Tarivid, oplossing voor intraveneuze infusie 2 mg/ml

Illustratie van Tarivid, oplossing voor intraveneuze infusie 2 mg/ml
Stof(fen) Ofloxacin
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code J01MA01
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Vergunninghouder

Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is Tarivid 200, filmomhulde tabletten 200 mg, en Tarivid 400, filmomhulde tabletten 400 mg. Tarivid tabletten bevatten een werkzame stof genaamd ofloxacine. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam antibiotica. Ofloxacine is een ‘fluorchinolone’ antibioticum. Het werkt door de bacteriën, die infecties in uw lichaam veroorzaken, te doden.

Tarivid tabletten worden gebruikt voor de behandeling van infecties van:

 • de longen
 • de urineweg
 • de geslachtsorganen (gonorroe)
 • de darmen (reizigersdiarree, ook wel Shigella dysenterie genoemd)

Tarivid tabletten worden ook gebruikt bij ernstige infecties die worden veroorzaakt door Salmonella. Daarnaast wordt het gebruikt bij patiënten met een tekort aan witte bloedlichaampjes (granulocytopenie) om infecties te voorkómen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor ofloxacine of een ander fluorchinolone antibioticum zoals levofloxacine, moxifloxacine of ciprofloxacine of voor één van de andere ingrediënten van Tarivid tabletten (opgesomd in de lijst in rubriek 6 hieronder). Tekenen van een allergische reactie zijn onder andere: uitslag, problemen met slikken of ademhalen, zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong.
 • U heeft ooit een epileptische aanval gehad of u heeft aanleg voor epilepsie.
 • U heeft ooit problemen met uw pezen gehad, zoals peesontsteking, die verband hielden met een behandeling met een fluorchinolone antibioticum. Een pees is de kabel die uw spier met uw skelet verbindt.
 • U bent een kind of een tiener in de groei.
 • U bent zwanger bent of u denkt dat u zwanger bent.

Tarivid tabletten BSL update apr11

- U geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Voordat u dit middel gebruikt

Hartproblemen

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT- interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden tot veranderingen in het ECG (zie rubriek ‘Inname met andere geneesmiddelen’).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als:

 • U 65 jaar of ouder bent.
 • U corticosteroïden, soms steroïden genoemd, inneemt (zie de rubriek Gebruikt u nog andere geneesmiddelen hieronder).
 • U ooit een toeval (stuip) heeft gehad.
 • U een hersenbeschadiging heeft gehad door een beroerte of ander hersenletsel.
 • U een nierziekte heeft.
 • U een zogenoemde ‘glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie’ heeft. U loopt meer kans om ernstige problemen met uw bloed te krijgen wanneer u dit geneesmiddel inneemt.
 • U ooit psychische klachten heeft gehad.
 • U suikerziekte heeft.
 • U ooit problemen met uw lever heeft gehad.
 • U een bepaalde vorm van spierzwakte heeft (myasthenia gravis).
 • U één van de volgende zeldzame, erfelijke aandoeningen heeft: galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Bescherm uw huid tegen zonlicht

Blijf uit de zon wanneer u dit geneesmiddel gebruikt. Uw huid wordt veel gevoeliger voor de zon en kan verbranden, tintelen of ernstige blaren krijgen, als u niet de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

 • Zorg ervoor dat u een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor gebruikt
 • Draag altijd een hoed en kleding die uw armen en benen bedekt
 • Vermijd zonnebanken

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tarivid tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit komt omdat Tarivid tabletten de werking van andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen andere geneesmiddelen de werking van Tarivid tabletten beïnvloeden.

