kg lichaamsgewicht en de werking duurt 30 tot 40 minuten. Tijdens de operatie wordt de werking van Rocuroniumbromide-hameln continue gecontroleerd.

Indien nodig zullen er aanvullende doses toegediend worden. De dosis wordt naar uw behoefte door de anesthesist vastgesteld. Het kan afhankelijk zijn van meerdere factoren, zoals interactie met andere geneesmiddelen (kruiswerking), waarbij de geschatte duur van de operatie, uw leeftijd en klinische conditie in overweging worden genomen.

Dit geneesmiddel is alleen voor éénmalig gebruik.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit geneesmiddel mag niet worden gegeven aan neonaten (0 tot 28 dagen), baby’s (28 dagen tot 3 maanden) en peuters (vanaf 3 maanden tot 2 jaar), kinderen (2 tot 11 jaar) en

jongeren (12 tot 17 jaar). De dosis en het effect ervan op kinderen kan licht afwijken van die bij volwassenen. De anestesist zal de dosis op de behoeften van uw kind aanpassen. Uw arts zal ermee rekening dat bij kinderen een hogere infusiesnelheid noodzakelijk kan zijn.

De ervaring met rocuroniumbromide bij een speciaal soort anesthesietechniek genaamd spoedinductie (RSI) is beperkt tot pediatrische patiënten. Rocuroniumbromide wordt daarom voor deze techniek bij pediatische patiënten niet aanbevolen.

Wat u moet doen als u meer van Rocuroniumbromide-hameln heeft toegediend gekregen dan u zou mogen?

Uw anesthesist zal u zorgvuldig controleren als u het geneesmiddel Rocuroniumbromide- hameln krijgt; daarom is het onwaarschijnlijk dat u te veel Rocuroniumbromide-hameln gebruikt. Als dit toch gebeurt zal uw anesthesist er voor zorgen dat de anesthesie en de kunstmatige beademing doorgaat, totdat u zelf ademt.

Overige vragen

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Voor informatie bestemd voor zorgverleners, zie betreffende rubriek onderaan.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van bijwerkingen wordt onderverdeeld in de volgende categorieën.

Zeer vaak komt voor bij 1 of meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak komt voor bij 1 of meer dan 1 op de 100 patiënten
Soms komt voor bij 1 of meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder
  dan 1 op de 100 patiënten
Zelden komt voor bij 1 of meer dan op de 10.000 patiënten, maar minder
  dan 1 op de 1000 patiënten
Zeer zelden komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Niet bekend kan niet worden ingeschat aan de hand van beschikbare gegevens

Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) zijn zeldzaam, maar kunnen levensbedreigend zijn. Een overgevoeligheidsreactie kan zijn: huiduitslag, jeuk, moeilijk ademen of zwelling van het gezicht, lippen, keel of tong.

Raadpleeg direct uw arts of verpleegkundige, indien één of meerdere van deze reacties optreden.

Zeer vaak:

Pijn op de injectieplaats

Zeer zelden:

 • Verhoogde histaminespiegels in het bloed
 • Verhoogde hartslag (tachycardie)
 • Piepende ademhaling (bronchospasmen)
 • Jeuk of huiduitslag
 • Zeer uitgebreide, ernstige huiduitslag (exantheem)
 • Verlengde werking van de spierverslapping (verlengde neuromusculaire blokkade)
 • Verlaging van de bloeddruk (hypotensie)
 • Striemen in de huid (angio-oedeem)
 • Netelroos (urticaria)
 • Verlies van beweging (verlamming)
 • Falen van de circulatie (circulatoire collaps en shock)
 • Anafylactische reactie/shock (een levensbedreigende allergische reactie)

Niet bekend:

 • Falen van de ademhaling (respiratoir)
 • Stoppen van de ademhaling (apnoe)
 • Spierzwakte

Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen

Een verhoging van de hartslag (tachycardie) is waargenomen bij klinische onderzoeken met een frequentie van 1,4% (vaak), dat wil zeggen het kan voorkomen bij 1 op de 10 patiënten.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden..

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na “EXP ”. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Het ziekenhuis moet Rocuroniumbromide-hameln bewaren onder de juiste bewaaromstandigheden.

Het product dient direct na opening gebruikt te worden.

Na verdunning: Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik voor een 5 mg/ml en 0,1 mg/ml oplossing (verdund met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) en glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor infusie) is aangetoond gedurende 24 uur bij kamertemperatuur. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct gebruikt te worden. Indien niet direct gebruikt, is de bewaartijd tijdens gebruik en de condities voorafgaand aan gebruik, de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zou niet langer dan 24 uur bij 2 tot 8 ºC mogen zijn, tenzij verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische condities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de oplossing niet helder of niet vrij van deeltjes is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is rocuroniumbromide. 1 ml bevat 10 mg rocuroniumbromide.

Elke 2,5 ml injectieflacon bevat een totale hoeveelheid van 25 mg rocuroniumbromide. Elke 5 ml injectieflacon bevat een totale hoeveelheid van 50 mg rocuroniumbromide. Elke 10 ml injectieflacon bevat een totale hoeveelheid van 100 mg rocuroniumbromide.

 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumacetaattrihydraat, natriumchloride, ijsazijn 100% en water voor injectie.

Hoe ziet Rocuroniumbromide-hameln eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rocuroniumbromide-hameln is een heldere, kleurloze tot vaal bruin-gele oplossing voor injectie / infusie.

Verpakkingsgrootte:

Rocuroniumbromide-hameln is verkrijgbaar in verpakkingen van 10 injectieflacons die 2,5 ml, 5 ml of 10 ml oplossing bevatten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln Duitsland

Fabrikant

hameln pharmaceuticals gmbh Langes Feld 13

31789 Hameln, Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 100151

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Rocuroniumbromid-hameln 10 mg/ml Injektionslösung / Infusionslösung
Denemarken Rocuronium Hameln 10 mg/ml Injektions- og infusionsvæske, opløsning
Finland Rocuronium Hameln 10 mg/ml Injektio- / infuusioneste, liuos
Nederland Rocuronium bromide-hameln 10 mg/ml oplossing voor injectie/infusie
Zweden Rocuronium Hameln 10 mg/ml Injektions- / infusionsvätska, lösning
Verenigd Rocuronium 10 mg/ml solution for injection/infusion
Koninkrijk  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

RICHTLIJN VOOR HET BEREIDEN VAN:

Rocuroniumbromide-hameln 10 mg/ml, oplossing voor injectie / infusie

Het is belangrijk dat u de gehele inhoud van deze richtlijn leest voordat u begint met de bereiding.

BEREIDING VOOR INTRAVENEUZE TOEDIENING

Alleen voor éénmalig gebruik.

Rocuroniumbromide-hameln wordt intraveneus (i.v.) toegediend als een bolusinjectie of als een continue infusie.

Rocuroniumbromide-hameln is verenigbaar met: natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) en glucose 50 mg/ml (5%) oplossing.

Alle ongebruikte oplossingen moeten worden weggegooid.

Dit geneesmiddel mag niet met andere geneesmiddelen gemengd worden, behalve met welke hierboven genoemd worden.

Fysische onverenigbaarheid is vastgesteld wanneer Rocuroniumbromide-hameln werd toegediend aan oplossingen met de volgende actieve bestanddelen: amfotericine, amoxicilline, azathioprine, cefazoline, cloxacilline, dexamethason, diazepam, enoximon, erytromycine, famotidine, furosemide, hydrocortison natriumsuccinaat, insuline, intralipid, methohexital, methylprednisolon, prednisolon natriumsuccinaat, thiopental, trimethoprim en vancomycine.

Indien Rocuroniumbromide-hameln wordt toegediend via dezelfde infuuslijn die ook voor andere geneesmiddelen wordt gebruikt, is het van belang dat deze infuuslijn voldoende wordt gespoeld (bijvoorbeeld met 0,9% NaCl) tussen toediening van Rocuroniumbromide- hameln en geneesmiddelen waarvoor onverenigbaarheid met Rocuroniumbromide-hameln is aangetoond of waarvoor de verenigbaarheid met Rocuroniumbromide-hameln niet is vastgesteld.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.