Agiolax, granulaat

ATC-Code
A06AC51
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Madaus
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel gegen obstipation
Farmacologische groep Mittel gegen obstipation
Chemische groep Quellmittel
Stof Ispaghula, kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Madaus

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De actieve bestanddelen van Agiolax behoren tot een groep geneesmiddelen met de naam laxantia (middelen die de stoelgang bevorderen).

Agiolax is een plantaardig laxeermiddel, dat de werking van de darm op twee verschillende wijzen stimuleert. De plantago ovata zaden en schillen mengen zich met de darminhoud en nemen water op, zodat het totale volume van de darminhoud toeneemt. De sennavruchten hebben een direct stimulerende werking op de darmwand.

Agiolax wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van verstoppingen (obstipatie/constipatie).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Wanneer u plotseling buikpijn krijgt. Dit kan wijzen op een blindedarmontsteking (appendicitis) of betekenen dat uw darmen niet meer goed werken (ileus).
1.3 Product Information Madaus GmbH
1.3.1 Package Leaflet NL September 2012

Bij darmafsluiting, darmvernauwing, gebrek aan darmtonus, inflammatoire aandoeningen van het colon, buikpijn van onbekende oorsprong, ernstige uitdroging met elektrolietverstoringen

- Kinderen tot 12 jaar mogen Agiolax niet gebruiken.

 • Wanneer u langdurig last heeft van verstopping. Gebruik Agiolax niet langdurig zonder uw arts te raadplegen.
 • De aangegeven dosering mag niet worden overschreden.
 • Bij bejaarden.
 • Bij patiënten met hartfalen of onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie).
 • Bij patiënten die één van de volgende geneesmiddelen innemen: middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (hartglycosiden), middelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica), middelen die de QT tijd verlengen, plasmiddelen (diuretica), bijnierschorshormonen (corticosteroïden) en drop.
 • Langdurig gebruik van Agiolax kan lijden tot een verminderde darmfunctie en afhankelijkheid. Senna preparaten dienen dan ook alleen te worden gebruikt als het gewenste effect niet kan worden bereikt door middel van dieetmaatregelen of door toediening van bulkvormers.
 • Indien Agiolax wordt gebruikt door incontinente patiënten dienen de incontinentie pads vaker te worden verwisseld ter voorkoming van langdurig contact tussen de huid en de faeces.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in

het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Agiolax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Agiolax verandert de doorstroomsnelheid in de darm en kan de opname van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Derhalve dienen andere geneesmiddelen 1 à 2 uur vóór Agiolax ingenomen te worden.

Het kaliumverlies veroorzaakt door andere middelen kan worden versterkt.

Drink tijdens het gebruik van Agiolax 1,5 tot 2 liter water per dag.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Agiolax kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt indien het klinisch noodzakelijk wordt geacht i.e. als alleen een aanpassing van het dieet niet voldoende is.

Borstvoeding

1.3 Product Information Madaus GmbH
1.3.1 Package Leaflet NL September 2012

Senna producten kunnen gebruikt worden tijdens de borstvoeding als dit noodzakelijk wordt geacht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Agiolax op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Agiolax bevat saccharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Tenzij anders voorgeschreven door uw arts neemt u Agiolax als volgt in:

Vanaf 12 jaar en volwassenen:

Neem 2 maal daags 1 à 2 zakjes (2 maal daags 5 à 10 gram (1 à 2 maatlepels))

Wijze van gebruik:

’s Ochtends:

Neem de voorgeschreven hoeveelheid Agiolax voor het ontbijt met een glas koud water in.

’s Avonds:

Neem de voorgeschreven hoeveelheid Agiolax na het eten met een warme vloeistof, bijv. thee, in.

Niet kauwen. Drink tijdens het gebruik van Agiolax 1,5 tot 2 liter water per dag.

Agiolax is bestemd voor kortdurende behandeling van obstipatie. Een frequentie van 2 à 3 maal per week is normaliter voldoende voor een goed resultaat. De behandeling moet zo kort mogelijk zijn. U mag Agiolax niet langdurig gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Agiolax mag niet langer dan 2 weken ingenomen worden, tenzij onder medisch toezicht. De aangegeven dosis niet overschrijden.

In geval u bemerkt dat Agiolax te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.

1.3 Product Information Madaus GmbH
1.3.1 Package Leaflet NL September 2012

Wanneer u te veel van Agiolax heeft ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De voornaamste symptomen van een overdosis of verkeerd gebruik zijn hevige pijn en erge diarree met vocht- en elektrolytenverlies.

De behandeling dient ondersteund te worden met een grote hoeveelheid vocht.

De behandeling van een overdosering dient altijd te geschieden onder de supervisie van een arts.

Wanneer u een dosis bent vergeten kunt u deze in de loop van de dag, zodra u zich dit herinnert, innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Agiolax in om zo de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties (jeuk (pruritus)), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), lokale of gegeneraliseerde huiduitslag (exanthema) kunnen optreden.

Maagdarmstelselaandoeningen

Tijdens behandeling met Agiolax kunnen buikpijn en spasmen en vloeibare ontlasting optreden, in het bijzonder bij patiënten met prikkelbare dikke darm. Echter, deze symptomen kunnen over het algemeen ook optreden als gevolg van individuele overdosering. In dergelijke gevallen is verlaging van de dosering noodzakelijk.

Kans op verstopping van de slokdarm of darm, vooral bij inname met te weinig vocht.

Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot overmatig verlies van water en elektrolyten (in het bijzonder kalium), eiwit in de urine (albuminurie), bloed in de urine (hematurie), spierzwakte, gewichtsverlies, en beschadigingen van de zenuwen in de wand van de darmen (plexus myentericus) wat in sommige gevallen kan leiden tot blijvende stoornissen in de darmbeweging (peristaltiek).

Bovendien kan chronisch gebruik verkleuring van het darmslijmvlies (pseudomelanosis coli) veroorzaken, die meestal verdwijnt wanneer de patiënt stopt met het innemen van het middel.

Geel of rood-bruine (pH-afhankelijke) verkleuring van de urine door metabolieten kan optreden tijdens de behandeling. Er is geen pathologische significantie voor dit fenomeen.

1.3 Product Information Madaus GmbH
1.3.1 Package Leaflet NL September 2012

Rectale bloedingen of het uitblijven van darmmotiliteit na gebruik van een laxeermiddel kunnen duiden op een ernstige aandoening. Stop direct met het gebruik van Agiolax en raadpleeg een arts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30 °C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn Plantago ovata zaden, Plantago ovata schillen en Sennavruchten. Eén zakje / eén maatlepel Agiolax bevat 2,6 gram Plantago ovata zaden, 0,11 gram Plantago ovata schillen en 0,34-0,66 gram Sennavruchten overeenkomend met 15 mg sennosiden berekend als sennoside B.
 • De andere stoffen in dit middel zijn karwij-olie, salvia-olie, pepermuntolie, arabische gom (E414), talk (E553), saccharose, rood ijzeroxide (E 172), geel ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172) en paraffine.

Agiolax is verkrijgbaar in potten van 250 of 1000 gram of in dozen met 6 zakjes van 5 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Madaus GmbH, 51101, Keulen, Duitsland. Tel.: + 49 221 89980

Vemedia Informatielijn: 0900 02333666 (€ 0,15 p/m) of www.vemedia.nl

In het register ingeschreven onder RVG 06435.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.