Strattera 60 mg harde capsules, capsules, hard

ATC-Code
N06BA09
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Eli Lilly
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Psychostimulanzien, mittel zur behandlung der adhs und nootropika
Chemische groep Zentral wirkende sympathomimetika
Stof Atomoxetin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Eli Lilly

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Strattera bevat atomoxetine dat gebruikt wordt bij de behandeling van aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)

Het wordt gebruikt:

 • bij kinderen van 6 jaar en ouder
 • bij jongeren
 • bij volwassenen

Het wordt alleen gebruikt als onderdeel van een breed behandelprogramma van de ziekte, dat ook behandelingen zonder geneesmiddelen vereist, zoals begeleiding en gedragstherapie.

Het dient niet gebruikt te worden als behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar omdat niet bekend is of het geneesmiddel bij hen werkt of veilig is.

Bij volwassenen wordt Strattera gebruikt om ADHD te behandelen als de verschijnselen erg veel problemen geven en uw werk of sociale leven beïnvloeden en als u als kind symptomen van de ziekte hebt gehad.

Hoe werkt het

Strattera verhoogt de hoeveelheid noradrenaline in de hersenen. Dit is een chemische stof die van nature wordt geproduceerd en die de aandacht verhoogt en de impulsiviteit en hyperactiviteit verlaagt bij patiënten met ADHD. Dit geneesmiddel is voorgeschreven om de symptomen van ADHD onder controle te helpen houden. Dit geneesmiddel is geen stimulerend middel en is daarom niet verslavend.

Nadat u gestart bent met het geneesmiddel kan het een paar weken duren voordat de symptomen volledig verbeteren.

Over ADHD

Kinderen en jongeren met ADHD vinden het moeilijk:

 • stil te zitten en
 • zich te concentreren.

Het is niet hun schuld dat ze dit niet kunnen. Veel kinderen en jongeren hebben hier moeite mee. Echter met ADHD kan dit problemen veroorzaken met het leven van alledag. Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijkheden hebben bij het leren en het maken van huiswerk. Ze vinden het moeilijk zich thuis, op school of elders netjes te gedragen. ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jongere.

Volwassenen met ADHD vinden alle dingen die kinderen moeilijk vinden ook moeilijk, echter dit kan betekenen dat zij problemen hebben met:

 • werk
 • relaties
 • laag gevoel van eigenwaarde
 • moeilijkheden in de ontwikkeling

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • u bent allergisch (overgevoelig) voor atomoxetine of voor één van de andere bestanddelen van Strattera.
 • u hebt de afgelopen twee weken een geneesmiddel ingenomen uit de groep monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), bijvoorbeeld fenelzine. Een MAO- remmer wordt soms gebruikt bij depressie en andere psychische problemen; inname van Strattera met een MAO-remmer kan ernstige bijwerkingen veroorzaken of levensbedreigend zijn. U moet ook tenmiste 14 dagen wachten na het stoppen van Strattera voordat u een MAO-remmer inneemt.
 • u lijdt aan de oogaandoening die nauwe-kamerhoekglaucoom heet (verhoogde druk in uw ogen).
 • u hebt ernstige problemen met uw hart, die door een verhoging van de hartslag en/of bloeddruk zou kunnen worden beïnvloed. Dit zou namelijk een effect van Strattera kunnen zijn.
 • u hebt ernstige problemen met de bloedvaten in uw hersenen- zoals een beroerte, zwelling en verzwakking van een deel van een bloedvat (aneurysma) of vernauwde of geblokkeerde bloedvaten.
 • u hebt een tumor aan uw bijnier (feochromocytoom).

Gebruik geen Strattera als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u daar niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Strattera gebruikt, omdat Strattera deze problemen erger kan maken.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt indien u:

 • gedachten hebt uzelf te doden of probeert uzelf te doden
 • problemen met uw hart hebt (inclusief hartstoornissen) of een verhoogde hartslag; Strattera kan een stijging van de hartslagfrequentie (pols) veroorzaken; plotselinge dood is gemeld bij patiënten met hartstoornissen
 • aan hoge bloeddruk lijdt; Strattera kan de bloeddruk verhogen
 • een lage bloeddruk hebt; Strattera kan duizeligheid of flauwvallen veroorzaken bij mensen met een lage bloeddruk
 • problemen hebt met plotselinge veranderingen van uw bloeddruk of hartslag
 • een hart- en vaatziekte hebt of in het verleden een hartaanval hebt gehad
 • leverproblemen hebt; u heeft misschien een lagere dosis nodig
 • psychotische symptomen hebt, waaronder hallucinaties (het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn), het geloven van dingen die niet waar zijn of wantrouwend zijn
 • een manie hebt (opgetogen of erg opgewonden voelen, hetgeen voor ongewoon gedrag zorgt) en opwinding (agitatie)
 • agressieve gevoelens hebt
 • onvriendelijke en boze (vijandige) gevoelens hebt
 • een geschiedenis van epilepsie hebt of toevallen (convulsies) hebt gehad door andere redenen; Strattera kan leiden tot een toename in het optreden van convulsies
 • een andere gemoedstoestand hebt dan gebruikelijk (stemmingswisselingen) of zich ongelukkig voelt
 • moeilijk te controleren, herhaaldelijke bewegingen van een lichaamsdeel hebt of geluiden en woorden herhaalt

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u start met de behandeling als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, omdat Strattera deze problemen erger kan maken. Uw arts zal willen volgen hoe dit geneesmiddel u beïnvloedt.

Controles die uw arts zal uitvoeren voordat u begint met het innemen van Strattera.

Deze controles dienen om te beslissen of Strattera het juiste geneesmiddel voor u is.

Uw arts zal het volgende meten:

 • bloeddruk en hartslag (pols) voordat en gedurende de tijd dat u Strattera gebruikt
 • lengte en gewicht als u een kind of een jongere bent gedurende de tijd dat u Strattera gebruikt

Uw arts zal u vragen:

 • naar andere geneesmiddelen die u gebruikt
 • of er in uw familie gevallen van plotseling onverwacht overlijden zijn geweest
 • naar andere medische problemen (zoals hartproblemen) die u of uw familie zou kunnen hebben

Het is belangrijk dat u zoveel informatie verstrekt als u kan. Dit zal uw arts helpen te beslissen of Strattera voor u het juiste geneesmiddel is. Uw arts kan besluiten dat andere medische onderzoeken nodig zijn voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.

Gebruikt u naast Strattera nog andere geneesmiddelen of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Uw arts bepaalt of u Strattera met andere geneesmiddelen kunt innemen en in sommige gevallen kan uw arts het nodig vinden uw dosis aan te passen of langzamer te verhogen.

Gebruik Strattera niet met geneesmiddelen genaamd MAO’s (monoamineoxidase-remmers), die voor de behandeling van depressie worden gebruikt. Zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt, kan Strattera invloed hebben op hoe goed deze werken of op de bijwerkingen die ze kunnen veroorzaken. Check het met uw arts of apotheker voordat u Strattera gaat gebruiken als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die de bloeddruk doen toenemen of geneesmiddelen die gebruikt worden om de bloeddruk te reguleren.
 • geneesmiddelen zoals antidepressiva, bijvoorbeeld imipramine, venlafaxine, mirtazapine, fluoxetine en paroxetine
 • sommige middelen tegen hoest en verkoudheid, die geneesmiddelen bevatten die de bloeddruk kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dit na te vragen bij uw apotheker als u een van deze producten koopt.
 • sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen met betrekking tot de geestelijke gezondheid
 • geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij de kans op toevallen vergroten
 • sommige geneesmiddelen die er voor zorgen dat Strattera langer dan normaal in het lichaam blijft (zoals kinidine en terbinafine)
 • salbutamol ( een geneesmiddel om astma te behandelen) ingenomen via de mond of geïnjecteerd kan het u het gevoel geven dat uw hart op hol slaat, maar dit zal uw astma niet erger maken

Als de geneesmiddelen hieronder worden gebruikt samen met Strattera kunnen zij leiden tot een verhoogde kans op een abnormaal hartritme:

 • geneesmiddelen die gebruikt worden bij het onder controle houden van het hartritme
 • geneesmiddelen die de zoutconcentratie in het bloed veranderen
 • geneesmiddelen voor malariapreventie en -behandeling
 • sommige antibiotica (zoals erythromycine en moxifloxacine)

Als u er aan twijfelt of een geneesmiddel dat u gebruikt in de lijst hierboven staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Strattera gaat gebruiken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het is niet bekend of Strattera invloed kan hebben op een ongeboren baby of wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Gebruik Strattera niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts u dat heeft aangeraden. Als u borstvoeding geeft zou u óf het gebruik van Strattera moeten vermijden óf moeten stoppen met de borstvoeding.

Als u:

 • zwanger bent of borstvoeding geeft
 • denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden
 • uw baby borstvoeding wilt gaan geven

vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Strattera gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich na het innemen van Strattera vermoeid, slaperig of duizelig voelen. U moet goed oppassen bij het besturen van een auto of het bedienen van zware machines totdat u weet welk effect Strattera op u heeft. Indien u zich vermoeid, slaperig of duizelig voelt, dient u geen auto te rijden of gevaarlijke machines te bedienen.

Belangrijke informatie over de inhoud van de capsules

Strattera capsules zijn niet bedoeld om geopend te worden omdat de inhoud van de capsule het oog kan irriteren. Als de inhoud van capsules in contact komt met het oog, dient het betreffende oog direkt met water gespoeld te worden en er dient medisch advies verkregen te worden. Handen en elk ander deel van het lichaam dat mogelijk in contact is geweest met de inhoud van de capsule, dienen ook zo snel mogelijk gewassen te worden.

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Gebruik Strattera altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Dit is meestal één of twee keer per dag (’s ochtends en laat in de middag of vroeg in de avond).
 • Als u Strattera eenmaal per dag gebruikt kan uw arts dat veranderen in tweemaal per

dag als u slaperig bent of uzelf misselijk voelt.

 • De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Capsules mogen niet worden opengemaakt en de inhoud van de capsules mag er niet uitgehaald worden en op een andere manier worden ingenomen.

Door het geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, zult u het minder snel vergeten in te nemen.

Je arts vertelt je hoeveel Strattera je moet nemen en zal dit bepalen op basis van jouw lichaamsgewicht. Hij/zij zal je normaal gesproken met een lagere dosis laten starten voordat Strattera wordt verhoogd naar een hoeveelheid die ingenomen moet worden volgens jouw lichaamsgewicht:

 • Lichaamsgewicht tot 70 kg: een totale dagelijkse startdosering van 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht gedurende ten minste 7 dagen. Jouw arts kan daarna bepalen om dit te verhogen naar de gebruikelijke onderhoudsdosering van ongeveer 1,2 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.
 • Lichaamsgewicht boven 70 kg: een totale dagelijkse startdosering van 40 mg gedurende ten minste 7 dagen. Jouw arts kan dan bepalen om dit te verhogen naar de gebruikelijke onderhoudsdosering van 80 mg per dag. De maximale dagelijkse dosering die uw arts zal voorschrijven is 100 mg.

Strattera dient gestart te worden met een totale dagelijkse dosering van 40 mg gedurende ten minste 7 dagen. Uw arts kan dan besluiten om dit te verhogen naar de gebruikelijke onderhoudsdosering van 80 mg – 100 mg per dag. De maximale dagelijkse dosering die uw arts zal voorschrijven is 100 mg.

Indien u problemen met uw lever heeft, kan uw arts een lagere dosis voorschrijven.

Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis en geef aan hoeveel capsules u hebt ingenomen. De vaakst gemelde symptomen van een overdosis waren maagdarmsymptomen, slaperigheid, duizeligheid, trillingen en abnormaal gedrag.

Als u een dosis overslaat, moet u die zo snel mogelijk innemen, maar u mag binnen een periode van 24 uur niet meer dan uw totale dagelijkse dosis gebruiken. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met het gebruik van Strattera zijn er normaal gesproken geen bijwerkingen, maar uw ADHD symptomen kunnen terugkomen. Raadpleeg uw arts voordat u stopt met de behandeling.

Zaken die uw arts zal uitvoeren als u onder behandeling bent

Uw arts zal enkele onderzoeken uitvoeren

 • voordat u begint - om er zeker van te zijn dat Strattera veilig is en nuttig voor u zal zijn.
 • nadat u gestart bent – deze zullen ten minste iedere 6 maanden uitgevoerd worden, maar mogelijk vaker.

Deze zullen ook worden gedaan als uw dosis wordt veranderd. Deze onderzoeken zijn onder andere:

 • het meten van lengte en gewicht van kinderen en jongeren
 • het meten van bloeddruk en hartslag
 • controleren of u problemen heeft of dat bijwerkingen erger worden als u Strattera gebruikt

Langetermijnbehandeling

Strattera hoeft niet voor altijd gebruikt te worden. Als u Strattera meer dan een jaar gebruikt, zal uw arts uw behandeling opnieuw beoordelen om te kijken of het geneesmiddel nog nodig is.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hoewel de meeste mensen bijwerkingen krijgen vinden de meeste mensen dat Strattera hen helpt. Uw arts zal met u praten over deze bijwerkingen.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van onderstaande bijwerkingen krijgt, moet u meteen een arts raadplegen.

soms (komen voor bij 1 op de 1.000 mensen)

 • het gevoel of de aanwezigheid van een versnelde hartslag, abnormaal ritme van het hart
 • denken aan of gevoelens over zelfdoding
 • agressieve gevoelens
 • onvriendelijke of boze (vijandelijke) gevoelens
 • stemmingswisselingen of stemmingsveranderingen
 • erstige overgevoeligheidsreacties met verschijnselen van
  • zwelling in het gezicht en van de keel
  • moeilijkheden met ademen
  • netelroos (kleine verhoogde, jeukende plekken op de huid)
 • toevallen
 • psychotische verschijnselen waaronder hallucinaties (het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn), het geloven van dingen die niet waar zijn of wantrouwend zijn

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben een verhoogd risico (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen) op bijwerkingen als:

 • denken aan of gevoelens over zelfdoding
 • stemmingswisselingen of stemmingsveranderingen

Volwassenen hebben een verlaagd risico (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 mensen) op bijwerkingen als:

 • toevallen
 • psychotische verschijnselen waaronder hallucinaties (het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn), het geloven van dingen die niet waar zijn of wantrouwend zijn

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • leverletsel

U moet onmiddellijk stoppen met Strattera en onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • donkere urine
 • gele huid of gele ogen
 • pijn in de buik, die zeer doet wanneer er op gedrukt wordt (gevoeligheid) op de rechterkant net onder de ribben
 • een ziek gevoel (misselijkheid) dat onverklaarbaar is
 • vermoeidheid
 • jeuk
 • gevoel van een beginnende griep.

Andere gemelde bijwerkingen zijn de volgende. Neem contact op met uw arts of apotheker als zij ernstig worden.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 mensen)

KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar   VOLWASSENEN
- hoofdpijn - zich ziek voelen (misselijkheid)
- pijn in de buik - droge mond
- verminderde eetlust (geen honger - hoofdpijn
  gevoel) - verminderde eetlust (geen honger
- zich ziek voelen (misselijkheid)   gevoel)
- ziek zijn (overgeven) - problemen met het inslapen,
- slaperigheid   doorslapen en vroegtijdig wakker
- verhoogde bloeddruk   worden
- verhoogde hartslag (pols) - verhoogde bloeddruk
    - verhoogde hartslag (pols)
Bijde meeste patiënten zullen deze    
bijwerkingen na enige tijd verdwijnen    

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)

KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar   VOLWASSENEN
    - zich opgewonden voelen
- geïrriteerd of opgewonden zijn - minder zin in seks
- slaapproblemen, waaronder vroeg - slaapstoornis
  wakker worden - (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
- (ernstige) neerslachtigheid (depressie) - zich droevig of wanhopig voelen
- zich droevig of wanhopig voelen - angstgevoelens
- angstgevoelens - duizeligheid
- tics - een abnormale smaak of verandering
- grote pupillen (het donkere gedeelte   van smaak die niet over gaat
  van het oog) - trillen
- duizeligheid - tintelend of verdoofd gevoel in handen
- verstopping (obstipatie)   of voeten
- opgeblazen gevoel, storing van de - slaperigheid, sufheid, zich moe voelen
  spijsvertering - verstopping (obstipatie)
- gezwollen, rode en jeukende huid - buikpijn
- huiduitslag - storing van de spijsvertering
- lusteloosheid (lethargie) - winderigheid
- vermoeidheid - overgeven
- gewichtsverlies - opvliegers
    - het gevoel of de aanwezigheid van een
      versnelde hartslag
    - gezwollen, rode en jeukende huid
    - meer zweten
    - huiduitslag
    - problemen met het naar het toilet gaan
      zoals niet kunnen plassen, vaak
      moeten plassen of haperingen bij het
      plassen, pijn bij het plassen
    - ontsteking van de prostaatklier
      (prostatitis)
    - liespijn bij mannen
    - geen erectie kunnen krijgen
    - vertraagd orgasme
    - moeilijkheden om een erectie te
      behouden
    - menstruele krampen
    - gebrek aan kracht of energie
    - vermoeidheid
    - lusteloosheid (lethargie)
    - koude rillingen
    - zich prikkelbaar, zenuwachtig voelen
    - dorstig gevoel
    - gewichtsverlies

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)

KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar   VOLWASSENEN
- flauwvallen - rusteloosheid
- trillen - tics
- migraine - flauwvallen
- abnormale gewaarwordingen van de - migraine
  huid, zoals een branderig, prikkend, - tintelend of verdoofd gevoel in
  jeukend of tintelend gevoel   handen of voeten
- tintelend of verdoofd gevoel in - abnormal hartrime (QT-verlenging)
  handen of voeten - koud gevoel in vingers en tenen
- toevallen - kleine verhoogde, jeukende plekken
- het gevoel of de aanwezigheid van   op de huid (bultjes)
  een versnelde hartslag (QT- - spierspasmes
  verlenging) - drang om te plassen
- meer zweten - abnormaal orgasme, geen orgasme
- jeukende huid - onregelmatige menstruatie
- gebrek aan kracht of energie - ejaculatiestoornis

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)

KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar VOLWASSENEN
- slechte bloedcirculatie die tenen en - slechte bloedcirculatie die tenen en
vingers gevoelloos en bleek maken vingers gevoelloos en bleek maken
(ziekte van Raynaud) (ziekte van Raynaud)
- problemen met het naar het toilet gaan - langdurige en pijnlijke erecties
zoals vaak moeten plassen of  
haperingen bij het plassen, pijn bij het  
plassen  
- langdurige en pijnlijke erecties  
- pijn in de lies bij jongens  

Effecten op de groei

Sommige kinderen ondervonden een verminderde groei (gewicht en lengte) als ze Strattera begonnen te gebruiken. Bij langdurige behandeling herstelden kinderen echter naar het gewicht en de lengte die hoort bij hun leeftijd. Uw arts zal de lengte en het gewicht van uw kind in de gaten houden. Als uw kind niet groeit of aankomt in gewicht als verwacht, kan uw arts de dosis van uw kind wijzigen of besluiten tijdelijk te stoppen met Strattera.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer ionformatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities nodig.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met gerneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof is atomoxetine hydrochloride. Elke harde capsule bevat atomoxetine hydrochloride gelijkwaardig aan 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg of 100 mg atomoxetine
 • De andere stoffen in dit middel zijn: gepregelatiniseerd zetmeel en dimeticon.
 • De capsule omhulsels bevatten natriumlaurylsulfaat en gelatine.
 • De kleurstoffen van het capsule- omhulsel zijn: Geel ijzeroxide E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg en 100 mg) Titanium dioxide E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg en 100 mg) FD&C blauw 2 (indigo karmijn) E132 (25 mg, 40 mg en 60 mg) Rood ijzeroxide E172 (80 mg en 100 mg) Eetbare zwarte inkt (bevat schellak en zwart ijzeroxide E172)

Capsule, hard, 10 mg (wit, opdruk Lilly 3227/10 mg)

Capsule, hard, 18 mg (goud/wit, opdruk Lilly 3238/18 mg)

Capsule, hard, 25 mg (blauw/wit, opdruk Lilly 3228/25 mg)

Capsule, hard, 40 mg (blauw, opdruk Lilly 3229/40 mg)

Capsule, hard, 60 mg (blauw/goud, opdruk Lilly 3239/60 mg)

Capsule, hard, 80 mg (bruin/wit, opdruk Lilly 3250/80 mg)

Capsule, hard, 100 mg (bruin, opdruk Lilly 3251/100 mg)

Strattera capsules zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 7, 14, 28 of 56 capsules. Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgroottes in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Nederland.

In het register ingeschreven onder RVG 31494, RVG 31495, RVG 31496, RVG 31497, RVG 31498, RVG 100389 en RVG 100392.

De fabrikant is:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

Strattera is een handelsmerk van Eli Lilly and Company Limited.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd maart 2013

Voor informatie over dit product neemt kunt u contact opnemen met:

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, Postbus 379, 3991 RA Houten, Nederland. Tel: +31 (0) 30 6025800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Deze informatie dient om je te helpen de belangrijkste zaken over je geneesmiddel Strattera te leren kennen.

Als je er niet van houdt te lezen, kan iemand als je moeder, je vader of je verzorger (soms genoemd je ‘begeleider’) dit voor je lezen en je vragen beantwoorden.

Het kan handig zijn steeds maar kleine stukjes tegelijk te lezen.

Dit geneesmiddel kan kinderen en jonge mensen met ADHD helpen

 • ADHD kan er voor zorgen dat je:
  • heel actief bent
  • geen aandacht kan geven
  • snel dingen doet zonder na te denken wat er gaat gebeuren (impulsief)
 • Het beinvloedt het leren, het maken van vrienden en hoe je over jezelf denkt. Dat is niet jouw schuld.

Als je dit geneesmiddel gebruikt

 • Naast het gebruiken van dit geneesmiddel zal je ook hulp krijgen bij het leren om te gaan met je ADHD, zoals praten met ADHD-specialisten.
 • Dit geneesmiddel zou je moeten helpen, maar het geneest ADHD niet.
 • Je zult verschillende keren per jaar naar je arts moeten gaan voor een check-up. Dat is om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel werkt en dat je goed groeit en je goed ontwikkelt.
 • Meisjes moeten hun arts meteen vertellen als ze denken zwanger te zijn. We weten niet hoe dit geneesmiddel werkt op ongeboren babies. Als je seks hebt, praat dan met je arts over anticonceptie.

