Tobrabact, oogdruppels, oplossing 3 mg/ml

ATC-Code
S01AA12
Medikamio Hero Image

Medicom Healthcare

Stof Verdovend Psychotrope
Tobramycine Nee Nee
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Medicom Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tobramycine behoort tot een groep medicijnen die aminoglycoside-antibiotica worden genoemd. Tobrabact wordt gebruikt als een plaatselijke behandeling van ooginfecties, zoals: bindvliesontsteking (conjunctivitis), hoornvliesontsteking (keratitis) en zweren op het hoornvlies (corneale ulcera) die zijn veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor tobramycine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Vertel het uw arts:

 • Als u contactlenzen draagt.

Tijdens het indruppelen mag u geen contactlenzen dragen. U kunt uw lenzen minimaal 15 minuten na het indruppelen van Tobrabact weer indoen.

 • Indien zich een allergie ontwikkelt, moet de behandeling worden gestopt.
 • Indien uw symptomen niet verbeteren

Tobrabact is bedoeld voor plaatselijk gebruik als oogdruppels. Het mag niet worden toegediend via perioculaire of intraoculaire injectie (injectie rondom of in het oog).

Gebruikt u naast Tobrabact nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen voor uw ogen en geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

In het bijzonder:- Tetracycline-antiobiotica –

Tyloxapol, een bestanddeel van Tobrabact, is niet verenigbaar met tetracyclines voor gebruik voor de ogen.

Plaatselijk gebruikte corticosteroïden –

Voorzichtigheid is geboden, omdat deze de tekenen van bacterie-, schimmel- of virusinfecties kunnen maskeren of overgevoeligheidsreacties op het antibioticum of op andere bestanddelen van dit geneesmiddel kunnen onderdrukken.

Aminoglycosiden, polymyxines, cefalotine, lisdiuretica, amfotericine B en organoplatines – Deze stoffen zouden de toxische (giftige) effecten op de nieren en oren kunnen versterken.

Als u meer dan één soort oogdruppels gebruikt, moet u 15 minuten wachten voordat u het tweede geneesmiddel kunt indruppelen.

Zwangerschap en borstvoeding:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Tobrabact mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft, behalve wanneer uw arts vindt dat dit essentieel is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag geen voertuigen besturen of machines bedienen als u enige stoornis in het zien ervaart na het gebruik van Tobrabact. U moet wachten tot u weer helder kunt zien voordat u een voertuig bestuurt of machines bedient.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is 1 druppel in het (de) aangedane oog (ogen) druppelen, 3 – 8 maal per dag. In geval van een ernstiger infectie kan eenmaal per uur 1 druppel in het (de) aangedane oog (ogen) worden gedruppeld totdat verbetering optreedt, waarna de dosering geleidelijk moet worden verlaagd.

Duur van de behandeling: 5 tot 15 dagen.

Er zijn geen dosisaanpassingen vereist voor kinderen of ouderen.

Instructies voor gebruik:

 • Was eerst uw handen
 • Als u contactlenzen draagt, moet u die uitdoen voordat u de oogdruppels gebruikt en na het druppelen moet u ten minste 15 minuten wachten voordat u ze weer in kunt doen.
 • Trek met één hand voorzichtig het onderste ooglid omlaag
 • Houd met de andere hand het flesje ondersteboven boven het oog
 • Knijp zacht in het flesje, zodat er 1 druppel in uw oog valt
 • Zorg dat u uw oog (of welk oppervlak dan ook) niet met de punt van het flesje aanraakt
 • Sluit uw oog en houd het gedurende 3 minuten gesloten, of duw met uw vingertop tegen de binnenste hoek van het gesloten oog en blijf zo gedurende 1 – 2 minuten druk uitoefenen. Op deze manier zorgt u dat de druppels niet via de traankanaaltjes weglekken naar uw neus. Zo blijft er meer Tobrabact in uw oog om uw infectie te bestrijden en wordt tegelijkertijd het risico van algemene bijwerkingen verminderd.
 • Herhaal dit indien nodig voor het andere oog.
 • Draai direct na gebruik de dop weer stevig op het flesje.

Wanneer Tobrabact als oogdruppels wordt toegediend, is overdosering onwaarschijnlijk. Als u dit geneesmiddel per ongeluk inslikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Breng de druppels aan zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, gebruik dan geen dubbele dosis maar ga gewoon door met de normaal geplande dosis.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts als bij u een van de volgende bijwerkingen optreden:

 • Jeuk aan het oog
 • Oogirritatie
 • Rood oog
 • Gezwollen oogleden
 • Eczeem

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. De fles onmiddellijk na gebruik sluiten.

De fles 15 dagen na opening weggooien, zelfs wanneer er nog oplossing over is.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos waarin die is verpakt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is tobramycine (3,0 mg/ml).

De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, boorzuur, watervrij natriumsulfaat, natriumchloride, tyloxapol en water voor injectie.

Tobrabact is een steriele, geconserveerde, isotone, waterige oplossing die wordt toegediend in de vorm van oogdruppels. Tobrabact is verkrijgbaar als een flesje van 5 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Medicom Healthcare Ltd, 235 Hunts Pond Road, Titchfield Common, Hants. PO14 4PJ. Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

EXCELVISION, Rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrijk

RVG 26393

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.