Auteur: Novartis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is TOBI Podhaler?

TOBI Podhaler is een poeder voor inhalatie dat in capsules is uitgevuld. TOBI Podhaler bevat een geneesmiddel dat tobramycine wordt genoemd en een antibioticum is. Dit antibioticum behoort tot een klasse die aminoglycosiden worden genoemd.

Waarvoor wordt TOBI Podhaler gebruikt?

TOBI Podhaler wordt gebruikt bij patiënten van 6 jaar en ouder met cystic fibrosis, om longinfecties die worden veroorzaakt door bacteriën die Pseudomonas aeruginosa worden genoemd, te behandelen.

Gebruik dit geneesmiddel zoals beschreven in deze bijsluiter voor de beste resultaten van dit geneesmiddel.

Hoe werkt TOBI Podhaler?

Wanneer u TOBI Podhaler inhaleert, kan het antibioticum direct in uw longen komen en de bacteriën bestrijden die de infectie veroorzaken en uw ademhaling vergemakkelijken.

Wat is Pseudomonas aeruginosa

Het is een vaak voorkomende bacterie die de longen infecteert van bijna iedereen met cystic fibrosis op enig moment in hun leven. Sommige mensen krijgen deze infectie pas op latere leeftijd, terwijl anderen het op zeer jonge leeftijd krijgen. Het is één van de schadelijkste bacteriën voor mensen met cystic fibrosis. Als de infectie niet op de juiste manier wordt bestreden, zal het uw longen verder beschadigen en verdere problemen met uw ademhaling veroorzaken.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u TOBI Podhaler niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor tobramycine, voor elk aminoglycoside antibioticum of voor een van de

andere stoffen die in TOBI Podhaler zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts zonder TOBI Podhaler te gebruiken.

Als u denkt dat u allergisch bent, vraag uw arts dan om advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBI Podhaler?

Vertel het uw arts als u een van de volgende aandoening heeft of heeft gehad:

 • problemen met het gehoor (waaronder oorsuizen en duizeligheid)
 • nierproblemen
 • ongebruikelijk moeilijke ademhaling met piepen of hoesten, beklemmend gevoel op de borst
 • bloed in uw sputum (de substantie die u ophoest)
 • spierzwakte die aanhoudt of verergert in de tijd, een symptoom dat vaak gerelateerd is aan aandoeningen zoals myasthenie of ziekte van Parkinson.

Als een of meerdere gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u TOBI Podhaler gebruikt.

TOBI Podhaler mag worden gebruikt door kinderen en jongeren van 6 jaar en ouder. TOBI Podhaler mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Als u 65 jaar of ouder bent, kan uw arts aanvullend onderzoek doen om te beslissen of TOBI Podhaler goed is voor u.

Het inhaleren van geneesmiddelen kan benauwdheid op de borst en een piepende ademhaling veroorzaken. Dit kan onmiddellijk na het inhaleren van TOBI Podhaler optreden. Uw arts zal toezicht houden wanneer u uw eerste dosis TOBI Podhaler gebruikt en uw longfunctie vóór en na de dosis controleren. Uw arts kan u vragen om andere geschikte geneesmiddelen te gebruiken voordat u TOBI Podhaler gebruikt.

Het inhaleren van geneesmiddelen kan ook hoest veroorzaken en dit kan optreden met TOBI Podhaler. Overleg met uw arts als de hoest aanhoudt en u hier last van heeft.

Pseudomonas stammen kunnen in de loop van de tijd resistent worden voor de behandeling met een antibioticum. Dit betekent dat TOBI Podhaler in de loop van de tijd niet zo goed zou kunnen werken als zou moeten. Praat erover met uw arts als u zich hierover zorgen maakt.

Als u tobramycine of een ander aminoglycoside antibioticum per injectie gebruikt, kan het soms gehoorverlies, duizeligheid of nierschade veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast TOBI Podhaler nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U mag de volgende geneesmiddelen niet gebruiken terwijl u TOBI Podhaler gebruikt:

 • Furosemide of etacrynezuur, diuretica
 • Andere geneesmiddelen die het urineren bevorderen, zoals ureum of mannitol
 • Andere geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor uw nieren of gehoor.

De volgende geneesmiddelen kunnen de kans op schadelijke effecten verhogen, als deze aan u worden gegeven terwijl u ook tobramycine of andere aminoglycoside antibiotica per injectie krijgt:

 • Amfotericine B, cefalotine, polymyxinen (gebruikt om microbiële infecties te behandelen), ciclosporine, tacrolimus (gebruikt om de werking van het afweersysteem te verminderen). Deze geneesmiddelen kunnen de nieren beschadigen.
 • Platinumverbindingen zoals carboplatine en cisplatine (gebruikt om bepaalde vormen van kanker te behandelen). Deze geneesmiddelen kunnen de nieren of het gehoor beschadigen.
 • Anticholinesterases zoals neostigmine en pyridostigmine (gebruikt om spierzwakte te

behandelen) of botulinetoxinen. Deze geneesmiddelen kunnen spierzwakte veroorzaken of verergeren.

Als u één of meer van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u TOBI Podhaler gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger wilt worden of zwanger bent, moet u met uw arts praten over de mogelijkheid dat dit geneesmiddel schadelijk zou kunnen zijn voor u of voor uw ongeboren kind.

Het is niet bekend of het inhaleren van dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaakt.wanneer u zwanger bent.

Als tobramycine en andere aminoglycoside antibiotica per injectie worden gegeven, kunnen ze schade, zoals doofheid, veroorzaken bij een ongeboren kind.

Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

TOBI Podhaler heeft geen of verwaarloosbare invloed op het vermogen om te rijden en machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik TOBI Podhaler altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zorgverleners dienen ondersteuning te bieden aan kinderen die beginnen met TOBI Podhaler behandeling, met name kinderen van 10 jaar of jonger, en dienen hen te begeleiden totdat ze de Podhaler zonder hulp op de juiste wijze kunnen gebruiken.

Hoeveel TOBI Podhaler moet u gebruiken?

Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags (4 capsules „s ochtends en 4 capsules „s avonds) met de Podhaler.

De dosis is gelijk voor iedereen van 6 jaar en ouder. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis.

Wanneer moet u TOBI Podhaler gebruiken?

Gebruik uw capsules elke dag op hetzelfde tijdstip. Dit zal u eraan helpen herinneren wanneer u ze moet gebruiken. Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags als volgt:

 • „s morgens 4 capsules inhaleren met de Podhaler.
 • „s avonds 4 capsules inhaleren met de Podhaler.
 • De tijd tussen twee doses moet de 12 uur zo dicht mogelijk benaderen, maar er moet ten minste 6 uur tussen zitten.

Als u verschillende inhalatiebehandelingen gebruikt en andere behandelingen voor cystic fibrosis, moet u TOBI Podhaler gebruiken nadat al deze behandelingen zijn ingenomen of gebruikt. Bespreek de volgorde van uw geneesmiddelen met uw arts.

Hoe gebruikt u TOBI Podhaler?

 • Slik de capsules niet in.
 • Gebruik de capsules uitsluitend met de inhalator die in deze verpakking wordt geleverd. De capsules moeten in de capsulestrip blijven totdat u ze nodig heeft.
 • Wanneer u met een nieuwe weekverpakking van de capsules begint, gebruik dan een nieuwe inhalator die in de verpakking is geleverd. Elke inhalator is bestemd voor slechts voor 7 dagen gebruik.
 • Lees de instructies aan het einde van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van de inhalator.

Hoelang moet u TOBI Podhaler gebruiken?

Nadat u TOBI Podhaler 28 dagen heeft gebruikt, volgt een periode van 28 dagen waarin u geen TOBI Podhaler gebruikt. Daarna begint u met een nieuwe kuur.

Het is belangrijk dat u het geneesmiddel tweemaal daags blijft gebruiken gedurende de 28 dagen met behandeling en dat u zich houdt aan het schema van 28 dagen met behandeling en 28 dagen zonder behandeling.

WEL TOBI Podhaler GEEN TOBI Podhaler
Gebruik TOBI Podhaler Gebruik geen TOBI
tweemaal daags, elke Podhaler in de
dag gedurende 28 dagen daaropvolgende
  28 dagen

Herhaal de cyclus

Ga door met het gebruik TOBI Podhaler zolang uw arts u zegt dat dat moet.

Als u vragen heeft over hoe lang u TOBI Podhaler moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel TOBI Podhaler gebruikt?

Informeer uw arts zo snel mogelijk, als u te veel TOBI Podhaler heeft gebruikt. Als TOBI Podhaler is ingeslikt, wees dan niet bezorgd, maar informeer uw arts zo snel mogelijk.

Bent u vergeten TOBI Podhaler te gebruiken?

Als u bent vergeten TOBI Podhaler te gebruiken en het langer dan 6 uur duurt tot u uw volgende dosis moet nemen, gebruik uw dosis dan zo snel mogelijk. Als dat niet het geval is, wacht dan met uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan TOBI Podhaler bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mensen met cystic fibrosis hebben veel symptomen van de ziekte. Deze kunnen nog steeds optreden terwijl u TOBI Podhaler gebruikt, maar zouden niet vaker mogen optreden of erger mogen lijken dan ervoor.

Informeer onmiddellijk uw arts, als uw bestaande longaandoening erger lijkt te worden terwijl u TOBI Podhaler gebruikt.

Bijwerkingen kunnen optreden met een bepaalde frequentie, die als volgt is gedefinieerd:

 • zeer vaak: treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 patiënten
 • zelden: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden: treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn

 • Ongewoon moeilijk kunnen ademhalen met piepende ademhaling of hoesten en benauwdheid

op de borst (vaak).

Als u één van deze bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van TOBI Podhaler en informeer onmiddellijk uw arts.

 • Ophoesten van bloed (zeer vaak)
 • Verminderd gehoor (gerinkel in de oren is een mogelijk waarschuwingssignaal van

gehoorverlies), geruis (zoals een sissend geluid) in de oren (vaak). Als u één van deze bijwerkingen ervaart, informeer onmiddellijk uw arts.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak

 • Kortademigheid
 • Hoest, productieve hoest, stemverandering (heesheid)
 • Keelpijn
 • Koorts

Vaak

 • Piepende ademhaling, rochelende ademhaling
 • Benauwdheid op de borst, pijn op de borst afkomstig van spieren of botten
 • Verstopte neus
 • Neusbloeding
 • Braken, misselijkheid
 • Diarree
 • Huiduitslag
 • Gestoorde smaakgewaarwording.

Informeer uw arts, als u veel last krijgt van één of meerdere van deze bijwerkingen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik TOBI Podhaler niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of capsulestrip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Eenmaal uit de capsulestrip (blisterverpakking) gehaald, moet een capsule onmiddellijk worden gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK