Atenolol Mylan 100 mg, tabletten

ATC-Code
C07AB03
Atenolol Mylan 100 mg, tabletten

Mylan

Stof(fen)
Atenolol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

Dit geneesmiddel valt onder de groep Bèta-blokkers, die worden gebruikt bij verhoogde bloeddruk, hartkramp en hartritmestoornissen. De werkzame stof, atenolol, beschermt het hart tegen een te grote activiteit en verlaagt een verhoogde bloeddruk.

Hoe dit geneesmiddel is verpakt

Atenolol Mylan 25, 50 en 100 mg, tabletten worden geleverd in doordrukstrips à 10 tabletten per strip en 30 tabletten per doosje, en in kunststof tabletflacons à 100, 500, 1000 of 5000 tabletten per flacon.

Waarom u Atenolol Mylan krijgt voorgeschreven

Atenolol Mylan wordt toegepast bij de behandeling van:

 • verhoogde bloeddruk (hypertensie);
 • hartkramp (pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort van de hartspier of angina pectoris);
 • bepaalde ritmestoornissen van het hart (aritmieën), onder andere ten gevolge van te grote schildklieractiviteit en ten gevolge van overdosering met digoxine (geneesmiddel tegen hartzwakte) indien hierbij fenytoïne niet kan worden gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Atenolol Mylan niet bij:

 • Cardiogene shock (een shock veroorzaakt door onvoldoende functioneren van het hart);
 • Hartzwakte (decompensatio cordis) die niet goed is behandeld of die niet goed reageert op hartglycosiden (middelen die de pompkracht van het hart bevorderen) en/of diuretica (plas-(of ontwaterings-)middelen);
 • Sick-sinus syndroom (een vertraagde hartslag, al dan niet afgewisseld door aanvallen van versnelde hartslag);
 • Tweede- en derdegraads hartblock en AV-block (verstoorde prikkelgeleiding in het hart);
 • Astma of indien men in het verleden heeft geleden aan astma of aanvallen van benauwdheid ten gevolge van vernauwing van de luchtwegen;
 • Tumor van het bijniermerg (feochromocytoom) die niet is behandeld;
 • Metabole acidose: teveel zuur in het bloed ten gevolge van een stofwisselingsstoornis;
Versie januari 2008 1
ATENOLOL MYLAN 25, 50 en 100 mg, tabletten
 • Ernstig vertraagde hartslag (bradycardie: minder dan 50 slagen per minuut).

Wees extra voorzichtig met Atenolol Mylan:

 • Bij patiënten met suikerziekte is voorzichtigheid geboden, aangezien atenolol de verschijnselen van een te laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) kan maskeren, dat wil zeggen dat deze verschijnselen niet of pas laat worden opgemerkt;
 • Atenolol kan ook de verschijnselen van een schildkliervergiftiging (thyreotoxicose) maskeren;
 • Patiënten met chronische luchtwegaandoeningen dienen Atenolol Mylan slechts met grote voorzichtigheid en onder regelmatige controle van de arts te gebruiken;
 • Bij doorbloedingsstoornissen in de ledematen (ziekte of syndroom van Raynaud, claudicatio intermittens) kan tijdens behandeling met Atenolol Mylan verergering van de klachten optreden;
 • Bij patiënten met hartzwakte (decompensation cordis) welke niet is behandeld mag atenolol niet worden toegepast. De behandeling met Atenolol Mylan mag bij deze groep patiënten pas worden begonnen als de hartzwakte onder controle is;
 • Indien zich tijdens de behandeling met Atenolol Mylan hartzwakte ontwikkelt, moet de toediening van atenolol tijdelijk worden onderbroken, totdat deze aandoening onder controle is gebracht;
 • Wanneer tijdens gebruik van Atenolol Mylan de polsslag daalt beneden 50-55 slagen per minuut, moet de dosis door uw arts worden verlaagd;
 • Bij patiënten met een stoornis in de werking van de nieren moet de dosering worden aangepast door de arts. Raadpleeg tevens de rubriek "Kunt u plotseling stoppen met het gebruik van Atenolol Mylan".

Zwangerschap

Bij zwangerschap moet vóór gebruik van Atenolol Mylan een arts worden geraadpleegd.

Borstvoeding

Tijdens de periode van borstvoeding Atenolol Mylan uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Indien het gebruik van Atenolol Mylan tijdens de periode van borstvoeding naar de mening van uw arts noodzakelijk is, wordt aanbevolen om tussen de inname van de tablet(ten) en het geven van borstvoeding een tijdsinterval van minimaal 6 uur aan te houden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft atenolol geen effect op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Alleen in die incidentele gevallen waarbij sprake is van duizeligheid als bijwerking, dient men rekening te houden met een negatieve beïnvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Gebruik van Atenolol Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Atenolol Mylan kan met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen geven. Dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

 • Calcium-antagonisten (groep geneesmiddelen die de hartkracht en de prikkelgeleiding van het hart verminderen). Grote voorzichtigheid moet worden betracht. Dit geldt in het bijzonder voor verapamil, in mindere mate ook voor diltiazem. Atenolol Mylan mag bij patiënten met hartzwakte niet gelijktijdig worden gebruikt met verapamil of diltiazem;
 • Geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen van klasse I, zoals disopyramide en kinidine. Om dezelfde reden als met calcium-antagonisten moet grote voorzichtigheid worden betracht bij gelijktijdig gebruik van Atenolol Mylan;
 • Nifedipine (bloeddrukverlagend geneesmiddel). De bloeddrukverlagende werking van atenolol kan worden versterkt. Bij patiënten met stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart of hartzwakte moet het gelijktijdig toedienen van atenolol en nifedipine voorzichtig plaats vinden onder regelmatige controle van de behandelend arts.
 • Digoxine (geneesmiddel bij hartzwakte). Een stoornis in de prikkelgeleiding van het hart kan ontstaan bij gelijktijdig
Versie januari 2008 2
ATENOLOL MYLAN 25, 50 en 100 mg, tabletten

gebruik van Atenolol Mylan.

 • Clonidine (geneesmiddel bij verhoogde bloeddruk). Bij gelijktijdig gebruik van Clonidine met Atenolol Mylan mag het gebruik van clonidine pas enkele dagen na het beëindigen van het gebruik van atenolol worden beëindigd.
 • Insuline en andere bloedsuikerverlagende geneesmiddelen. Atenolol versterkt de bloedsuikerverlagende werking van deze middelen.
 • Digitoxine. Atenolol en digitoxine kunnen elkaars werking beïnvloeden.
 • Cimetidine, hydralazine en alcohol kunnen de concentratie, van in de lever omgezette atenolol in het bloed verhogen.

Informeer uw arts indien u één of meerdere van de bovengenoemde geneesmiddelen gelijktijdig met Atenolol Mylan gebruikt of gaat gebruiken.

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Over de dosering van Atenolol Mylan

De dosering zoals voorgeschreven door uw arts dient te worden gevolgd.

De dosering wordt door uw arts individueel vastgesteld, dit zal in het algemeen gebeuren op geleide van de polsfrequentie en het behandelingsresultaat. Meestal zal uw arts u regelmatig controleren.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is als volgt:

Bij verhoogde bloeddruk:

1 tablet Atenolol Mylan100 mg per dag. Na 1 à 2 weken behandeling wordt meestal het maximale effect bereikt. Indien nog verdere bloeddrukdaling gewenst is, kan atenolol worden gecombineerd met een ander bloeddrukverlagend middel (bijvoorbeeld een plasmiddel).

Bij bejaarden en nierpatiënten kan meestal met 1 tablet Atenolol Mylan 50 mg per dag worden volstaan, zonodig gecombineerd met een plasmiddel.

Bij hartkramp:

1 tablet Atenolol Mylan100 mg per dag of 2 tabletten Atenolol Mylan 50 mg per dag. Een verhoging van deze dosis geeft meestal geen beter effect.

Bij hartritmestoornissen:

Nadat de ritmestoornissen onder controle zijn gebracht, wordt meestal een dosering van 50-100 mg atenolol per dag gegeven.

Gebruik van Atenolol Mylan bij kinderen

Gebruik van Atenolol Mylan bij kinderen wordt afgeraden omdat geen ervaring bestaat over het gebruik van Atenolol Mylan bij kinderen.

Wanneer en hoe u de tabletten moet innemen

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met een ruime hoeveelheid water. De tablet innemen met een half glas water.

Kunt u plotseling stoppen met het gebruik van Atenolol Mylan

Plotseling stoppen met het gebruik van Atenolol Mylan moet worden ontraden vanwege de kans op het optreden van verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen.

Het stoppen met het gebruik van Atenolol Mylan dient in overleg met uw arts plaats te vinden. Deze zal gewoonlijk de dosis geleidelijk verlagen, of Atenolol Mylan vervangen door een ander geneesmiddel.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Atenolol Mylan heeft ingenomen

Bij het innemen van teveel Atenolol Mylan (let op bij kinderen!) dient onmiddellijk de arts te worden gewaarschuwd.

Versie januari 2008 3
ATENOLOL MYLAN 25, 50 en 100 mg, tabletten

Bewaar de verpakking zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Verschijnselen van een overdosering zijn: te trage hartslag, te lage bloeddruk, astma-aanvallen, onvoldoende hartkracht waardoor klachten optreden zoals ernstige vermoeidheid en benauwdheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Atenolol Mylan in te nemen

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis van Atenolol Mylan om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Soms kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen: kortademigheid bij patiënten met astmatische klachten (CARA- patiënten), veranderingen in de stemming, maagdarmklachten (zoals misselijkheid, diarree en braken), benauwdheid, vermoeidheid, koude vingers en tenen, stoornissen van het zien en droge ogen, duizeligheid, hoofdpijn, vertraagde hartslag (bradycardie), bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok), verlaagde bloeddruk, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), haaruitval, neerslachtigheid (depressie), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen (purpura), verergering van psoriasis (terugkerende huidaandoening gepaard gaande met een schilferende, droge huiduitslag), huidafwijkingen en hallucinaties (men neemt dingen waar die er in werkelijkheid niet zijn). Bij het optreden van huiduitslag dient onmiddellijk de arts te worden gewaarschuwd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Atenolol Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Bewaren op een droge plaats, buiten invloed van licht en in de goed gesloten, originele verpakking, niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Atenolol Mylanniet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in:

Versie januari 2008 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.