Auteur: Swedish Orphan Biovitrum


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

AMMONAPS wordt voorgeschreven aan patiënten met stoornissen in de ureumcyclus. Patiënten met deze zeldzame aandoeningen hebben een gebrek aan bepaalde leverenzymen en kunnen daardoor geen stikstofafval verwijderen. Stikstof is een bouwstof van eiwitten en om die reden kan stikstof zich in het lichaam opstapelen na het eten van eiwitten. Stikstofafval, in de vorm van ammonia, is vooral giftig voor de hersenen en leidt in ernstige gevallen tot een vermindering in bewustzijn en tot coma.

AMMONAPS helpt het lichaam het stikstofafval te verwijderen, waardoor de hoeveelheid ammonia in uw lichaam minder wordt.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • zwanger bent
 • borstvoeding geeft
 • allergisch (overgevoelig) bent voor natriumfenylbutyraat of voor één van de andere bestanddelen van AMMONAPS.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een verminderde hartfunctie, en vermindering van uw nierfunctie of andere aandoening heeft, waarbij het natriumzoutgehalte van dit geneesmiddel uw toestand kan verergeren.
 • als u een verminderde nier- of leverfunctie heeft, omdat AMMONAPS via de nieren en de lever uit het lichaam verwijderd wordt.

AMMONAPS dient gecombineerd te worden met een dieet met minder eiwitten dat door uw arts of diëtist voor u wordt opgesteld. U dient dit dieet nauwkeurig te volgen.

AMMONAPS kan het voorkomen van een acute verhoging van ammonia in het bloed niet volledig voorkomen en is niet geschikt voor deze behandeling, daar dit een medische noodsituatie is.

Indien u laboratoriumtesten nodig heeft, is het belangrijk dat u uw arts eraan herinnert dat u AMMONAPS gebruikt, omdat natriumfenylbutyraat bepaalde laboratoriumtestresultaten kan beïnvloeden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is vooral belangrijk uw arts op de hoogte te brengen als u medicijnen neemt die het volgende bevatten:

 • valproïnezuur (een geneesmiddel tegen epilepsie)
 • haloperidol (dat gebruikt wordt bij bepaalde psychotische stoornissen)
 • corticosteroïden (geneesmiddelen die op cortison lijken en die gebruikt worden om pijn te bestrijden bij ontsteking)
 • probenecide (voor het behandelen van hyperurecimie, teveel urinezuur in het bloed, wat voorkomt

bij jicht)

Deze geneesmiddelen zouden invloed kunnen hebben op de werking van AMMONAPS en u moet meer bloedonderzoeken laten uitvoeren. Als u niet zeker weet of uw medicijnen deze stoffen bevatten, moet u contact opnemen met uw dokter of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik AMMONAPS niet indien u zwanger bent, omdat dit geneesmiddel uw ongeboren baby kan beïnvloeden. Als u een vrouw in de vruchtbare leeftijd bent, moet u tijdens de behandeling met AMMONAPS een doeltreffend voorbehoedmiddel gebruiken.

Gebruik AMMONAPS niet indien u borstvoeding geeft, omdat dit geneesmiddel in de moedermelk opgenomen kan worden en zo uw baby kan beïnvloeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Een kleine witte doseerlepel AMMONAPS-granulaat bevat 149 mg natrium. Een middelgrote gele doseerlepel AMMONAPS-granulaat bevat 408 mg natrium. Een grote blauwe doseerlepel AMMONAPS-granulaat bevat 1200 mg natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik AMMONAPS altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De dagelijkse dosis AMMONAPS wordt berekend op basis van uw eiwittolerantie, dieet en lichaamsgewicht of -oppervlak. U heeft daarom regelmatig een bloedonderzoek nodig, om de juiste dagelijkse dosis te bepalen. Uw arts zal u vertellen hoeveel granulaat u moet innemen.

Toedieningsmethode

AMMONAPS dient in gelijk verdeelde doses te worden ingenomen via de mond, via een maagkatheter (een buisje dat door de onderbuik naar de maag) of via een neussonde (een buisje dat door de neus naar de maag gaat).