Informeer uw arts vooral als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. U heeft een grotere kans op bijwerkingen wanneer u Tarivid tabletten inneemt met:

 • Corticosteroïden, ook wel steroïden genoemd – gebruikt bij ontsteking. U heeft meer kans op het krijgen van een ontsteking en/of scheuren van uw pezen.
 • Bloedverdunners, zoals warfarine. U heeft meer kans op het krijgen van een bloeding. Uw arts kan het noodzakelijk vinden om regelmatig bloedtesten af te nemen om te controleren hoe goed uw bloed kan stollen.
 • Theofylline – gebruikt bij ademhalingsproblemen. U heeft meer kans op het krijgen van een toeval (stuipen) wanneer u dit samen met Tarivid tabletten inneemt.
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) – gebruikt bij pijn en ontsteking, zoals aspirine, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen en indomethacine. U heeft meer kans op het krijgen van een toeval (stuipen) wanneer u dit samen met Tarivid tabletten inneemt.

Tarivid tabletten BSL update apr11

 • Geneesmiddelen die effect hebben op uw hartslag. Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die het hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijvoorbeeld kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.
 • Glibenclamide – gebruikt bij suikerziekte. U heeft meer kans op een hypoglykemie. Daarom moet u uw bloedsuikerspiegel zorgvuldig controleren.
 • Probenecide (bij jicht), cimetidine (bij maagzweren en brandend maagzuur), furosemide (een plasmiddel) en methotrexaat (bij reuma). U moet extra opletten wanneer u één van deze geneesmiddelen samen met Tarivid inneemt. Als u een nierziekte heeft kan uw arts besluiten u een lagere dosering voor te schrijven.

Neem Tarivid tabletten niet tegelijkertijd in met de volgende geneesmiddelen. Deze kunnen de werking van Tarivid tabletten beïnvloeden:

 • IJzertabletten (tegen bloedarmoede), magnesium- of aluminiumbevattende maagzuurremmers (tegen zuurbranden en brandend maagzuur) of sulcralfaat (tegen maagzweren). Zie rubriek 3 ‘Als u al ijzertabletten, maagzuurremmers of sulcralfaat gebruikt’ hieronder.

Urinetesten voor opiaten

Urinetesten kunnen een ‘vals positief’ resultaat geven voor sterke pijnstillers, genaamd opiaten, bij mensen die Tarivid tabletten innemen. Vertel uw arts dat u dit middel gebruikt, als uw arts een urinetest wil afnemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem dit geneesmiddel niet in als:

 • U zwanger bent
 • U borstvoeding geeft

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na inname van dit geneesmiddel kunt u bijwerkingen krijgen, zoals een gevoel van duizeligheid, slaperigheid of draaierigheid (vertigo) of veranderingen in uw gezichtsvermogen. Sommige van deze bijwerkingen kunnen uw concentratie- en reactievermogen nadelig beïnvloeden. Als dit gebeurt, rijd dan geen auto of doe geen werk dat veel aandacht vereist.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening met houden

Dit middel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel via de mond in.
 • Slik de tabletten zonder kauwen door met wat water.
 • Neem de tabletten voor of tijdens de maaltijd in.
 • Als u tweemaal (of meer keer) per dag een tablet Tarivid moet innemen is het belangrijk om de inname zo gelijk mogelijk over de dag te verdelen.

Als u al ijzertabletten, maagzuurremmers of sulcralfaat gebruikt

Neem deze geneesmiddelen niet op hetzelfde moment in als Tarivid. Neem uw dosis van deze geneesmiddelen ten minste 2 uur voor of na de Tarivid tabletten in.

Tarivid tabletten BSL update apr11

Hoeveel in te nemen

 • Uw arts zal bepalen hoeveel Tarivid tabletten u moet innemen
 • De dosis zal afhangen van het type infectie dat u heeft en waar de infectie in uw lichaam is. De gebruikelijke dosis is 200 mg twee keer per dag.
 • De duur van uw behandeling zal afhangen van de ernst van uw infectie. De gebruikelijke duur is 7 tot 10 dagen. Maar voor sommige infecties kan de behandeling ook korter of juist langer duren. U moet de kuur helemaal afmaken, ook als de verschijnselen van de infectie al verdwenen zijn.
 • Als u denkt dat uw geneesmiddel te zwak of te sterk werkt, verander dan niet zelf de dosering, maar raadpleeg uw arts

Ouderen

De dosis hoeft niet te worden aangepast, tenzij uw nieren niet goed werken (zie onder ‘Volwassenen met nierziekte’).

