Strattera 25 mg, harde capsules

ATC-Code
N06BA09
Medikamio Hero Image

Euro Registratie Collectief

Stof Verdovend Psychotrope
Atomoxetine Nee Nee
Farmacologische groep Psychostimulantia, middelen die worden gebruikt voor adhd en noötropica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Strattera 10 mg harde capsules bevatten 10 mg atomoxetine
 • Strattera 25 mg harde capsules bevatten 25 mg atomoxetine
 • Strattera 40 mg harde capsules bevatten 40 mg atomoxetine
 • Strattera 60 mg harde capsules bevatten 60 mg atomoxetine

Strattera behoort tot de groep van centraal werkende sympathicomimetica (een bepaalde klasse van geneesmiddelen). Het verhoogt de activiteit van bepaalde gebieden in de hersenen met verminderde activiteit.

Strattera is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekort met hyperactiviteit (‘attention-deficit/hyperactivity disorder’, ADHD), wanneer gedragstherapie alleen onvoldoende is. Het dient door een medisch specialist op dit gebied te worden toegediend. Kinderen met ADHD zijn vaak rusteloos of overactief en hebben moeite zich te concentreren. Strattera wordt vaak gebruikt in combinatie met andere vormen van behandeling van ADHD zoals psychologische, educatieve en sociale maatregelen.

Uit onderzoek naar verslavende eigenschappen blijkt niet dat Strattera psychostimulerende (opwekkende) effecten heeft. Strattera is geen amfetamine-achtige stof.

Strattera is misschien niet geschikt voor alle kinderen en tieners met ADHD.

Indien na 1 jaar de behandeling met Strattera verder wordt voortgezet, wordt aanbevolen dat er door een specialist in de behandeling van ADHD een herbeoordeling plaatsvindt over de noodzaak van de behandeling.

In sommige gevallen kan het aangewezen zijn om de behandeling ook op volwassen leeftijd voort te zetten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Strattera niet:

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor atomoxetine of voor één van de andere bestanddelen van Strattera; of
 • als u de afgelopen twee weken een geneesmiddel hebt ingenomen uit de groep monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), bijvoorbeeld moclobemide. Een MAO-remmer wordt soms gebruikt bij depressie en andere psychische problemen; of
 • als u aan de oogaandoening lijdt die nauwe-kamerhoekglaucoom heet.

Wees extra voorzichtig met Strattera

 • als u last krijgt van mogelijke allergische reacties. Hoewel zij niet vaak voorkomen, zijn onder andere de volgende allergische reacties gemeld bij patiënten die atomoxetine gebruikten: -huiduitslag, -plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), -huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).
 • als u leverproblemen hebt of hebt gehad - u hebt misschien een lagere dosis nodig. U dient te stoppen met het gebruik van Strattera en onmiddellijk uw arts te bellen indien u last hebt van donkere urine, gele huid/ogen, een pijnlijke rechterbovenbuik of onverklaarde misselijkheid, vermoeidheid, jeuk of griepachtige verschijnselen;
 • als u problemen met uw hart hebt, zoals een versnelde hartslag (tachycardie) of een onregelmatige hartslag. Strattera kan een lichte stijging van de hartslagfrequentie veroorzaken of de onregelmatige hartslag verergeren;
 • als u een aandoening van de bloedvaten in uw hart of in uw hersenen hebt;
 • als u aan hoge bloeddruk lijdt. Strattera kan de bloeddruk verhogen;
 • als u een lage bloeddruk hebt. Strattera kan duizeligheid of flauwvallen veroorzaken bij mensen met een lage bloeddruk.
 • als u een voorgeschiedenis van toevallen hebt. Strattera kan leiden tot een toename in het zich voordoen van toevallen. Mocht u toevallen ontwikkelen of merken dat het aantal toevallen toeneemt, neem dan contact op met uw arts.

Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten, vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) en emotionele labiliteit. Indien één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert na aanvang van de behandeling, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Zoals ook met andere psychotrope geneesmiddelen kan de kans op zeldzame, ernstige

psychiatrische bijwerkingen niet worden uitgesloten. Lange-termijn veiligheidheidsgegevens van Strattera over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van Strattera tijdens de zwangerschap zijn tot op heden geen gegevens beschikbaar. Uit onderzoek bij dieren zijn geen nadelige gevolgen bekend. Als u vermoedt dat u in verwachting bent, neem dan contact op met uw arts voordat u Strattera gaat innemen. Strattera dient tijdens de zwangerschap niet te worden gebruikt, tenzij uw arts vindt dat de voordelen van de behandeling voor u opwegen tegen de mogelijke risico’s voor het (ongeboren) kind. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Strattera in de moedermelk terecht kan komen. Daarom dient u Strattera niet te gebruiken als u borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U moet goed oppassen bij het rijden van een auto of het bedienen van zware machines totdat u weet welk effect Strattera op u heeft. U kunt zich na het innemen van Strattera vermoeid of slaperig voelen.

