Abesart 150 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C09CA04
Abesart 150 mg, filmomhulde tabletten

Mebel

Stof(fen)
Irbesartan
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mebel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Abesart behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend is onder de naam angiotensine-II receptor antagonisten. Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt geproduceerd, welke aan receptoren in de bloedvaten bindt waardoor deze vernauwen. Dit veroorzaakt een stijging van de bloeddruk. Abesart verhindert de binding van angiotensine-II aan deze receptoren, waardoor de vaten ontspannen, wat op zijn beurt weer een daling van de bloeddruk veroorzaakt.

Abesart vertraagt de vermindering van nierfunctie bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes.

Abesart wordt gebruikt:

-voor de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie)

-ter bescherming van de nieren bij patiënten met een hoge bloeddruk, diabetes type 2 en - laboratorium aanwijzingen voor een gestoorde nierfunctie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

-U bent langer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter het gebruik van irbesartan in de vroege zwangerschap te vermijden – zie rubriek Zwangerschap.)

Kinderen

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden door kinderen en jongeren omdat de veiligheid en werkzaamheid nog niet volledig zijn vastgesteld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt:

-Als u last krijgt van excessief braken of diarree -Als u nierproblemen heeft

-Als u leverfunctiestoornissen heeft

-U krijgt Abesart vanwege een diabetische nieraandoening. In dit geval zal uw arts mogelijk regelmatig bloedonderzoek doen, met name voor het bepalen van de kaliumspiegels in geval van een slechte nierfunctie.

-Als u een operatie moet ondergaan (operatie) of narcosemiddelen krijgt

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Abesart wordt niet aangeraden in de vroege zwangerschap, en dient niet te worden ingenomen als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby als u het in die periode gebruikt (zie rubriek Zwangerschap).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neemt u naast Abesart nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Abesart vertoont meestal geen wisselwerking met andere geneesmiddelen.

U moet uw bloed laten onderzoeken als u

-kaliumsupplementen gebruikt -zoutvervangers gebruikt die kalium bevatten

-kaliumsparende geneesmidden (zoals bepaalde plasmiddelen) gebruikt

Als u bepaalde pijnstillers (non-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen) gebruikt kan het effect van Irbesartan tablet verlaagd zijn.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Abesart tabletten kunnen met en zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts vertelt

normaal te stoppen met het innemen van Abesart voordat u zwanger raakt of zodra u weet dat u zwanger bent en zal u adviseren een ander geneesmiddel in de plaats van Abesart te gebruiken. Abesart wordt niet aangeraden in de vroege zwangerschap, en dient niet te worden ingenomen als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby als u het na de derde maand van de zwangerschap gebruikt (zie rubriek Zwangerschap).

Borstvoeding

Informeer uw arts als u borstvoeding geeft of borstvoeding gaat geven. Irbesartan wordt niet aanbevolen

voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan u een andere behandeling voorschrijven als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Abesart beïnvloedt uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen waarschijnlijk niet. Zo nu en dan kunnen echter duizeligheid of vermoeidheid optreden tijdens de behandeling van hoge bloeddruk. Als u hiervan last heeft, praat dan met uw arts voordat u probeert auto te rijden of machines te bedienen.

Abesart bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (een melksuiker). Als uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers (bijv. lactose) moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van toediening

Abesart is voor oraal gebruik. De tablet moet worden doorgeslikt met een ruime hoeveelheid vloeistof (bijvoorbeeld een glas water). U

kunt de tabletten met en zonder voedsel innemen. U moet uw dagelijkse dosis elke dag op dezelfde tijd proberen in te nemen. Het is belangrijk door te gaan met het gebruik van dit geneesmiddel totdat uw arts u anders vertelt.

Patiënten met hoge bloeddruk

De gebruikelijke dosis is 150 mg per dag. De dosis kan later worden verhoogd tot 300 mg eenmaal daags, afhankelijk van

hoe uw bloeddruk reageert.

Patiënten met hoge bloeddruk en diabetes type 2 met nieraandoeningen

Bij patiënten met een hoge bloeddruk en diabetes type 2, verdient de dosis van 300 mg (vier tabletten per dag) eenmaal daags de voorkeur als onderhoudsdosis voor de behandeling van de hiermee gepaard gaande nieraandoening.

De arts kan een lagere dosis adviseren, met name bij aanvang van de behandeling voor bepaalde patiënten zoals patiënten die hemodialyse ondergaan of patiënten die ouder zijn dan 75 jaar.

