Irbesartan STADA 75 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C09CA04
Irbesartan STADA 75 mg, filmomhulde tabletten

Stada

Stof(fen)
Irbesartan
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Stada

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Irbesartan Stada behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-2- receptorantagonisten. Angiotensine-2 is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Irbesartan Stada verhindert de binding van angiotensine-2 aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt. Irbesartan Stada vertraagt de afname van de nierfunctie bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes.

Irbesartan Stada wordt gebruikt

 • bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie)
 • ter bescherming van de nier bij type 2 diabetes patiënten met hoge bloeddruk waarbij door laboratoriumtesten een verminderde nierfunctie is aangetoond.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om Irbesartan Stada te vermijden aan het begin van de zwangerschap – zie ook ‘Zwangerschap’)
Department of Date: 2011-03 Authorisation Disk: Rev. 2.0  
Regulatory Affairs   AO/100025  
& Development          
Module 1 Change of the name of the medicinal product - April 2011 1 of 6

Irbesartan Stada dient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten (onder de 18 jaar).

Vertel uw arts indien u:

 • last krijgt van hevig braken of diarree
 • lijdt aan nierproblemen
 • lijdt aan hartproblemen
 • Irbesartan Stada voor diabetische nierziekte krijgt. In dit geval zal uw arts regelmatig bloedonderzoek uitvoeren, met name in geval van een slechte nierfunctie om de bloedkaliumspiegels te meten.
 • geopereerd moet worden of narcosemiddelen krijgt
 • denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Irbesartan Stada wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘Zwangerschap’).

Gebruikt u naast Irbesartan Stada nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Irbesartan Stada heeft gewoonlijk geen wisselwerking met andere geneesmiddelen.

U zou bloedcontroles nodig kunnen hebben als u:

 • kaliumsupplementen gebruikt
 • kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen gebruikt
 • kaliumsparende medicijnen (zoals bepaalde plaspillen) gebruikt
 • lithium-bevattende medicijnen gebruikt.

Indien u bepaalde ontstekingsremmers gebruikt (zogenaamde niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)), kan het effect van irbesartan afnemen.

Irbesartan Stada kan worden ingenomen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Irbesartan Stada voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Irbesartan Stada een ander geneesmiddel te gebruiken. Irbesartan Stada wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Irbesartan Stada wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u

Department of Date: 2011-03 Authorisation Disk: Rev. 2.0  
Regulatory Affairs   AO/100025  
& Development          
Module 1 Change of the name of the medicinal product - April 2011 2 of 6

borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen onderzoek is verricht naar het effect op rijvaardigheid en het gebruik van machines. Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt waarschijnlijk niet door Irbesartan Stada verminderd. Echter, af en toe kan duizeligheid of vermoeidheid optreden tijdens de behandeling van hoge bloeddruk. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Irbesartan Stada bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bijvoorbeeld lactose), neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van inname

Irbesartan Stada is voor oraal gebruik. De tabletten dienen doorgeslikt te worden met voldoende vocht (bijvoorbeeld een glas water). U kunt Irbesartan Stada innemen met of zonder voedsel. Probeer om uw dagelijkse dosis iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van dit medicijn totdat uw arts u anders adviseert.

 • Patiënten met hoge bloeddruk De gebruikelijke dosering is 150 mg éénmaal daags (twee tabletten van 75 mg per dag of één tablet van 150 mg per dag). De dosis mag later verhoogd worden tot 300 mg éénmaal daags (vier tabletten van 75 mg, twee tabletten van 150 mg of één tablet van 300 mg per dag), afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.

 • Patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes met nierziekte Bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes is éénmaal daags 300 mg (vier tabletten van 75 mg, twee tabletten van 150 mg of één tablet van 300 mg per dag) de aanbevolen onderhoudsdosering voor de behandeling van hiermee samenhangende nierziekte.

De arts kan een lagere dosis voorschrijven, met name bij patiënten die dialyse van hun bloed ondergaan, of bij patiënten die ouder zijn dan 75 jaar.

Het maximale bloeddrukverlagende effect dient bereikt te worden binnen 4-6 weken na het begin van de behandeling.

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, waarschuw dan direct uw arts.

Kinderen dienen Irbesartan Stada niet in te nemen

Irbesartan Stada dient niet te worden gegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar. Indien een kind enkele tabletten inneemt, waarschuw dan direct uw arts.

Department of Date: 2011-03 Authorisation Disk: Rev. 2.0  
Regulatory Affairs   AO/100025  
& Development          
Module 1 Change of the name of the medicinal product - April 2011 3 of 6

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, neem dan de volgende dag gewoon uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Irbesartan Stada bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Net als bij gelijksoortige geneesmiddelen, zijn in zeldzame gevallen allergische huidreacties (uitslag, netelroos), alsmede zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die irbesartan kregen. Als u denkt dat u een dergelijke reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid, stop dan met Irbesartan Stada en raadpleeg direct uw arts.

De veelvuldigheid van het optreden van onderstaande bijwerkingen is ingedeeld op de volgende wijze: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers;

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers; Soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers;

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Irbesartan Stada kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Zeer vaak:

 • indien u hoge bloeddruk heeft en type 2 diabetes met nierziekte kan bloedonderzoek een verhoogd kaliumgehalte aangeven.

Vaak:

 • duizeligheid, gevoel van ziekte/overgeven, vermoeidheid en bloedonderzoek kan verhoogde spiegels aangeven van een enzym wat een indicatie is voor de spier- en hartfunctie (creatine kinase). Bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes met nierziekte werd tevens lage bloeddruk en duizeligheid (met name wanneer opgestaan wordt vanuit liggende of zittende houding) en pijn in gewrichten of spieren en verlaagde spiegels van een eiwit in de rode bloedcellen (hemoglobine) gerapporteerd.

Soms:

 • verhoogde hartslag, blozen, hoest, diarree, gestoorde spijsvertering/brandend maagzuur, seksuele disfunctie (problemen met seksuele prestaties), pijn op de borst.

Sommige bijwerkingen zijn gemeld sinds het op de markt komen van Irbesartan Stada maar de veelvuldigheid hiervan is onbekend. Deze bijwerkingen zijn:

Niet bekend:

 • hoofdpijn, smaakstoornissen, oorsuizen, spierkrampen, pijn in uw gewrichten en spieren, verstoring van de werking van de lever, verhoogd kaliumgehalte in het bloed, verminderde werking van de
Department of Date: 2011-03 Authorisation Disk: Rev. 2.0  
Regulatory Affairs   AO/100025  
& Development          
Module 1 Change of the name of the medicinal product - April 2011 4 of 6

nieren en ontsteking van kleine bloedvaten voornamelijk in de huid (een aandoening bekend als leukocytoclastische vasculitis).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de doordrukstrip na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is irbesartan. Eén Irbesartan Stada 75 mg filmomhulde tablet bevat 75 mg irbesartan. Eén Irbesartan Stada 150 mg filmomhulde tablet bevat 150 mg irbesartan. Eén Irbesartan Stada 300 mg filmomhulde tablet bevat 300 mg irbesartan.
 • De andere stoffen in de tabletkern van dit middel zijn
  • lactosemonohydraat
  • pregelatineerd maïszetmeel
  • copovidon
  • croscarmellose (E468)
  • watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551)
  • magnesiumstearaat (E470b).
 • De andere stoffen in de filmomhulling van dit middel zijn
  • hypromellose (E464)
  • macrogol 400
  • titaniumdioxide (E171).

Irbesartan Stada 75 mg filmomhulde tabletten zijn wit, bol, ovaal en ongeveer 10 mm lang. Irbesartan Stada 150 mg filmomhulde tabletten zijn wit, bol, ovaal en ongeveer 13 mm lang. Irbesartan Stada 300 mg filmomhulde tabletten zijn wit, bol, ovaal en ongeveer 16 mm lang.

Department of Date: 2011-03 Authorisation Disk: Rev. 2.0  
Regulatory Affairs   AO/100025  
& Development          
Module 1 Change of the name of the medicinal product - April 2011 5 of 6

De filmomhulde tabletten worden verpakt in PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking. De verpakkingsgroottes zijn 14, 28, 30, 50, 56 of 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Duitsland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

S.A. Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade Heysel B 22

1020 Brussels

België

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Duitsland

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

STADA Production Ireland

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary

Ierland

In het register ingeschreven onder

RVG 104947, Irbesartan Stada 75 mg, filmomhulde tabletten

RVG 104950, Irbesartan Stada 150 mg, filmomhulde tabletten

RVG 104951, Irbesartan Stada 300 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Irbesartan Stada 75 mg/ 150 mg/ 300 mg Filmtabletten
Italië Irbesartan EG 75 mg/ 150 mg/ 300 mg compresse rivestite con film

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011.

Department of Date: 2011-03 Authorisation Disk: Rev. 2.0  
Regulatory Affairs   AO/100025  
& Development          
Module 1 Change of the name of the medicinal product - April 2011 6 of 6

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.