Gebruik van Strattera in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Uw arts kan besluiten of u Strattera samen met uw andere geneesmiddelen kunt innemen.

Strattera kan van invloed zijn op de manier waarop uw lichaam op salbutamol reageert (een geneesmiddel voor de behandeling van astma). Pas op als u, samen met Strattera, salbutamol of een andere zogenaamde beta2-agonist (een bepaalde klasse van geneesmiddelen) gebruikt door

middel van een nebulisator (verstuivingsapparaat), via de mond (bijvoorbeeld als siroop of tabletten), of als injectie. In combinatie met Strattera kunnen de effecten van salbutamol op het hart- en vaatstelsel versterkt worden. Uw hart kan bijvoorbeeld sneller gaan kloppen, maar dit verergert uw astma niet. Overleg met uw arts voordat u Strattera inneemt, als u salbutamol gebruikt via één van de hierboven beschreven manieren. U hoeft dit niet met uw arts te bespreken als u salbutamol via een inhalator gebruikt om uw astma te beheersen.

Aangezien Strattera mogelijkerwijs een effect heeft op de bloeddruk, moet u voorzichtig zijn als u tegelijkertijd geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk.

Strattera verhoogt in de hersenen de hoeveelheid ‘noradrenaline’ (dit is een chemische stof die van nature wordt geproduceerd). U moet oppassen indien u Strattera tegelijkertijd gebruikt met

andere geneesmiddelen die invloed hebben op noradrenaline, zoals bijvoorbeeld de antidepressiva imipramine, venlafaxine en mirtazapine en geneesmiddelen die slijmvlieszwelling tegengaan zoals pseudo-efedrine of fenylefrine). Door de combinatie van deze geneesmiddelen kunnen de effecten van de beide geneesmiddelen mogelijkerwijs versterkt worden.

Een toename van het risico op een onregelmatige hartslag is mogelijk wanneer atomoxetine wordt gegeven in combinatie met andere geneesmiddelen die een onregelmatige hartslag kunnen veroorzaken zoals geneesmiddelen gebruikt bij ernstige geestesziekten (antipsychotica/neuroleptica), medicatie gebruikt ter controle van het hartritme, erythromycine, methadon, mefloquine, bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij ernstige neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva), lithium, cisapride, moxifloxacine en bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen (thiazidediuretica). Zorg ervoor dat u uw arts vertelt over andere medicatie die u gebruikt.

Toevallen zijn een mogelijk risico bij het gebruik van atomoxetine. Voorzichtigheid is geboden wanneer Strattera wordt gebruikt met andere medicatie waarvan bekend is dat ze het risico op toevallen doen toenemen zoals antidepressiva, geneesmiddelen gebruikt bij ernstige geestesziekten (antipsychotica/neuroleptica), mefloquine , bupropion en tramadol.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts kan Strattera voorschrijven als een éénmaal daagse dosis die in de ochtend wordt ingenomen. Als u een éénmaal daagse dosis niet goed verdraagt of als een éénmaal daagse dosis niet voldoende werkt, kan uw arts ook een tweemaal daagse dosis voorschrijven (’s ochtends en laat in de middag of vroeg in de avond). Door Strattera elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, zult u het middel minder snel vergeten in te nemen. U kunt Strattera met of zonder voedsel innemen. Volg bij inname van Strattera nauwgezet de instructies van uw arts.

Dosering bij kinderen en tieners tot een lichaamsgewicht van 70 kg

Uw arts zal de juiste dosis Strattera bepalen op basis van uw lichaamsgewicht. De startdosis is 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. Deze dosis moet tenminste zeven dagen worden ingenomen. Als blijkt dat u Strattera goed verdraagt, zal uw arts de dosis eventueel verhogen totdat u een dosis krijgt die voldoende werkzaam is. Meestal zal de uiteindelijke dosering ongeveer 1,2 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag zijn. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over doses boven 1,8 mg per kilogram per dag. In sommige gevallen kan de behandeling op volwassen leeftijd voortgezet worden.

Dosering bij kinderen en tieners met een lichaamsgewicht boven 70 kg

De startdosis is 40 mg per dag. Deze dosis moet tenminste zeven dagen worden ingenomen. Als blijkt dat u Strattera goed verdraagt, zal uw arts de dosis eventueel verhogen totdat u een dosis krijgt die voldoende werkzaam is. Meestal zal de uiteindelijke dosering ongeveer 80 mg per dag zijn. De maximale dosering is 100 mg per dag. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over doses boven 120 mg per dag. In sommige gevallen kan de behandeling op volwassen leeftijd voortgezet worden.

Speciale patiëntgroepen

Als u leverproblemen hebt of hebt gehad, moet u dat met uw arts bespreken. Uw arts zal dan ofwel de helft ofwel een kwart van de gebruikelijke dosis voorschrijven.

Geef Strattera niet aan kinderen jonger dan zes jaar, aangezien het middel nog niet is getest op kinderen in deze leeftijdsgroep.

Strattera wordt afgebroken door een leverenzym. Bij sommige patiënten functioneert dit enzym minder. De arts zal bij deze patiënten een lagere dosering overwegen.

Als u last krijgt van bijwerkingen moet u dit melden aan uw arts. Hij zal u eventueel adviseren om ofwel meteen te stoppen, ofwel de dosis geleidelijk te verlagen en daarna te stoppen.

In geval u bemerkt dat Strattera te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het is niet de bedoeling om atomoxetine capsules te openen. Atomoxetine irriteert de ogen. In het geval dat de inhoud van de capsule in aanraking komt met het oog, dan moet het betreffende oog direct met water gespoeld worden, en medisch advies worden ingewonnen. Handen en elk ander gecontamineerd oppervlak moeten zo snel mogelijk worden gewassen.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Strattera hebt ingenomen:

Wanneer u te veel van Strattera hebt ingenomen kunnen de volgende bijwerkingen optreden: slaperigheid, opwinding, hyperactiviteit, abnormaal gedrag, maag- en darmklachten, verwijding van de pupillen, versnelde hartslag en droge mond. Wanneer u te veel van Strattera hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Geef aan hoeveel capsules u hebt ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Strattera in te nemen:

Als u een dosis overslaat, moet u die dosis zo snel mogelijk innemen, maar u moet binnen een periode van 24 uur niet meer dan uw totale dagelijkse dosis innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Strattera om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Strattera bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen heeft last van bijwerkingen.

De frequentie van iedere bijwerking is tussen haakjes weergegeven, waarbij de volgende categorie-indeling is gebruikt:

zeer vaak meer dan 10%

vaak 10%, of minder, maar meer dan 1 % soms 1%, of minder, maar meer dan 0,1% zelden 0,1% of minder, maar meer dan 0,01%

zeer zelden 0,01%, inclusief afzonderlijke gevallen

De meest frequent gemelde bijwerkingen in klinische studies met Strattera bij kinderen ouder dan zes jaar en tieners zijn:

 • verminderde eetlust (zeer vaak);
 • misselijkheid (overgeven) (zeer vaak); en
 • pijn in de maag (buik) (zeer vaak).

Deze bijwerkingen verdwijnen normaal gesproken na verloop van tijd.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

 • griep (verschijnselen van griep) (vaak);
 • verlies van eetlust (vaak);
 • vroeg wakker worden (vaak);
 • prikkelbaar zijn (vaak);
 • stemmingswisselingen (vaak);
 • duizeligheid (vaak);
 • slaperigheid (vaak);
 • vergrote pupillen (het donkere middelpunt van het oog) (vaak);
 • verstopping (vaak);
 • dyspepsie (gestoorde spijsvertering; verschijnselen kunnen zijn vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden) (vaak);
 • misselijk gevoel (vaak);
 • huidontsteking (vaak);
 • jeuk (vaak);
 • huiduitslag (vaak);
 • vermoeidheid (vaak);
 • gewichtsverlies (vaak).

Een bijwerking die is waargenomen, maar niet vaak voorkomt, is het gevoel, of de aanwezigheid van, een versnelde hartslag (soms) of hartkloppingen (soms).

Na het starten met Strattera kunt u gewicht verliezen. Uw arts controleert de lengte en het gewicht van uw kind. Als uw kind niet naar verwachting groeit of in gewicht aankomt, kan de arts de behandeling van uw kind met Strattera wijzigen.

De meest frequent gemelde bijwerkingen in klinische studies met Strattera bij volwassenen zijn:

 • verminderde eetlust (zeer vaak);
 • slapeloosheid (zeer vaak);
 • droge mond (zeer vaak);
 • misselijk gevoel (zeer vaak).

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

 • vroeg wakker worden (vaak);
 • slaapstoornis (vaak);
 • doorslaapproblemen (vaak);
 • duizeligheid (vaak);
 • hoofdpijn (vaak);
 • buikpijn (vaak);
 • verstopping (vaak);
 • dyspepsie (gestoorde spijsvertering; verschijnselen kunnen zijn vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden) (vaak);
 • winderigheid (vaak);
 • opvliegers (vaak);
 • het gevoel, of de aanwezigheid, van een versnelde hartslag (vaak) of hartkloppingen (vaak);
 • huidontsteking (vaak);
 • toegenomen zweten (vaak);
 • problemen met de toiletgang (plassen) (vaak);
 • bijwerkingen op seksueel gebied (vaak);
 • ontsteking van de prostaat (vaak);
 • menstruatiepijn (vaak);
 • onregelmatige menstruatie (vaak);
 • vermoeidheid (vaak);
 • lusteloosheid (lethargie) (vaak);
 • stijfheid (vaak);
 • gewichtsverlies (vaak).

Een bijwerking die is waargenomen, maar niet vaak voorkomt, is koude vingers en tenen (soms).

U moet onmiddellijk stoppen met Strattera en contact opnemen met uw arts of ziekenhuis als u last krijgt van zwelling of netelroos (kleine verhoogde, jeukerige plekjes op de huid). Strattera kan in zeldzame gevallen een ernstige allergische reactie veroorzaken.

Zeer zelden zijn er meldingen geweest van leverbeschadiging.

Zelfmoordgedachten en pogingen zijn gemeld (zie de rubriek Wees extra voorzichtig met Strattera)

Een abnormaal hartritme, dat ernstig kan zijn, is zeer zelden gemeld.

Toevallen zijn zeer zelden gemeld. Aanhoudende en pijnlijke erecties zijn ook gemeld.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale opslagcondities nodig.

Gebruik Strattera niet meer na de datum die op het etiket op de verpakking staat vermeld achter ”houdbaar tot:”. Deze datum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Strattera 10, 25, 40 en 60 mg harde capsules

 • Het werkzame bestanddeel is atomoxetine (als hydrochloride).
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: gepregelatiniseerd (maïs-) zetmeel en dimeticon. De capsulehuls van alle sterktes van Strattera bevat gelatine, natriumlaurylsulfaat en eetbare zwarte inkt. (bevat schellak en zwart ijzeroxide E172). De capsulehuls van Strattera 10 mg harde capsules bevat titaniumdioxide (E171) De capsulehuls van Strattera 25 mg harde capsules bevat indigokarmijn (E132) en titaniumdioxide (E171). De capsulehuls van Strattera 40 mg harde capsules bevat indigokarmijn (E132) en titaniumdioxide (E171). De capsulehuls van Strattera 60 mg harde capsules bevat geel ijzeroxide (E172), indigokarmijn (E132) en titaniumdioxide (E171).

Strattera 10, 25, 40 en 60 mg worden geleverd in verpakkingen van 28 capsules.

Strattera 10 mg: de capsules zijn wit met opdruk “Lilly 3227” (kapje) en “10 mg” (romp). Strattera 25 mg: de capsules zijn blauw met opdruk “Lilly 3228 (kapje) en wit met opdruk 25 mg” (romp)”.

Strattera 40 mg: de capsules zijn blauw met opdruk “Lilly 3229” (kapje) en “40 mg” (romp). Strattera 60 mg: de capsules zijn blauw met opdruk “Lilly 3239 (kapje) en goudkleurig met opdruk 60 mg” (romp).

Registratiehouder / ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant: Eli Lilly and Company Limited, Kingsclere Road, Basingstoke Hampshire, RG21 6XA, United Kingdom.

In het register ingeschreven onder:

RVG 103158//31494 Strattera 10 mg, harde capsules RVG 103159//31496 Strattera 25 mg, harde capsules RVG 103160//31497 Strattera 40 mg, harde capsules RVG 103161//31498 Strattera 60 mg, harde capsules

(Groot-Brittannië) (Groot-Brittannië) (Groot-Brittannië) (Groot-Brittannië)

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in Augustus 2008.

Euro Registratie Collectief b.v.; 020506-070708

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.