Het maximale bloeddrukverlagende effect moet binnen 4-6 weken na aanvang van de behandeling worden bereikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk teveel tabletten inneemt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Abesart mag niet door kinderen worden gebruikt.

Abesart mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar. Als uw kind een paar tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis vergeet, neem dan de volgende dosis zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en medische behandeling vergen.

Net als bij andere soortgelijke medicijnen komen in zeldzame gevallen allergische huidreacties (uitslag, urticaria) voor, evenals lokale zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong bij patiënten die Irbesartan gebruiken. Als u één van deze symptomen bemerkt of als u kortademig wordt, stop dan met het gebruik van Abesart tablet en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

De frequentie van onderstaande bijwerkingen is gemeten volgens de volgende conventie: Zeer vaak: ten minste 1 op de 10 patiënten of meer

Vaak: ten minste 1 op de 100 patiënten en minder dan 1 op de 10 patiënten Soms: ten minste 1 op de 100 patiënten en minder dan 1 op de 100 patiënten

Bijwerkingen gerapporteerd in klinische studies voor patiënten die behandeld zijn met Abesart tablet zijn:

Zeer vaak: als u lijdt aan hoge bloeddruk en diabetes type 2 met nierproblemen, kunnen afwijkende kaliumspiegels in bloedonderzoek worden gezien.

Vaak: duizeligheid, misselijkheid/braken, vermoeidheid. Met bloedonderzoek kan een verhoogde waarde van een enzym waarmee de spier- en hartfunctie wordt gemeten (creatinine kinase enzym). Bij patiënten met een hoge bloeddruk en diabetes type 2 met nieraandoening, werden eveneens duizeligheid en/of lage bloeddruk bij het opstaan uit zittende of liggende houding, pijn in de gewrichten en spieren en verlaagde eiwitwaarden in de rode bloedcellen (hemoglobine/) gemeld.

Soms: versnelde hartslag, blozen, hoesten, diarree, indigestie/zuurbranden, seksuele dysfunctie (problemen met seksuele prestatie), pijn op de borst.

Er zijn sinds het op de markt brengen van Abesart enkele ongewenste bijwerkingen gemeld waarvan de frequentie onbekend is. Deze ongewenste effecten zijn: hoofdpijn, smaakstoornissen, oorsuizen, spierkrampen, pijn in de gewrichten en spieren, afwijkende leverfunctie, verhoogde bloedkaliumspiegels, gestoorde nierfunctie en ontsteking van de kleine bloedvaten in voornamelijk de huid (leukocytoclastische vasculitis), gevoel van draaien, geelzucht in enkele gevallen (geel worden van de huid en het wit van de ogen) zijn eveneens gemeld.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Abesart 75 mg:

-De werkzame stof in dit middel is irbesartan. Elke tablet bevat 75 mg irbesartan.

Abesart 150 mg:

-De werkzame stof in dit middel is irbesartan. Elke tablet bevat 150 mg irbesartan.

Abesart 300 mg:

-De werkzame stof in dit middel is irbesartan. Elke tablet bevat 300 mg irbesartan.

-De andere stoffen in dit middel zijn (voor alle sterkten): lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, poloxamer 188, pregelatinised starch , magnesiumstearaat. Het tabletomhulsel bevat Opadry wit 20A28735 (wat bestaat uit hydroxypropyl cellulose, hypromellose, titanium dioxide en talk.

Hoe ziet Abesart er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Abesart 75 mg: wit tot gebroken-wit ovale, tweezijdig bolle, filmomhulde tabletten. Abesart 150 mg: wit tot gebroken-wit, ovale, tweezijdig bolle, filmomhulde tabletten met breukstreep. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Abesart 300 mg: wit tot gebroken-wit, ovale, tweezijdig bolle, filmomhulde tabletten met een breukstreep. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Alle sterkten worden geleverd in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 84, 90 of 98 filmomhulde tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

MeBel S.r.l., Via C. Tramontano 125, 84016 Pagani (SA), Italië

Fabrikant:

Abesart 75 mg

Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Griekenland

Abesart 150 mg en 300 mg

Genetic S.p.A. Contrada Canfora – 84084 Fisciano (SA), Italy

In het register ingeschreven onder:

RVG 105326: Abesart 75mg, filmomhulde tabletten

RVG 105327: Abesart 150mg, filmomhulde tabletten

RVG 105328: Abesart 300mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Abesart 75/150/300 mg

Italia: Abesart 75/150/300 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.