Volwassenen met nierziekte

Het kan nodig zijn dat uw arts u een lagere dosering geeft.

Volwassenen met leverziekte

Als de werking van uw lever ernstig is gestoord, mag u niet meer dan 400 mg per dag innemen.

Kinderen en tieners

Dit geneesmiddel mag niet aan kinderen of tieners gegeven worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk meer tabletten inneemt dan u zou mogen, raadpleeg dan direct een arts of vraag direct ander medisch advies. Neem het doosje met u mee, zodat de arts weet wat u heeft ingenomen. De volgende effecten kunnen optreden: verwarring, duizeligheid, verminderd bewustzijn en stuipen (convulsies). Ook kunt u problemen met uw maagdarmstelsel krijgen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan zodra u dit merkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Tarivid tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de hele kuur afmaakt, die uw arts u heeft voorgeschreven. Wanneer u te snel stopt met het innemen van de tabletten kan de infectie terugkomen, uw toestand kan achteruit gaan of de bacteriën kunnen resistent worden tegen het geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tarivid tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van Tarivid tabletten en ga direct naar een arts of ziekenhuis als u één van de volgende, ernstige bijwerkingen opmerkt – u kunt een spoedeisende medische behandeling nodig hebben:

Zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 1.000)

 • U heeft een ernstige allergische reactie. De symptomen kunnen zijn: uitslag, problemen met het slikken of ademhalen, zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong, sterke daling van de

Tarivid tabletten BSL update apr11

bloeddruk, zwakke snelle pols, of klamme huid. In zeer zeldzame gevallen kan dit leiden tot een anafylactische shock. Hierbij verliest u het bewustzijn.

 • Waterige diarree waarin bloed kan voorkomen, mogelijk met maagkrampen en een hoge temperatuur. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige darmaandoening
 • Pijn en ontsteking in uw pezen. De achillespees wordt het meest getroffen en in sommige gevallen kan de pees scheuren

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000)

 • Toevallen (convulsies)
 • Brandend of tintelend gevoel, pijn of verdoofd gevoel. Dit kunnen tekenen zijn van een aandoening genaamd ‘neuropathie’.
 • Ernstige huiduitslag waaronder blaarvorming of afschilferen van de huid rondom uw lippen, ogen, mond, neus en geslachtsorganen.

Overig

 • Ernstige huiduitslag met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking.
 • Verlies van eetlust, gele verkleuring van de huid en ogen, donker gekleurde urine, jeuk of een gevoelige maag (buik). Dit kunnen tekenen zijn van ontsteking van de lever

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer duurt: Soms (treedt op bij minder dan 1 persoon op 100)

 • Gevoelens van onrust, problemen met slapen of slapeloosheid
 • Duizeligheid, draaierigheid (vertigo), hoofdpijn
 • Irritatie van de ogen
 • Hoesten, ontsteking van de neus en keelholte (nasofaryngitis)
 • Pijn in uw maagstreek, diarree, misselijkheid, braken
 • Jeuk en huiduitslag
 • Veranderingen in het aantal andere bacteriën of schimmels. Dit aantal kan hoger worden, waardoor een behandeling noodzakelijk kan zijn. Ook kunnen de bacteriën ongevoelig (resistent) worden.

Zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 1.000)

 • Verlies van eetlust
 • Psychische klachten zoals hallucinaties, angst, verwarde toestand, nachtmerries, depressie.
 • Slaperigheid, tintelend gevoel in uw handen of voeten (paresthesie)
 • Problemen met uw gehoor of gezichtsvermogen of veranderingen in de wijze waarop dingen smaken of ruiken
 • Ongewoon snelle hartslag of een lage bloeddruk
 • Buiten adem zijn (dyspneu), moelijkheden met ademen of piepende ademhaling (bronchospasme)
 • Bloedtesten kunnen ongewone resultaten geven door problemen met de lever (verhoogde leverenzymen) of nieren (verhoogd serumcreatinine)
 • Huiduitslag met hevige jeuk en galbulten (urticaria), uitbraak van puistjes
 • Te veel zweten (hyperhidrose), opvliegers