Sommige mensen kunnen dit geneesmiddel niet gebruiken

Je kan dit geneesmiddel niet gebruiken als je:

 • in de afgelopen twee weken een geneesmiddel gebruikt hebt dat bekend staat als een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer), bijvoorbeeld fenelzine
 • een oogziekte hebt die nauwe-kamerhoekglaucoom heet (verhoogde druk in je ogen)
 • een ernstig probleem met je hart hebt
 • ernstige problemen met de bloedvaten in je hersens hebt
 • een tumor hebt aan je bijnier

Sommige mensen moeten eerst met hun arts praten voordat ze dit geneesmiddel gebruiken

Je moet met je arts praten als je:

 • zwanger bent of borstvoeding geeft
 • andere geneesmiddelen gebruikt – je arts moet op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen die je gebruikt
 • gedachten hebt over jezelf of anderen pijn doen
 • problemen hebt met je hartslag: te snelle of overslaande hartslag terwijl je je niet inspant
 • stemmen hoort of dingen ziet die anderen niet horen of zien
 • problemen hebt met gemakkelijk boos worden
 • Slik je geneesmiddel door met water, met of zonder voedsel.
 • De capsules mogen niet worden opengemaakt. Als de capsule breekt en de inhoud komt in contact met je huid of je ogen, vraag dan hulp van een volwassene.
 • Je arts zal je vertellen hoe vaak per dag je je geneesmiddel moet innemen.
 • Neem je geneesnmiddel elke dag op dezelfde tijd in; dat helpt je er aan te denken dat je het moet innemen.
 • Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder met je arts te praten.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen zijn de niet gewenste dingen die kunnen gebeuren als je een geneesmiddel gebruikt. Als een van de volgende dingen gebeurt, vertel dat dan meteen aan een volwassene die je volledig vertrouwt. Zij kunnen dan met je arts praten. De belangrijkste dingen die met je kunnen gebeuren zijn:

 • Je hart slaat sneller dan normaal
 • Je denkt er aan je zelf te doden of je hebt daar gevoelens over
 • Je voelt je agressief
 • Je bent erg ongelukkig of je hebt andere stemmingen dan normaal (stemmingswisselingen)
 • Je hebt tekenen van een allergische reactie zoals huiduitslag, jeuk of bultjes op je huid, een gezwollen gezicht, lippen, tong of andere delen van je lichaam, ademnood, hijgen of moeilijkheden bij het ademen
 • Je hebt stuipen (toevallen)
 • Je ziet, voelt of hoort dingen die een ander niet ziet, voelt of hoort
 • Leverletsel: pijn in je buik, die zeer doet wanneer er op gedrukt wordt (gevoeligheid) op de rechterkant net onder de ribben

Omdat het geneesmiddel je een slaperig gevoel kan geven, is het belangrijk geen buitensporten te doen zoals paardrijden of fietsen, zwemmen of in bomen klimmen. Je zou jezelf en anderen kunnen bezeren.

Als je je op een of andere manier niet lekker voelt als je je geneesmiddel gebruikt, vertel dat dan aan een volwassene die je volledig vertrouwt.

Andere dingen om te onthouden

 • Let er op dat je je geneesmiddel op een veilige plaats bewaart, zodat niemand anders het kan gebruiken; dat geldt in het bijzonder voor jongere broers of zussen.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan een ander, want het is alleen voor jou bestemd. Het kan jou helpen, maar een ander benadelen.
 • Als je vergeet je geneesmiddel in te nemen neem dan de volgende keer geen twee capsules. Neem op de volgende normale tijd maar één capsule.
 • Als je teveel geneesmiddel gebruikt vertel dat dan meteen aan je moeder, vader of verzorger.
 • Het is belangrijk niet te veel geneesmiddel te gebruiken, anders wordt je ziek.
 • Stop niet met je geneesmiddel totdat je arts zegt dat dat OK is.

Je moeder, vader, verzorger, je arts, verpleegkundige of apotheker zullen je kunnen helpen.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.