Atenolol 25 PCH, tabletten 25 mg

Illustratie van Atenolol 25 PCH, tabletten 25 mg
Stof(fen) Atenolol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB03
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Atenolol Mylan 25 mg, tabletten Atenolol Mylan
Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Atenolol TioFarma
Atenolol Actavis 100 mg, filmomhulde tabletten Atenolol Actavis
Atenolol Sandoz 100 mg, filmomhulde tabletten Atenolol Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Atenolol Teva 25 mg, tabletten Atenolol Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Atenolol is een geneesmiddel uit de groep van de bètablokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit, waardoor het hart rustiger wordt en de bloeddruk wordt verlaagd.

Gebruiken

 • bij verhoogde bloeddruk
 • bij hartkramp (angina pectoris)
 • bij hartritmestoornissen
 • als een vroege behandeling bij verdenking op een hartaanval, ter voorkoming van een volgend hartaanval.

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • wanneer u een vertraagde hartslag heeft (bradycardie)
 • bij shock door verminderde werking van het hart
 • wanneer u een verlaagde bloeddruk heeft (hypotensie)
 • wanneer u last heeft van verzuring van het bloed (metabole acidose)
 • wanneer u last heeft van ernstige doorbloedingsstoornissen
 • wanneer u een bepaalde stoornis heeft in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok -2e en 3e graads)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • wanneer u een onbehandeld gezwel heeft van het bijniermerg dat gepaard gaat met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom)
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis) die niet onder controle te krijgen is.
 • wanneer u last heeft van onvoldoende pompkracht van het hart (decompensatio cordis) die niet behandeld wordt; atenolol vermindert de kracht waarmee het hart samentrekt
 • wanneer u lijdt aan Prinzmetal Angina; het aantal en de duur van angina-aanvallen kan groter worden
 • wanneer u last heeft van doorbloedingsstoornissen van de armen en de benen (perifere doorbloedingsstoornissen); de klachten kunnen verergeren
 • wanneer u last heeft van een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart (1e graads hartblok); u mag Atenolol PCH alleen met grote voorzichtigheid gebruiken
 • wanneer u suikerziekte heeft; de symptomen van een te laag bloedsuikergehalte kunnen door atenolol minder snel merkbaar zijn
 • wanneer het aantal hartslagen per minuut daalt onder de 50-55; de dosis dient verlaagd te worden
 • bij het stoppen van de behandeling; de dosis dient geleidelijk in 1 à 2 weken te worden verminderd ter voorkoming van het verergeren van de hartritmestoornissen en/of verhoogde bloeddruk
 • wanneer u lijdt aan ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen; de reacties kunnen verergeren
 • wanneer u lijdt aan een aandoening van de luchtwegen; de benauwdheidsklachten kunnen verergeren
 • wanneer u last heeft van een verminderde werking van de nieren; de dosis dient verlaagd te worden.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Gebruikt u naast Atenolol PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • calciumantagonisten (middelen die op het hart werken, zoals bijvoorbeeld verapamil of diltiazem); de kans op verlaagde bloeddruk (hypotensie), vertraagde hartslag (bradycardie) of hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) neemt toe
 • dihydropyridine-derivaten (middelen die op het hart werken, zoals bijvoorbeeld nifedipine); de werkzaamheid van atenolol wordt versterkt en de kans op hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) neemt toe
 • digitalis-glycosiden (middelen die op het hart werken); gelijktijdig gebruik kan invloed hebben op de werking van het hart
 • clonidine (middel tegen verhoogde bloeddruk en migraine); met het gebruik van clonidine mag pas na enige dagen worden gestopt nadat met atenolol is gestopt
 • geneesmiddelen die een stabiliserend effect hebben op het hartritme zoals bijvoorbeeld disopyramide en kinidine; gelijktijdig gebruik kan invloed hebben op de werking van het hart
 • geneesmiddelen die een stimulerende werking hebben op het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld adrenaline; de werking van atenolol kan worden verminderd
 • bepaalde geneesmiddelen die pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend werken zoals bijvoorbeeld ibuprofen en indometacine; de werking van atenolol kan worden verminderd
 • orale bloedsuikerverlagende middelen en insuline; de werking van deze middelen wordt door atenolol versterkt
 • inhalatie-anaesthetica (geneesmiddelen die bij een narcose gebruikt worden); de arts die u dat geneesmiddel toedient, dient op de hoogte te zijn dat u atenolol gebruikt.
 • andere bloeddrukverlagende middelen. De bloeddrukverlagende werking van atenolol kan versterkt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Atenolol PCH kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

oplettendheid vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

De dosering kan van patiënt tot patiënt verschillen. Uw arts zal u geleidelijk op de juiste dosis instellen.

Verhoogde bloeddruk

100 mg per dag (=24 uur)

Hartkramp (angina pectoris)

100 mg per dag (=24 uur), eventueel verdeeld over 2 giften van 50 mg.

Hartritmestoornissen

Nadat de stoornissen in het hartritme onder controle zijn gebracht wordt een onderhoudsdosering gegeven van 50 tot 100 mg per dag.

Na een plotseling optredende hartaanval, ter voorkoming van een volgend hartaanval

Na aanvankelijk intraveneuze behandeling (via de aderen) wordt overgestapt op orale toediening. 50 mg, 10 minuten na het einde van de intraveneuze behandeling, gevolgd door 50 mg na 12 uur.

Hierna 100 mg per dag (=24 uur), eventueel verdeeld over 2 giften van 50 mg gedurende 6 dagen of tot ontslag uit het ziekenhuis.

Kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Atenolol PCH bij kinderen. Het is daarom beter om Atenolol PCH niet bij kinderen toe te passen.

Ouderen en patiënten met een slechte werking van de nieren

De arts kan besluiten om met een lagere dosering te beginnen.

Als u merkt dat Atenolol PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld water) door te slikken.

Wanneer u teveel van Atenolol PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Atenolol PCH heeft ingenomen zijn verlaagde bloeddruk (hypotensie), problemen met het hartritme, daling van het bewustzijn tot coma, ademhalingsmoeilijkheden, te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglykemie), te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie).

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Atenolol PCH kunnen de verschijnselen die u had voor de behandeling met Atenolol PCH in versterkte mate terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Atenolol PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed

Zelden: bloeduitstortingen, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie).

Hormoonhuishouding

Niet bekend: verborgen blijven van bepaalde symptomen van een te laag suikergehalte in het bloed of schildklierafwijking.

Psychisch

Soms: verwardheid, stemmingsveranderingen, nachtmerries, psychoses en waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), slaapstoornissen.

Zenuwstelsel

Soms: duizeligheid, hoofdpijn, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Ogen

Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen).

Zelden: droge ogen (de verschijnselen verdwijnen meestal nadat de behandeling wordt gestaakt), verminderd zicht.

Hart en bloedvaten

Vaak: vertraagde hartslag (bradycardie), koude of blauwgekleurde ledematen (armen en benen). Soms: bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV-blok) of toename van een bestaand AV-blok, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie) mogelijk met flauwvallen, toename van aanwezige perioden van mank lopen en pijn in de benen, vooral in de kuiten (claudicatio intermittens), verminderde bloedstroom naar de handen en/of voeten (fenomeen van Raynaud).

Ademhalingsstelsel

Zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij patiënten met al bestaande benauwdheidsklachten.

Maag- en darmstelsel

Vaak: misselijkheid, braken, diarree.

Zelden: droge mond.

Lever

Zelden: vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit).

Huid

Soms: huiduitslag (exantheem) (de verschijnselen verdwijnen meestal nadat de behandeling wordt gestaakt).

Zelden: bloeduitstortingen (purpura), haaruitval (alopecia), verergering van terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis).

Niet bekend: overgevoeligheidsreacties, waaronder plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem) en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Geslachtsorganen

Zelden: impotentie.

Algemeen

Vaak: vermoeidheid, zweten.

Onderzoeken

Zeer zelden: toename van bepaalde antistoffen in het bloed (ANA).

Niet bekend: lichte verhoging van het vetgehalte in het bloed.

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is atenolol, respectievelijk 25 mg, 50 mg en 100 mg per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn povidon K25 (E1201), gepregelatineerd maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), natriumaardappelzetmeel-glycollaat, magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide(anhydraat) (E551).

De tabletten zijn wit of crèmewit met een breukstreep en de inscriptie “Atenolol 25” (25 mg sterkte), “Atenolol 50” (50 mg sterkte) en “Atenolol 100” (100 mg sterkte).

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Atenolol PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 90 en 500 tabletten, in potten à 90, 100 en 250 tabletten voor Atenolol 25 en 50 PCH en in potten à 30, 100 en 250 tabletten voor Atenolol 100 PCH.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

ATENOLOL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Compagny

Pallagi Street 13

H-4042 Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 16272, tabletten 25 mg.

RVG 56331, tabletten 50 mg.

RVG 56332, tabletten 100 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011

0211.13v.HW

Advertentie

Stof(fen) Atenolol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB03
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.