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.0000

 • Bloedarmoede, tekort aan witte bloedcellen waardoor u gevoeliger bent voor infecties (leukopenie), te veel van bepaalde bloedcellen (eosinofilie), gemakkelijk blauwe plekken krijgen of bloeden door een daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • Problemen met bewegen en lopen, zoals trillen, onbeheersbare bewegingen en problemen met de spiercoördinatie
 • Oorsuizen (tinnitus), gehoorverlies
 • Geel worden van huid of oogwit (geelzucht)
 • Huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme), huiduitslag die wordt veroorzaakt door het gebruik van geneesmiddelen, bloeduitstortingen (vasculaire purpura), ontsteking van de bloedvaten die in zeldzame gevallen kunnen leiden tot afsterven van de huid
 • Verhoogde gevoeligheid van uw huid voor de zon of ultraviolet licht
 • Pijn in de gewrichten of spieren
 • Plotseling nierfalen

Tarivid tabletten BSL update apr11

Overige bijwerkingen omvatten:

 • Zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge, hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), stoppen van de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg (beenmergfalen)
 • Daling van uw bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Dit is belangrijk voor mensen die suikerziekte hebben
 • Verandering in uw mening en gedachten (psychotische reacties) met kans op het hebben van zelfmoordgedachten of zelfmoordneigingen
 • Abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet ‘verlenging van het QT-interval’ en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje).
 • Longontsteking die wordt veroorzaakt door een allergische reactie (allergische pneumonitis), ernstige benauwdheid
 • Plotselinge huiduitslag over het gehele lichaam die gepaard gaat met puistjes, geneesmiddeluitslag
 • Afbraak van spierweefsel, met als verschijnselen spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine (rhabdomyolyse). Dit kan gepaard gaan met spierziekte. Verder scheuren van de spieren
 • Plotselinge ontsteking van de nieren met als verschijnselen bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (acute interstitiële nefritis)
 • Aanvallen van porfyrie in mensen die al porfyrie hebben (een zeer zeldzame stofwisselingsziekte)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is ofloxacine. Een tablet Tarivid 200 bevat 200 mg ofloxacine. Een tablet Tarivid 400 bevat 400 mg ofloxacine.
 • De andere bestanddelen van Tarivid 200 zijn maiszetmeel, lactose, poly(O-2-hydroxypropyl) cellulose, poly(O carboxymethyl) cellulose en magnesiumstearaat (E572) en voor de coating: poly(O-hydroxypropyl, O-methyl) cellulose, macrogol 8000, titaandioxide (E171), talk (E553b).
 • De andere bestanddelen van Tarivid 400 zijn maiszetmeel, lactose, natriumglycollaat-zetmeel, poly(0-2-hydroxypropyl) cellulose, magnesiumstearaat (E572) en voor de coating: poly(O- hydroxypropyl, O-methyl), macrogol 8000, talk (E553b), titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

Hoe zien Tarivid tabletten er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tarivid tabletten zijn zogenaamde filmomhulde tabletten.

Tarivid 200 tabletten zijn langwerpig, ca. 19 x 7 mm, wit van kleur en aan beide zijden voorzien van een breukstreep en met de opdruk MXI en Hoechst logo aan beide zijden.

Tarivid tabletten BSL update apr11

Tarivid 200 tabletten zijn langwerpig, ca. 18x8 mm, lichtgeel en voorzien van een breukstreep en met de opdruk MXL en Hoechst logo aan beide zijden.

Tarivid 200 wordt geleverd in verpakkingen van 10 en 20 tabletten à 200 mg. Tarivid 400 wordt geleverd in verpakkingen van 10 tabletten à 400 mg.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda

Tel: 0182 - 557755

Dit geneesmiddel is in Nederland geregistreerd onder

Tarivid 200: RVG 11939.

Tarivid 400: RVG 15359.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011

Tarivid tabletten BSL update apr11

Advertentie

Stof(fen) Ofloxacin
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code J01MA01
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.