AMMONAPS moet gebruikt worden in combinatie met een speciaal eiwitarm dieet.

U dient AMMONAPS bij elke maaltijd of voeding in te nemen. Bij kleine kinderen kan dit 4 tot 6 keer per dag zijn.

Om de dosis af te meten:

 • Schud de flacon lichtjes voor het openen
 • Neem de juiste doseerlepel om de volgende hoeveelheid Ammonaps af te meten: 1,2 g = kleine witte lepel; 3,3 g = middelgrote gele lepel; 9,7 g = grote blauwe lepel
 • Neem een opgehoopt doseerlepeltje uit de flacon
 • Strijk dit met een glad oppervlak, bv.het lemmet van een mes, af om het overtollige granulaat te verwijderen
 • Het granulaat dat in de doseerlepel achterblijft, is één volle doseerlepel
 • Neem het juiste aantal doseerlepels granulaat uit de flacon

Inname via de mond

 • Meng de afgemeten dosis met vast voedsel (zoals aardappelpuree of appelmoes) of vloeistof (zoals water, appelsap, sinaasappelsap of proteïnevrije flesvoeding voor zuigelingen) en neem het onmiddellijk na het mengen in.

Inname via een maagkatheter of neussonde

 • Meng het granulaat met water totdat er geen droog granulaat meer over is (roeren versnelt de opname van granulaat). Wanneer het granulaat opgelost is in water, vormt dit een melkwitte vloeistof. Neem de oplossing onmiddellijk na het mengen in.

Het volgen van een dieet en van een behandeling zijn levenslang noodzakelijk, tenzij u een geslaagde levertransplantatie ondergaan heeft.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Patiënten die zeer hoge doses AMMONAPS hebben ingenomen, hebben het volgende ondervonden:

 • slaperigheid, vermoeidheid, licht gevoel in het hoofd en minder vaak, confusie
 • hoofdpijn
 • veranderingen van smaak (smaakverstoringen)
 • vermindering van het gehoor
 • desoriëntatie
 • aangetast geheugen
 • verergering van bestaande neurologische problemen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of met de dienst spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een gepaste behandeling wanneer u één van deze symptomen ervaart.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de volgende dosis zo snel mogelijk bij de volgende maaltijd. Zorg ervoor dat er ten minste drie

(3) uur tussen twee doses zit. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan AMMONAPS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen staat hieronder vermeld.

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 gebruikers

Soms: komt voor bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 gebruikers Zelden: komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 gebruikers Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Onbekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen: onregelmatige menstruatiecyclus of uitblijven van de menstruatie. Indien u seksueel actief bent en uw menstruatiecyclus plotseling stopt, ga er dan niet direct vanuit dat dit door het gebruik vanAMMONAPS komt; u kunt ook zwanger zijn (zie “Zwangerschap en borstvoeding” hierboven).

Bijwerkingen die vaak voorkomen: veranderingen van bloedceltelling (rode cellen, witte cellen, bloedplaatjes)

verminderde eetlust depressie prikkelbaarheid hoofdpijn flauwvallen vloeistofretentie (vasthouden van vocht, waardoor zwelling optreedt) verstoringen van de smaak

buikpijn braken, misselijkheid constipatie onaangename lichaamsgeur, huiduitslag abnormale nierfunctie -gewichtstoename afwijkende laboratoriumtestwaarden.

Bijwerkingen die soms voorkomen: gebrek aan rode bloedcellen als gevolg van beenmergdepressie blauwe plekken, hartritmestoornis, rectale bloeding, maagirritatie, maagzweer, ontsteking van de alvleesklier.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bij aanhoudend braken of bij onverwachte symptomen moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C)

Buiten de koelkast kan AMMONAPS granulaat gedurende een periode van 3 maanden bewaard worden bij een temperatuur van maximaal 25°C. Na deze periode moet het product worden weggedaan.

Vergeet niet op de flacon de datum te vermelden waarop deze uit de koelkast is genomen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK