Serevent 25 Inhalator CFK-vrij, aërosol, suspensie 25 microgram/dosis

Illustratie van Serevent 25 Inhalator CFK-vrij, aërosol, suspensie 25 microgram/dosis
Stof(fen) Salmeterol
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.11.2014
ATC-Code R03AC12
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Seretide 50/250 Diskus, inhalatiepoeder 50/250 microgram per dosis Salmeterol Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Seretide Diskus 50/250, microgram/dosis inhalatiepoeder, voorverdeeld Salmeterol Fluticasonpropionat Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Salmeterol/Fluticasonpropionaat 25 microgram/250 microgram/dosis Vincion, aërosol, suspensie Salmeterol Vincion BV Westzijde 416 1506 GM ZAANDAM
Serevent Diskus, inhalatiepoeder 50 microgram/dosis Salmeterol Dr. Fisher Farma
Sereflo Ciphaler 50 microgram / 500 microgram per dosis, voorverdeeld inhalatiepoeder Salmeterol Cipla Europe NV De Keyserlei 58-60 2018 ANTWERPEN (BELGIË)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Serevent Inhalator bevat het medicijn salmeterol. Dit is een langwerkende luchtwegverwijder. Deze helpt de luchtwegen van de longen open te houden, waardoor het gemakkelijker is om in
  en uit te ademen. De effecten kunnen gewoonlijk binnen 10 à 20 minuten worden gevoeld en houden gedurende 12 uur of langer aan.
 • De arts heeft het voorgeschreven ter voorkoming van ademhalingsproblemen. Deze kunnen worden veroorzaakt door astma. Het regelmatig gebruiken van dit medicijn helpt astma-aanvallen voorkomen. Dit geldt ook voor inspanningsastma en nachtelijk astma.
 • Het regelmatig gebruik van dit medicijn helpt ook ademhalingsproblemen als gevolg van andere borstaandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) voorkomen.
 • Dit medicijn helpt kortademigheid en een piepende ademhaling voorkomen. Het werkt niet als u al kortademig bent of al een piepende ademhaling hebt. In dat geval moet u een snelwerkend medicijn gebruiken zoals salbutamol.
 • Dit medicijn wordt in een inhalator geleverd. U ademt het medicijn via uw longen rechtstreeks in.
 • Dit medicijn bevat het drijfgas norfluraan. Hierdoor is dit medicijn minder schadelijk voor het milieu dan oudere inhalators. Inhalatie uit oudere inhalators kan daarom anders smaken.
  Dit betekent echter geen verschil voor de werking van uw medicijn.

Als u wordt behandeld voor astma moet u altijd zowel een Serevent Inhalator als een steroïd inhalator krijgen voor gelijktijdig gebruik.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

U bent allergisch (overgevoelig) voor de werkzame stof salmeterolxinafoaat of het andere bestanddeel norfluraan (HFA 134a).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

 • Licht uw arts onmiddellijk in als uw astma of ademhaling verslechtert. U ervaart misschien
  een toegenomen piepende ademhaling, u bent vaker benauwd of u moet meer van uw snelwerkende luchtwegverwijder gebruiken. In dat geval mag u het aantal pufjes (inhalaties) van dit medicijn niet verhogen. Uw aandoening kan erger worden en u kunt ernstig ziek worden. Neem contact op met uw arts, uw astmabehandeling moet wellicht worden aangepast.
 • Zodra uw astma goed onder controle is kan uw arts besluiten om uw dosering salmeterol geleidelijk te verlagen.
 • Als u dit medicijn krijgt voorgeschreven voor uw astma, blijf dan de andere astmamedicatie die u gebruikt, zoals een steroïdinhalator of steroïdtabletten, innemen. Blijf dezelfde doseringen gebruiken als voorheen, tenzij uw arts anders zegt. Doe dit zelfs als u zich veel beter voelt. Stop niet met het gebruik van uw steroïdinhalator (of eventuele steroïdtabletten) als u Serevent gaat gebruiken.
 • Het kan zijn dat uw arts regelmatig uw gezondheid wil controleren als u een overactieve schildklier, diabetes mellitus (dit medicijn kan uw bloedglucose verhogen) of een hartaandoening,
  waaronder een onregelmatige of snelle hartslag, hebt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

 • Gebruikt u naast Serevent nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt voor medicijnen voor astma of alle andere medicijnen die u zonder voorschrift kunt kopen. De reden is dat Serevent wellicht niet geschikt is voor gebruik met andere medicijnen.
 • Voordat u Serevent gebruikt moet u uw arts informeren als u nu behandeld wordt voor schimmelinfecties met medicijnen die ketoconazol of itraconazol bevatten, of als u behandeld wordt voor HIV met ritonavir. Deze medicijnen kunnen het risico op bijwerkingen met Serevent verhogen, inclusief onregelmatige hartslag of kunnen bijwerkingen verergeren.
 • Bètablokkers moeten worden vermeden als u Serevent gebruikt, tenzij uw arts u dit opdraagt. Bètablokkers, waaronder atenolol, propranolol en sotalol, worden meestal gebruikt voor hoge bloeddruk of andere hartaandoeningen. Licht uw arts in als u bètablokkers gebruikt of onlangs hebt gebruikt,
  ze kunnen de effecten van salmeterol verminderen of tenietdoen.
 • Serevent kan de hoeveelheid kalium in uw bloed verlagen. Als dit gebeurt, voelt u wellicht
  een onregelmatige hartslag, spierzwakte of kramp. Dit komt eerder voor als u Serevent gebruikt in combinatie met sommige medicijnen die worden gebruikt voor het behandelen van hoge bloeddruk (diuretica) en andere medicijnen die worden gebruikt voor het behandelen van ademhalingsproblemen, zoals theofylline of steroïden. Uw arts kan u vragen bloedtests te doen om de hoeveelheid kalium
  in uw bloed te controleren. Eventuele vragen of twijfels kunt u met uw arts bespreken.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw inhalator testen

 1. Als u de inhalator voor de eerste keer ge werkt. Verwijder het beschermkapje van zachtjes in te drukken met uw duim en w en het kapje eraf te trekken.
 2. Om te controleren of de inhalator goed w richten en op het spuitbusje drukken om of langer niet hebt gebruikt, moet u ook t

Uw inhalator gebruiken Voordat u uw inhalator gebruikt, is het belan

 1. U moet staan of zitten bij het gebruik van
 2. Verwijder het beschermkapje van het mo Controleer de binnen- en buitenkant van en vrij van losse voorwerpen is.
 3. Schud de inhalator vier of vijf keer om er zijn verwijderd en dat de inhoud van de i
 4. Houd de inhalator rechtop met uw duim Adem zo ver als mogelijk is uit.

5. Plaats het mondstuk in uw mond, tussen Bijt er niet op.

6. Direct nadat u begint in te ademen door om een pufje in uw mond te spuiten, ter

 1. Houd uw adem in, verwijder de inhalator van de inhalator af. Houd uw adem in ge als u zonder veel moeite kunt.
 2. Wacht ongeveer een halve minuut na het
 3. Plaats na gebruik altijd weer meteen het Plaats het beschermkapje terug op het m op zijn plaats klikt.

Oefen de eerste paar keren voor een spieg of bij uw mondhoeken moet u opnieuw begi

Als u of uw kind het gebruik van de inhalato de behandeling met dit medicijn verbeteren.

Uw inhalator schoonmaken

Andere bijwerkingen worden hieronder genoemd.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • spierkrampen
 • zwak gevoel; snelle of onregelmatige hartslag (hartkloppingen), hoofdpijn, trillende handen (tremor). Tremoren treden eerder op als u meer dan tweemaal per dag twee pufjes neemt. Deze bijwerkingen zijn niet van langdurige aard en treden minder vaak op bij het voortzetten van de behandeling met Serevent.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • huiduitslag (rash)
 • zeer snelle hartslag (tachycardie). Dit komt eerder voor als u meer dan tweemaal per dag twee pufjes neemt.
 • een nerveus gevoel

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

 • duizeligheid
 • moeilijk of niet in slaap kunnen komen
 • een verlaagde hoeveelheid kalium in het bloed (u kunt een onregelmatige hartslag, spierzwakte en/of kramp ervaren)

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling die meteen na gebruik van dit medicijn slechter wordt. Als dit gebeurt moet u stoppen met het gebruik van dit medicijn.
  Gebruik uw snelwerkende inhalator om uw ademhaling te helpen en licht onmiddellijk uw arts in
 • een ongelijkmatige hartslag of extra hartslagen (aritmieën). Als dit optreedt, hoeft u niet te stoppen met het gebruik van dit medicijn maar licht wel uw arts in
 • verhoogde hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed (hyperglykemie). Wanneer u suikerziekte (diabetes) heeft, kan het nodig zijn uw bloedsuikerspiegel vaker te controleren en mogelijk uw behandeling
  van de suikerziekte aan te passen
 • zere mond of keel
 • misselijkheid
 • pijn, gezwollen gewrichten of pijn op de borst

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C

Direct na gebruik het beschermkapje goed aandrukken op het mondstuk en in zijn positie klikken. Gebruik geen buitensporige kracht.

Het metalen spuitbusje bevat een onder druk staande vloeistof. U mag het spuitbusje niet lek prikken, breken of verbranden, ook niet als u denkt dat het spuitbusje leeg is. Vermijd afkoeling en zonlicht. Zoals bij de meeste medicijnen die worden ingeademd door doseerapparaten, kan het therapeutische effect van de Serevent Inhalator verminderd zijn als het apparaat koud is.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand

is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt.

Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

 • De werkzame stof in dit medicijn is salmeterol en elk pufje levert 25 microgram salmeterolxinafoaat.
 • Elk spuitbusje bevat 120 pufjes (inhalaties).
 • De andere stof in dit medicijn is norfluraan (HFA 134a).

Hoe ziet Serevent Inhalator er uit en hoeveel zit er in een verpakking? Aërosol, suspensie. De onder druk staande spuitbus bevat een witte tot gebroken witte suspensie voor inhalatie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Medcor Pharmaceuticals B.V.

Artemisweg 232

8239 DE Lelystad

Fabrikant

Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle 2

Rue Lavoisier 23 F Evreux Frankrijk

(RVG 116397//33735 en RVG 122757//33735)

of

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe Duitsland

Advertentie

Stof(fen) Salmeterol
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.11.2014
ATC-Code R03AC12
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.