Albuman 200 g/l oplossing voor infusie

ATC-Code
B05AA01
Medikamio Hero Image

Sanquin

Stof Verdovend Psychotrope
Albumine Nee Nee
Farmacologische groep Bloed en aanverwante producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanquin

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Albuman 200 g/l oplossing voor infusie bevat het menselijk proteïne albumine en wordt toegediend in een ader. Humaan albumine is een normaal bestanddeel van menselijk plasma en werkt als het albumine dat in uw lichaam aanwezig is wanneer het gegeven wordt als suppletietherapie. Albumine stabiliseert het circulerend bloedvolume en is een drager van hormonen, enzymen, geneesmiddelen en toxines.

Albumine wordt gebruikt voor herstel en handhaving van het circulerend bloedvolume in uw lichaam wanneer volumedeficiëntie is aangetoond en uw arts suppletietherapie aan de orde acht.

Gebruik Albuman 200 g/l oplossing voor infusie niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor albuminepreparaten of een van de andere bestanddelen van Albuman 200 g/l oplossing voor infusie.

Wees extra voorzichtig met Albuman 200 g/l oplossing voor infusie als u aan een van de volgende aandoeningen lijdt:

  • gedecompenseerde hartinsufficiëntie
  • hypertensie
  • oesofageale varices
  • longoedeem
  • neiging tot bloedingen
  • ernstige anemie
  • anurie vanwege bijv. nierinsufficiëntie

PL Albuman 200 g/l – Netherlands – Dutch – 2008/12/29

Bij geneesmiddelen die vervaardigd zijn van menselijk bloed of plasma moeten bepaalde maatregelen genomen worden om te voorkomen dat infecties worden overgedragen op de patiënt. Deze maatregelen zijn onder andere een zorgvuldige selectie van bloed- en plasmadonoren om donoren die mogelijk drager zijn van infecties uit te sluiten, en het controleren van elke donatie of plasmapool op virussen of andere infecties. Bij de bereiding van deze producten worden ook maatregelen genomen om virussen te inactiveren of te verwijderen. Ondanks deze maatregelen kan bij toediening van geneesmiddelen die uit menselijk bloed of plasma bereid zijn de kans op overdracht van infecties niet volledig uitgesloten worden. Dit geldt ook voor onbekende of opkomende virussen of andere ziekteverwekkers.

Er zijn geen meldingen van virusoverdracht met albumine dat vervaardigd is door middel van vastgestelde processen volgens de specificaties van de Europese Farmacopee, zoals Albuman 200 g/l oplossing voor infusie.

Het wordt dringend aangeraden om de naam en het partijnummer van het product te noteren bij elke toediening van Albuman 200 g/l oplossing voor infusie om bij te houden welke partijen worden gebruikt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Het is echter niet bekend of andere geneesmiddelen uw behandeling met Albuman 200 g/l oplossing voor infusie beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Albumine heeft geen schadelijke effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Albuman 200 g/l oplossing voor infusie

Dit geneesmiddel bevat natrium; de concentratie hiervan is 100 mmol per liter

Hiermee dient rekening te worden gehouden door patiënten op een gecontroleerd natriumdieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Albuman 200 g/l oplossing voor infusie wordt gegeven als een trage infusie. Een arts of verpleegkundige dient de oplossing via een infusieset in uw ader toe. De dosis en de infusiesnelheid worden door uw arts aangepast aan uw persoonlijke behoeften. De vereiste dosis hangt af van uw lengte en gewicht, de ernst van uw toestand en uw aanhoudende vloeistof- en proteïneverliezen.

Albuman 200 g/l oplossing voor infusie kan direct intraveneus worden toegediend, maar het kan ook worden verdund in een isotone oplossing (bijv. 5% glucose of 0,9% natriumchloride). Albumineoplossingen mogen echter niet worden verdund met water voor injecties aangezien dit bij ontvangers hemolyse kan veroorzaken.

Albumine mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen, volbloed en geconcentreerde rode bloedcellen.

Gedurende de infusie worden uw bloeddruk, hartfunctie, bloedplaatjestelling en ademhaling regelmatig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat uw dosering juist is.

Wat u moet doen als u meer Albuman 200 g/l oplossing voor infusie hebt gekregen dan u zou mogen

Als u een overdosis krijgt, kan hypervolemie optreden. De symptomen zijn bijv. hoofdpijn, dyspneu en verhoogde bloeddruk. Als deze symptomen zich voordoen, wordt de infusie onmiddellijk gestopt. U kunt een behandeling krijgen om het overtollige vocht te verwijderen.

Als u verder nog vragen hebt over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

PL Albuman 200 g/l – Netherlands – Dutch – 2008/12/29

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Albuman 200 g/l oplossing voor infusie bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij 1 -10 op de 10.000 behandelde patiënten): opvliegers, urticaria, koorts en misselijkheid.

Deze reacties verdwijnen normaal gesproken snel wanneer de infusiesnelheid wordt vertraagd of de infusie wordt gestopt.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten): anafylactoïde reacties zoals shock.

In deze gevallen wordt de infusie gestopt en een passende behandeling gestart.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.

10 ml verpakkingsgrootte: In een koelkast bewaren (2°C – 8°C). 50 ml en 100 ml verpakkingsgrootte: Bewaren beneden 25°C.

Niet invriezen. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik Albuman 200 g/l oplossing voor infusie niet als u merkt dat de oplossing troebel is of een neerslag bevat. Dit kan een teken zijn dat de albumine instabiel is of dat de oplossing verontreinigd is.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Albuman 200 g/l oplossing voor infusie

  • De werkzame stof is humaan albumine 200 g/l; in een flacon van 2 g/10 ml of 10 g/50 ml of 20 g/100 ml
  • De andere bestanddelen zijn natriumcaprylaat, natriumhydroxide of zoutzuur, natriumchloride en water voor injecties.

Hoe ziet Albuman 200 g/l oplossing voor infusie er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Albuman 200 g/l oplossing voor infusie wordt geleverd als een oplossing voor infusie in een flacon (10 ml of 50 ml of 100 ml – verpakkingsgrootte van 1).

De oplossing is helder, enigszins dikvloeibaar en bijna kleurloos, geel, amberkleurig of groen.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

PL Albuman 200 g/l – Netherlands – Dutch – 2008/12/29

Sanquin

Plesmanlaan 125

NL-1066 CX Amsterdam

Nederland

Tel.: +31 20 512 3355

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 04.06.2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL Albuman 200 g/l – Netherlands – Dutch – 2008/12/29

DE VOLGENDE INFORMATIE IS ALLEEN BESTEMD VOOR ARTSEN OF ANDERE BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSDZORG:

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.