Irbesartan Liconsa 75 mg tabletten, tabletten

Irbesartan Liconsa 75 mg tabletten, tabletten
Werkzame stof(fen)Irbesartan
Toelatingslandnl
VergunninghouderLaboratorios Liconsa
ATC-codeC09CA04
Farmacologische groepenAngiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgbehoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-II receptorantagonisten. Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aanreceptoren in de bloedvaten. Hierdoor

vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging vanbloeddrukde tot gevolg.
Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgverhindert de binding van angiotensine-II
aan deze receptoren, waardoorde bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt.

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgvertraagt de afname van de nierfunctie bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes (suikerziekte).

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgwordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie) en voor de bescherming van de nier bij hypertensieve type 2 diabetespatiënten met laboratoriumbewijs van een verslechterde nierfunctie.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor irbesartan of voor één van de andere bestanddelen van Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Irbesartan Liconsa te vermijden aan het begin van de zwangerschap – zie ook ‘zwangerschap‘)
 • als u borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg:

 • als u last krijgt van hevig braken of diarree
 • als u lijdt aan nierproblemen
 • als u lijdt aan hartproblemen
 • als u Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg voor diabetische nierziekte krijgt. In dit geval zal uw arts regelmatig bloedonderzoekuitvoeren, met name in geval van een slechte nierfunctie om de bloedkaliumspiegels te meten
 • als u geopereerd moet worden of narcosemiddelen krijgt. Vertel uw arts dan ook dat u Irbesartan Liconsa 75mg/ 150 mg/ 300 mg gebruikt.
 • Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Irbesartan Liconsa wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘zwangerschap‘).

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgheeft gewoonlijk geen wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen (bijv. bloedtesten) kunnen aangewezen zijn als u middelen gebruikt die het kalium gehalte in het bloed verhogen, kaliumbevattende zoutvervangers neemt of kaliumsparende medicijnen (zoals bepaalde plaspillen) gebruikt. Dit zelfde geldt voorde geneesmiddelen ied gebruikt worden tijdens de behandeling van bepaalde psychische ziekten.

Net als met andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen, kan het effect van irbesartan worden verminderd als u bepaalde ontstekingsremmers inneemt.

Gebruik van Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg met voedsel en drank

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 m g/ 300 mkang worden ingenomen met of zonder voedsel. De tabletten moeten worden ingeslikt met een slok water.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw artsals u denkt dat u z wanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Irbesartan Liconsa voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Irbesartan Liconsa een ander geneesmiddel te gebruiken. Irbesartan Liconsa wordt niet aanbevolen

voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Irbesartan Liconsa wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een

andere behandeling voor u be sluiten als u bor svoeding wilt geven, met name als uw  
baby pas geboren is of te vroeg is geboren.              
Rijvaardigheid en het gebruik van machines            
Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt
waarschijnlijk niet door Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg verminderd. Echter,  
af en toe kan duizeligheid of vermoeidheid optreden tijdens behandeling van hoge  
bloeddruk. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat  
besturen of machines gaat bedienen.              
Geen onderzoek is verricht naar het effect op rijvaardigheid en het gebruik van
machines.                  

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Irbesartan Liconsa75 mg/ 150 mg/ 300 mg

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 bevatmg lactosemonohydraat (zie „Aanvullende informatie“). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het innemen vanIrbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgnauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering is 150 m g éénmaal daags.De dosis mag laterverhoogd worden tot 300 mg éénmaal daags (vier tabletten per dag), afhankelijk van het effectop uw bloeddruk. Het maximale bloeddrukverlagende effect dient bereikt te worden binnen 4-6 weken na het begin van de behandeling.

Bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 di abetes is éénmaal daags 300 m g de aanbevolen onderhoudsdosering voor de behandeling van hiermee samenhangende nierziekte.

De arts kan een lagere dosis adviseren,voornamelijk als de behandeling wordt gestart bij bepaalde patiënten, zoals patiënten die dialyse van hun bloed ondergaan, of patiënten die ouder zijn dan 75 jaar.

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 m g/ 300 m isg voor oraal gebruik en wordt met of zonder voedsel ingenomen. De tabletten moeten worden ingeslikt met een slok water. U moet proberen uw dagelijkse dosis iedere dag ongeveer op dezelfde tijd te nemen. Het is belangrijk dat u Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg blijft innemen totdat uw arts

u iets anders zegt.

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg dient niet te worden gegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer vanIrbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgheeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, of een kind er enkele inslikt,waarschuw dan direct uw arts.Een te hoge dosis kan duizeligheid, flauwtes, snelle of bonzende hartslag veroorzaken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Irbesartan Liconsa75 mg/ 150 mg/ 300 mg te gebruiken

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, ga dan gewoon door met de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en vereisen het raadplegen van uw arts.

Indien er ongewenste effecten optreden, zijn ze waarschijnlijk mild en tijdelijk. Sommige effecten zijn echter ernstig en vereisen medische aandacht.

Vertel het uw arts als u lijdt van een van de volgende bijwerkingen:

Zeer vaak: ≥1/10

Vaak: ≥1/100, <1/10

Soms: ≥ 1/1000, <1/100

Zelden: ≥ 1/10.000, < 1/1.000

Zeer zelden: <1/10.000

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

 • Vaak: Gemeld bij patiënten met hoge bloeddruk in klinische studies zijn: duizeligheid, misselijkheid/braken, vermoeidheid en een toegenomen creatinekinasespiegel in het bloedplasma. Algemene bijwerkingen bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes met nierziekte, gemeld in klinische studies zijn: lage bloeddruk en duizeligheid (speciaal bij het overeind komen uit een liggende of zittende positie), pijn in de botten en spieren en tevens vermindering van de hemoglobine (pigment in rode bloedcellen). Een toegenomen kaliumbloedspiegel werd zeer algemeen gemeld.
 • Soms: verhoogde hartslag, blozen, hoest, diarree, gestoordespijsvertering/brandend maagzuur, seksuele disfunctie (problemen met seksuele prestaties), pijn op de borst.
 • Zelden: hoofdpijn, smaakstoornissen, oorsuizen, spierkrampen, pijn in uw gewrichten en spieren, verstoring van de werking van de lever, verhoogd kaliumgehalte in het bloed, verminderde werking van de nieren en ontsteking van kleine bloedvaten
voornamelijk in de huid (een aandoening bekend als leukocytoclastische
vasculitis).            
Net als bij gelijksoortige geneesmiddelen, zijn in zeldzame gevallen allergische
huidreacties (uitslag, netelroos), alsmede zwelling van het gezicht, de lippen en/of de
tong gemeld bij patiënten die irbesartan kregen. Als u denkt dat u een dergelijke reactie
ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid,stop dan met Irbesartan Liconsa 75 mg/
150 mg/ 300 mg en raadpleeg direct uw arts.      

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgniet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de blister na EXP. vervaldatumDe verwijst naar de laatste dag van die maand.

Haal de tabletten niet uit de blisterverpakking totdat u klaar bent om het medicijn in te nemen.

Bewaar ze in de originele verpakking om ze te beschermen tegen licht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer

nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Als u meer informatie wilt hebben over uw ziekte of behandeling, vraagt u die aan uw arts of apotheker.

Wat bevat Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg

 • Het werkzame bestanddeel is irbesartan.
 • De andere bestanddelenjn zimicrokristallijne cellulose(E460), carboxymethylcellulosenatrium (E468), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572), colloïdaal watervrij silicum (E 551), maïszetmeel, povidon K-29/32 (E- 1201) en gehydrogeneerde wonderolie.

Hoe ziet Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elk tablet van Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mg tabletten bevat 75 mg/150 mg /300 mg irbesartan.

Irbesartan Liconsa 75 mg tabletten zijn witte, cilindrische, biconvexe tabletten. Irbesartan Liconsa 150 mg tabletten zijn witte, cilindrische, biconvexe tabletten, met aan een zijde een gleuf.

Irbesartan Liconsa 300 mg tablettenzijn witte, ellipsvormige, biconvexe tabletten, met aan een zijde een gleuf.

Irbesartan Liconsa 75 mg/ 150 mg/ 300 mgtabletten worden geleverd in verpakkingen met 14, 28, 56 of 98 tabletten in doordrukstrips.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

RVG nummer

De producten zijn ingeschreven onder RVG nummer 101243, 101244 en 101245.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Laboratorios Liconsa, S.A. Gran Vía Carlos III, 98 7th floor 08028 Barcelona

Spanje

Fabrikant:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spanje

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

75 mg:

Nederlanden: Irbesartan Liconsa 75 mg Tablet Bulgarije: Irbesartan Liconsa 75 mg Таблетка

Tsjechië: Irbesartan Liconsa 75 mg Tableta Estland: Irbesartan Liconsa 75 mg Griekenland: Alvein, Δισκίο 75MG/TAB

Finland: Irbesartan Liconsa 75 mg Tabletti Hongarije: Irbesartan Liconsa 75 mg Tabletta Letland: Irbesartan Liconsa 75 mg Tablete Litouwen: Irbesartan Liconsa 75 mg Tabletė Noorwegen: Irbesartan Liconsa 75 mg Tablett Polen: Irbesartan Liconsa

Portugal: Irbesartan Liconsa 75 mg Comprimido Roemenië: Irbesartan Liconsa 75 mg Comprimat Slovenië: Irbesartan Liconsa 75 mg Tableta

150 mg:

Nederlanden: Irbesartan Liconsa 150 mg Tablet Bulgarije: Irbesartan Liconsa 150 mg Таблетка

Tsjechië: Irbesartan Liconsa 150 mg Tableta Estland: Irbesartan Liconsa 150 mg Griekenland: Alvein, Δισκίο 150MG/TAB

Finland: Irbesartan Liconsa 150 mg Tabletti Hongarije: Irbesartan Liconsa 150 mg Tabletta Letland: Irbesartan Liconsa 150 mg Tablete Litouwen: Irbesartan Liconsa 150 mg Tabletė Noorwegen: Irbesartan Liconsa 150 mg Tablett Polen: Irbesartan Liconsa

Portugal: Irbesartan Liconsa 150 mg Comprimido Roemenië: Irbesartan Liconsa 150 mg Comprimat Slovenië: Irbesartan Liconsa 150 mg Tableta

300 mg:

Nederlanden: Irbesartan Liconsa 300 mg Tablet Bulgarije: Irbesartan Liconsa 300 mg Таблетка

Tsjechië: Irbesartan Liconsa 300 mg Tableta Estland: Irbesartan Liconsa 300 mg Griekenland: Alvein, Δισκίο 300MG/TAB

Finland: Irbesartan Liconsa 300 mg Tabletti Hongarije: Irbesartan Liconsa 300 mg Tabletta Letland: Irbesartan Liconsa 300 mg Tablete Litouwen: Irbesartan Liconsa 300 mg Tabletė Noorwegen: Irbesartan Liconsa 300 mg Tablett Polen: Irbesartan Liconsa

Portugal: Irbesartan Liconsa 300 mg Comprimido Roemenië: Irbesartan Liconsa 300 mg Comprimat Slovenië: Irbesartan Liconsa 300 mg Tableta

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

Laatst bijgewerkt op 03.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Irbesartan. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Irbesartan Liconsa 75 mg tabletten, tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio