Atenolol Teva 50 mg, tabletten

Illustratie van Atenolol Teva 50 mg, tabletten
Stof(fen) Atenolol
Toelating Nederland
Producent Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 10.05.1989
ATC-Code C07AB03
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Atenolol 100 PCH, tabletten 100 mg Atenolol Pharmachemie
Atenolol Mylan 100 mg, tabletten Atenolol Mylan
Atenolol 50 PCH, tabletten 50 mg Atenolol Pharmachemie
Atenolol Sandoz 25, tabletten 25 mg Atenolol Sandoz
Atenolol CF 25 mg, tabletten Atenolol Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Atenolol is een geneesmiddel uit de groep van de bètablokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit, waardoor het hart rustiger wordt en de bloeddruk wordt verlaagd.

Gebruiken

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 2

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • wanneer u een vertraagde hartslag heeft (bradycardie)
 • bij shock door verminderde werking van het hart
 • wanneer u een verlaagde bloeddruk heeft (hypotensie)
 • wanneer u last heeft van verzuring van het bloed (metabole acidose)
 • wanneer u last heeft van ernstige doorbloedingsstoornissen
 • wanneer u een bepaalde stoornis heeft in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok -2e en 3e graads)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • wanneer u een onbehandeld gezwel heeft van het bijniermerg dat gepaard gaat met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom)
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis) die niet onder controle te krijgen is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u last heeft van onvoldoende pompkracht van het hart (decompensatio cordis) die niet behandeld wordt; atenolol vermindert de kracht waarmee het hart samentrekt
 • wanneer u lijdt aan Prinzmetal Angina; het aantal en de duur van angina-aanvallen kan groter worden
 • wanneer u last heeft van doorbloedingsstoornissen van de armen en de benen (perifere doorbloedingsstoornissen); de klachten kunnen verergeren. Zie ook de rubriek ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’.
 • wanneer u last heeft van een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart (1e graads hartblok); u mag Atenolol Teva alleen met grote voorzichtigheid gebruiken
 • wanneer u suikerziekte heeft; de symptomen van een te laag bloedsuikergehalte kunnen door atenolol minder snel merkbaar zijn
 • wanneer het aantal hartslagen per minuut daalt onder de 50-55; de dosis dient verlaagd te worden.
 • wanneer u lijdt aan ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen; de reacties kunnen verergeren
 • wanneer u lijdt aan een aandoening van de luchtwegen; de benauwdheidsklachten kunnen verergeren. Wanneer u ooit last heeft gehad van astma of een piepende ademhaling, gebruik dit geneesmiddel dan niet voordat u overlegd heeft met uw arts of het kan.
 • wanneer u last heeft van een verminderde werking van de nieren; de dosis dient verlaagd te worden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Atenolol Teva nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 3

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • calciumantagonisten (middelen die op het hart werken, zoals bijvoorbeeld verapamil of diltiazem); de kans op verlaagde bloeddruk (hypotensie), vertraagde hartslag (bradycardie) of hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) neemt toe
 • dihydropyridine-derivaten (middelen die op het hart werken, zoals bijvoorbeeld nifedipine); de werkzaamheid van atenolol wordt versterkt en de kans op hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) neemt toe bij patiënten met een sluimerende hartziekte
 • digitalis-glycosiden (middelen die op het hart werken); gelijktijdig gebruik kan invloed hebben op de werking van het hart
 • clonidine (middel tegen verhoogde bloeddruk en migraine); met het gebruik van clonidine mag pas na enige dagen worden gestopt nadat met atenolol is gestopt
 • geneesmiddelen die een stabiliserend effect hebben op het hartritme zoals bijvoorbeeld disopyramide en kinidine; gelijktijdig gebruik kan invloed hebben op de werking van het hart
 • geneesmiddelen die een stimulerende werking hebben op het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld adrenaline; de werking van atenolol kan worden verminderd
 • bepaalde geneesmiddelen die pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend werken zoals bijvoorbeeld ibuprofen en indometacine; de werking van atenolol kan worden verminderd
 • orale bloedsuikerverlagende middelen en insuline; de werking van deze middelen wordt door atenolol versterkt
 • andere bloeddrukverlagende middelen. De bloeddrukverlagende werking van atenolol kan versterkt worden.

Operaties

Als u geopereerd moet worden, moet u de anesthesist of het medische personeel vertellen dat u dit middel gebruikt. Dit is omdat u een lage bloeddruk (hypotensie) kunt krijgen als u bepaalde narcosemiddelen krijgt terwijl u dit middel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding. Er zijn geen gegevens over de mogelijke effecten op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 4

Het gebruik van Atenolol Teva kan soms duizeligheid of vermoeidheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Atenolol Teva bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

De dosering kan van patiënt tot patiënt verschillen. Uw arts zal u geleidelijk op de juiste dosis instellen.

Verhoogde bloeddruk

100 mg per dag (=24 uur)

Hartkramp (angina pectoris)

100 mg per dag (=24 uur), eventueel verdeeld over 2 giften van 50 mg.

Hartritmestoornissen

Nadat de stoornissen in het hartritme onder controle zijn gebracht wordt een onderhoudsdosering gegeven van 50 tot 100 mg per dag.

Na een plotseling optredende hartaanval, ter voorkoming van een volgend hartaanval

Na aanvankelijk intraveneuze behandeling (via de aderen) wordt overgestapt op orale toediening. 50 mg, 10 minuten na het einde van de intraveneuze behandeling, gevolgd door 50 mg na 12 uur.

Hierna 100 mg per dag (=24 uur), eventueel verdeeld over 2 giften van 50 mg gedurende 6 dagen of tot ontslag uit het ziekenhuis.

Kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Atenolol Teva bij kinderen. Het is daarom beter om Atenolol Teva niet bij kinderen toe te passen.

Ouderen en patiënten met een slechte werking van de nieren

De arts kan besluiten om met een lagere dosering te beginnen.

Als u merkt dat Atenolol Teva te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Wijze van gebruik

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld water) door te slikken.

De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u het moeilijk vindt om de hele tablet door te slikken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Atenolol Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Atenolol Teva heeft ingenomen zijn: trage hartslag (bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), ademhalingsmoeilijkheden en acute vermindering van de hartfunctie.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder overleg met uw arts. Uw arts kan beslissen de dosering langzaam af te bouwen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed en lymfestelsel

Zelden: bloeduitstortingen, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie).

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 6

Hormoonsysteem

Niet bekend: verborgen blijven van bepaalde symptomen van een te laag suikergehalte in het bloed of schildklierafwijking.

Psychische stoornissen

Soms: verwardheid, stemmingsveranderingen, nachtmerries, psychoses en waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), slaapstoornissen.

Zenuwstelsel

Soms: duizeligheid, hoofdpijn, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Ogen

Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen).

Zelden: droge ogen (de verschijnselen verdwijnen meestal nadat de behandeling wordt gestaakt), verminderd zicht.

Hart en bloedvaten

Vaak: vertraagde hartslag (bradycardie), koude of blauwgekleurde ledematen (armen en benen). Soms: bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV-blok) of toename van een bestaand AV-blok, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid

(orthostatische hypotensie) mogelijk met flauwvallen, toename van aanwezige perioden van mank lopen en pijn in de benen, vooral in de kuiten (claudicatio intermittens), verminderde bloedstroom naar de handen en/of voeten (fenomeen van Raynaud).

Ademhaling

Zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij patiënten met al bestaande benauwdheidsklachten.

Maag en darmen

Vaak: misselijkheid, braken, diarree.

Zelden: droge mond.

Lever en gal

Zelden: vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit).

Huid

Soms: huiduitslag (exantheem) (de verschijnselen verdwijnen meestal nadat de behandeling wordt gestaakt).

Zelden: bloeduitstortingen (purpura), haaruitval (alopecia), verergering van terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis).

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 7

Niet bekend: overgevoeligheidsreacties, waaronder plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem) en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Botten en spieren

Niet bekend: lupus-achtig syndroom (een ziekte waarbij het immuunsysteem antilichamen maakt, die de huid en de gewrichten aanvallen).

Geslachtsorganen en borsten

Zelden: impotentie.

Algemeen

Vaak: vermoeidheid, zweten.

Onderzoeken

Niet bekend: lichte verhoging van het vetgehalte in het bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

ATENOLOL TEVA 25 - 50 - 100 MG tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 februari 2020
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 8
 • De werkzame stof in dit middel is atenolol, respectievelijk 25 mg, 50 mg en 100 mg per tablet.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn povidon K25 (E1201), gepregelatineerd maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), natriumaardappelzetmeel-glycollaat, magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide(anhydraat) (E551).

Hoe ziet Atenolol Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit of crèmewit met een breukstreep en de inscriptie “Atenolol 25” (25 mg sterkte), “Atenolol 50” (50 mg sterkte) en “Atenolol 100” (100 mg sterkte).

Atenolol Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 90 en 500 tabletten, in potten à 90, 100 en 250 tabletten voor Atenolol Teva 25 en 50 mg en in potten à 30, 100 en 250 tabletten voor Atenolol Teva 100 mg.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi Street 13

H-4042 Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 16272, tabletten 25 mg.

RVG 56331, tabletten 50 mg.

RVG 56332, tabletten 100 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maand juni 2020.

0220.3v.LD

rvg 16272+56331_2 PIL 0220.3v.LD

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 25.08.2022

Bron: Atenolol Teva 50 mg, tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Atenolol
Toelating Nederland
Producent Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 10.05.1989
ATC-Code C07AB03
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.